LEGISLATIVA

326/2004 Sb.

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

             326/2004 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 29. dubna 2004 
           o rostlinolékařské péči 
      a o změně některých souvisejících zákonů 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
           ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 
 
               HLAVA I 
            ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   (1) Tento zákon upravuje v souladu s předpisy Evropských 
společenství1) práva a povinnosti fyzických a právnických osob, 
týkající se 
a) ochrany  rostlin a  rostlinných produktů  proti škodlivým 
  organismům  a  poruchám  v  oblasti  zemědělství, lesního 
  hospodářství a zeleně, 
b) ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských 
  států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování 
  na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých 
  organismů na území ostatních členských států Evropské unie 
  a třetích zemí, 
c) registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na 
  ochranu rostlin (dále jen "přípravky") a dalších prostředků na 
  ochranu rostlin (dále jen "další prostředky"), 
d) uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití 
  ve formě přípravků, 
e) omezování nepříznivého vlivu  použití přípravků a dalších 
  prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, 
f) uvádění  na  trh,  používání  a  kontrolního  testování 
  mechanizačních  prostředků na  ochranu rostlin  (dále jen 
  "mechanizační prostředky"). 
 
   (2) Zákon  stanoví působnost správních  úřadů na úseku 
rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského 
dozoru a nařizování  mimořádných rostlinolékařských opatření, 
stanoví odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou 
způsobilost při jejich výkonu, náhradu nákladů za provedené 
odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto 
zákonem. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů  a o stanovení  podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských  pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných 
  předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné postupy při 
  vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné 
  postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité  rostliny neuvedené v  příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či 
  expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných 
  produktů a  jiných předmětů přes  chráněnou zónu a  pro 
  přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě kterých je možno určité škodlivé 
  organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené 
  v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo 
  přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón 
  pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých je možno určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné 
  produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice 
  Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství 
  nebo určitých chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo 
  pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin,  rostlinných produktů a  jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění  směrnice 2000/29/ES  o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo  rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z  15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
   (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) rostlinami živé rostliny a živé části rostlin včetně semen, 
  přičemž za živé části rostlin se pokládají zejména 
  1. plody v botanickém smyslu, s výjimkou plodů zmrazených na 
    teplotu méně  než mínus 18 st.C  (dále jen "hluboce 
    zmrazené"), 
  2. zelenina, s výjimkou hluboce zmrazené, 
  3. hlízy, cibule, oddenky a jiné podzemní části sloužící 
    k rozmnožování, 
  4. řezané květiny, 
  5. větve s listy nebo jehlicemi, 
  6. uříznuté stromy s listy nebo jehlicemi, 
  7. listí nebo jehličí, 
  8. rostlinné buněčné a pletivové kultury, 
  9. živý pyl, 
  10. rouby, očka a řízky, 
b) semeny podle písmene a) semena v botanickém smyslu s výjimkou 
  těch, která nejsou určena k pěstování (dále jen "osivo"), 
c) rostlinnými produkty produkty rostlinného původu nezpracované 
  nebo zpracované jednoduchým způsobem, jako je mletí, sušení 
  nebo lisování, pokud nejsou rostlinami, 
d) jinými předměty předměty jiné než rostliny nebo rostlinné 
  produkty, které  mohou být nositeli  škodlivých organismů 
  a podléhají úředním opatřením, 
e) dřevem dřevo se zcela nebo částečně zachovaným přirozeným oblým 
  povrchem, s kůrou nebo bez kůry, nebo ve formě třísek, štěpků, 
  pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu; s výjimkou ustanovení 
  vztahujících se k dovozu a uvádění na trh rostlin, rostlinných 
  produktů a jiných předmětů stanovených prováděcím právním 
  předpisem se dřevem rozumí též dřevo, které je ve formě výplně, 
  prokladů,  palet  nebo  obalového  materiálu,  používaných 
  k přepravě předmětů všeho druhu za předpokladu, že představuje 
  rostlinolékařské riziko, 
f) pěstováním  činnosti spojené  s umístěním  rostlin, které 
  zajišťují jejich další růst nebo rozmnožování, 
g) rostlinami určenými k pěstování rostliny vyseté nebo vysazené, 
  určené k dalšímu pěstování nebo přesazení po jejich přemístění, 
  nebo  rostliny  dosud  nevysazené  nebo  nevyseté, určené 
  k pěstování, 
h) kmenem nebo biotypem soubor jedinců jednoho druhu škodlivého 
  organismu, který je geneticky ustálený a který se svými 
  vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců 
  téhož druhu, 
i) škodlivými organismy jakékoliv  druhy, kmeny nebo biotypy 
  rostlin, živočichů  nebo původců chorob  (například virů, 
  bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům, 
j) poruchami rostlin škodlivé změny způsobené na rostlinách nebo 
  rostlinných produktech nepříznivými fyzikálními a chemickými 
  faktory, 
k) integrovanou ochranou rostlin objektivní a vhodné uplatňování 
  kombinace metod biologických, biotechnologických, fyzikálních, 
  chemických, pěstitelských a šlechtitelských, které omezuje 
  použití chemických přípravků na minimum nezbytné pro udržení 
  populace škodlivých organismů na úrovních nižších, než při 
  kterých způsobují ekonomicky nepřijatelnou škodu nebo ztrátu, 
l) monitoringem škodlivých organismů proces soustavného sledování 
  výskytu škodlivých organismů a vyhodnocování souvisejících 
  rizik, 
m) průzkumem  výskytu škodlivých  organismů úřední  sledování 
  prováděné příslušným orgánem na určitém území ve stanoveném 
  období za účelem zjištění výskytu škodlivého organismu nebo 
  k určení charakteristik jeho populace, 
n) rostlinolékařským pasem úřední doklad, který osvědčuje, že jím 
  označené rostliny, rostlinné  produkty nebo jiné předměty 
  splňují ustanovení právních předpisů Evropských společenství1) 
  týkající se jejich uvádění na trh, a který je 
  1. v rámci Evropských společenství jednotně upraven pro různé 
   druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, 
  2. stanoven příslušným úředním orgánem členského státu Evropské 
   unie a 
  3. vydán  na  základě  právního  předpisu  Evropských 
   společenství,1) popřípadě podle tohoto zákona, určujícího 
   podrobnosti postupu pro vydávání rostlinolékařských pasů, 
o) rostlinolékařským  osvědčením  mezinárodně  uznávaný úřední 
  dokument o původu a zdravotním stavu zásilky, 
p) oblastí prostou určitého škodlivého organismu území, ve kterém 
  se tento škodlivý organismus  nevyskytuje, což je úředně 
  doloženo, a v němž, je-li to potřebné, se uplatňují úřední 
  opatření k udržení tohoto stavu, 
q) eradikací použití vhodných opatření a postupů k eliminaci 
  škodlivého organismu v určitém území, 
r) chráněnou zónou území, 
  1. ve kterém není původní nebo usídlený jeden nebo více 
   škodlivých  organismů  stanovených  právním  předpisem 
   Evropských společenství1) a usídlený v jedné nebo několika 
   částech území Evropských společenství, a to přesto, že 
   podmínky pro jeho usídlení jsou v tomto území vhodné, nebo 
  2. ve kterém hrozí nebezpečí usídlení škodlivého organismu na 
   určité plodině v důsledku příznivých ekologických podmínek, 
   přestože  tento  organismus  není  na území Evropských 
   společenství původní ani usídlený, 
  a které bylo uznáno Evropskou komisí (dále jen "Komise") 
  postupem   stanoveným   právním   předpisem  Evropských 
  společenství;1) škodlivý organismus je považován za usídlený 
  v určité oblasti, je-li známo, že se v ní vyskytuje a nebylo 
  přijato žádné úřední opatření k jeho eradikaci anebo pokud se 
  toto opatření ukázalo jako neúčinné nejméně ve dvou po sobě 
  následujících letech, 
s) nárazníkovou zónou  území, ve kterém  se určitý škodlivý 
  organismus nevyskytuje nebo se proti němu provádějí úřední 
  opatření a které přiléhá k oblasti prosté určitého škodlivého 
  organismu nebo ke chráněné zóně  nebo k území, na které se 
  vztahují úřední opatření z důvodu výskytu škodlivého organismu, 
t) místem produkce areál, objekt, pozemek a jejich příslušenství 
  nebo jejich  soubor, využívaný jako  samostatná produkční 
  jednotka včetně navazujícího vybavení a zařízení, 
u) třetí zemí země, která není členským státem Evropské unie, 
  Ceuta a Melilla, 
v) úředním prohlášením nebo opatřením prohlášení nebo opatření 
  učiněné nebo přijaté 
  1. v případech týkajících se vystavování rostlinolékařských 
   osvědčení  a rostlinolékařských  osvědčení pro reexport 
   zástupci úřední organizace ochrany rostlin třetí země nebo 
   jinými  odborně  způsobilými  státními  úředníky  touto 
   organizací pověřenými; 
  2. ve všech ostatních případech buď osobami uvedenými v bodě 
   1 nebo kvalifikovanými zaměstnanci jednoho z odpovědných 
   úředních  orgánů  členského  státu  Evropské  unie  za 
   předpokladu,  že  tito  zaměstnanci  nejsou  osobně 
   zainteresováni na výsledcích jimi přijatých opatření. 
 
   (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 
a) uváděním na trh obchodní skladování, nabízení k prodeji, prodej 
  nebo jakýkoliv  jiný způsob převodu  rostlin, rostlinných 
  produktů a jiných předmětů na jinou osobu na území Evropských 
  společenství v rámci podnikání; za uvádění na trh se nepovažuje 
  dovoz a vývoz do třetích zemí, 
b) zásilkou množství jednotek rostlin, rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů, které se vyváží z České republiky do třetí 
  země nebo dováží ze třetí země do České republiky nebo 
  prováží2) přes Českou republiku, a na které je vystavováno, 
  pokud je vyžadováno, jedno rostlinolékařské osvědčení nebo 
  jedno rostlinolékařské osvědčení pro reexport; zásilka může být 
  složena z jedné nebo více partií, 
c) partií  množství  jednotek  jedné  komodity,  které  je 
  identifikovatelné podle stejnorodého složení a původu, 
d) dovozcem fyzická  nebo právnická osoba,  která sama nebo 
  prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby dopravuje 
  zásilku ze třetí země přes státní hranice České republiky 
  s výjimkou přímého tranzitu,2) 
e) reexportem vývoz  rostlin, rostlinných produktů  a jiných 
  předmětů, které nebyly vypěstovány nebo vyrobeny na území 
  Evropských společenství, do třetích zemí, 
f) pěstebním substrátem jakýkoliv materiál, ve kterém rostou 
  kořeny rostlin nebo je k tomuto účelu určený, 
g) přípravky účinné látky nebo upravené látky obsahující jednu 
  nebo více účinných látek, upravené do formy, v níž jsou 
  poskytovány uživateli, a určené 
  1. k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů proti škodlivým 
   organismům nebo k zabránění působení těchto organismů, 
  2. k ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako 
   živiny, například regulátory růstu, 
  3. ke konzervaci rostlinných produktů, pokud tyto látky nebo 
   produkty  nepodléhají   jiným  předpisům  Evropských 
   společenství, nebo 
  4. k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, potlačování 
   nežádoucího růstu rostlin nebo předcházení takovému růstu, 
h) látkami chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu 
  nebo vyrobené, včetně nečistot, které nevyhnutelně vyplývají 
  z výrobního procesu, 
i) účinnými látkami látky nebo mikroorganismy včetně virů, které 
  obecně nebo specificky působí proti škodlivým organismům nebo 
  na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty, 
j) upravenými látkami směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více 
  látek, z nichž alespoň jedna je účinnou látkou určenou pro 
  použití jako přípravek, 
k) novou účinnou látkou účinná látka, která nebyla na trhu 
  1. v Rakousku,   Finsku,   Islandu,   Norsku,   Švédsku 
   a Lichtenštejnsku 1. července 1994 a dříve, 
  2. v jiných státech, než je uvedeno pod bodem 1, které tvoří 
   Evropský hospodářský prostor,3) 26. července 1993 a dříve, 
  3. v České republice a dalších státech, které přistoupily 
   k Evropské unii 1. května 2004, před tímto datem, 
l) starou účinnou látkou účinná látka, která byla na trhu 
  1. v Rakousku,   Finsku,   Islandu,   Norsku,   Švédsku 
   a Lichtenštejnsku 1. července 1994 a dříve, 
  2. v jiných státech, než je uvedeno pod bodem 1, které tvoří 
   Evropský hospodářský prostor,3) 26. července 1993 a dříve, 
  3. v České republice a dalších státech, které přistoupily 
   k Evropské unii 1. května 2004, před tímto datem, 
m) seznamem účinných látek seznam, do něhož, na základě rozhodnutí 
  příslušného orgánu Evropských společenství po předcházejícím 
  hodnocení členskými státy Evropské unie, jsou zařazeny účinné 
  látky uznané za způsobilé k použití v ochraně rostlin na území 
  Evropských  společenství  při  dodržování  podmínek  tímto 
  rozhodnutím stanovených,4) 
n) reziduem přípravku jedna nebo více látek nacházejících se po 
  použití přípravku v rostlinách nebo na nich, v produktech 
  rostlinného původu nebo na nich, v poživatelných produktech 
  zvířat nebo kdekoliv v životním prostředí, včetně jejich 
  metabolitů a produktů vznikajících při jejich rozpadu nebo 
  reakčním procesu, 
o) životním prostředím voda, vzduch, půda, volně žijící druhy 
  živočichů, planě rostoucí druhy rostlin a vzájemné vztahy mezi 
  nimi, jakož i jejich vztahy s ostatními živými organismy, 
p) zvířetem druh zvířete obvykle krmený a chovaný člověkem nebo 
  určený k lidské výživě, 
q) šarží množství výrobku vyrobeného nebo připraveného v jednom 
  výrobním cyklu a postupu anebo zhomogenizovaného během přípravy 
  nebo výroby; základním znakem šarže je její stejnorodost, 
r) správnou praxí v ochraně rostlin využití postupů zahrnujících 
  1. preventivní agronomická a agrotechnická opatření, 
  2. použití přípravků a dalších prostředků jen v případech plně 
   zdůvodnitelných výskytem škodlivých organismů nebo poruch 
   a podmínkami pro vznik škod, 
  3. přednostní používání přípravků, které představují minimální 
   rizika ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, 
  4. používání přípravků a dalších prostředků v souladu s údaji 
   uvedenými na jejich obalech nebo v příbalové dokumentaci. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů  a o stanovení  podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských  pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných 
  předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné postupy při 
  vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné 
  postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité  rostliny neuvedené v  příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či 
  expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných 
  produktů a  jiných předmětů přes  chráněnou zónu a  pro 
  přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě kterých je možno určité škodlivé 
  organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené 
  v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo 
  přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón 
  pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých je možno určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné 
  produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice 
  Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství 
  nebo určitých chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo 
  pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin,  rostlinných produktů a  jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění  směrnice 2000/29/ES  o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo  rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z  15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
2) § 139 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
3) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru podepsaná v Portu 2. 
  května 1992, ve znění protokolu podepsaného v Bruselu 7. března 
  1993. 
4) Příloha I ke Směrnici 91/414/EHS. 
 
              HLAVA II 
             OCHRANA ROSTLIN 
           A ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ 
          PROTI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM 
            A PORUCHÁM ROSTLIN 
 
                § 3 
 
    Základní povinnosti fyzických a právnických osob 
 
   (1) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, 
zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo 
jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která 
je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni 
a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů 
  včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo 
  nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví 
  lidí nebo zvířat, 
b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další 
  prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle 
  tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, 
  zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 
 
   (2) Fyzické a právnické osoby, které jsou povinny plnit 
povinnosti uložené jim tímto zákonem, jsou povinny plnit v oblasti 
rostlinolékařské  péče  také  úkoly  vyplývající  pro  ně 
z bezprostředně  závazných  právních  předpisů  Evropských 
společenství. 
 
                § 4 
 
         Ochrana rostlinných produktů 
         z hlediska bezpečnosti potravin 
 
   (1) Při skladování rostlinných produktů jsou provozovatelé 
skladů povinni 
a) skladovat odděleně rostlinné produkty nevyhovující pro výrobu 
  potravin nebo krmiv, 
b) sledovat výskyt škodlivých organismů v prostorách skladů i ve 
  skladovaných  produktech  a  minimalizovat  možnost jejich 
  negativního působení  na kvalitu a  zdravotní nezávadnost 
  skladovaných produktů, 
c) užívat k hubení škodlivých organismů pouze k tomu účelu 
  registrované přípravky, 
d) vést evidenci o výskytu škodlivých organismů a jejich hubení; 
  náležitosti evidence stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (2) Pro provozovatele zemědělských veřejných skladů a skladů 
Státního zemědělského intervenčního fondu5) stanoví Ministerstvo 
zemědělství (dále jen "ministerstvo") prováděcím právním předpisem 
způsoby zjišťování a regulace výskytu škodlivých organismů při 
skladování rostlinných produktů. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Zákon č. 307/2000 Sb.,  o zemědělských skladních listech 
  a zemědělských  veřejných  skladech  a  o změně některých 
  souvisejících zákonů. 
  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 
  a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském 
  intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. 
 
                § 5 
 
         Odborná pomoc v ochraně rostlin 
   a rostlinných produktů pro fyzické a právnické osoby 
 
   (1) Odbornou pomoc fyzickým nebo právnickým osobám, které 
pěstují, zpracovávají nebo uvádějí na trh rostliny a rostlinné 
produkty, mohou na úseku rostlinolékařské péče poskytovat vedle 
Státní  rostlinolékařské správy  (dále jen  "rostlinolékařská 
správa") pouze fyzické nebo právnické osoby, které 
a) splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 84, nezávislosti 
  a nestrannosti v oborech své působnosti, 
b) mají pro tuto činnost potřebné prostorové, přístrojové a jiné 
  technické vybavení a 
c) byly k této činnosti na svou žádost pověřeny ministerstvem 
  podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo rostlinolékařskou správou 
  podle § 72 odst. 5 písm. i). 
 
   (2) Odbornou pomocí podle odstavce 1 se rozumí 
a) monitoring, popřípadě prognóza výskytu škodlivých organismů, 
b) rostlinolékařská  diagnostika včetně  laboratorního rozboru 
  k určení škodlivého organismu nebo poruchy rostlin, reziduí 
  přípravku, popřípadě jiných škodlivých látek v rostlinách, 
  rostlinných produktech nebo v půdě, 
c) odborné školení, popřípadě jiná odborná součinnost v oblasti 
  rostlinolékařské péče, 
d) rostlinolékařské poradenství. 
 
                § 6 
 
      Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského, 
      rozmnožovacího a reprodukčního materiálu 
 
   (1) Rostlinolékařská správa provádí před založením porostu 
šlechtitelského,  rozmnožovacího nebo  reprodukčního materiálu 
průzkum za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů, jejichž 
přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin podle zvláštních 
právních předpisů.6),7) Průzkum se  provádí v místě určeném 
k produkci tohoto materiálu, popřípadě také v bezprostředním okolí 
tohoto místa, a to na žádost fyzické nebo právnické osoby, která 
hodlá tento materiál pěstovat. Podrobnosti stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
   (2)  Kontrolu  zdravotního  stavu  množitelských  nebo 
reprodukčních  porostů  a  rozmnožovacího  nebo reprodukčního 
materiálu při uznávacím  řízení zajišťuje Ústřední kontrolní 
a zkušební  ústav  zemědělský  a  v  případě lesních dřevin 
ministerstvo (dále jen "příslušné správní úřady") podle zvláštních 
právních předpisů.6),7) 
 
   (3) Rostlinolékařská správa  písemně informuje příslušné 
správní úřady o výsledcích průzkumu podle odstavce 1 a o případném 
nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76, pokud 
se týkají uznávaných porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního 
materiálu. 
 
   (4)  Příslušné  správní   úřady  písemně  informují 
rostlinolékařskou správu o výskytu škodlivých organismů zjištěném 
při kontrole zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních 
porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
7) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 
  materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 
  kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně 
  některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
  materiálem lesních dřevin). 
 
