LEGISLATIVA

221/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

221

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb., zákona 172/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb. a zákona č. 91/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a 2 písm. a) a b), § 27 odst. 4, § 30, § 31 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 3, 5 a 6, § 32 odst. 2, § 33, § 39 odst. 1, § 40 odst. 9 písm. b) a c), § 43 písm. z), § 44 odst. 1 a 2, § 46 odst. 1 písm. n), § 46 odst. 2 písm. i), § 51 odst. 1 písm. a) a b) a v § 52 odst. 3 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.".

3. V § 2 se písmena s) a t) včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušují.

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena s) a t).

4. V § 2 písm. s) se za slovo "biopaliv" vkládají slova "podle zvláštního právního předpisu upravujícího pohonné hmoty25)", na konci písmene s) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno t) se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

_____________________________________
"25)
Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).".

5. V § 3 odst. 10 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo")".

6. V § 3a odstavec 2 zní:

"(2) Povinnost podle odstavce 1 lze splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle zvláštního právního předpisu upravujícího pohonné hmoty25) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro dopravní účely v rozsahu podle odstavce 1.".

7. V § 3a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění těchto kritérií prokazuje osoba uvedená v odstavci 1 předložením příslušných dokladů vydaných podle § 3c; za nepřesnost, neúplnost či nepravdivost (dále jen "nesprávnost") údaje obsaženého v jí předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.".

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až 13.

8. V § 3a odst. 7 se slova "uvádění zásob státních hmotných rezerv7b)" nahrazují slovy "státní hmotné rezervy7b) uváděné při jejich obměně".

9. V § 3a odst. 8 se slova "s předstihem" nahrazují slovem "včas".

10. V § 3a odst. 9 se slova "podle odstavce 3" nahrazují slovy "podle odstavce 5".

11. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 26 znějí:

"§ 3b

Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

(1) Osoba uvedená v § 3a odst. 1 je povinna snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty tak, aby dosáhla, ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince 2014, o 4 % do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. prosince 2020.

(2) Emisemi skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě se rozumí celkový objem emisí skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty, dělený celkovým energetickým obsahem pohonné hmoty vyjádřeným hodnotou spodní výhřevnosti. Za emise skleníkových plynů vzniklé během úplného životního cyklu pohonné hmoty se považují celkové čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně přimíšených složek, za období zahrnující všechny etapy procesu výroby a spotřeby pohonné hmoty od těžby nebo obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy, přes dopravu, distribuci a zpracování, až po spalování, a to bez ohledu na to, kdy tyto emise vznikají.

(3) Osoba uvedená v § 3a odst. 1 je povinna podávat každoročně do 15. března ministerstvu a místně příslušnému celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jí dodaných pohonných hmot za uplynulý kalendářní rok (dále jen "zpráva o emisích"). Tato zpráva musí obsahovat alespoň tyto informace

a)
celkový objem každého typu dodané pohonné hmoty s udáním místa nákupu a původu,

b)
objem emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě zjištěný během úplného životního cyklu pohonné hmoty, včetně členění na jednotlivé typy pohonných hmot.

(4) Osoba uvedená v § 3a odst. 1 je povinna zajistit ověření informací uvedených v odstavci 3 autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. f) a kopii protokolu o ověření předložit jako součást zprávy o emisích. Nepředloží-li tuto zprávu včetně ověření ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za to, že povinnost uvedenou v odstavci 1 nesplnila.

(5) Bude-li mezi osobami uvedenými v § 3a odst. 1 uzavřena smlouva o sdružení26) za účelem splnění povinnosti uvedené v odstavci 1, bude splnění této povinnosti posuzováno jako vážený průměr hodnot povinného snížení emisí skleníkových plynů připadajících na jednotlivé povinné osoby ve sdružení. Povinnost podávání zprávy o emisích, včetně jejího ověření podle odstavce 4, se vztahuje na jednotlivé osoby ve sdružení zvlášť; spolu se zprávou o emisích za kalendářní rok 2014, 2017 a 2020 předloží tyto osoby také kopii smlouvy o sdružení. Nebude-li kopie smlouvy o sdružení předložena současně se zprávou o emisích nebo pokud nebude v rámci sdružení dosaženo celkového požadovaného snížení emisí, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.