              HLAVA III 
          OPATŘENÍ PROTI ZAVLÉKÁNÍ
        A ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 
 
            Základní opatření 
 
                § 7 
 
    Zákaz zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
        a dovozu a přemísťování rostlin, 
       rostlinných produktů a jiných předmětů 
 
   (1) Prováděcí právní předpis stanoví škodlivé organismy 
a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty napadené škodlivými 
organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území 
a) Evropských společenství, 
b) příslušných chráněných zón. 
 
   (2) Zákaz uvedený v odstavci 1 písm. a) se nevztahuje na 
případy stanovené v souladu s postupem podle zvláštního předpisu 
Evropských společenství,8)  které se týkají  slabého výskytu 
škodlivých  organismů  na  rostlinách,  které  nejsou určeny 
k pěstování. Rostlinolékařská správa zveřejní tyto případy ve 
Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen "Věstník"). 
 
   (3) V souladu s postupem podle zvláštního předpisu Evropských 
společenství8)  může příslušný  orgán Evropských společenství 
stanovit opatření  proti zavlékání a  rozšiřování škodlivých 
organismů, které 
a) nejsou uvedeny v odstavci 1, 
b) jsou uvedeny v odstavci 1,  ale vyskytují se na jiných než 
  v odstavci 1 uvedených rostlinách, rostlinných produktech nebo 
  jiných předmětech, nebo 
c) jsou uvedeny v odstavci 1, ale nacházejí se v izolovaném stavu. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa vyhlásí opatření podle odstavce 
3 ve Věstníku nebo je nařídí podle § 76 odst. 2. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty, které je zakázáno 
a) dovážet do Evropských společenství, pokud pocházejí z určitých 
  zemí, 
b) dovážet do chráněných zón, pokud pocházejí z určitých zemí, 
c) dovážet a přemísťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky, 
d) dovážet do příslušných chráněných zón a přemísťovat je uvnitř 
  těchto zón, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky. 
 
   (6) Země podle odstavce 5 písm. a), chráněné zóny podle 
odstavce 5 písm. b) a d) a zvláštní požadavky podle odstavce 5 
písm. c) a d) stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (7) Ustanovení odstavce 5 písm. c) a d) se nevztahují na malá 
množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro 
zvířata, která jsou určena pro užití vlastníky nebo příjemci 
k nevýrobním a k neobchodním účelům nebo ke spotřebě během 
přepravy, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů. 
Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv 
pro zvířata stanoví prováděcí právní předpis. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Článek 18 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 
  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
  rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti 
  jejich rozšiřování na území Společenství. 
 
                § 8 
 
    Povolení dovozu, přemísťování a použití škodlivých 
  organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
      pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely 
 
   (1) Rostlinolékařská správa může na základě žádosti fyzické 
nebo právnické osoby rozhodnout, že se ustanovení § 7 odst. 1, 
3 a 5 nevztahují na dovoz a přemísťování škodlivých organismů, 
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné 
a vědecké účely anebo pro práci ve šlechtění odrůd (dále jen 
"karanténní materiál") a na jejich přechovávání a jinou manipulaci 
s nimi za podmínek, které stanoví. K vyloučení rizik spojených 
s dovozem, přemísťováním a přechováváním karanténního materiálu 
a jinou manipulací s ním stanoví prováděcí právní předpis 
a) náležitosti  žádosti o  povolení přechovávání karanténního 
  materiálu a jiné manipulace s ním, 
b) náležitosti žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu ze 
  třetí země a nebo jeho přemístění z jiného členského státu 
  Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území 
  České republiky, nebo jeho přemístění v rámci České republiky, 
c) kritéria, která  musí být splněna,  aby nehrozilo riziko 
  rozšíření  škodlivého  organismu  mimo  prostory  vymezené 
  k přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulaci s ním 
  nebo během jeho dovozu nebo přemísťování, 
d) podrobnosti  postupu  a  podmínek  pro  povolení činností 
  s karanténním materiálem, 
e) postupy pro vyloučení skrytého napadení rostlin, rostlinných 
  produktů a jiných předmětů škodlivými organismy a pro jejich 
  uvolnění z režimu přechovávání a manipulace, 
f) způsob kontroly plnění podmínek stanovených pro bezpečnou 
  manipulaci s  karanténním materiálem a  postup při úniku 
  škodlivého organismu, 
g) podmínky, za kterých mají být rostliny, rostlinné produkty 
  a jiné předměty opatřeny rostlinolékařským osvědčením nebo 
  rostlinolékařským pasem a náležitosti těchto dokladů. 
 
   (2) Povolí-li rostlinolékařská správa podle odstavce 1 dovoz 
karanténního materiálu ze třetích zemí a nebo jeho přemístění 
z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do 
chráněné zóny na území České republiky a nebo jeho přemístění 
v rámci České republiky, vystaví žadateli oprávnění k jeho dovozu 
nebo přemístění. V případě přemísťování karanténního materiálu 
z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do 
chráněné zóny na území  České republiky musí být oprávnění 
potvrzeno odpovědným úředním orgánem pro ochranu rostlin země jeho 
původu. Oprávnění doprovází příslušný karanténní materiál při 
vstupu na území České republiky a jeho přemísťování po tomto 
území. Formulář oprávnění stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (3) Rostlinolékařská správa v souladu s odstavcem 1 schvaluje 
přemísťování karanténního materiálu z České republiky do jiného 
členského státu Evropské unie, a to potvrzením oprávnění pro jeho 
přemísťování, které bylo vydáno za tímto účelem odpovědným úředním 
orgánem pro ochranu rostlin členského státu Evropské unie, do 
něhož je příslušný karanténní materiál přemísťován. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa může kdykoliv v průběhu činnosti 
povolené podle odstavce 1 tuto činnost zakázat, nebudou-li splněny 
podmínky stanovené prováděcím právním předpisem a rozhodnutím nebo 
povolením rostlinolékařské správy.  Odvolání proti rozhodnutí 
o tomto zákazu nemá odkladný účinek. 
 
                § 9 
 
           Ohlašovací povinnost 
 
   Každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu 
škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem, je 
povinen toto zjištění nebo důvodné podezření neodkladně ohlásit 
rostlinolékařské správě buď přímo nebo prostřednictvím obecního 
úřadu. Obecní úřad neprodleně  sdělí písemně tuto informaci 
rostlinolékařské  správě.  Po  obdržení  této  informace 
rostlinolékařská správa postupuje v souladu s § 11 odst. 1. 
 
               § 10 
 
           Monitoring a průzkum 
         výskytu škodlivých organismů 
 
   (1) Rostlinolékařská správa provádí monitoring a na území 
České republiky též průzkum výskytu škodlivých organismů uvedených 
v § 7 odst. 1 písm. a), invazních škodlivých organismů stanovených 
prováděcím právním předpisem a škodlivých organismů, které na 
území České republiky nebyly dosud zjištěny a představují pro 
rostliny nebo rostlinné produkty  na tomto území pěstované, 
vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko 
podle odstavce 2, s cílem zabránit jejich zavlékání a šíření. 
Invazním škodlivým organismem  se rozumí škodlivý organismus 
v určitém území nepůvodní, který je po zavlečení a usídlení 
schopen v tomto území nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo životní 
prostředí včetně jeho biologické různorodosti. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa vyhodnocuje míru rizika zavlékání 
a šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 na území 
České republiky a jejich možného vlivu na zdravotní stav rostlin 
a rostlinných produktů, které se pěstují nebo skladují na území 
České republiky, popřípadě na životní prostředí; při zjištění 
výskytu takového škodlivého organismu vyhodnocuje toto riziko 
neprodleně. 
 
   (3) Vyhodnocení míry rizika podle odstavce 2 se provádí 
v souladu s přijatou mezinárodní  smlouvou, kterou je Česká 
republika vázána,9) a to na základě 
a) soustavného hodnocení rozsahu, skladby a původu dovážených 
  a provážených zásilek s ohledem na možnost zavlečení škodlivých 
  organismů, 
b) soustavného hodnocení rozsahu a výsledků monitoringu a průzkumu 
  výskytu škodlivých organismů prováděných podle odstavce 1, 
c) dostupných  vědeckých  poznatků  o  příslušných škodlivých 
  organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního 
  šíření, 
d) zhodnocení potenciálního  hospodářského významu příslušných 
  škodlivých organismů pro Českou republiku s ohledem na skladbu 
  a rozsah pěstovaných rostlin, 
e) zhodnocení dostupných způsobů ochrany proti šíření příslušných 
  škodlivých organismů. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa eviduje výskyt nebo nepřítomnost 
škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 na území České 
republiky na základě výsledků  monitoringu a průzkumu podle 
odstavce 1 nebo na základě jiných rostlinolékařskou správou 
ověřených informací. Rozsah a způsob vedení evidence stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
   (5) Rostlinolékařská správa neprodleně písemně oznámí Komisi 
a ostatním členským státům Evropské unie 
a) výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním 
  předpisem na území České republiky, 
b) výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním 
  předpisem na té části území České republiky, na níž jejich 
  výskyt dosud nebyl znám, 
c) výskyt  nebo  podezření  z  výskytu škodlivých organismů, 
  neuvedených v písmenech a) a b), jejichž výskyt na území České 
  republiky nebyl dosud znám, a 
d) opatření, která rostlinolékařská správa v této souvislosti 
  stanovila nebo hodlá stanovit podle § 11 k zabránění šíření 
  těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států 
  Evropské unie. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin z roku 1997. 
 
               § 11 
 
     Opatření při zjištění výskytu nebo podezření 
         z výskytu škodlivých organismů 
 
   (1)  Pokud rostlinolékařská  správa zjistí  výskyt nebo 
podezření z výskytu škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 
5 písm. a) a b), stanoví mimořádná rostlinolékařská opatření podle 
§ 76 s cílem zajistit eradikaci těchto škodlivých organismů. 
Není-li  eradikace možná,  stanoví mimořádná rostlinolékařská 
opatření podle § 76 k zabránění jejich dalšího šíření. 
 
   (2) Zjistí-li rostlinolékařská správa podle § 10 odst. 2, že 
zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích 
zemí představují bezprostřední nebezpečí zavlečení anebo šíření 
škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 5 písm. a) a b), 
neodkladně vyhlásí ve Věstníku a nebo nařídí opatření podle § 26 
odst. 1 nebo 3 nutná pro ochranu území Evropských společenství 
před tímto nebezpečím a informuje o nich Komisi a ostatní členské 
státy Evropské unie. 
 
   (3) Zjistí-li rostlinolékařská správa podle § 10 odst. 2, že 
existuje jiné bezprostřední  nebezpečí zavlečení nebo šíření 
škodlivých organismů, než je uvedeno v odstavci 2, neprodleně 
písemně oznámí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie 
opatření, která je třeba  přijmout. Nepřijme-li Komise tato 
opatření a hrozí současně zavlečení nebo šíření příslušného 
škodlivého  organismu  na  území  České  republiky,  může 
rostlinolékařská správa vyhlásit ve Věstníku nebo nařídit podle 
§ 76 odst. 2 opatření, která bude považovat za nezbytná, až do 
doby,  dokud  Komise  nestanoví  odpovídající opatření podle 
zvláštního předpisu Evropských společenství.10) Pokud Komise tato 
opatření přijme, rostlinolékařská správa je vyhlásí ve Věstníku, 
popřípadě je nařídí podle § 76 odst. 2. 
------------------------------------------------------------------ 
10) Článek 19 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 
  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
  rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti 
  jejich rozšiřování na území Společenství. 
 
       Uvádění rostlin, rostlinných produktů 
          a jiných předmětů na trh 
 
               § 12 
 
    Registrace dovozců rostlin, rostlinných produktů 
    a jiných předmětů a osob, které je uvádějí na trh 
 
   (1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která 
a) uvádí na trh určité rostliny, rostlinné produkty a jiné 
  předměty vypěstované nebo vyrobené na území České republiky, 
b) dováží určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, 
  s výjimkou dovozců, kteří je dovážejí jen pro vlastní užití 
  nebo ke spotřebě během přepravy, pokud přitom nemůže dojít 
  k rozšíření škodlivých organismů, 
c) provozuje na území České republiky společný obchodní sklad, 
  odesílací středisko nebo balírnu určitých rostlin, rostlinných 
  produktů a jiných předmětů, nebo tyto rostliny a rostlinné 
  produkty na území České republiky pěstuje, nebo 
d) žádá o vydávání náhradních rostlinolékařských pasů podle § 19 
  nebo o oprávnění k jejich vystavování podle § 17, 
musí být zapsána do úředního registru (dále jen "registr") pod 
registračním číslem. 
 
   (2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se 
vztahují ustanovení odstavce 1 písm. a) až c), stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
   (3) Žádost o registraci se podává rostlinolékařské správě. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa vydá do 3 měsíců ode dne doručení 
žádosti podle odstavce 2 žadateli 
a) doklad o provedení zápisu do registru, který není rozhodnutím 
  podle správního řádu,11) jestliže  shledá, že je žadatel 
  způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13 a s ohledem na 
  požadovaný rozsah registrace také zvláštní požadavky podle 
  § 15 odst. 1 anebo  povinnosti vyplývající z mimořádných 
  rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2, nebo 
b) rozhodnutí o zamítnutí žádosti, jestliže shledá, že žadatel 
  není způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13. 
 
   (5) Registr podle odstavce 1 vede rostlinolékařská správa, 
přičemž v něm zaznamenává označení žadatele o registraci, osobu 
zapsanou v registru pod registračním číslem, činnost, pro kterou 
je tato osoba do registru zapsána, změnu nebo zrušení této 
činnosti. 
 
   (6) Rostlinolékařská správa  zruší registraci na žádost 
registrované  osoby nebo  může registraci  zrušit, popřípadě 
pozastavit její platnost v případě zjištění zvlášť hrubého nebo 
opakovaného porušení povinnosti stanovené v § 13. 
 
   (7) Náležitosti žádosti podle odstavce 3 a obsah a způsob 
vedení registru podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (8) Komise má na požádání přístup k registru podle odstavce 
1. 
------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
               § 13 
 
         Povinnosti registrovaných osob 
 
   (1) Osoba podle § 12 odst. 1 je povinna 
a) vést a uchovávat evidenci  o jí pěstovaných, vyrobených, 
  skladovaných, odeslaných jinam nebo jinak užívaných rostlinách, 
  rostlinných produktech a jiných předmětech, jejíž rozsah, 
  způsob vedení a dobu uchovávání stanoví prováděcí právní 
  předpis, 
b) umožnit rostlinolékařské správě provádět činnosti stanovené 
  tímto zákonem v místech pěstování, výroby, skladování nebo 
  přechovávání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
  a poskytnout jí potřebnou součinnost, informace a podklady; za 
  tím  účelem  musí  být  osobně  dosažitelná  pro potřeby 
  rostlinolékařské správy, popřípadě  může pověřit pro styk 
  s rostlinolékařskou správou jinou osobu s potřebnými odbornými 
  zkušenostmi v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících 
  otázkách zdravotního stavu rostlin a rostlinných produktů, 
c) provádět prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a), zaměřené na 
  zjištění skutečností uvedených pod  písmenem d) bodem 1, 
  v nezbytném rozsahu, ve vhodné době a způsobem, který stanoví 
  rostlinolékařská správa ve Věstníku, 
d) oznámit rostlinolékařské správě 
  1. neodkladně  neobvyklý (například  v daném  území dosud 
   nezjištěný nebo mimořádně intenzivní) výskyt škodlivých 
   organismů anebo příznaků napadení škodlivými organismy nebo 
   jiné abnormality na rostlinách, rostlinných produktech nebo 
   jiných předmětech uvedených v § 12 odst. 2, 
  2. na tiskopisech, které obdrží od rostlinolékařské správy 
   současně s dokladem o zápisu do registru podle § 12 odst. 
   4 písm. a), jakékoliv změny údajů, které jsou obsahem 
   registru vedeného podle § 12 odst. 5, a to do 1 měsíce od 
   data, kdy k příslušným změnám došlo, 
e) požádat  rostlinolékařskou  správu  o  provedení soustavné 
  rostlinolékařské  kontroly  rostlin,  rostlinných  produktů 
  a jiných předmětů uvedených v §  12 odst. 1 písm. a); vzor 
  žádosti a informace o způsobu a termínech jejího podávání 
  poskytuje žadateli a zveřejňuje ve Věstníku rostlinolékařská 
  správa, 
f) vést a aktualizovat plán pozemků a objektů v místech, ve 
  kterých jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty 
  uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) pěstovány, vyráběny, skladovány 
  nebo používány nebo ve kterých se tyto rostliny, rostlinné 
  produkty nebo jiné předměty vyskytují, a tento plán poskytnout 
  rostlinolékařské   správě  před   provedením  soustavné 
  rostlinolékařské kontroly podle § 15; vzor vedení plánu pozemků 
  a objektů a informace o způsobu a termínech jeho předávání 
  rostlinolékařské  správě poskytuje  rostlinolékařská správa 
  osobám registrovaným podle § 12 odst. 1 a zveřejňuje ve 
  Věstníku. 
 
   (2)  Rostlinolékařská správa  může na  základě výsledků 
soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15 odst. 2 a 3 nebo 
rostlinolékařského dozoru podle § 74 nařídit úředním opatřením 
podle § 75 osobě podle § 12 odst. 1 provést v nezbytném rozsahu 
jeden  nebo více  úkonů rostlinolékařské  péče ke  zlepšení 
zdravotního stavu rostlin,  rostlinných produktů nebo jiných 
předmětů a  k zajištění jejich identity  do doby připojení 
rostlinolékařských pasů podle § 20 odst. 1. Těmito úkony jsou 
zejména  zvláštní vyšetření,  vzorkování, ošetření, označení, 
umístění do izolace nebo zničení rostlin, rostlinných produktů 
a jiných předmětů, jakož i úkony nezbytné ke splnění zvláštních 
požadavků stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
               § 14 
 
        Podmínky pro přemísťování rostlin, 
       rostlinných produktů a jiných předmětů 
 
   (1) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být 
  přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud 
  k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je 
  přepravují, není připojen rostlinolékařský pas podle § 18 odst. 
  1, 
b) chráněné zóny a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, 
  které do nich a uvnitř nich nesmějí být přemísťovány, pokud 
  k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je 
  přepravují, není připojen rostlinolékařský pas pro příslušnou 
  chráněnou zónu, potvrzující, že jsou splněny zvláštní požadavky 
  stanovené pro tuto zónu tímtéž prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) neplatí pro dodávky osiva 
opatřené doklady vydanými podle zvláštního právního předpisu,6) 
pokud  potvrzují  splnění  zvláštních  požadavků  stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
 
   (3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na rostliny, 
rostlinné produkty a jiné předměty splňující podmínky pro jejich 
přemísťování přes chráněnou zónu nebo v rámci této zóny stanovené 
podle § 30 odst. 1. 
 
   (4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na přemísťování 
rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata, 
které jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním 
a k neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud 
neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
 
               § 15 
 
        Soustavná rostlinolékařská kontrola 
 
   (1) Prováděcí právní předpis stanoví rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty, které, jsou-li 
a) pěstovány, vyráběny nebo užívány nebo se jen vyskytují na území 
  České republiky a mají být v rámci Evropských společenství 
  uváděny na trh, 
b) určeny k přemístění do chráněné zóny, 
musí být před uvedením na trh nebo před přemístěním do této zóny 
podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, aby bylo zajištěno, 
že nejsou  napadeny škodlivými organismy  stanovenými tímtéž 
prováděcím  právním předpisem  a splňují  zvláštní požadavky 
stanovené rovněž tímto prováděcím právním předpisem. 
 
   (2)  Soustavnou  rostlinolékařskou  kontrolu  provádí 
rostlinolékařská správa přednostně v místech produkce příslušných 
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, a to pravidelně 
ve vhodných termínech, nejméně však jednou za rok, alespoň 
vizuální prohlídkou buď  všech rostlin, rostlinných produktů 
a jiných předmětů nebo jejich reprezentativního vzorku odebraného 
bezplatně rostlinolékařskou správou. Soustavné rostlinolékařské 
kontrole podle odstavce 1 podléhají také pěstební substráty 
a obaly, popřípadě kontejnery, zemědělské stroje a zařízení, které 
se  používají při  pěstování, výrobě,  užívání a manipulaci 
s příslušnými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, 
a dopravní prostředky, které je přepravují. 
 
   (3)  Rostlinolékařská  správa  může  kdykoliv  provést 
rostlinolékařskou kontrolu rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů, které jsou v rámci podnikání skladovány, užívány nebo se 
s nimi jinak  manipuluje na pozemcích  a v objektech  osob 
registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. c). Ustanovení odstavce 
2 přitom platí přiměřeně. 
 
   (4) Soustavná rostlinolékařská kontrola nemusí být provedena 
u rostlin, rostlinných  produktů a jiných  předmětů určených 
k přemístění do příslušné chráněné zóny před jejich přemístěním 
přes území nebo z území této zóny. 
 
   (5) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na rostliny, 
rostlinné produkty, potraviny nebo krmiva pro zvířata, které jsou 
určeny  pro  užití  vlastníky  nebo  příjemci  k nevýrobním 
a k neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud 
neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů. 
 
   (6) K vyloučení nebezpečí vyplývajícího z výskytu příslušného 
škodlivého organismu anebo z neplnění zvláštního požadavku podle 
odstavce 1, zjištěného na základě soustavné rostlinolékařské 
kontroly prováděné podle odstavců 1 až 3, nařídí rostlinolékařská 
správa vhodná mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 
1 písm. a) až d). Tímto opatřením může být i úplné nebo částečné 
pozastavení platnosti registrace osoby registrované podle § 12 
odst. 1, a to do doby, než bude prokázáno, že nebezpečí šíření 
škodlivých organismů nehrozí.  Po dobu pozastavení platnosti 
registrace osoby je pro tuto osobu také pozastaveno vydávání 
a nahrazování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1 a podle 
§ 19 odst. 2 a oprávnění k vystavování těchto pasů podle § 17 
odst. 2 s výjimkou případu uvedeného v § 16 odst. 2. Tímto není 
dotčeno ustanovení § 76 odst. 6. 
 
               § 16 
 
         Podmínky a způsob vystavování 
           rostlinolékařských pasů 
 
   (1) Rostlinolékařský pas se vystaví, prokáže-li se soustavnou 
rostlinolékařskou kontrolou provedenou podle § 15 odst. 2, že jsou 
splněny požadavky stanovené v § 15 odst. 1; nejsou-li tyto 
požadavky splněny, nesmí  být rostlinolékařský pas vystaven. 
Vystavení rostlinolékařského pasu zahrnuje jeho vyhotovení, úplné 
a správné vyplnění a zabezpečení před zneužitím po dobu do jeho 
předání žadateli. 
 
   (2) Pokud je na základě soustavné rostlinolékařské kontroly 
prováděné podle § 15 odst. 2 zjištěn výskyt škodlivých organismů 
uvedených v § 15 odst. 1, ale místním šetřením rostlinolékařské 
správy se prokáže, že část rostlin nebo rostlinných produktů 
pěstovaných, vyráběných nebo používaných osobou registrovanou 
podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nebo jinak se vyskytujících na 
pozemcích nebo v objektech, které tato osoba vlastní nebo užívá, 
nebo část zde používaného pěstebního substrátu nepředstavuje žádné 
nebezpečí pro šíření příslušných škodlivých organismů, smí být pro 
tuto část rostlinolékařský pas vystaven. 
 
   (3) Jestliže soustavná  rostlinolékařská kontrola nebyla 
zaměřena na ověření splnění podmínek stanovených pro chráněnou 
zónu, nelze vydat rostlinolékařský pas pro tuto chráněnou zónu. 
Jestliže bylo na základě kontroly provedené podle § 74 odst. 5 
a 6  zjištěno,  že  tyto  podmínky  nebyly  splněny, vydaný 
rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu se nepovažuje za platný 
a musí být označen na nápadném místě na lícní straně otiskem 
razítka ve tvaru rovnostranného trojúhelníku v červené barvě 
s textem "Pas stornován". 
 
               § 17 
 
     Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů 
 
   (1) Rostlinolékařský pas a rostlinolékařský pas pro chráněnou 
zónu  vystavuje rostlinolékařská  správa způsobem  stanoveným 
prováděcím právním předpisem, pokud ji o to požádala osoba 
registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a) a b), nebo je vystavuje 
přímo tato osoba, pokud  jí rostlinolékařská správa udělila 
oprávnění k vystavování pasů podle odstavce 2. 
 
   (2)  Rostlinolékařská  správa  může  udělit  oprávnění 
k vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů 
pro chráněnou zónu osobě registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) 
a b) pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které 
tato osoba uvádí na trh, a to na základě písemné žádosti této 
osoby  a  pokud  jí  tato  osoba  předloží  návrh  vzorů 
rostlinolékařských pasů a rostlinolékařská správa shledá, že 
příslušná  osoba  je  způsobilá  dodržovat  při  vystavování 
rostlinolékařských pasů postup podle § 16 odst. 1 a vystavovat 
pasy způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a že je 
schopna vést evidenci podle § 13 odst. 1 písm. a). Způsob podávání 
žádosti o udělení oprávnění, náležitosti této žádosti a způsob 
udělování oprávnění stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (3) Rostlinolékařská správa zruší oprávnění k vystavování 
rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou 
zónu, zjistí-li závažné nebo opakované nedodržení postupu při 
vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro 
chráněnou zónu nebo pokud zruší registraci příslušné osoby podle 
§ 12 odst. 6. 
 
   (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují obdobně na 
vystavování náhradních rostlinolékařských pasů. 
 
               § 18 
 
         Druhy rostlinolékařských pasů 
 
   (1) Vystavuje se rostlinolékařský pas a rostlinolékařský pas 
pro chráněnou zónu. Za podmínek stanovených v § 19 může být 
vystaven též náhradní rostlinolékařský pas. 
 
   (2)  Formu  a  náležitosti  rostlinolékařského  pasu, 
rostlinolékařského  pasu  pro  chráněnou  zónu  a náhradního 
rostlinolékařského pasu stanoví prováděcí právní předpis. 
 
               § 19 
 
        Nahrazování rostlinolékařských pasů 
 
   (1) Rostlinolékařský pas  nebo rostlinolékařský pas pro 
chráněnou zónu vystavené podle § 17 odst. 1, popřípadě náhradní 
rostlinolékařský  pas  mohou   být  nahrazeny  náhradním 
rostlinolékařským pasem pouze v případech, kdy 
a) je původní dodávka rozdělena, 
b) je sloučeno několik dodávek či jejich částí, nebo 
c) se změní zdravotní stav rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů v dodávce, 
a to pouze tehdy, je-li zaručena totožnost příslušných rostlin, 
rostlinných produktů nebo jiných předmětů v nové dodávce a od 
okamžiku odeslání původní dodávky nevzniklo nebezpečí napadení 
škodlivými organismy stanovenými prováděcím právním předpisem. 
Nová dodávka musí splňovat požadavky stanovené v § 15 odst. 1. 
 
   (2) Náhradní rostlinolékařský pas vydává rostlinolékařská 
správa, požádá-li o to osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. 
a), b) a d) způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo 
jej vystavuje přímo tato osoba, pokud jí rostlinolékařská správa 
udělila oprávnění k vystavování náhradních rostlinolékařských pasů 
podle § 17 odst. 4. 
 
               § 20 
 
       Povinnosti fyzických a právnických osob 
    související s vystavováním rostlinolékařských pasů 
 
   (1) Za  připojení rostlinolékařského pasu  k příslušným 
rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, k jejich obalům 
nebo dopravním prostředkům podle § 14 odst. 1 tak, aby nemohly být 
použity znovu, odpovídá osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 
písm. a), b) a d). 
 
   (2) Fyzická nebo právnická osoba, která se při podnikatelské 
činnosti12) zabývá pěstováním rostlin a jako konečný uživatel 
nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty, je oprávněna kupovat nebo jiným způsobem získávat 
rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty stanovené prováděcím 
právním předpisem jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými 
pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro chráněnou zónu, do které 
mají být přemístěny, nebo náhradními rostlinolékařskými pasy, a je 
povinna 
a) uchovávat rostlinolékařské  pasy a vést  o nich evidenci 
  stanovenou prováděcím právním předpisem nejméně po dobu 1 roku 
  ode dne jejich získání, 
b) ohlašovat  rostlinolékařské  správě  způsobem  stanoveným 
  prováděcím právním předpisem nákup nebo jiné nabytí příslušných 
  rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících 
  ze třetích zemí, 
c) umožnit  zaměstnancům  rostlinolékařské  správy  za účelem 
  provádění průzkumu výskytu škodlivých organismů podle § 10 
  odst. 1, soustavné rostlinolékařské  kontroly podle § 15 
  a rostlinolékařského dozoru podle § 74 vstup na pozemky a do 
  objektů, které vlastní nebo užívá a na kterých nebo ve kterých 
  se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné 
  produkty nebo  jiné předměty, a  umožnit k nim  přístup 
  v jakémkoliv stadiu jejich pěstování, výroby, zpracování nebo 
  skladování,  bezplatný  odběr  jejich  vzorků  a kontrolu 
  příslušných dokladů. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
        Dovoz rostlin, rostlinných produktů 
        a jiných předmětů ze třetích zemí 
 
               § 21 
 
            Obecná ustanovení 
 
   (1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené 
prováděcím právním předpisem, které jsou dováženy ze třetích zemí 
do České republiky, musí být podrobeny dovozní rostlinolékařské 
kontrole prováděné rostlinolékařskou správou podle § 22 v místech 
stanovených v § 25. Teprve po ukončení této kontroly a pokud bylo 
na základě jejího výsledku úředně zjištěno, že 
a) nejsou  napadeny nebo  kontaminovány škodlivými  organismy 
  stanovenými prováděcím právním předpisem, 
b) se nejedná o rostliny  nebo rostlinné produkty stanovené 
  prováděcím právním předpisem, pocházející ze zemí uvedených 
  v tomtéž prováděcím právním předpise, 
c) splňují zvláštní požadavky stanovené v prováděcím právním 
  předpise, 
d) jsou opatřeny originálem rostlinolékařského osvědčení nebo 
  rostlinolékařského  osvědčení  pro  reexport,  vystaveným 
  a splňujícím náležitosti podle § 23, 
mohou být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního 
a pasivního  zušlechťovacího styku,  přepracování pod  celním 
dohledem a dočasného použití.13) 
 
   (2)  Rostliny, rostlinné  produkty nebo  jiné předměty, 
neuvedené v odstavci 1, které jsou dováženy ze třetích zemí do 
České republiky, mohou být podrobeny dovozní rostlinolékařské 
kontrole prováděné rostlinolékařskou správou podle § 22 s cílem 
zjistit, zda  nejsou napadeny nebo  kontaminovány škodlivými 
organismy podle odstavce 1 písm. a) anebo škodlivými organismy, 
jejichž výskyt dosud nebyl na území České republiky zjištěn. Pokud 
je kontrola podle tohoto odstavce zahájena, mohou být příslušné 
rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty propuštěny do 
celního  režimu  volného  oběhu,  aktivního  a  pasivního 
zušlechťovacího  styku,  přepracování  pod  celním  dohledem 
a dočasného použití13) až tehdy, je-li na základě výsledku této 
kontroly zřejmé, že jsou pro tyto rostliny, rostlinné produkty 
nebo jiné předměty splněna příslušná ustanovení tohoto zákona. 
Zahájení této kontroly oznámí rostlinolékařská správa neprodleně 
dovozci zásilky a příslušnému celnímu orgánu.14) 
 
   (3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na zásilky nebo 
partie určené do chráněné zóny; dovozní rostlinolékařská kontrola 
se v tomto případě vztahuje na 
a) další  škodlivé  organismy  stanovené  prováděcím  právním 
  předpisem, 
b) další rostliny a  rostlinné produkty stanovené prováděcím 
  právním předpisem, pocházející ze zemí uvedených v tomtéž 
  prováděcím právním předpise, a 
c) splnění zvláštních požadavků stanovených prováděcím právním 
  předpisem, 
a to vzhledem k určité chráněné zóně, do níž mají být zásilky nebo 
partie dopraveny. 
 
   (4) Zásilka celně deklarovaná jako jiná než obsahující nebo 
sestávající se z rostlin,  rostlinných produktů nebo jiných 
předmětů podle odstavce 1, která je dovážena ze třetí země do 
České republiky, musí být podrobena dovozní rostlinolékařské 
kontrole  podle  §  22,  pokud  vznikne  při  jejím celním 
projednávání14) důvodné podezření, že takové rostliny, rostlinné 
produkty nebo jiné předměty obsahuje. Orgán odpovědný za celní 
projednání zásilky informuje o vzniklém podezření neodkladně 
písemně místně příslušné  pracoviště rostlinolékařské správy. 
Trvají-li pochybnosti o správnosti celní deklarace zásilky i po 
provedení její kontroly podle § 22, zejména pokud jde o rod a druh 
rostlin nebo rostlinných produktů nebo jejich původ, považuje se 
zásilka za zásilku obsahující rostliny, rostlinné produkty nebo 
jiné předměty podle odstavce 1. 
 
   (5) Omezení stanovená pro rostliny, rostlinné produkty nebo 
jiné předměty na základě ustanovení odstavců 1 až 3 platí také pro 
jejich umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného 
celního skladu.15) 
 
   (6) Dovozní rostlinolékařská kontrola se neprovede, pokud 
dovozce příslušné  zásilky nebo partie  obsahující rostliny, 
rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 není 
registrován podle § 12 odst. 1 písm. b). 
------------------------------------------------------------------ 
13) § 2 písm. m) body 1, 4 až 7 zákona č. 13/1993 Sb. 
14) Zákon č. 13/1993 Sb. 
15) § 220 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb. 
 
               § 22 
 
        Dovozní rostlinolékařská kontrola 
 
   (1) V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 a 3 provede 
rostlinolékařská správa kontrolu 
a) každé zásilky  celně deklarované jako  zásilka obsahující 
  rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené 
  v § 21 odst. 1, popřípadě § 21 odst. 3, nebo 
b) každé partie celně deklarované jako partie obsahující rostliny, 
  rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené v § 21 odst. 
  1, popřípadě § 21 odst. 3, pokud je zásilka složena z více než 
  jedné partie. 
 
   (2) Dovozní rostlinolékařská kontrola podle § 21 odst. 
1 a 3 se provádí v souladu se zvláštním právním předpisem16) 
s cílem zjistit, zda zásilka nebo partie 
a) je opatřena požadovanými doklady podle § 21 odst. 1 písm. d) 
  (dále jen "kontrola dokladů"), 
b) na základě celkového posouzení nebo posouzení jednoho nebo více 
  úředních vzorků reprezentujících celou zásilku je složena 
  z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených 
  v dokladech požadovaných podle § 21 odst. 1 písm. d), popřípadě 
  v jiných dokladech doprovázejících zásilku nebo partii (dále 
  jen "kontrola totožnosti") a neobsahuje rostliny nebo rostlinné 
  produkty podle § 21 odst. 1 písm. b), 
c) na základě celkového posouzení nebo posouzení jednoho nebo více 
  úředních  vzorků  reprezentujících  celou  zásilku  včetně 
  pěstebního substrátu, obalů, popřípadě dopravních prostředků, 
  splňuje požadavky uvedené v § 21 odst. 1 písm. a), b) a c) 
  (dále jen "kontrola zdravotního stavu"). 
 
   (3) Rostlinolékařská správa 
a) je oprávněna protokolárně odebrat ze zásilky v potřebném 
  rozsahu za podmínek uvedených v § 74 odst. 9 a 10 vzorky za 
  účelem řádného provedení dovozní rostlinolékařské kontroly, 
b) neodpovídá za škody vzniklé zdržením dopravního prostředku po 
  dobu nezbytně nutnou k provedení dovozní rostlinolékařské 
  kontroly a sepíše o tom úřední záznam; tímto ustanovením není 
  dotčena odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,17) 
c) eviduje zásilky, které byly podrobeny dovozní rostlinolékařské 
  kontrole, a výsledky této kontroly. 
 
   (4) Po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky 
nebo partie se na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty 
stanovené prováděcím právním předpisem, které tato zásilka nebo 
partie obsahuje, vztahují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 o připojení 
rostlinolékařského pasu a § 19 o nahrazování rostlinolékařských 
pasů, pokud rostlinolékařská správa zjistila, že zásilka nebo 
partie odpovídá požadavkům stanoveným v § 21 odst. 1. 
------------------------------------------------------------------ 
16) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
17) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
  výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
  postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
  činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 23 
 
          Rostlinolékařská osvědčení 
 
   (1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené 
v § 21 odst. 1, které jsou dováženy ze třetích zemí na území České 
republiky,  musí být  opatřeny rostlinolékařským  osvědčením, 
popřípadě  rostlinolékařským  osvědčením  pro  reexport. Tato 
osvědčení musí být ve třetí zemi vystavena orgánem k tomu 
oprávněným podle mezinárodní smlouvy;9) pokud tato země není touto 
smlouvou vázána, musí být vystavena orgánem stanoveným podle 
právních předpisů této třetí země. Náležitosti a dobu platnosti 
rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro 
reexport, požadované Českou republikou, stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
   (2) Rostlinolékařské osvědčení podle odstavce 1 se vystavuje 
ve třetí zemi, 
a) ve které byly příslušné dovážené rostliny, rostlinné produkty 
  nebo jiné předměty vypěstovány nebo vyrobeny (dále jen "země 
  původu"), pokud dotčené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné 
  předměty  musejí  splňovat  zvláštní  požadavky  stanovené 
  prováděcím právním předpisem, které jsou splnitelné pouze 
  v zemi původu, nebo také 
b) odkud jsou příslušné dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo 
  jiné předměty odeslány na území Evropských společenství (dále 
  jen "odesílající země"), pokud dotčené rostliny, rostlinné 
  produkty nebo jiné předměty nemusejí splňovat žádné zvláštní 
  požadavky nebo pokud mohou být zvláštní požadavky podle písmene 
  a) splněny také mimo zemi původu. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin z roku 1997. 
 
               § 24 
 
         Povinnosti dovozců a dopravců 
 
   (1) Dovozce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, 
které při jejich uvedení na trh opatřil rostlinolékařskými pasy 
podle § 14 odst. 1 nebo 2, je povinen oznámit rostlinolékařské 
správě jejich odběratele na území České republiky. Způsob a termín 
oznámení a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které 
se tato povinnost vztahuje, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (2) Dovozce zásilky nebo partie, která podléhá dovozní 
rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 nebo 3, popřípadě 
jiná osoba dovozcem pověřená, jsou povinni předložit tuto zásilku 
nebo partii rostlinolékařské správě k provedení této kontroly 
v místě stanoveném jako místo provedení dovozní rostlinolékařské 
kontroly podle § 25. 
 
   (3) Dopravce dovážené zásilky nebo partie, která podléhá 
dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 až 4, umožní 
provedení této kontroly v rozsahu a způsobem stanovenými tímto 
zákonem včetně kontroly úplnosti a správnosti dokladů stanovených 
v § 23 odst. 1, popřípadě kontroly jiných dokladů doprovázejících 
zásilku nebo partii. 
 
   (4) Dopravce je povinen zajistit přepravu dovážené nebo 
provážené2) zásilky takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít 
k jejímu napadení škodlivými organismy ani k rozšíření škodlivých 
organismů z ní. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 139 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 25 
 
    Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly 
 
   (1) Dovozní rostlinolékařská kontrola podle § 21 odst. 1 až 
4 se provádí ve vstupních místech stanovených prováděcím právním 
předpisem v souladu s mezinárodní smlouvou.18) Aktualizovaný 
seznam vstupních míst  zasílá rostlinolékařská správa Komisi 
a ostatním členským státům Evropské unie. Vstupním místem se 
rozumí místo, ve kterém je k provedení dovozní rostlinolékařské 
kontroly zřízeno pracoviště rostlinolékařské správy. 
 