(6) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených v odstavci 1 zohlední pouze za předpokladu, že tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění těchto kritérií se prokazuje způsobem uvedeným v § 3c.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty.


§ 3c

Kritéria udržitelnosti biopaliv

(1) Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v § 3a odst. 1 a § 3b odst. 1 musí splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem do České republiky (dále jen "dovozce") či prodejcem biopaliva. Toto prohlášení je výrobce, dovozce a prodejce biopaliva oprávněn vydat pouze v případě, že

a)
je držitelem platného certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. f) nebo certifikátu či jiného obdobného oprávnění vydaného v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie,

b)
může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při výrobě biopaliva byly použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

(2) U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem či prodejcem těchto produktů. Toto prohlášení je výrobce, dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze v případě, že

a)
je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),

b)
může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při výrobě jeho produktu byla použita biomasa splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

(3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným prodejcem či dovozcem biomasy. Toto prohlášení je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vydat pouze v případě, že

a)
je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),

b)
může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při pěstování biomasy byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem; k doložení této skutečnosti musí mít prodejce či dovozce biomasy, který je první osobou vykupující biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem biomasy vystavené samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti.

(4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně biomasu jím vypěstovanou, lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením pěstitele o splnění kritérií udržitelnosti.

(5) Autorizovaná osoba vydá certifikát podle odstavce 1, 2 nebo 3 osobě, která prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem a která má zaveden systém kvality podle prováděcího právního předpisu umožňující věrohodným způsobem v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem plnění kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikáty se vydávají na dobu 12 měsíců. Certifikát musí obsahovat seznam zemí, z nichž může osoba, které byl vydán, odebírat biomasu, a další náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud osoba, které byl vydán certifikát, odebere biomasu ze země na seznamu neuvedené, považuje se tato biomasa za biomasu nesplňující kritéria udržitelnosti. Seznam zemí v certifikátu je totožný se seznamem zemí uvedeným v rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 1 písm. f). Ministerstvo vede seznam subjektů, kterým byl autorizovanou osobou udělen certifikát podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) a zpřístupňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavce 1, 2 nebo 3 musí k prokázání původu biomasy využít systém hmotnostní bilance, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavce 1, 2 nebo 3 je povinna v tomto prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za nesprávnost v nich obsaženého údaje nenese tato osoba odpovědnost v případě, že vycházela z dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo ze samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s dodávkou biopaliva nebo suroviny a které tuto nesprávnost obsahovalo, pokud zároveň prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.

(8) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle odstavce 3 písm. b) uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění kritérií udržitelnosti vede pěstitel biomasy evidenci o množství prodané biomasy, které odpovídá jím vystaveným samostatným prohlášením podle odstavce 3 písm. b) a uchovává příslušnou dokumentaci specifikovanou v prováděcím právním předpisu po dobu minimálně pěti let. Tuto dokumentaci pěstitel biomasy poskytuje na vyžádání osobě autorizované podle § 15 odst. 1 písm. f) a České inspekci životního prostředí.

(9) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. f), avšak má vydaný certifikát či jiné obdobné oprávnění vydané v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavce 1, 2 nebo 3 pouze za předpokladu, že je zaregistrována u ministerstva. Ministerstvo provede zápis do registru bez zbytečného odkladu poté, co mu byly doručeny příslušné doklady vydané v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie.

(10) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může být nahrazeno dokladem vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES.

(11) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle odstavců 1 až 3, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle odstavců 1 až 3 a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy podle odstavce 3 písm. b), a dále požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti, včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy podle odstavce 8.