   (2) Celá nebo částečná kontrola zdravotního stavu zásilky 
nebo partie může být provedena také v místě jejího určení nebo 
poblíž tohoto místa, pokud 
a) byla  zásilka  nebo  partie  do  tohoto  místa poukázána 
  rostlinolékařskou správou ve  vstupním místě nebo úředním 
  orgánem členského státu Evropské unie odpovědným za provádění 
  dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek, 
b) je zásilka nebo partie přepravena do místa provedení dovozní 
  rostlinolékařské kontroly v uzavřeném a nepoškozeném obalu nebo 
  s neporušenou celní závěrou a 
c) rostlinolékařská správa ve vstupním místě, popřípadě úřední 
  orgán jiného členského státu Evropské unie, odpovědný za 
  provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek, provede 
  před poukázáním zásilky nebo partie do místa jejího určení 
  kontrolu dokladů a kontrolu totožnosti zásilky nebo partie 
  a ověří, že zásilka nebo partie neobsahuje rostliny, rostlinné 
  produkty nebo jiné předměty, které je zakázáno dovážet podle 
  § 7 odst. 5. 
 
   (3) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení 
a zařízení vstupního místa a místa podle odstavce 2 a na odbornou 
kvalifikaci zaměstnanců rostlinolékařské správy pro provádění 
dovozní rostlinolékařské kontroly podle §  21 odst. 1 až 4 ve 
vstupních místech stanoví prováděcí právní předpis. Provozovatel 
vstupního místa nebo místa podle odstavce 2 poskytne za úplatu 
rostlinolékařské  správě vhodné  prostory umožňující  splnění 
minimálních požadavků k výkonu dovozní rostlinolékařské kontroly. 
Je-li provozovatelem tohoto  místa organizační složka státu, 
poskytuje tyto prostory rostlinolékařské správě bezúplatně. 
------------------------------------------------------------------ 
18) Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží ze dne 
  21. října 1982, vyhlášená pod č. 55/1992 Sb. 
 
               § 26 
 
           Naložení se zásilkou 
     po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly 
 
   (1) Pokud se dovozní rostlinolékařskou kontrolou podle § 22 
zjistí, že zásilka nebo partie odpovídá požadavkům stanoveným 
v § 21 odst. 1, propustí se do navrhovaného celního režimu bez 
omezení  a  rostlinolékařská  správa  otiskne  na příslušném 
rostlinolékařském osvědčení nebo rostlinolékařském osvědčení pro 
reexport datum provedení kontroly a úřední razítko se svým názvem. 
Pokud těmto požadavkům neodpovídá, musí být zásilka nebo partie 
pod dohledem rostlinolékařské správy podrobena neodkladně jednomu 
nebo více z těchto úředních opatření nařízených podle § 75: 
a) ošetření nebo zpracování postupy a prostředky stanovenými 
  rostlinolékařskou  správou,  pokud  tímto  ošetřením  nebo 
  zpracováním budou splněny požadavky stanovené v § 21 odst. 1; 
  tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu,19) 
b) odstranění zamořeného nebo kontaminovaného předmětu ze zásilky, 
c) uskladnění v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou 
  správou, než budou známy konečné výsledky úředně stanovených 
  laboratorních anebo jiných zkoušek, 
d) odmítnutí vstupu zásilky na území Evropských společenství, 
e) zničení způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou. 
 
   (2) Nařídí-li rostlinolékařská správa opatření podle odstavce 
1 pro zásilku nebo partii rostlin chráněných podle zvláštního 
právního  předpisu,20)  použije  přednostně  opatření uvedené 
v odstavci 1 písm. c). Věcný obsah nařízeného opatření je závazný 
při rozhodování o dotčené zásilce nebo partii podle zvláštního 
právního předpisu.14) 
 
   (3) Neodpovídá-li zásilka nebo partie požadavkům stanoveným 
v § 21 odst. 1,  může rostlinolékařská správa nařídit také 
mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1. 
 
   (4) Byl-li zjištěn výskyt škodlivého organismu podle § 21 
odst. 1 písm. a) nebo § 21 odst. 3 písm. a) jen v části zásilky 
a je-li zřejmé, že zbývající část zásilky není tímto škodlivým 
organismem napadena ani z napadení podezřelá, podrobí se napadená 
část zásilky nezbytným úředním opatřením podle odstavce 1 písm. a) 
až e) a zbývající část zásilky může být propuštěna do navrhovaného 
celního režimu bez omezení,  pokud nehrozí nebezpečí šíření 
škodlivých organismů. 
 
   (5) Hrozí-li zavlečení nebo šíření škodlivých organismů podle 
§ 11, nařídí rostlinolékařská správa podrobit jednomu nebo více 
nezbytným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 
1 také dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly použité při 
přepravě nebo k uskladnění příslušné zásilky nebo partie. 
 
   (6) Byla-li zásilka nebo partie zadržena podle odstavce 1, 
oznámí to rostlinolékařská správa Komisi a úředním organizacím 
ochrany rostlin ostatních členských států Evropské unie, pokud 
nebylo důvodem zadržení nedodržení ustanovení § 21 odst. 1 písm. 
d). Vzor oznámení o zadržení zásilky nebo partie a podrobnosti 
k jeho odeslání stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (7)  Opatření  podle  odstavců  1,  3  až  5 nařizuje 
rostlinolékařská správa dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky 
anebo provozovateli skladů nebo prostředků uvedených v odstavci 
5 a informuje  o nich také písemně  územně příslušný celní 
orgán.14) Náklady spojené s jejich plněním hradí ten, komu byla 
tato opatření nařízena. 
 
   (8) Pokud jsou nařízena opatření podle 
a) odstavce 1 písm. b) a d), rostlinolékařská správa označí 
  rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro 
  reexport vystavené k příslušné zásilce za neplatné tak, že na 
  lícní  straně  otiskne  razítko  ve  tvaru rovnostranného 
  trojúhelníku o délce strany 50 mm v červené barvě s textem 
  "Osvědčení stornováno"a uvede jméno a příjmení oprávněné osoby 
  hůlkovým písmem a datum rozhodnutí o naložení se zásilkou, 
b) odstavce 1 písm. a), musí být zásilka prohlédnuta po provedeném 
  ošetření nebo zpracování znovu, 
c) odstavce 1 písm. a), c) a e), zajistí dovozce, dopravce nebo 
  příjemce zásilky místo jejího zničení, ošetření, zpracování 
  nebo uskladnění takovým způsobem,  aby se odtud případné 
  škodlivé organismy nemohly šířit. 
 
   (9) Pokud rostlinolékařská správa obdrží oznámení o zadržení 
zásilky nebo partie od jiného členského státu Evropské unie, sdělí 
tuto informaci neprodleně vstupním místům. 
 
   (10) Jestliže povinná osoba podle odstavce 7 nesplní opatření 
nařízená rostlinolékařskou správou podle odstavců 1, 3 až 5, 
zajistí jejich provedení rostlinolékařská správa na náklady této 
osoby. 
------------------------------------------------------------------ 
14) Zákon č. 13/1993 Sb. 
19) § 179 až 186 zákona č. 13/1993 Sb. 
20) Zákon č. 100/2004 Sb.,  o ochraně druhů volně žijících 
  živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 
  s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 
  některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). 
 
               § 27 
 
            Zvláštní ustanovení 
 
   (1)  Pokud rostlinolékařská  správa nezjistí,  že hrozí 
nebezpečí  šíření škodlivých  organismů na  území Evropských 
společenství, 
a) nevztahují se ustanovení § 21 odst. 1 a 3 na rostliny, 
  rostlinné produkty nebo jiné předměty, které jsou v rámci 
  Evropských společenství přepravovány v celním režimu přímého 
  tranzitu21) z jednoho místa do jiného přes území třetí země, 
b) nevztahují se ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) a § 21 odst. 
  1 a 3 na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které 
  jsou přepravovány v celním režimu přímého tranzitu21) z jednoho 
  místa do jiného v rámci jedné třetí země nebo mezi dvěma 
  třetími zeměmi přes území Evropských společenství, 
c) nevztahují se ustanovení § 21 odst. 1 a 3 na malá množství 
  rostlin nebo rostlinných produktů, včetně potravin a krmiv pro 
  zvířata, stanovená prováděcím právním předpisem, která jsou 
  určena  k užití  vlastníkem nebo  příjemcem k nevýrobním 
  a neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy. 
 
   (2) Pokud rostlinolékařská správa rozhodne podle § 8 odst. 
1, nevztahují se ustanovení § 21 odst. 1 a 3 na rostliny, 
rostlinné produkty a jiné předměty určené k použití pro pokusné 
a vědecké účely a k práci ve šlechtění odrůd. 
 
   (3) Pokud  tak bylo stanoveno  dohodou mezi Evropskými 
společenstvími a třetí zemí, uzavřenou v souladu s předpisy 
Evropských společenství,1) může rostlinolékařská správa provést 
potřebné činnosti v rámci dovozní rostlinolékařské kontroly podle 
§ 22 odst. 2 písm. c) z pověření Komise v této třetí zemi ve 
spolupráci s příslušným úředním orgánem ochrany rostlin v souladu 
s předpisem Evropských společenství.1) 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů a o  stanovení podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné 
  postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky 
  a podrobné postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité rostliny neuvedené  v příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady 
  či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě  kterých je možno určité 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS 
  dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých 
  chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve 
  šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých  je možno  určité škodlivé  organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné  předměty uvedené v přílohách 
  I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat 
  v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné 
  a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin, rostlinných  produktů a jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice  2000/29/ES o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
21) § 139 odst. 8 zákona č. 13/1993 Sb. 
 
               § 28 
 
        Vývoz rostlin, rostlinných produktů 
            a jiných předmětů 
 
   (1) Pokud se rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty 
vyvážejí z České republiky do třetí země a musí splňovat požadavky 
dovážejícího, popřípadě provážejícího  státu na ochranu před 
zavlékáním škodlivých organismů včetně požadavku na vystavení 
rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro 
reexport, vystaví rostlinolékařská správa toto osvědčení, jestliže 
na základě provedeného šetření shledá, že tyto požadavky byly 
splněny. O vystavení osvědčení požádá rostlinolékařskou správu 
vývozce nebo osoba jím pověřená, a to nejméně 2 pracovní dny před 
dnem naložení zásilky. Žadatel umožní rostlinolékařské správě 
provést  potřebné  šetření.  Pokud  to  žadatel  neumožní, 
rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské svědčení pro 
reexport se  nevystaví. Rozsah šetření,  náležitosti žádosti 
a způsob jejího podání stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (2) Pokud má být podle požadavků dovážející, popřípadě 
provážející třetí země ošetřen dřevěný obalový materiál na ochranu 
před zavlečením škodlivých organismů včetně jeho označení v zemi 
původu nebo  v odesílající zemi,  musí být ošetřen  pomocí 
technického zařízení způsobilého podle § 68. Způsob a místa 
ošetření a způsob označení dřevěného obalového materiálu stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
   (3) Pokud jde o reexportovanou zásilku, předloží žadatel 
o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle odstavce 1 originál 
nebo ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vystaveného ve 
státě původu zásilky, bylo-li takové osvědčení vystaveno. 
 
   (4)  Formu  a  obsah  rostlinolékařského  osvědčení 
a rostlinolékařského osvědčení pro reexport vystavovaných podle 
odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (5)  Rostlinolékařské  osvědčení  nebo  rostlinolékařské 
osvědčení pro reexport může nahrazovat povolení Ministerstva 
životního  prostředí  k  vývozu  uměle vypěstovaných rostlin 
ohrožených druhů planě rostoucích rostlin, pokud tak stanoví 
zvláštní právní předpis20) a za podmínek tímto právním předpisem 
stanovených. 
 
   (6) Pokud má být podle požadavků dovážející, popřípadě 
provážející třetí země na ochranu před zavlékáním škodlivých 
organismů provedeno šetření v průběhu pěstování, výroby nebo 
zpracování příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů, provede je rostlinolékařská správa na základě žádosti 
pěstitele těchto rostlin nebo výrobce těchto rostlinných produktů 
nebo jiných předmětů. 
 
   (7) Rostlinolékařská správa 
a) eviduje údaje o výsledcích šetření provedených podle odstavců 
  1 a 6, 
b) eviduje a zveřejňuje požadavky dovážejících a provážejících 
  států k ochraně proti zavlékání škodlivých organismů, které od 
  nich obdrží. 
 
   (8) Dopravce vyvážené zásilky je povinen zajistit její 
přepravu takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít k napadení 
zásilky škodlivými organismy ani k případnému rozšíření škodlivých 
organismů z ní. 
------------------------------------------------------------------ 
20) Zákon č. 100/2004 Sb.,  o ochraně druhů volně žijících 
  živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 
  s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 
  některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). 
 
             Chráněné zóny 
 
               § 29 
 
          Vymezování chráněných zón 
 
   (1) Chráněné zóny vymezené na území Evropských společenství 
jsou stanoveny zvláštním předpisem Evropských společenství.22) 
 
   (2) Dojde-li rostlinolékařská správa, zejména na základě 
výsledku vyhodnocení míry rizika zavlékání a šíření škodlivých 
organismů podle § 10 odst. 2, k závěru, že je účelné vymezit na 
území České republiky chráněnou zónu, podá návrh na vymezení této 
zóny Komisi. 
 
   (3) Před podáním návrhu podle odstavce 2 musí být prokázáno, 
že škodlivý organismus, proti jehož šíření má být chráněná zóna 
vymezena, není na území navrženém k jejímu vymezení původní ani 
usídlený. K ověření splnění tohoto požadavku a, pokud je příslušná 
chráněná  zóna  vymezena  a  stanovena  podle  odstavce  1, 
k systematickému  ověřování  trvání  tohoto  stavu  vypracuje 
a uskutečňuje rostlinolékařská správa  odborný program, který 
uveřejní ve Věstníku a jehož plnění kontroluje ministerstvo. 
 
   (4) Odborný program podle odstavce 3 zahrnuje 
a) průzkum vycházející ze znalosti biologie příslušných škodlivých 
  organismů, jakož i agrotechnických a přírodních podmínek území 
  uvažovaného k vymezení chráněné zóny, užívající vhodné metody 
  zjišťování škodlivých organismů včetně prohlídky pěstebního 
  substrátu  a porostů,  a je-li  to potřebné, laboratorní 
  testování, 
b) trvalý režim pravidelného a systematického průzkumu výskytu 
  škodlivých organismů, pro které má být chráněná zóna uznána 
  a udržována,  prováděného  ve  vhodných  termínech alespoň 
  jedenkrát ročně, 
c) způsob vedení záznamů o rozsahu a výsledcích tohoto průzkumu. 
Prováděcí právní předpis stanoví způsob vytvoření pravidelné sítě 
pozorovacích bodů, kritéria pro výběr pozorovacích bodů, údaje, 
které se v pozorovacích bodech zaznamenávají, způsoby průzkumu 
v pozorovacím bodu a další podrobnosti k provádění průzkumu. 
 
   (5) Rostlinolékařská správa informuje Komisi o metodách, 
organizaci a výsledcích průzkumů podle odstavce 4. Pokud je 
chráněná zóna na území  České republiky vymezena, informuje 
rostlinolékařská správa Komisi  neodkladně o každém zjištění 
příslušného škodlivého organismu. 
 
   (6) Chráněné  zóny na území  České republiky stanovuje 
ministerstvo prováděcím právním předpisem na základě zvláštního 
právního předpisu Evropských společenství.22) Ke splnění podmínek 
nutných k udržení vymezené chráněné zóny může rostlinolékařská 
správa přijímat opatření v souladu s tímto zákonem, zejména 
nařizovat mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1. 
------------------------------------------------------------------ 
22) Směrnice Komise 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se 
  uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní 
  stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení a kterou se zrušuje 
  směrnice 92/76/EHS, v platném znění. 
 
               § 30 
 
     Opatření proti zavlékání škodlivých organismů 
   do chráněných zón a proti jejich šíření v těchto zónách 
 
   (1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené 
prováděcím právním  předpisem, které pocházejí  z míst mimo 
chráněnou zónu vymezenou pro ně ve vztahu k jednomu nebo více 
škodlivým organismům, mohou být přemísťovány přes tuto zónu 
s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro 
tuto zónu jen tehdy, jsou-li splněny technické podmínky a opatření 
k zamezení rozšíření škodlivých organismů stanovené prováděcím 
právním předpisem. 
 
   (2) Jestliže je při soustavné rostlinolékařské kontrole podle 
§ 15 nebo na základě průzkumů podle § 10 odst. 1 nebo § 29 odst. 
4 písm. b), popřípadě na základě rostlinolékařského dozoru podle 
§ 74, prováděných na území chráněné zóny, zjištěno, že podmínky 
podle odstavce 1 nejsou splněny, nařídí rostlinolékařská správa 
fyzické nebo právnické osobě, která nesplnění těchto podmínek 
způsobila, provést neodkladně opatření podle § 75 k zamezení 
rizika rozšíření škodlivých organismů, pro které je tato zóna 
vymezena, a to 
a) zapečetění obalu, 
b) přemístění rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů 
  pod dohledem  rostlinolékařské správy do  míst mimo tuto 
  chráněnou zónu. 
 
   (3) Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčena případná další 
opatření pro příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné 
předměty, která pro ně vyplývají z tohoto zákona anebo byla podle 
něho nařízena. 
 
   (4) V případě rostlin, rostlinných produktů nebo jiných 
předmětů podle odstavce 1, které pocházejí z chráněné zóny a jsou 
přemísťovány uvnitř této zóny, vymezené pro ně ve vztahu k jednomu 
nebo více škodlivým organismům, může rostlinolékařská správa 
v odůvodněných  případech   nahradit  provedení  soustavné 
rostlinolékařské kontroly podle § 15 odst. 1 písm. b) průzkumem 
podle § 29 odst. 4. 
 
   (5) Na přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů do chráněných zón se dále vztahují ustanovení § 7 odst. 
1 písm. b), § 7 odst. 5, § 14 odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 3, 
§ 15 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 4, § 16 odst. 3 a § 21 odst. 
3. 
 
              HLAVA IV 
         PŘÍPRAVKY A DALŠÍ PROSTŘEDKY 
 
              Přípravky 
 
               § 31 
 
            Základní ustanovení 
 
   (1) Přípravek, s výjimkou přípravků, které jsou určeny 
k použití podle § 44 a 45, souběžných přípravků podle § 53 
a přípravků povolených k použití podle § 37 odst. 2, může být 
uváděn na trh a používán, je-li registrován rostlinolékařskou 
správou. Uváděním přípravku na trh je každá dodávka za úplatu nebo 
bezúplatná, s výjimkou dodávek určených k uskladnění, po němž 
následuje vývoz z území Evropských společenství nebo likvidace; 
dovoz přípravku na území  Evropských společenství se rovněž 
považuje za uvádění na trh. 
 
   (2) Přípravek může být dovezen pouze držitelem rozhodnutí 
o jeho registraci, popřípadě držitelem rozhodnutí o povolení 
dovozu souběžného přípravku nebo držitelem povolení podle § 37 
odst. 2. Registrací přípravku je vydání správního rozhodnutí, jímž 
příslušný správní úřad na  základě žádosti podané žadatelem 
opravňuje žadatele uvádět přípravek na trh a stanoví podmínky 
k nakládání s ním. 
 
   (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na přípravky, 
které jsou na území České republiky vyráběny, skladovány nebo 
převáženy s určením pro použití v jiném členském státě Evropské 
unie, za předpokladu, že 
a) přípravek je v členském státě Evropské unie registrován a 
b) jsou splněny požadavky dozoru, stanovené příslušným členským 
  státem Evropské unie pro uvádění přípravků na trh a jejich 
  používání. 
 
   (4) Přípravek musí být používán v souladu s podmínkami 
stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním 
předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe 
v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin. 
 
   (5) Účinná látka ve formě přípravku nesmí být uváděna na trh, 
jestliže 
a) není  klasifikována,  balena  a  označena podle požadavků 
  stanovených prováděcím právním předpisem, 
b) dokumentační soubor údajů o nové účinné látce nebyl předán 
  členským  státům Evropské  unie a  Komisi podle předpisu 
  Evropských společenství,1) včetně prohlášení, že tato účinná 
  látka je určena pro použití ve formě přípravku; tato podmínka 
  se nevztahuje na účinné látky určené pro použití podle § 44 
  a 45. 
 
               § 32 
 
            Žádost o registraci 
 
   (1) Žádost o registraci přípravku (dále jen "žádost") podává 
rostlinolékařské správě osoba, která hodlá přípravek uvést na trh 
(dále jen "žadatel"). 
 
   (2) Žadatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem v některém 
z členských států Evropské unie23) nebo v jiném státě, který je 
součástí Evropského hospodářského prostoru,3) a je na jeho území 
oprávněna podnikat, nebo právnická osoba, která má sídlo na území 
Evropského hospodářského prostoru a byla založena v souladu 
s právním řádem státu, který je součástí Evropského hospodářského 
prostoru.3) Nemá-li žadatel trvalý pobyt nebo sídlo na území 
Evropské unie, musí k jednání o žádosti zmocnit osobu s trvalým 
pobytem nebo sídlem na území Evropské unie (dále jen "zmocněnec"). 
Zmocněnec jedná v zastoupení žadatele na základě písemně udělené 
plné moci. Úředně ověřená plná moc se přikládá k žádosti a je její 
součástí. 
 
   (3) Žádost se předkládá v jazyce českém. Žadatel je povinen 
bezplatně poskytnout potřebné množství vzorků přípravku, účinné 
látky a dalších složek přípravku, včetně obalu, a to podle 
požadavku rostlinolékařské správy a ve lhůtě a na místo jí určené. 
Náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (4) Žadatel je povinen spolu s žádostí dodat 
a) dokumentační soubor údajů o přípravku, 
b) pro každou účinnou látku obsaženou v přípravku dokumentační 
  soubor údajů o účinné látce. 
Dokumentační soubor údajů může být v jazyce anglickém. 
 
   (5) Jestliže je účinná látka zařazena do seznamu účinných 
látek, žadatel nemusí dodat dokumentační soubor údajů o této 
účinné látce, s výjimkou její identifikace, zejména s ohledem na 
stupeň její čistoty a povahu nečistot. Rostlinolékařská správa 
tyto údaje ověří. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva na 
ochranu a důvěrnost údajů podle § 40 odst. 1 a 2. 
 
   (6) Rostlinolékařská správa sestaví ke každé žádosti spis, 
který musí obsahovat 
a) kopii žádosti, včetně jejích náležitostí podle odstavce 4, 
b) přehled rozhodnutí přijatých členskými státy Evropské unie, 
  souvisejících s dotčeným přípravkem, 
c) souhrnné zhodnocení údajů obsažených v žádosti, popřípadě další 
  potřebné doklady. 
Rostlinolékařská správa na požádání zpřístupní příslušným orgánům 
ostatních členských  států Evropské unie  a Komisi souhrnné 
zhodnocení údajů podle písmene c) a na požádání jim poskytne 
nezbytné informace týkající se  žádosti; na požádání rovněž 
zajistí, aby jim žadatel poskytl kopii dokumentačního souboru 
údajů podle odstavce 4. 
 
   (7) Prováděcí  právní předpis stanoví  požadované údaje 
o přípravku a účinné látce a související požadavky na způsob 
jejich získání, které je žadatel povinen dodat v dokumentačním 
souboru údajů o přípravku a dokumentačním souboru údajů o účinné 
látce podle odstavce 4. 
------------------------------------------------------------------ 
 3) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru podepsaná v Portu 2. 
  května 1992, ve znění protokolu podepsaného v Bruselu 7. 
  března 1993. 
23) Čl. 43 Smlouvy o založení Evropských společenství. 
 
               § 33 
 
            Registrační řízení 
 
   (1) Při posuzování vlastností přípravku za účelem rozhodnutí 
o jeho registraci se postupuje v souladu se zásadami hodnocení 
podkladových údajů a kritérií stanovenými prováděcím právním 
předpisem. Pokud se v řízení o registraci přípravku posuzují 
účinky na škodlivé organismy, rozumí se jimi organismy škodící 
rostlinám nebo rostlinným produktům, které patří do živočišné nebo 
rostlinné říše, a rovněž viry, bakterie, organismy rodu Mycoplasma 
a jiné patogeny. 
 
   (2)  Rostlinolékařská správa  může řízení  o registraci 
přípravku zastavit, jestliže žadatel, ač k tomu byl písemně 
vyzván,  nedodá ve  stanovené lhůtě  podklady nezbytné  pro 
rozhodnutí. 
 
   (3) Rostlinolékařská správa zamítne žádost, jestliže 
a) účinná látka v přípravku není uvedena v seznamu účinných látek 
  a nejsou splněny  podmínky uvedené v  předpisu Evropských 
  společenství,1) 
b) není z hlediska současných vědeckých a technických znalostí 
  zjištěno a na základě zhodnocení dokumentačního souboru údajů 
  o přípravku prokázáno, že přípravek, při použití podle § 31 
  odst. 4 a s ohledem na obvyklé podmínky, za nichž může být 
  použit, a následky jeho použití, 
  1. je dostatečně účinný, 
  2. nemá  nepřijatelný účinek  na rostliny  nebo rostlinné 
   produkty, přičemž rostlinami se rozumí živé rostliny a živé 
   části rostlin, včetně čerstvých plodů a semen, 
  3. nezpůsobuje zbytečné utrpení a bolest obratlovcům, jejichž 
   výskyt má být regulován, 
  4. nemá škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat (např. 
   prostřednictvím pitné vody, potravin nebo krmiva) nebo na 
   podzemní vodu, 
  5. nemá nepřijatelný vliv na životní prostředí, zejména se 
   zřetelem na jeho rozpad a pohyb v životním prostředí, 
   obzvláště na kontaminaci vody, včetně pitné vody a podzemní 
   vody a na jeho účinek na necílové druhy organismů, 
c) povahu  a  množství  jeho  účinných  látek,  popřípadě 
  i toxikologicky  nebo ekotoxikologicky  významných nečistot 
  a přísad, nelze stanovit obecně používanými metodami nebo 
  metodami navrženými v žádosti a schválenými rostlinolékařskou 
  správou, 
d) jeho toxikologicky nebo ekologicky významná rezidua, vznikající 
  při navrhovaném použití,  nelze stanovit vhodnými, obecně 
  používanými metodami, 
e) nebyly stanoveny jeho fyzikální a chemické vlastnosti nebo tyto 
  vlastnosti nebyly shledány přijatelnými pro účely použití 
  a skladování přípravku, 
f) nebyly  stanoveny  dočasné  maximální  limity  reziduí 
  v zemědělských produktech při registračním řízení a tyto nebyly 
  oznámeny  Komisi  v  souladu  s  předpisem  Evropských 
  společenství,1) pokud Komise již tyto maximální limity reziduí 
  nestanovila. 
 
   (4) Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska 
ochrany  zdraví  lidí  zajišťuje  Ministerstvo zdravotnictví. 
Výsledkem tohoto posouzení je toxikologický posudek přípravku 
(dále jen "toxikologický posudek"). 
 
   (5) Žádost o vydání toxikologického posudku včetně podkladů 
podává žadatel u  Ministerstva zdravotnictví. Stejnopis této 
žádosti předá žadatel  současně též rostlinolékařské správě. 
Posouzení  přípravku  koordinuje  rostlinolékařská  správa 
s Ministerstvem  zdravotnictví v  rámci řízení  o registraci 
přípravku. 
 
   (6) Toxikologický  posudek je podkladem  pro rozhodnutí 
o registraci přípravku. Výsledky klasifikace přípravku a na jejich 
základě přiřazené výstražné symboly nebezpečnosti včetně jejich 
písmenného vyjádření, označení specifické rizikovosti v podobě 
"R-vět" a pokyny pro bezpečné nakládání s přípravkem v podobě 
"S-vět",  stanovené  prováděcím  právním  předpisem,  zařadí 
rostlinolékařská  správa do  podmínek stanovených rozhodnutím 
o registraci přípravku, pokud je toto rozhodnutí vydáno. 
 
   (7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti toxikologického posudku a další jeho podrobnosti 
  včetně položek, které jsou předmětem posuzování podle odstavce 
  4, 
b) náležitosti žádosti o vydání toxikologického posudku včetně 
  obecných náležitostí podání24) a podklady pro jeho vypracování 
  podle odstavce 5. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů a o  stanovení podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné 
  postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky 
  a podrobné postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité rostliny neuvedené  v příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady 
  či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě  kterých je možno určité 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS 
  dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých 
  chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve 
  šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých  je možno  určité škodlivé  organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné  předměty uvedené v přílohách 
  I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat 
  v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné 
  a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin, rostlinných  produktů a jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice  2000/29/ES o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
24) § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. 
 
               § 34 
 
           Rozhodnutí o žádosti 
 
   (1)  Rostlinolékařská správa  posoudí předloženou žádost 
a ověří, zda údaje obsažené v žádosti a v dokumentačním souboru 
údajů podle § 32  odst. 4 odpovídají požadavkům stanoveným 
prováděcím právním předpisem, a to ve lhůtě do 6 měsíců od 
doručení žádosti. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa po ověření úplnosti údajů podle 
odstavce 1 rozhodne o žádosti ve lhůtě 
a) 18 měsíců, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího 
  účinnou látku zařazenou do seznamu účinných látek nebo novou 
  účinnou látku, která splňuje předpoklady pro zařazení do tohoto 
  seznamu, 
b) 12 měsíců, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího 
  starou účinnou látku nezařazenou do seznamu účinných látek nebo 
  jde-li o prodloužení platnosti registrace přípravku a nebo 
  o změnu registrace, u níž je třeba posoudit žádost z hlediska 
  požadavků  na  přípravek  stanovených  prováděcím  právním 
  předpisem, 
c) 2 měsíce, jde-li o žádost o změnu registrace, která nevyžaduje 
  posouzení z hlediska požadavků na přípravek. 
 
   (3) Rostlinolékařská správa v rozhodnutí o registraci dále 
stanoví podmínky pro 
a) označení, dekontaminaci a zničení obalu přípravku, 
b) uvedení na trh a použití přípravku, včetně nezbytných omezení 
  k zabránění nežádoucím účinkům na zdraví lidí, zvířat a na 
  životní prostředí, nebo jestliže to vyplývá ze zvláštních 
  předpisů,25) 
c) zničení přípravku. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa může v rozhodnutí o registraci 
stanovit,  že přípravek  může být  používán jen  vymezenými 
kategoriemi uživatelů, které označí. 
 
   (5) Rozhodnutí o registraci platí po dobu nejvýše 10 let po 
nabytí jeho právní moci, nebyla-li tímto rozhodnutím stanovena 
kratší doba jeho platnosti. 
 
   (6)  Doba platnosti  rozhodnutí o  registraci může být 
prodloužena, jestliže jeho držitel o to požádá rostlinolékařskou 
správu nejpozději 6 měsíců přede dnem, kdy by platnost rozhodnutí 
o registraci měla  skončit, a zároveň  písemně prohlásí, že 
přípravek splňuje  požadavky pro registraci  stanovené tímto 
zákonem.  Doba platnosti  rozhodnutí o  registraci může být 
prodloužena nejvýše o 5 let, a to i opětovně. 
------------------------------------------------------------------ 
25) Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 
  a o změně některých zákonů  (zákon o obecné bezpečnosti 
  výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. 
 
               § 35 
 
          Změna a zrušení registrace 
 
   (1) Rostlinolékařská správa rozhodnutím 
a) zruší registraci, jestliže zjistí, že 
  1. požadavky stanovené tímto zákonem pro registraci nejsou 
   dodržovány, 
  2. rozhodnutí o registraci bylo vydáno na základě nesprávných 
   nebo nepravdivých údajů, 
b) změní registraci z vlastního podnětu, jestliže zjistí, že na 
  základě nových vědeckých a technických poznatků je nezbytné 
  způsob použití a použité množství přípravku upravit. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa rozhodnutím zruší registraci, 
zjistí-li  při kontrole  závadu, která  může způsobit změnu 
vlastností  vyrobeného přípravku  oproti podmínkám stanoveným 
v rozhodnutí o registraci, a výrobce takovou závadu ve stanovené 
lhůtě neodstraní, ačkoliv k tomu byl vyzván. 
 
   (3) Registrace může být zrušena nebo změněna i na žádost 
držitele rozhodnutí o registraci. Registraci lze změnit jen tehdy, 
je-li zajištěno splnění požadavků stanovených tímto zákonem pro 
registraci. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa rozhodnutím 
a) zruší registraci přípravku, je-li to nezbytné k provedení 
  rozhodnutí  Komise  o  nezařazení  účinné  látky obsažené 
  v přípravku do seznamu účinných látek nebo o jejím vyřazení 
  z tohoto seznamu, 
b) změní registraci přípravku, je-li to nezbytné k provedení 
  nařízení Komise nebo jiného rozhodnutí příslušného orgánu 
  Evropských společenství s bezprostředním účinkem o omezení 
  používání účinné látky obsažené v přípravku nebo změně její 
  klasifikace a označování. 
Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle písmene a) nebo b) nemá 
odkladný účinek. 
 
   (5) V rozhodnutí o zrušení registrace může rostlinolékařská 
správa stanovit lhůtu odkladu pro likvidaci, skladování, uvádění 
na trh a používání stávajících zásob dotčeného přípravku. 
 
               § 36 
 
      Rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu 
 
   (1) Rostlinolékařská správa může, aniž jsou splněny podmínky 
registrace podle § 33 odst. 3 písm. a), registrovat přípravek 
obsahující novou účinnou látku na přechodnou dobu nepřesahující 
3 roky, za předpokladu, že 
a) podle pravidel hodnocení účinných látek (§ 41) uplatňovaných 
  v Evropských  společenstvích bylo  zjištěno, že požadovaný 
  dokumentační soubor údajů o účinné látce splňuje požadavky na 
  údaje o této látce a přípravku uvedené v prováděcím právním 
  předpise, z hlediska navrhovaného použití a 
b) zjistí, že účinná látka může splnit požadavky pro zařazení do 
  seznamu účinných látek a přípravek může splnit požadavky, které 
  podmiňují jeho registraci [§ 33 odst. 3 písm. b) až f)]. 
V těchto případech rostlinolékařská  správa informuje ostatní 
členské  státy Evropské  unie  a  Komisi o  svém hodnocení 
dokumentačního souboru údajů o účinné látce a o podmínkách 
stanovených v rozhodnutí o registraci a poskytne informace alespoň 
v rozsahu odpovídajícím § 39 odst. 2. 
 
   (2)  Je-li při  konečném zhodnocení  nové účinné látky 
příslušným orgánem Evropských společenství rozhodnuto, že tato 
účinná látka nesplňuje požadavky pro zařazení do seznamu účinných 
látek, rostlinolékařská správa zruší rozhodnutí o registraci na 
přechodnou dobu vydané podle odstavce 1. 
 
   (3) Platnost rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu 
vydaného podle odstavce 1 může být prodloužena, a to i opětovně, 
až do dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o zařazení nebo 
nezařazení této účinné látky do seznamu účinných látek. 
 
   (4) V řízení o registraci přípravků, které obsahují starou 
účinnou látku, se použije odchylně od § 33 zvláštní postup včetně 
požadavků na podklady pro registraci, který stanoví prováděcí 
právní předpis. Tento postup se použije v době, než Komise 
rozhodne o zařazení této účinné látky do seznamu účinných látek. 
Dále se postupuje v souladu s rozhodnutím Komise. 
 
               § 37 
 
          Rozšířené použití přípravku 
       a použití neregistrovaného přípravku 
 
   (1) Ústřední správní úřady a ostatní správní úřady na úseku 
zemědělství a lesnictví, vědecké a výzkumné instituce v oblasti 
zemědělství a lesnictví, profesní uživatelé přípravků nebo jejich 
sdružení (dále jen  "navrhovatel") mohou navrhnout rozšíření 
použití přípravku, který je v České republice registrován, pro 
jiné účely než pro účely podle této registrace. Rostlinolékařská 
správa povolí toto rozšířené použití, je-li to ve veřejném zájmu 
a jestliže 
a) navrhovatel předložil dokumentaci a informace nezbytné pro 
  rozhodnutí o povolení rozšířeného použití přípravku, 
b) bylo prokázáno, že rozšířené použití přípravku neodporuje 
  požadavkům podle § 33 odst. 3 písm. b) bodů 3 až 5, 
c) jde o použití menšího rozsahu a 
d) je zajištěno, aby uživatelé byli o rozšířeném použití přípravku 
  podrobně a přesně informováni, a to v návodu k použití, 
  prostřednictvím dodatečných údajů v označení přípravku nebo 
  prostřednictvím Věstníku. 
Technické náležitosti návrhu  na rozšířené použití přípravku 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (2) Je-li to nezbytné vzhledem k nepředvídatelnému nebezpečí 
vzniku  škod,  které  nelze  zmírnit  jinými  způsoby, může 
rostlinolékařská správa povolit na dobu nepřesahující 120 dní 
uvedení na trh a použití přípravku, který nesplňuje požadavky 
uvedené v § 33, avšak jen pro omezené a kontrolované použití. 
O tomto povolení rostlinolékařská správa bezodkladně informuje 
členské státy Evropské unie a Komisi. Dále se postupuje v souladu 
se stanoviskem Komise. 
 
               § 38 
 
         Vzájemné uznávání registrace 
 
   (1) Rostlinolékařská správa  na žádost žadatele, jde-li 
o přípravek, který již je registrován v jiném členském státě 
Evropské unie, a pokud žadatel doloží odpovídající dokumentaci 
k posouzení porovnatelnosti, 
a) upustí od požadavku na opakování zkoušek a analýz, které již 
  byly provedeny v souvislosti s registrací v jiném členském 
  státě Evropské unie, jestliže podmínky zemědělství, lesního 
  hospodářství, praxe ochrany rostlin a životního prostředí, 
  včetně klimatických podmínek, významné pro použití přípravku, 
  jsou srovnatelné s podmínkami v České republice, 
b) vydá rozhodnutí  o uznání registrace,  jestliže přípravek 
  obsahuje jen účinné látky uvedené v seznamu účinných látek 
  a registrace je v souladu  s požadavky stanovenými tímto 
  zákonem. 
 
   (2) V rozhodnutí o uznání registrace je možné stanovit 
zvláštní podmínky týkající se uvádění přípravku na trh a jeho 
používání, je-li to nezbytné pro ochranu zdraví při zacházení 
s ním. 
 
   (3) Rostlinolékařská správa informuje Komisi o případech, kdy 
v řízení  podle  odstavce  1  požaduje  opakování  zkoušky, 
a o případech, kdy hodlá zamítnout žádost, ačkoliv se týká 
registrace již provedené v jiném členském státě Evropské unie. 
Rostlinolékařská správa oznámí Komisi důvody, na jejichž základě 
opakování  zkoušky  požaduje  nebo  hodlá  žádost zamítnout. 
O registraci přípravku v České republice rostlinolékařská správa 
rozhodne v souladu se stanoviskem Komise; do dne doručení tohoto 
stanoviska je řízení o vzájemném uznání registrace přerušeno. 
 
   (4) Jestliže rostlinolékařská správa má důvodně za to, že 
přípravek, který registrovala nebo jej má registrovat podle 
odstavce 1, představuje riziko pro zdraví lidí nebo zvířat nebo 
pro životní prostředí, může stanovit rozhodnutím dočasné omezení, 
zákaz nebo zvláštní podmínky pro používání anebo prodej tohoto 
přípravku anebo může žádost zamítnout. Odvolání proti tomuto 
rozhodnutí  nemá  odkladný  účinek.  Rostlinolékařská  správa 
bezodkladně informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie 
o tomto rozhodnutí a důvodech pro jeho vydání. Dále se pokračuje 
v souladu se stanoviskem Komise. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti 
o uznání  registrace  podle  odstavce  1  včetně související 
dokumentace. 
 