______________________________________
26)
§ 829 a násl. občanského zákoníku.".

12. V § 4 odst. 11 se slova "Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo".

13. V § 9 odst. 5 se slova "§ 15 odst. 14" nahrazují slovy "§ 15 odst. 15".

14. V § 9 odst. 6 se slova "§ 15 odst. 16 a 19" nahrazují slovy "§ 15 odst. 17 a 20".

15. V § 9 odst. 7 se slova "§ 15 odst. 16 a 18"nahrazují slovy "§ 15 odst. 17 a 19".

16. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
k ověřování zprávy o emisích podle § 3b odst. 4 a k certifikaci systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 3c odst. 1 až 3.".

17. V § 15 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. f) vydá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zemědělství.".

18. V § 15 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. f) obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), d) a j). K této žádosti žadatel připojí

a)
seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním vztahu a budou pro žadatele provádět ověřování, a doklad o splnění jejich kvalifikačních předpokladů, kterými jsou středoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe v příslušném oboru nebo vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru,

b)
osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 3b odst. 4 a pro certifikaci systému kvality u osob podle § 3c odst. 1 až 3 vydané akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního předpisu11d),

c)
popis pracovních postupů, metod a zásad, které zajistí náležitou kontrolu plnění požadavků tohoto zákona a prováděcího právního předpisu ze strany certifikovaných osob podle § 3c odst. 1 až 3,

d)
seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věrohodným způsobem provádět ověřování plnění požadavků na kritéria udržitelnosti podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu,

e)
popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování zprávy o emisích podle § 3b odst. 3.".

Dosavadní odstavce 9 až 21 se označují jako odstavce 10 až 22.

19. V § 15 odst. 13 se slova "§ 15 odst. 13"nahrazují slovy "odstavce 14".

20. V § 15 odst. 16 písm. a) se slova "odstavce 12" nahrazují slovy "odstavce 13".

21. V § 15 odst. 21 se slova "odstavci 16" nahrazují slovy "odstavci 17" a slova "odstavce 19" se nahrazují slovy "odstavce 20".

22. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Autorizovaná osoba podle § 15 odst. 1 písm. f) je dále povinna

a)
nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále splňují požadavky pro jeho udělení,

b)
v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u prodejce či dovozce biomasy (§ 3c odst. 3) ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 procent pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce či dovozce v uplynulém roce biomasu odebral,

c)
v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce či dovozce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv a výrobce či dovozce biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 procent pěstitelů biomasy, od nichž biomasu přímo odebral,

d)
po provedení kontroly podle písmene a) vypracovat zprávu se závěry kontroly a tuto zprávu uchovávat nejméně po dobu pěti let,

e)
v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií udržitelnosti při kontrole podle písmene a) neprodleně zaslat kopii zprávy podle písmene d) inspekci,

f)
vydávat certifikáty pouze osobám, u nichž nebyly v předchozím roce při kontrole podle písmene a) zjištěny žádné závažné nedostatky, zejména neschopnost plnit požadavky podle § 3c odst. 5, dovoz biomasy ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu v certifikátu, porušení povinnosti uvedené v § 3c odst. 6 nebo závažné porušení povinnosti uvedené v § 3c odst. 7,

g)
zasílat kopie veškerých jí vydaných certifikátů ministerstvu,

h)
zasílat ministerstvu každoročně vždy k 28. únoru souhrnnou zprávu o jí provedených kontrolách v uplynulém kalendářním roce.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

23. V § 27 odst. 1, 2, 4 a 5 se slova "do České republiky" zrušují.

24. V § 40 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)
celní úřad osobě uvedené v § 3a odst. 1, nesplní-li povinnost podle § 3b odst. 1,

e)
inspekce osobě, která vydala prohlášení nebo dílčí prohlášení v rozporu s § 3c odst. 7 nebo 9, a pěstiteli biomasy, který vydal samostatné prohlášení v rozporu s § 3c odst. 8.".