               § 39 
 
      Informace o nežádoucích účincích přípravků 
            a výměna informací 
 
   (1) Držitel rozhodnutí o registraci, jakož i osoba, na jejíž 
návrh bylo povoleno rozšíření použití přípravku podle § 37 odst. 
1, jsou povinni neprodleně písemně oznámit rostlinolékařské správě 
nové informace o možných a zjištěných nebezpečných účincích 
přípravku, včetně reziduí účinné látky, na zdraví lidí nebo zvířat 
nebo na životní prostředí. Rostlinolékařská správa tyto informace 
neprodleně předá ostatním členským státům Evropské unie a Komisi. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa nejpozději do jednoho měsíce od 
skončení každého čtvrtletí písemně informuje ministerstvo, ostatní 
členské státy Evropské unie, Komisi a veřejnost o vydaných 
rozhodnutích o registraci a o zrušení registrace, přičemž uvede 
alespoň 
a) jméno nebo název nebo obchodní firmu držitele rozhodnutí 
  o registraci, 
b) obchodní název přípravku, 
c) typ formulace přípravku, 
d) název a množství účinné látky obsažené v přípravku, 
e) použití, pro něž je přípravek určen, 
f) maximální limity reziduí, pokud již nebyly stanoveny předpisy 
  Evropských společenství,1) 
g) údaje nezbytné pro vyhodnocení stanovených maximálních limitů 
  reziduí, 
h) důvody zrušení registrace. 
Veřejnost informuje prostřednictvím Věstníku. 
 
   (3)  Rostlinolékařská  správa  pořídí  každoročně seznam 
přípravků registrovaných v České republice a tento seznam postoupí 
ministerstvu, ostatním členským státům Evropské unie a Komisi 
a informuje o něm veřejnost prostřednictvím Věstníku. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů  a o stanovení  podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských  pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných 
  předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné postupy při 
  vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné 
  postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité  rostliny neuvedené v  příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či 
  expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných 
  produktů a  jiných předmětů přes  chráněnou zónu a  pro 
  přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě kterých je možno určité škodlivé 
  organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené 
  v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo 
  přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón 
  pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých je možno určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné 
  produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice 
  Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství 
  nebo určitých chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo 
  pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin,  rostlinných produktů a  jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění  směrnice 2000/29/ES  o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo  rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z  15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
 
               § 40 
 
          Ochrana a důvěrnost údajů 
 
   (1) V registračním řízení nesmí být použit dokumentační 
soubor údajů o účinné látce ve prospěch jiných žadatelů 
a) pokud nový žadatel písemně neprokáže, že se dohodl s prvním 
  žadatelem na využití tohoto souboru údajů, nebo 
b) po dobu 10 let od prvního zařazení účinné látky do seznamu 
  účinných látek, nebo 
c) po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o první 
  registraci přípravku podle dosavadních předpisů, popřípadě 
  podle  zvláštního postupu  stanoveného prováděcím  právním 
  předpisem (§ 36 odst. 4), jde-li o starou účinnou látku, nebo 
d) po dobu  5 let ode  dne nabytí právní  moci rozhodnutí 
  následujícího po obdržení informace nutné pro zařazení účinné 
  látky do seznamu účinných látek; jestliže by měla tato pětiletá 
  lhůta skončit dříve, než je stanoveno pod písmenem b) nebo c), 
  prodlužuje se tak, aby skončila současně se lhůtou uvedenou 
  v písmenu b) nebo c). 
 
   (2) V registračním řízení nesmí být použit dokumentační 
soubor údajů o přípravku ve prospěch jiných žadatelů 
a) pokud nový žadatel písemně neprokáže, že se dohodl s prvním 
  žadatelem na využití tohoto souboru údajů, nebo 
b) po dobu 10 let od první registrace přípravku v některém 
  členském  státě Evropské  unie, jestliže  této registraci 
  předcházelo zařazení některé  z účinných látek obsažených 
  v přípravku do seznamu účinných látek, nebo 
c) po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o první 
  registraci přípravku podle dosavadních předpisů, popřípadě 
  podle  zvláštního postupu  stanoveného prováděcím  právním 
  předpisem (§ 36 odst. 4), jestliže tato registrace předcházela 
  zařazení kterékoliv z účinných látek obsažených v přípravku do 
  seznamu účinných látek. 
 
   (3)  Rostlinolékařská  správa  při  posuzování  žádosti 
o registraci informuje Komisi o případech, kdy účinná látka byla 
vyrobena jiným výrobcem nebo jiným výrobním postupem, než je 
uvedeno v dokumentaci, na jejímž základě byla účinná látka poprvé 
zařazena do seznamu účinných látek. Rostlinolékařská správa předá 
Komisi všechny údaje týkající se identity a nečistot této účinné 
látky. 
 
   (4) Jestliže účinná látka je zařazena do seznamu účinných 
látek, 
a) žadatel hodlající předložit žádost před provedením pokusů na 
  obratlovcích požádá rostlinolékařskou správu o sdělení 
  1. zda přípravek, který je předmětem žádosti, je stejný jako 
   přípravek, který již je registrován, 
  2. adresy držitele rozhodnutí o registraci stejného přípravku, 
   přičemž současně písemně prohlásí, že má v úmyslu požádat 
   o registraci a že má k dispozici dokumentační soubor údajů 
   podle § 32 odst. 4, 
b) rostlinolékařská správa poskytne  žadateli adresu držitele 
  rozhodnutí o registraci a současně tomuto držiteli sdělí adresu 
  žadatele o registraci stejného přípravku. 
Držitel rozhodnutí o registraci a žadatel učiní vše pro dosažení 
dohody o využití dokumentačního souboru údajů, aby se zamezilo 
duplicitě zkoušek na obratlovcích. Rostlinolékařská správa může 
požadovat písemné důkazy, že držitel rozhodnutí o registraci 
a žadatel usilovali o dohodu o vzájemném využívání dokumentačního 
souboru údajů. 
 
   (5) Informace předložené žadatelem o zařazení účinné látky do 
seznamu účinných látek nebo o registraci přípravku, které obsahují 
průmyslové  nebo  obchodní  tajemství26)  (dále jen "důvěrné 
informace"), se považují za důvěrné informace, jestliže o to 
žadatel požádá a rostlinolékařská správa nebo Komise neshledá 
tento požadavek neoprávněným. Za důvěrné se nepovažují 
a) název a obsah účinné látky a název přípravku, 
b) názvy dalších látek, které jsou považovány za nebezpečné podle 
  zvláštního právního předpisu,27) 
c) fyzikální,  chemické a  technické údaje  o účinné  látce 
  a přípravku, 
d) způsob zneškodnění účinné látky nebo přípravku, 
e) souhrn výsledků zkoušek pro stanovení účinnosti látky nebo 
  přípravku a jeho účinků na lidi, zvířata, rostliny a životní 
  prostředí, 
f) doporučené metody a opatření pro snížení nebezpečnosti při 
  manipulaci, skladování, transportu, požáru nebo při jiném 
  nebezpečí, 
g) analytické metody podle § 33 odst. 3 písm. c) a d) a § 39 odst. 
  1, 
h) metody zneškodnění přípravku a jeho obalu, 
i) postupy dekontaminace v případě náhodného rozlití, rozsypání 
  nebo úniku přípravku, 
j) první pomoc a lékařské ošetření v případě poškození zdraví 
  osob. 
 
   (6)  Jestliže  žadatel  zpřístupní  důvěrné  informace, 
bezodkladně tuto skutečnost oznámí rostlinolékařské správě; tyto 
údaje nejsou nadále považovány za důvěrné informace. 
------------------------------------------------------------------ 
26) Například § 17 a násl. obchodního zákoníku. 
27) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
  přípravcích a o změně některých zákonů. 
 
               § 41 
 
          Hodnocení účinných látek 
 
   (1) Dokumentační soubor údajů o účinné látce zahrnuje údaje 
a doklady pro alespoň jeden přípravek obsahující tuto účinnou 
látku. Žadatel předá kopie těchto dokumentů Komisi a ostatním 
členským státům Evropské unie. 
 
   (2) Hodnocení účinných látek, které jsou určeny k výrobě 
přípravků nebo k použití v ochraně rostlin, za účelem zjištění, 
zda splňují požadavky pro zařazení do seznamu účinných látek, 
zajišťují za Českou republiku 
a) rostlinolékařská správa jako správní úřad určený pro příjem 
  podání a styk s Komisí, jakož i s příslušnými orgány členských 
  států Evropské unie, ve věcech hodnocení účinných látek, 
b) Ministerstvo zdravotnictví z hlediska ochrany zdraví lidí (dále 
  jen "toxikologické hodnocení účinných látek"). 
 
   (3)  Hodnocení účinných  látek se  provede ve  lhůtách 
stanovených předpisy Evropských společenství.1) 
 
   (4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) údaje a doklady pro hodnocení účinné látky a postup jejich 
  zpracování, 
b) náležitosti toxikologického hodnocení  účinné látky včetně 
  jednotlivých položek, které jsou předmětem hodnocení, 
c) požadavky pro zařazení účinné látky do seznamu účinných látek. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů  a o stanovení  podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských  pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných 
  předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné postupy při 
  vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné 
  postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité  rostliny neuvedené v  příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či 
  expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných 
  produktů a  jiných předmětů přes  chráněnou zónu a  pro 
  přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě kterých je možno určité škodlivé 
  organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené 
  v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo 
  přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón 
  pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých je možno určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné 
  produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice 
  Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství 
  nebo určitých chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo 
  pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin,  rostlinných produktů a  jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění  směrnice 2000/29/ES  o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo  rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z  15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
 
               § 42 
 
         Balení a označování přípravku 
 
   (1) Obaly s přípravky musí obsahovat tyto údaje: 
a) obchodní název nebo označení přípravku, 
b) obchodní firmu, název nebo jméno a adresu držitele rozhodnutí, 
  o registraci přípravku, číslo tohoto rozhodnutí, a jestliže se 
  liší od držitele rozhodnutí, též jméno a adresu osoby odpovědné 
  za konečné balení a označování přípravku, 
c) název a množství každé účinné látky, nebo, jestliže v nich není 
  látka  uvedena, obecný  název Mezinárodní  organizace pro 
  standardizaci (ISO), 
d) není-li název ISO k dispozici, název účinné látky v souladu 
  s mezinárodně uznávaným názvoslovím, 
e) čistou hmotnost přípravku uvedenou v měřících jednotkách,28) 
f) číslo šarže nebo jiný způsob identifikace šarže, 
g) údaje požadované prováděcím právním předpisem, 
h) charakter zvláštních rizik pro člověka, zvířata nebo životní 
  prostředí pomocí standardních vět, 
i) bezpečnostní pokyny pro ochranu lidí, zvířat nebo životního 
  prostředí ve formě standardních vět, 
j) druh přípravku podle jeho působení (např. insekticid, regulátor 
  růstu), 
k) druh úpravy přípravku (např. smáčivý prášek), 
l) použití, pro která je přípravek registrován, a specifické 
  podmínky zemědělství nebo lesního hospodářství, zdraví rostlin 
  a životního prostředí, za nichž lze přípravek použít a za nichž 
  nesmí být použit, 
m) pokyny pro použití a dávkování pro každé použití stanovené 
  v rozhodnutí o registraci, 
n) v závislosti na povaze použití dobu mezi aplikací přípravku a 
  1. setím nebo vysazováním plodin, které mají být chráněny, 
  2. setím nebo vysazováním následných plodin v osevním postupu, 
  3. přístupem člověka nebo zvířat, 
  4. sklizní, 
  5. užitím nebo konzumací plodin, 
o) podrobné údaje o  možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti 
  a všech dalších přímých nebo nepřímých vedlejších účincích na 
  rostliny nebo rostlinné produkty, spolu se lhůtami, které je 
  třeba dodržet mezi aplikací přípravku a setím nebo vysazováním 
  dotčených plodin, anebo následných a náhradních plodin, 
p) je-li přiložen příbalový leták podle odstavce 5, větu "Před 
  použitím si přečtěte přiložené pokyny.", 
q) pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu, 
r) dobu použitelnosti při obvyklých podmínkách skladování, pokud 
  je kratší než 2 roky. 
 
   (2) Údaje podle odstavce  1 musí být uvedeny zřetelně 
a nesmazatelně, a to v jazyce českém. 
 
   (3) Balení a označování přípravků se řídí zvláštním právním 
předpisem.27) 
 
   (4) Na obalu přípravku nesmí být uvedeny výrazy "nejedovatý", 
"neškodný" nebo významově podobná označení; musí však být uvedeny 
informace o ochraně včel  nebo jiných necílových organismů, 
jsou-li použití přípravku vystaveny. 
 
   (5) Rostlinolékařská správa může v rozhodnutí o registraci 
povolit, aby v případě, kdy nepostačuje místo na obalu, údaje 
požadované v odstavci 1 písm. l), m) a n) byly uvedeny na 
samostatném příbalovém letáku přiloženém k obalu; příbalový leták 
je považován za součást označení přípravku. Bylo-li rozhodnuto 
podle § 34 odst. 4, že přípravek může být používán jen vymezenými 
kategoriemi uživatelů, musí být tato skutečnost včetně vyznačení 
kategorií uživatelů uvedena na obalu přípravku. 
 
   (6) Jestliže rostlinolékařská správa pokládá za nezbytné, aby 
k ochraně lidí, zvířat nebo životního prostředí byly na obalu 
přípravku vyznačeny další věty odchylně od odstavce 1 písm. 
h) a i), informuje o tom Komisi a ostatní členské státy Evropské 
unie. O použití těchto  dalších vět rostlinolékařská správa 
rozhodne po obdržení stanoviska Komise, které je pro ni závazné. 
 
   (7) Technické  požadavky na balení  přípravků a jejich 
označování stanoví prováděcí právní předpis. 
------------------------------------------------------------------ 
27) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
  přípravcích a o změně některých zákonů. 
28) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 43 
 
              Kontrola 
 
   (1) Kontrolu přípravků, jejich uvádění na trh a používání 
z hlediska  splnění  požadavků  stanovených  tímto  zákonem 
a dodržování podmínek stanovených  v rozhodnutí o registraci 
zajišťuje rostlinolékařská správa v souladu se zvláštními právními 
předpisy29) a § 74. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa je oprávněna vykonávat kontrolu 
výroby u výrobců přípravků v České republice. Rovněž je oprávněna 
vykonávat kontrolu u osob, které jsou podnikateli a následně 
přebalují a opětovně označují přípravky, pokud tuto činnost 
provádějí na území České republiky. Zjistí-li rostlinolékařská 
správa závadu, která může způsobit změnu vlastností vyrobeného 
přípravku oproti podmínkám stanoveným v rozhodnutí o registraci, 
může pozastavit uvádění vadných šarží přípravku na trh, než dojde 
k odstranění závady. 
 
   (3) Držitel rozhodnutí o registraci je povinen na výzvu 
rostlinolékařské správy dodat na vlastní náklady vzorky přípravků 
odpovídající výrobním číslům (šaržím) přípravků uvedených na trh 
v České republice, a to podle požadavků rostlinolékařské správy 
a ve lhůtě a na místo jí určené. 
 
   (4) Rostlinolékařská správa je povinna každoročně, nejpozději 
do 1. srpna následujícího roku, podávat Komisi a ostatním členským 
státům Evropské unie zprávu o výsledcích provedených kontrol 
a o přijatých opatřeních uskutečněných v příslušném kalendářním 
roce. 
------------------------------------------------------------------ 
29) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
  zákona č. 146/2002 Sb. 
  Zákon č. 552/1991 Sb. 
 
               § 44 
 
             Vývoj a výzkum 
 
   (1) Pokus nebo zkouška prováděné pro účely výzkumu30) nebo 
vývoje,31) při nichž dochází k uvolnění neregistrovaného přípravku 
nebo přípravku použitého odchylně od jeho registrace do životního 
prostředí, mohou být provedeny pouze na základě povolení vydaného 
rostlinolékařskou správou, v němž se stanoví podmínky pro použití 
tohoto přípravku, včetně vymezení množství přípravku a plochy, na 
níž mohou být pokus nebo zkouška provedeny. 
 
   (2) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provést pokus 
nebo zkoušku podle odstavce  1, předloží žádost o povolení 
rostlinolékařské správě, a to společně s dokumentací obsahující 
všechny dostupné údaje umožňující posoudit možné účinky na zdraví 
lidí nebo zvířat nebo možný dopad na životní prostředí. Jestliže 
provedení navrhovaného pokusu nebo zkoušky podle odstavce 1 může 
mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo může mít 
nepřijatelný  nepříznivý  dopad  na  životní  prostředí, 
rostlinolékařská správa žádost zamítne nebo stanoví podmínky pro 
provedení pokusu nebo zkoušky, aby těmto následkům bylo zabráněno. 
 
   (3)  Ustanovení  odstavce  2  se  nepoužije,  jestliže 
rostlinolékařská správa uznala osobu podle § 45 odst. 2 za 
způsobilou k provedení určitých  pokusů a zkoušek a určila 
podmínky, za nichž pokusy a zkoušky musí být provedeny. 
 
   (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahuje na pokusy nebo 
zkoušky,  jejichž  předmětem  jsou  geneticky  modifikované 
organismy.32) 
 
   (5) Náležitosti žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky podle 
odstavců 1 a 2, lhůty pro předložení této žádosti a technické 
požadavky na jejich provádění stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (6) Jedná-li se o pokus nebo zkoušku prováděné na živých 
obratlovcích, je nutné postupovat v souladu se zvláštním právním 
předpisem.33) 
------------------------------------------------------------------ 
30) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 
  a vývoje  z veřejných  prostředků a  o změně  některých 
  souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). 
31) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. 
32) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
  organismy a genetickými produkty. 
33) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
               § 45 
 
           Úředně uznané zkoušky 
 
   (1) Pro účely registrace se uznávají výsledky zkoušek, které 
byly provedeny v souladu se správnou laboratorní praxí, jde-li 
o laboratorní zkoušky, popřípadě v souladu se zásadami správné 
pokusnické praxe, jde-li o zkoušky přípravků z hlediska jejich 
biologické účinnosti. 
 
   (2) K  provádění zkoušek za  účelem zjištění účinnosti 
přípravků na území České republiky jsou oprávněny fyzické nebo 
právnické osoby, nebo správní úřady, jimž rostlinolékařská správa 
na základě  jejich žádosti vydala  osvědčení o způsobilosti 
k provádění těchto zkoušek (dále jen "úředně uznané osoby"). 
 
   (3) Rostlinolékařská správa je oprávněna ve vztahu k úředně 
uznaným osobám 
a) určovat metodiky zkoušení přípravků, 
b) vyžadovat informace o přípravě zkoušení přípravků a jeho 
  průběhu, jakož i předložení dokladů o plnění podmínek zkoušení 
  přípravků, 
c) vykonávat nad zkoušením přípravků dohled. 
 
   (4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) zásady správné laboratorní praxe a zásady správné pokusnické 
  praxe, 
b) náležitosti žádosti o uznání osob k provádění úředně uznaných 
  zkoušek a požadavky na tyto zkoušky. 
 
           Nakládání s přípravky 
 
               § 46 
 
           Skladování přípravků 
 
   Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni 
a) zajistit 
  1. uskladnění přípravků podle jejich druhů, a to odděleně od 
   jiných výrobků a přípravků  určených k likvidaci jako 
   odpad34) a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit 
   vlastnosti skladovaných přípravků, 
  2. oddělené skladování přípravků s prošlou dobou použitelnosti, 
  3. průběžné vedení dokladové evidence  o příjmu a výdeji 
   přípravků, včetně přípravků s prošlou dobou použitelnosti, 
  4. splnění  technických požadavků  na skladování přípravků 
   a další podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,35) 
b) na požádání informovat rostlinolékařskou správu o místech 
  uskladnění přípravků. 
------------------------------------------------------------------ 
34) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
35) Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby 
  pro zemědělství. 
 
               § 47 
 
   Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, nesmí být 
uváděny na trh. Tyto přípravky lze použít v rámci podnikání, 
jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že 
jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci. Laboratorní rozbory 
pro tento účel zajišťuje držitel rozhodnutí o registraci přípravku 
a provádí akreditovaná laboratoř. 
 
               § 48 
 
   Na nakládání s nebezpečnými přípravky36) a přípravky, které 
obsahují geneticky modifikované organismy,32) se vztahuje též 
zvláštní právní předpis.34) 
------------------------------------------------------------------ 
32) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
  organismy a genetickými produkty. 
34) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
36) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. 
 
 
               § 49 
 
   (1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o  registraci a údaji, jimiž jsou 
označeny, s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo 
použití pro účely výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); 
při jejich aplikaci 
a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
  bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití, 
b) nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí 
  a zvířat, vod, včel, zvěře,  vodních organismů a půdních 
  organismů, uvedenými v návodu k použití, 
c) nesmí být poškozeny rostliny na pozemcích mimo pozemek, na němž 
  se provádí aplikace. 
 
   (2) Podrobnosti  použití přípravku k  hubení škodlivých 
obratlovců stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (3) Používání přípravků při podnikání musí být evidováno 
způsobem  stanoveným prováděcím  právním předpisem; evidenční 
doklady musí být uchovávány po dobu nejméně 5 let a musí být 
poskytnuty  rostlinolékařské  správě   na  její  žádost. 
Rostlinolékařská správa je povinna zajistit ochranu poskytovaných 
údajů a zamezit přístupu třetích osob k nim. Údaje o souhrnné 
spotřebě účinných látek vykazované ve vztahu k územní jednotce 
nejsou chráněny. 
 
   (4) Na používání přípravků se vztahují ustanovení o odborné 
způsobilosti pro zacházení s přípravky (§ 86). 
 
               § 50 
 
   (1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské 
činnosti hodlá ve venkovním nebo skleníkovém prostředí použít 
přípravek označený na základě rozhodnutí o jeho registraci jako 
vysoce toxický, je povinna písemně požádat rostlinolékařskou 
správu o souhlas s jeho použitím. V žádosti uvede katastrální 
území a parcelní číslo pozemku, kde má být přípravek použit, 
plodinu, která má být ošetřena, účel, rozsah a termín aplikace. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa vydá písemné povolení k použití 
vysoce toxického přípravku tehdy, jestliže shledá, že potřebné 
ošetření přípravkem podle odstavce 1 nelze provést jinak, zejména 
nelze-li je provést méně nebezpečným přípravkem. V povolení může 
stanovit zvláštní opatření k  ochraně zdraví lidí a zvířat 
a k ochraně životního prostředí. Stejnopis povolení neprodleně 
předá žadateli a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví. 
 
   (3) Na nakládání s vysoce toxickými přípravky se vztahuje 
zvláštní právní předpis.37) 
------------------------------------------------------------------ 
37) § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 51 
 
       Ochrana včel, zvěře, vodních organismů 
   a dalších necílových organismů při používání přípravků 
 
   (1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá 
přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního 
zákona38) ve venkovním prostředí (dále jen "ošetřovatel porostů"), 
nesmí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou 
podle rozhodnutí o registraci označené jako 
a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá 
  k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu 
  alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace 
  provedena, a o směrech  hromadného letu včel,39) získané 
  v souladu s opatřeními k ochraně včel podle odstavce 10; toto 
  ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, 
  jejichž použití je pro včely nebezpečné (dále jen "použití 
  nebezpečné pro včely"), 
b) nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce na 
  pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace 
  oznámena oprávněnému uživateli honitby,40) příslušnému orgánu 
  Státní veterinární správy a rostlinolékařské správě, a to 
  nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku. 
 
   (2)  Příslušný  orgán  Státní  veterinární  správy nebo 
rostlinolékařská správa může nejpozději 24 hodin před zahájením 
aplikace přípravku oznámené podle odstavce 1 písm. b) stanovit 
zvláštní podmínky pro její provádění. Stanovení těchto podmínek 
není rozhodnutím podle správního řádu.11) 
 
   (3)  Přípravky, které  jsou podle  rozhodnutí o jejich 
registraci označeny standardními větami pro specifickou rizikovost 
R50 "Vysoce toxický pro vodní organismy", 
R51 "Toxický pro vodní organismy", 
R52 "Škodlivý pro vodní organismy", nebo 
R53 "Může  vyvolat  dlouhodobé  nepříznivé  účinky ve vodním 
  prostředí", 
smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových 
vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo 
budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich budou následně 
splaveny deštěm. 
 
   (4) Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá 
pozemek v rámci podnikání (dále jen "uživatel pozemku") a hodlá na 
něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před 
aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 
a) projednat opatření k ochraně včel (odstavec 10) s chovateli 
  včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic 
  pozemku, na němž má být aplikace provedena (dále jen "dotčení 
  chovatelé včel"), a s místně příslušným obecním úřadem; jménem 
  chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li 
  o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto 
  sdružení, 
b) projednat opatření k ochraně zvěře (odstavec 10) s oprávněným 
  uživatelem honitby. 
 
   (5) Uživatelé pozemků při jednání podle odstavce 4 a 
a) dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně prokazatelným 
  způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně včel, 
  odpovídajících  místním poměrům,  zejména se  zřetelem ke 
  stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, 
  způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době 
  aplikace přípravků uvedených v odstavci 1 písm. a), 
b) dotčení  uživatelé  honitby  jsou  povinni  se  vzájemně 
  prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních 
  k ochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se 
  zřetelem k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke 
  krmení zvěře, druhům zvěře a způsobu informování o době 
  aplikace přípravků, jejichž použití je nebezpečné nebo zvlášť 
  nebezpečné pro suchozemské obratlovce. 
 
   (6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo 
zjistí-li uživatel  honitby nebo osoba,  jíž přísluší výkon 
rybářského práva, že došlo k  úhynu zvěře nebo ryb v důsledku 
použití přípravku, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní 
veterinární správy. Příslušný orgán Státní veterinární správy 
v součinnosti s rostlinolékařskou správou provede místní šetření; 
má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím 
přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování 
chovatele včel nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší 
výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam 
o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne 
též rostlinolékařské správě a chovatelům včel, popřípadě uživateli 
honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud 
jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené. 
 
   (7) Ustanovením odstavce 6 nejsou dotčena práva na uplatnění 
nároků na náhradu škody podle obecných právních předpisů. 
 
   (8) Pro zabezpečení ochrany včel v souladu s odstavcem 1 
písm. a) a s opatřeními podle odstavce 10 jsou chovatelé včel 
povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající 
se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne 
na vyžádání  tyto údaje ošetřovatelům  porostů (odstavec 1) 
a uživatelům pozemků (odstavec 4). 
 
   (9) Letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečných pro včely 
se zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které 
účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou 
určenou uživatelem pozemku  oznámena písemně obecnímu úřadu, 
v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin 
před začátkem jejího provedení. Obecní úřad vyhlásí počátek 
letecké aplikace přípravků způsobem v místě obvyklým. 
 
   (10) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle 
  odstavce 1 písm. a), 
b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b), 
c) náležitosti oznámení podle odstavce 8, 
d) podrobnosti  k ochraně  včel, zvěře  a některých dalších 
  necílových organismů41) při použití přípravků. 
------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
38) Zákon č. 120/2002 Sb.,  o podmínkách uvádění biocidních 
  přípravků a účinných látek na trh a o změně některých 
  souvisejících zákonů. 
39) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 
40) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
41) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 52 
 
            Zvláštní omezení 
 
   Prováděcí právní předpis stanoví 
a) účinné látky, jejichž uvádění na trh pro použití v ochraně 
  rostlin a jejichž používání v ochraně rostlin se zakazuje, 
b) podmínky pro ukončení uvádění na trh účinné látky pro použití 
  v ochraně rostlin a jejího používání v ochraně rostlin, jde-li 
  o účinnou látku, která na základě rozhodnutí Komise nebyla 
  zařazena do seznamu účinných látek, popřípadě byla z tohoto 
  seznamu vyřazena. 
 
               § 53 
 
          Dovoz souběžného přípravku 
 
   (1) Souběžným přípravkem je přípravek, který se shoduje 
s přípravkem téhož výrobce registrovaným v České republice (dále 
jen "referenční přípravek") 
a) typem formulace, 
b) účinnou  látkou podle  specifikace platné  pro referenční 
  přípravek a 
c) složením, přičemž se připouštějí menší odchylky v přísadách 
  a jejich  vzájemných  poměrech,  pokud  nejsou z hlediska 
  bezpečnosti nebo účinnosti souběžného přípravku významné. 
 
   (2) Souběžný přípravek lze dovézt pouze na základě povolení 
vydaného rostlinolékařskou správou fyzické nebo právnické osobě na 
její žádost a za podmínek uvedených v odstavci 4. 
 
   (3) Žadatel o povolení dovozu souběžného přípravku musí ve 
své žádosti uvést, zda hodlá souběžný přípravek dovézt za účelem 
jeho dalšího uvádění na trh (dále jen "obchodní použití"), nebo 
pro vlastní potřebu. 
 
   (4)  Rostlinolékařská  správa  povolí  dovoz  souběžného 
přípravku, jestliže tento přípravek již byl povolen k uvedení na 
trh v jiném státě Evropského hospodářského prostoru3) a bude 
dovezen do České republiky v obalech s označením, jak je nabízen 
uživatelům v tomto státě. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti 
o povolení dovozu souběžného přípravku, kritéria pro posuzování 
odchylek ve složení souběžného přípravku od referenčního přípravku 
a způsob označení souběžného přípravku, je-li určen pro obchodní 
použití. 
 
   (6) Dojde-li v registraci referenčního přípravku ke změnám 
významným  z  hlediska  jeho  účinnosti  nebo  bezpečnosti, 
rostlinolékařská správa provede řízení o změně povolení k dovozu 
souběžného přípravku obdobně. 
 
   (7)  Souběžný  přípravek  nesmí  být  použit v rozporu 
s podmínkami  použití  referenčního  přípravku  stanovenými 
v rozhodnutí o jeho registraci. 
 
   (8) Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku 
není účastníkem řízení o povolení dovozu souběžného přípravku. 
 
   (9) Rostlinolékařská správa rozhodne o žádosti podané podle 
odstavce 2 ve lhůtě 60 dnů od zahájení řízení. 
 
   (10) Na povolení dovozu souběžného přípravku se vztahují 
ustanovení § 34 odst. 3 až 5 a § 35 obdobně. Na souběžné přípravky 
se též vztahují § 43, 44, § 46 až 51 obdobně. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru podepsaná v Portu 2. 
  května 1992, ve znění protokolu podepsaného v Bruselu 7. března 
  1993. 
 
            Další prostředky 
 
               § 54 
 
   (1) Dalšími prostředky jsou pomocné prostředky na ochranu 
rostlin a bioagens. Pomocným prostředkem na ochranu rostlin je 
látka přírodního nebo syntetického původu nebo mikroorganismus 
mimo účinnou látku, upravené do formy, v níž jsou uváděny na trh, 
a určené k  použití v ochraně  rostlin (dále jen  "pomocný 
prostředek"). Bioagens je prostředek na ochranu rostlin obsahující 
makroorganismy povahy živých parazitů, parazitoidů nebo predátorů 
mimo  obratlovce, ve  formě výrobku  poskytovaného uživateli 
k použití  proti  škodlivým  organismům  na  rostlinách nebo 
rostlinných produktech. Další prostředky smějí být uváděny na trh 
a používány, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního 
registru. K uvádění dalšího prostředku na trh je oprávněna pouze 
fyzická nebo právnická osoba, na jejíž žádost byl zápis do 
úředního registru proveden; toto ustanovení se nevztahuje na 
osoby,  které  další  prostředky  prodávají,  jejich  prodej 
zprostředkovávají nebo jiným způsobem je poskytují uživatelům, 
aniž by ovlivňovaly jejich vlastnosti nebo formu či balení 
a jejich označování. 
 
   (2)  Žádost  o  zápis  do  úředního  registru  podává 
rostlinolékařské správě výrobce nebo dovozce, který hodlá další 
prostředek uvést na trh (dále jen "žadatel o zápis"). Na žadatele 
o zápis se vztahuje ustanovení § 32 odst. 2. 
 
   (3) Rostlinolékařská  správa na základě  podané žádosti 
rozhodne a zapíše další prostředek do úředního registru, jestliže 
byly splněny požadavky stanovené prováděcím právním předpisem 
a žadatel o zápis vydal písemné prohlášení, že tento prostředek 
splňuje zvláštní požadavky podle 58, jde-li o pomocný prostředek, 
a § 59, jde-li o bioagens, a rostlinolékařská správa neshledala 
písemné prohlášení žadatele o zápis nepravdivým. 
 
   (4) Žadatel o zápis je povinen dodat na vlastní náklady 
vzorky pomocného prostředku nebo bioagens, jehož zápis do úředního 
registru je požadován. Technické náležitosti žádosti o zápis 
dalšího prostředku do úředního registru stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
   (5) Rostlinolékařská  správa rozhodne o  zápisu dalšího 
prostředku do úředního registru ve lhůtě 90 dnů od zahájení 
řízení. 
 
   (6) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že další prostředek 
nesplňuje požadavky podle odstavce 2 nebo 3 nebo neodpovídá 
zvláštnímu zákonu,42) vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o jeho 
zápis do úředního registru nebo rozhodne o jeho výmazu z úředního 
registru, jestliže je v něm zapsán. 
 
   (7) Zápisu do úředního registru podle odstavce 1 nepodléhají 
další prostředky, jsou-li určeny výhradně pro účely výzkumu 
a vývoje. 
 
   (8) Je-li to nutné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat 
nebo životního prostředí nebo se zřetelem k použití přípravku, 
rostlinolékařská správa může rozhodnutím 
a) omezit platnost zápisu do úředního registru na dobu určitou, 
b) omezit rozsah oblasti použití dalšího prostředku, 
c) stanovit zvláštní podmínky používání dalšího prostředku, nebo 
d) stanovit údaje, jimiž musí být další prostředek označen. 
 
   (9) Rostlinolékařská správa může další prostředek přezkoumat 
a rozhodnout o změně jeho označování nebo jeho používání, je-li to 
nezbytné z hlediska souladu s právními předpisy České republiky 
a s předpisy Evropských společenství, jakož i s příslušnými 
technickými normami  nebo soudobými vědeckými  a technickými 
znalostmi. 
 
   (10) Na žádost podanou alespoň dva měsíce před zánikem 
platnosti rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku do úředního 
registru rostlinolékařská správa rozhodne o prodloužení platnosti 
zápisu. Ustanovení odstavců 1 až 8 se přitom použijí obdobně. 
 
   (11) Jde-li o pomocný prostředek nebo bioagens obsahující 
geneticky modifikované organismy, lze tyto prostředky zapsat do 
úředního registru jen na základě souhlasu Ministerstva životního 
prostředí vydaného podle zvláštního zákona.32) 
 
   (12) Použití dalších prostředků nezapsaných do úředního 
registru nebo použití dalších prostředků odchylně od jejich zápisu 
(dále jen "experimentální použití dalšího prostředku") je možné, 
jestliže 
a) toto použití bylo nejpozději 60 dní před jeho zahájením písemně 
  oznámeno rostlinolékařské správě, 
b) rostlinolékařská  správa nezakázala  experimentální použití 
  dalšího prostředku, a to nejpozději dva dny před jeho začátkem, 
  ani nestanovila zvláštní podmínky pro toto použití, je-li to 
  nezbytné vzhledem k nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat, životní 
  prostředí, rostliny a rostlinné produkty. 
 
   (13) Oznámení podle odstavce 12 písm. a) obsahuje 
a) identifikaci oznamovatele (firma nebo název, sídlo nebo jméno 
  a příjmení a adresa), 
b) označení místa, kde se má experimentální použití dalšího 
  prostředku uskutečnit, 
c) popis účelu, rozsahu a způsobu experimentálního použití dalšího 
  prostředku. 
 
   (14) Na nakládání s pomocnými prostředky se vztahují § 46 až 
50 obdobně. 
 
   (15) Na dovoz dalších prostředků se vztahuje § 53 obdobně. 
------------------------------------------------------------------ 
32) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
  organismy a genetickými produkty. 
42) Například § 3 zákona č. 102/2001 Sb. 
 
               § 55 
 
   Další prostředky uváděné na trh musí být označeny údaji 
stanovenými prováděcím právním předpisem. 
 
               § 56 
 
   Osoba, které  bylo vydáno rozhodnutí  o zápisu dalšího 
prostředku do úředního registru, je povinna neprodleně písemně 
oznámit rostlinolékařské správě 
a) nové poznatky o možných a zjištěných škodlivých účincích tohoto 
  prostředku, 
b) změny úředního povolení k uvádění na trh tohoto prostředku, 
  k nimž došlo v členských státech Evropské unie. 
 
               § 57 
 
   (1) Kontrolu dalších prostředků, zda odpovídají zvláštním 
požadavkům podle § 54 odst. 3, provádí rostlinolékařská správa. 
 
   (2) Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu dalšího 
prostředku  do  úředního  registru,  je  povinna  na  výzvu 
rostlinolékařské správy dodat na vlastní náklady vzorky pomocného 
prostředku  nebo  bioagens  zapsaných  do  úředního registru 
odpovídající výrobním číslům (šaržím) uvedeným na trh v České 
republice. 
 
               § 58 
 
            Pomocné prostředky 
 
   (1) Pomocný prostředek splňuje zvláštní požadavky podle § 54 
odst. 3, jestliže 
a) nemá nepřijatelné účinky na rostliny nebo rostlinné produkty 
  přicházející s ním do kontaktu při jeho aplikaci, 
b) je účinný z hlediska účelu, pro nějž je určen, 
c) jsou identifikovány všechny složky, které jej tvoří, 
d) jsou vymezeny jeho fyzikální, chemické a další vlastnosti 
  dokazující jeho standardní výrobu, 
e) nezvyšuje rizika vyplývající z použití přípravků, 
f) jeho použití nepůsobí škodlivě  na zdraví lidí a zvířat 
  a životní prostředí, zejména na podzemní vodu, 
g) neobsahuje látky, jejichž výroba, dovoz a distribuce v České 
  republice jsou zakázány.27) 
 
   (2) K žádosti o zápis pomocného prostředku do úředního 
registru se vyjadřuje  Ministerstvo zdravotnictví z hlediska 
ochrany zdraví lidí. Obsahuje-li pomocný prostředek látky, které 
vykazují  nebezpečné  vlastnosti,  podléhá  klasifikaci podle 
zvláštního zákona.27) Žadatel o zápis předloží výsledky této 
klasifikace jako podklad pro  rozhodnutí k žádosti o zápis 
pomocného prostředku do úředního registru. 
 
   (3)  Má-li  pomocný  prostředek  povahu adjuvantu, může 
rostlinolékařská správa požadovat, aby žadatel o zápis dodal 
písemné stanovisko držitele rozhodnutí o registraci přípravku, 
s nímž má být použit společně a jehož vlastnosti nebo účinky mají 
být upraveny. 
------------------------------------------------------------------ 
27) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
  přípravcích a o změně některých zákonů. 
 
               § 59 
 
              Bioagens 
 
   Bioagens splňuje zvláštní požadavky podle § 54 odst. 3, 
jestliže 
a) je  vymezen hodnotami  jeho vlastností  dokazujícími jeho 
  standardní výrobu, 
b) obsahuje makroorganismy, které nejsou cizí pro zoografickou 
  oblast, do níž náleží území České republiky; jestliže tato 
  podmínka není splněna, postupuje se v souladu se zvláštním 
  zákonem,41) 
c) je účinný k účelu, pro nějž je určen, 
d) neobsahuje složky, které vykazují nežádoucí účinky na zdraví 
  lidí, proti nimž se nelze chránit obvyklými osobními ochrannými 
  prostředky. 
------------------------------------------------------------------ 
41) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 60 
 
        Oznamovací a dokladová povinnost 
 
   (1)  Podnikatelé,  kteří  dovážejí  přípravky a pomocné 
prostředky nebo je vyrábějí na území České republiky, jsou povinni 
a) oznámit rostlinolékařské správě vždy do 15. dne prvního měsíce 
  kalendářního čtvrtletí názvy, čísla šarží a množství přípravků 
  a pomocných prostředků jimi uvedených na trh v předcházejícím 
  čtvrtletí, 
b) na  vyžádání rostlinolékařské  správě poskytnout informace 
  o balení  a dodat  vzorky balení  přípravků a  pomocných 
  prostředků, typických pro jejich dodávání formou zboží. 
 