25. V § 40 odst. 12 se slova "§ 15 odst. 16, 17, 18 nebo 19" nahrazují slovy "§ 15 odst. 17 až 19 nebo 20".

26. V § 40 odstavec 13 zní:

"(13) Pokutu až do výše 100 000 Kč uloží celní úřad osobě uvedené v § 3a odst. 1, nesplní-li povinnost podle § 3a odst. 5, 8 nebo 12 nebo § 3b odst. 3 nebo 4.".

27. V § 40 se na začátek odstavce 18 vkládá věta "Pokuty uložené inspekcí nebo celním úřadem za porušení povinností podle § 3a, 3b a 3c vybírají a vymáhají celní úřady.".

28. V § 42 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)
Ministerstvo zemědělství,".

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

29. V § 43 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

"q)
vede seznam subjektů, kterým byl autorizovanou osobou udělen certifikát podle § 3c odst. 5 a registr osob podle § 3c odst. 9,".

30. V § 43 písm. u) se slova "§ 15 odst. 1, 13 a 14" nahrazují slovy "§ 15 odst. 1, 14 nebo 15".

31. Za § 45 se vkládají nové § 45a až 45c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 45a

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství kontroluje přesnost, úplnost a pravdivost (dále jen "správnost") údajů uváděných v prohlášeních podle § 3c odst. 3 a 4. Je-li zjištěna nesprávnost údajů, dá Ministerstvo zemědělství podnět inspekci k uložení pokuty a v řízení o uložení pokuty poskytuje na vyžádání nezbytnou součinnost. Kontrolní činností podle věty první může Ministerstvo zemědělství pověřit právnickou osobu nebo organizační složku státu.


§ 45b

Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství

(1) Právnickou osobu, která má provádět kontrolu podle § 45a, vybere Ministerstvo zemědělství na základě výsledku obchodní veřejné soutěže. Může se jí zúčastnit právnická osoba, která prokáže, že

a)
fyzické osoby, které jsou k ní v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním vztahu a které budou provádět kontrolu, (dále jen "osoba provádějící kontrolu") splňují kvalifikační požadavky, a to úplné střední odborné vzdělání v oboru zemědělství nebo lesního hospodářství a nejméně 3 roky odborné praxe, nebo vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství nebo lesního hospodářství a nejméně 1 rok odborné praxe,

b)
má technické vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti.

(2) S právnickou osobou vybranou podle odstavce 1 nebo s organizační složkou státu, která má provádět kontrolu podle § 45a, (dále jen "osoba pověřená Ministerstvem zemědělství") uzavře Ministerstvo zemědělství veřejnoprávní smlouvu na dobu určitou, nejdéle však na 2 roky. Tato smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může Ministerstvo zemědělství smlouvu vypovědět; patří k nim zejména nesplnění povinnosti podle § 45c odst. 1, 3 až 5 nebo 6 anebo nesplnění podmínky, za níž byla smlouva uzavřena.

(3) Osoby pověřené Ministerstvem zemědělství se zveřejňují ve Věstníku Ministerstva zemědělství.


§ 45c

Kontrola osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství

(1) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je povinna provádět kontrolní činnost v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcím právním předpisem a poskytovat Ministerstvu zemědělství

a)
seznam kontrolovaných osob a kontrolní zprávy, kdykoliv o to Ministerstvo zemědělství požádá,

b)
souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a jejích výsledcích, a to v dohodnutém rozsahu vždy k 31. lednu za uplynulý kalendářní rok.

(2) Kontrolovaná osoba je povinna

a)
poskytnout ke kontrole příslušné podklady a jinou nezbytnou součinnost,

b)
umožnit osobě provádějící kontrolu vstup do objektu souvisejícího s předmětem kontroly.

(3) Osoba provádějící kontrolu se při zahájení kontroly prokáže písemným pověřením k výkonu kontroly. Po ukončení kontroly sepíše kontrolní zprávu, která obsahuje popis zjištěných skutečností s označením a podrobným zdůvodněním případné nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle § 3c odst. 3 nebo 4, a kopii kontrolní zprávy předá kontrolované osobě.

(4) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je povinna

a)
předat kontrolní zprávu s označením nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle § 3c odst. 3 nebo 4 inspekci,

b)
oznámit Ministerstvu zemědělství kontrolovanou osobu, která vydala prohlášení podle § 3c odst. 3 nebo 4 obsahující nepřesný, neúplný nebo nepravdivý údaj,

c)
v řízení o uložení sankce podle § 40 odst. 1 písm. e) poskytnout inspekci na vyžádání nezbytnou součinnost.

(5) Osoba provádějící kontrolu je povinna šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu kontroly; to neplatí, jde-li o poskytnutí informace Ministerstvu zemědělství nebo inspekci podle odstavce 4.

(6) Osoba provádějící kontrolu nesmí kontrolovat

a)
osobu, ve které má majetkový podíl, nebo s níž má uzavřený pracovní poměr nebo obdobný pracovněprávní vztah, anebo osobu, ve které má majetkový podíl osoba pověřená Ministerstvem zemědělství,

b)
osoby blízké.

(7) Pro zaměstnance zařazené do organizační složky státu, která provádí kontrolu podle § 45a, platí odstavce 3, 5 a 6 obdobně.".

32. V § 46 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

"o)
ukládá pokuty za porušení povinností uvedených v § 3c.".

33. V § 46 odst. 2 písm. g) se slova "§ 15 odst. 13" nahrazují slovy "§ 15 odst. 14".

34. V § 46 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)
správnost údajů uváděných v prohlášeních o shodě s kritérii udržitelnosti podle § 3c odst. 1 a 2; v případě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti informuje místně příslušný celní úřad.".

35. V § 51 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:

"d)
ukládají pokuty za nesplnění povinností podle § 3a odst. 5, 8 a 12 a podle § 3b odst. 3 nebo 4,

e)
kontrolují plnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z paliv podle § 3b odst. 1 a ukládají pokutu za její nesplnění,

f)
kontrolují splnění podmínky uvedené v § 3c odst. 1 písm. a), § 3c odst. 2 písm. a) a § 3c odst. 3 písm. a),".

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena g) až i).

36. V § 55 odst. 1 se za slovo "provedení," vkládají slova "§ 3b odst. 7, § 3c odst. 11,".

37. V § 55 odst. 2 se slova "§ 15 odst. 21" nahrazují slovy "§ 15 odst. 22".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Zprávu o emisích podle § 3b odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží osoby uvedené v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za kalendářní rok 2012 v termínu do 15. března 2013.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. III

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb. a zákona č. 95/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. r) se za slovo "denaturovaného" vkládají slova "splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen "kritéria udržitelnosti biopaliv")" a za slova "odpadu" se vkládají slova "a splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv".

2. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)
směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,".

3. V § 45 odst. 2 písm. l) se za slova "zvláštně denaturovaným" vkládají slova "splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv", za slova "obecně denaturovaným" se vkládají slova "splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv" a za slova "zvláštně denaturovaného" a slova "obecně denaturovaného" se vkládají slova "splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv".

4. V § 45 odst. 2 písm. m) se za slovo "denaturovaným" vkládají slova "splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv".

5. V § 49 odst. 14 se za slovo "denaturovaného35)" vkládají slova "splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv".

6. V § 49 odst. 17 a 18 se za slovo "které" vkládají slova "splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které".

7. V § 49 se na konci textu odstavce 19 doplňují slova "a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv".

8. V § 49 odst. 20 se za slova "§ 45 odst. 2 písm. l)," vkládají slova "které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a".

9. V § 54 odst. 3 se za slova "zvláštně denaturovaného" a slova "obecně denaturovaného35)" vkládají slova "splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 11, 23, 24, 26, 27, bodu 31, pokud jde o § 45a a 45c, a bodů 32, 34 a 35 a čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Němcová v. r.

Nečas v. r.

 

Datum uveřejnění: 22. července 2011 Poslední změna: 28. července 2011 Počet shlédnutí: 936