   (2) Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné 
prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též 
číslo šarže prodaného přípravku nebo pomocného prostředku. 
 
               HLAVA V 
           MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY 
 
               § 61 
 
   Mechanizačním prostředkem se rozumí stroj nebo technické 
zařízení včetně doplňujících technologických součástí, určené 
k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním 
prostředí nebo k moření osiv. Mechanizační prostředky mohou být 
uváděny na trh a používány při podnikatelské činnosti pouze tehdy, 
jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru 
mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje 
a) poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu 
  zásobní nádrže do 20 litrů včetně, 
b) určené výhradně pro účely výzkumu, vývoje nebo zkoušení, 
c) určené pro používání v uzavřených prostorách, s výjimkou strojů 
  k moření osiv, 
d) určené pro používání ve venkovním prostředí, jsou-li vybaveny 
  1. horizontálním rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro plošný 
   postřik nebo rosení s výjimkou typů určených k ošetření 
   dopravních cest, drah, 
  2. rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro prostorový postřik 
   nebo rosení, 
e) stroje určené pro aplikační technologie založené na plynování, 
  zálivce a kapénkové aplikaci, 
f) na něž se nevztahuje zvláštní předpis o technických požadavcích 
  na výrobky. 
 
               § 62 
 
   Mechanizační prostředky uváděné na trh musí být označeny 
údaji stanovenými prováděcím právním předpisem. 
 
      Úřední registr mechanizačních prostředků 
 
               § 63 
 
   (1) K uvádění mechanizačního prostředku na trh je oprávněna 
pouze fyzická  nebo právnická osoba,  která je podnikatelem 
a držitelem rozhodnutí o jeho zápisu do úředního registru, nebo jí 
zmocněná osoba. 
 
   (2) Žádost o zápis mechanizačního prostředku do úředního 
registru podává rostlinolékařské správě výrobce nebo dovozce, 
který jej hodlá uvést na trh (dále jen "výrobce nebo dovozce"). 
Nemá-li výrobce nebo dovozce trvalý pobyt nebo sídlo na území 
Evropské unie, musí písemně zmocnit k jednání osobu s trvalým 
pobytem nebo sídlem na území členského státu Evropské unie. Úředně 
ověřená plná moc se přikládá k žádosti a je její součástí. 
 
   (3) Rostlinolékařská správa na základě žádosti výrobce nebo 
dovozce zapíše mechanizační prostředek do úředního registru, 
jestliže výrobce nebo dovozce předložil písemné prohlášení, že 
tento mechanizační prostředek splňuje technické a technologické 
požadavky, a rostlinolékařská správa neshledala toto písemné 
prohlášení nepravdivým. 
 
   (4) Prováděcí právní předpis stanoví technické náležitosti 
žádosti o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru 
a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředek. 
 
   (5) Rostlinolékařská správa rozhodne o zápisu mechanizačního 
prostředku do úředního registru ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení 
a vydá výrobci nebo dovozci rozhodnutí o tomto zápisu, v němž určí 
dobu platnosti zápisu nejdéle na 5 let. 
 
   (6)  Zjistí-li rostlinolékařská  správa, že mechanizační 
prostředek neodpovídá požadavkům podle odstavce 3 nebo výrobce 
nebo dovozce nesplňuje požadavky podle odstavce 2, vydá rozhodnutí 
o zamítnutí žádosti o jeho zápis do úředního registru nebo 
rozhodne o jeho výmazu z úředního registru, jestliže je v něm 
zapsán. 
 
   (7) Mechanizační prostředek se nezapíše do úředního registru, 
není-li bezpečný z hlediska obecných požadavků na bezpečnost.29) 
 
   (8) Je-li to nutné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí nebo se zřetelem k použití mechanizačního 
prostředku, rostlinolékařská správa může rozhodnutím 
a) omezit platnost zápisu do úředního registru na dobu určitou, 
b) omezit rozsah oblasti použití mechanizačního prostředku, 
c) stanovit zvláštní podmínky používání mechanizačního prostředku, 
  nebo 
d) stanovit údaje, jimiž musí být mechanizační prostředek označen. 
 
   (9) Rostlinolékařská správa může mechanizační prostředek 
kdykoliv přezkoumat a rozhodnout o změně jeho používání, je-li to 
nezbytné z hlediska souladu s právními předpisy České republiky 
a s předpisy Evropských společenství, s příslušnými technickými 
normami nebo soudobými vědeckými a technickými znalostmi. 
 
   (10) Na žádost podanou  alespoň 2 měsíce před zánikem 
platnosti rozhodnutí  o zápisu mechanizačního  prostředku do 
úředního registru, rostlinolékařská správa rozhodne o prodloužení 
platnosti zápisu. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti 
o prodloužení platnosti tohoto zápisu zůstává dosavadní zápis 
v platnosti, a to i v  případě, kdy žádost o prodloužení doby 
platnosti byla zamítnuta. 
------------------------------------------------------------------ 
29) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
  zákona č. 146/2002 Sb. 
  Zákon č. 552/1991 Sb. 
 
               § 64 
 
   Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu mechanizačního 
prostředku do úředního registru, je povinna neprodleně oznámit 
písemně rostlinolékařské správě 
a) nové poznatky o možných a zjištěných nedostatcích tohoto 
  mechanizačního prostředku, 
b) změny úředního povolení k uvádění na trh tohoto mechanizačního 
  prostředku, k nimž došlo v členských státech Evropské unie, 
c) změny v provedení nebo konstrukci mechanizačního prostředku, 
  které by mohly mít vliv na aplikaci přípravků. 
 
               § 65 
 
   (1) Kontrolu, zda mechanizační prostředek odpovídá požadavkům 
podle § 63 odst. 3, provádí rostlinolékařská správa. 
 
   (2) Výrobce nebo dovozce, který žádá o zápis mechanizačního 
prostředku do úředního registru nebo je držitelem rozhodnutí 
o tomto zápisu, je povinen na výzvu rostlinolékařské správy 
přistavit na vlastní náklady mechanizační prostředek ke kontrole. 
 
            Kontrolní testování 
 
               § 66 
 
   (1) Mechanizační prostředky podléhající zápisu do úředního 
registru (§ 61) a další, stanovené prováděcím právním předpisem, 
jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu 
testování. 
 
   (2) Kontrolní testování se provádí v intervalech stanovených 
prováděcím  právním  předpisem  nebo  ve  lhůtě  určené 
rostlinolékařskou správou, je-li to nutné pro odstranění závad 
zjištěných  na mechanizačním  prostředku. Kontrolní testování 
spočívá  v  přezkoumání  funkční  způsobilosti mechanizačního 
prostředku pro správnou aplikaci přípravků podle technologických 
požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, který též 
stanoví technologický postup kontrolního testování. 
 
   (3)  Podmínkou  pro  vydání  živnostenského  oprávnění 
k provozování koncesované živnosti,43) na základě kterého lze 
provádět kontrolní testování mechanizačních prostředků, je souhlas 
rostlinolékařské  správy  vydaný  podle  zvláštního  právního 
předpisu.44) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi 
sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem45) 
adresu umístění provozovny  a přiloží technickou dokumentaci 
vybavení provozovny. 
 
   (4) Souhlas podle odstavce 3 rostlinolékařská správa vydá, 
jestliže provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám 
pro kontrolní testování  mechanizačních prostředků stanoveným 
prováděcím právním předpisem. 
 
   (5) Pro schválení další provozovny platí ustanovení odstavců 
3 a 4 obdobně. 
 
   (6) Živnostenský úřad příslušný podle zvláštních právních 
předpisů46) uloží podmínky pro provozovaní živnosti,47) v nichž 
zejména omezí provozovaní živnosti na schválenou provozovnu. 
------------------------------------------------------------------ 
43) § 26 zákona č. 455/1991 Sb. 
44) Zákon č. 455/1991 Sb. 
45) § 50 zákona č. 455/1991 Sb. 
46) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 455/1991 Sb. 
47) § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. 
 
               § 67 
 
   (1)  Na  základě  výsledku  kontrolního  testování vydá 
provozovatel kontrolního testování doklad o funkční způsobilosti 
mechanizačního prostředku spolu s výsledky provedeného testování 
pro potřeby vlastníka nebo oprávněného uživatele mechanizačního 
prostředku. Náležitosti a vzor tohoto dokladu stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
   (2) Provozovatel kontrolního testování je povinen zajistit 
vedení průběžné evidence mechanizačních prostředků, které byly 
podrobeny testování, a sdělovat rostlinolékařské správě v jí 
určených lhůtách informace obsahující 
a) identifikační údaje o mechanizačních prostředcích, které byly 
  podrobeny kontrolnímu testování, a to zda vyhověly požadavkům 
  či nikoliv, 
b) přehled zjištěných závad, 
c) přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti mechanizačního 
  prostředku. 
 
    Technická zařízení k hubení škodlivých organismů 
 
               § 68 
 
   (1) Technickým zařízením k hubení škodlivých organismů podle 
tohoto zákona se rozumí zařízení, jehož konstrukce a technická 
způsobilost umožňuje  použití k hubení  škodlivých organismů 
fyzikálními metodami, například zahřátím nebo ozářením objektu, 
který může být nebo je těmito škodlivými organismy napaden (dále 
jen "technické zařízení"). 
 
   (2) Technické zařízení podle odstavce 1 a požadavky na ně 
stanoví prováděcí právní předpis. Toto zařízení musí být způsobilé 
k hubení škodlivých organismů podle technologického postupu, který 
schvaluje a jeho dodržování kontroluje rostlinolékařská správa. 
 
               § 69 
 
   (1) Provozovatel technického zařízení, jestliže má v úmyslu 
použít je k účelu uvedenému v § 68 odst. 1, je povinen požádat 
rostlinolékařskou správu o uznání způsobilosti k výkonu této 
činnosti. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa, nezjistí-li organizační ani 
technologické překážky k použití technického zařízení podle § 68 
odst. 2, vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti podle odstavce 1, 
v němž stanoví podmínky pro výkon činnosti podle § 68, vymezí dobu 
platnosti vydaného rozhodnutí a přidělí značku pro označování 
ošetřených objektů. 
 
   (3)  Rostlinolékařská  správa  vede  seznam  způsobilých 
technických zařízení. 
 
   (4)   Provozovatel   technického   zařízení  uznaného 
rostlinolékařskou správou jako způsobilé podle § 68 odst. 2 
a) smí k hubení škodlivých organismů používat pouze toto zařízení, 
b) je  povinen  dodržovat  technologický  postup  schválený 
  rostlinolékařskou správou podle § 68 odst. 2 a ošetřený objekt 
  označit přidělenou značkou v souladu s podmínkami pro výkon 
  činnosti stanovenými podle odstavce 2. 
 
              HLAVA VI 
             STÁTNÍ SPRÁVA 
         VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE 
 
               § 70 
 
           Orgány státní správy 
         ve věcech rostlinolékařské péče 
 
   (1) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou 
ministerstvo a rostlinolékařská správa. 
 
   (2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném 
rozsahu státní správu též obecní úřady a obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností.48) 
------------------------------------------------------------------ 
48) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
  pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
  úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 
 
               § 71 
 
             Ministerstvo 
 
   (1) Ministerstvo 
a) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy 
  a obecních úřadů  obcí s rozšířenou  působností na úseku 
  rostlinolékařské péče, 
b) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické 
  osoby  prováděním  některých  odborných  rostlinolékařských 
  činností, 
c) rozhoduje o pověření právnické osoby zajišťováním výzkumu 
  a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin a stanoví 
  hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu, 
d) jmenuje  Rostlinolékařskou radu  ministerstva jako odborný 
  poradní orgán  pro oblast ochrany  rostlin v zemědělství 
  a lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se 
  zejména ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých 
  škodlivých organismů a jejich potlačování, minimalizace rizik 
  spojených s opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, 
  poradenství, rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit 
  na úseku rostlinolékařské péče, 
e) jmenuje odbornou komisi pro přípravky, která se vyjadřuje před 
  příslušným  rozhodnutím rostlinolékařské  správy k  jejich 
  registraci, jde-li o přípravky obsahující účinnou látku, která 
  není obsažena v žádném z přípravků registrovaných v České 
  republice, a o zrušení jejich registrace, 
f) zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného 
  sledování reziduí přípravků a nežádoucích produktů škodlivých 
  organismů v rostlinných produktech a surovinách pro výrobu 
  potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za 
  Českou republiku, 
g) zajišťuje  s Ministerstvem  životního prostředí koordinaci 
  monitoringu a  ochrany proti šíření  invazních škodlivých 
  organismů a soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků 
  registrovaných přípravků, metod a systémů ochrany rostlin 
  a geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle 
  zvláštního právního předpisu32) na vybrané složky životního 
  prostředí, zejména vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich 
  informace a zajišťuje vypracování souhrnné hodnotící zprávy za 
  Českou republiku, 
h) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, 
  které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii 
  včetně provádění bezprostředně závazných předpisů Evropských 
  společenství na tomto úseku, 
i) odpovídá za  zajištění ochrany proti  zavlékání a šíření 
  jednotlivých škodlivých organismů v souladu se zvláštními 
  právními předpisy Evropských společenství49) včetně vydání 
  příslušných právních předpisů, 
j) žádá Komisi o poskytnutí finančních příspěvků podle zvláštního 
  předpisu Evropských společenství1) k úhradě nákladů na nezbytná 
  přijatá nebo plánovaná opatření k eradikaci nebo zamezení 
  rozšiřování škodlivých organismů podle § 10 odst. 5. 
 
   (2)  Ministerstvo může  udělit za  podmínek stanovených 
v odstavci 3 výjimku z 
a) ustanovení § 7 odst. 5; tímto není dotčeno ustanovení § 8 odst. 
  1, 
b) ustanovení § 21 odst. 1 písm. c), 
c) ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), a to pouze pro dovoz zásilek 
  dřeva, jsou-li zajištěny odpovídající záruky. 
 
   (3) Výjimku podle odstavce 2 lze udělit jen tehdy, 
a) je-li Česká republika k jejímu udělení oprávněna Komisí podle 
  zvláštního předpisu Evropských společenství1) a při splnění 
  podmínek stanovených tímto oprávněním, 
b) je-li vyloučeno nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých 
  organismů s ohledem na původ rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů, na jejich vhodné ošetření přípravky nebo na 
  omezení jejich použití. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů a o  stanovení podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné 
  postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky 
  a podrobné postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité rostliny neuvedené  v příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady 
  či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě  kterých je možno určité 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS 
  dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých 
  chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve 
  šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých  je možno  určité škodlivé  organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné  předměty uvedené v přílohách 
  I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat 
  v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné 
  a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin, rostlinných  produktů a jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice  2000/29/ES o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
32) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
  organismy a genetickými produkty. 
49) Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně 
  proti rakovině bramboru. 
  Směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně 
  proti háďátku bramborovému. 
  Směrnice Rady 69/466/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně 
  proti štítence zhoubné. 
  Směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně 
  proti obalečům škodícím na hvozdících. 
  Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1985 o ochraně proti 
  bakteriální kroužkovitosti bramboru. 
  Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně 
  proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
 
               § 72 
 
           Rostlinolékařská správa 
 
   (1) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské 
péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 
147/1996 Sb.,  o rostlinolékařské péči  a změnách některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,50) a podřízený 
ministerstvu. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany 
rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem 
odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče 
podle zvláštního předpisu Evropských společenství.1) 
 
   (3) Rostlinolékařská správa je organizační složkou státu51) 
a účetní jednotkou. Sídlem rostlinolékařské správy je Praha. 
V jejím čele je ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí 
služebním zákonem.52) Organizaci rostlinolékařské správy upravuje 
organizační řád, který vydává ředitel rostlinolékařské správy. 
 
   (4)  Rostlinolékařská  správa  vykonává  působnost podle 
ustanovení tohoto zákona ve věcech 
a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6, 
b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, 
  popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 
  až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30, 
c) přípravků a dalších prostředků podle § 32 až 45, § 50, 51, 53, 
  54, 57 a 58, 
d) mechanizačních prostředků podle § 63, 65, 66, 68 a 69, 
e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské 
  péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, 
  řešení krizových situací a ukládání pokut podle § 74 až 78, 
f) odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti 
  k jejich výkonu podle § 79, § 81 až 83 a § 86. 
 
   (5) Rostlinolékařská správa dále 
a) sleduje výskyt škodlivých organismů včetně invazních škodlivých 
  organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují, 
  skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty, 
b) sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných 
  v ochraně  rostlin  a  rezistenci  škodlivých  organismů 
  k přípravkům a dalším prostředkům a k produktům geneticky 
  modifikovaných organismů, 
c) provádí audit fyzických a právnických osob a vyjadřuje se 
  k návrhům na jejich pověření prováděním některých odborných 
  činností podle § 71 odst. 1 písm. b) a c), 
d) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných 
  přípravků a dalších prostředků, 
e) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další prostředek 
  nebo jiný výrobek, 
f) vydává v rámci své působnosti na žádost odborné posudky nebo 
  stanoviska, 
g) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku, 
h) potvrzuje na základě provedených úředních zkoušek rezistenci, 
  popřípadě  jinou účinnost  odrůd rostlin  proti škodlivým 
  organismům v případech, kdy použití takových odrůd je jedním 
  z mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 1 
  písm. a), c) nebo d) proti těmto škodlivým organismům; tím není 
  dotčeno hodnocení rezistence odrůd proti škodlivým organismům 
  ve zkouškách ke zjištění užitné hodnoty odrůd prováděných 
  Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle 
  zvláštního zákona,6) 
i) rozhoduje o pověření fyzické nebo právnické osoby provedením 
  některých odborných činností podle tohoto zákona v rozsahu 
  svých kompetencí, a to na základě její žádosti, pod svým 
  dohledem a pod podmínkou,  že bude zajištěna objektivita 
  výsledků a že tato  osoba splňuje minimální kvalifikační 
  předpoklady pro výkon určité odborné činnosti, 
j) vyhlašuje  opatření proti  zavlékání a  šíření škodlivých 
  organismů  stanovených  bezprostředně  závaznými  předpisy 
  Evropských společenství a plní další úkoly vyplývající pro ni 
  z těchto předpisů nebo rozhodnutí, 
k) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2. 
 
   (6) Rostlinolékařská správa vydává Věstník, v němž zveřejňuje 
informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných 
orgány Evropských společenství a jinými mezinárodními institucemi, 
informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o registraci 
přípravků a dalších prostředků, přehledy provozovatelů kontrolního 
testování mechanizačních prostředků a jiné významné informace pro 
veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování 
nebezpečných škodlivých organismů. 
 
   (7) Rostlinolékařská správa je v rozsahu své působnosti 
oprávněna získávat na žádost od organizačních složek státu, 
zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární 
správy a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků 
včetně živnostenských úřadů informace související se zajišťováním 
své činnosti. 
 
   (8) Rostlinolékařská správa je při výkonu své působnosti 
oprávněna v nezbytném rozsahu a bezúplatně využívat údajů katastrů 
nemovitostí a Pozemkového fondu České republiky. 
 
   (9)  Rostlinolékařská správa  v rozsahu  své působnosti 
poskytuje informace a spolupracuje s organizačními složkami státu 
a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními 
sdruženími. 
 
   (10) Rostlinolékařská správa sděluje Komisi 
a) fyzické nebo právnické osoby, které pověřila provedením některé 
  odborné činnosti podle § 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30, 
b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly 
  podle § 15 a 22, 
c) na  její žádost  podrobnosti o  původu dodávky  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů, odeslané z území České 
  republiky, která byla na území jiného členského státu Evropské 
  unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona 
  proti  šíření škodlivých  organismů, o  veškerých úkonech 
  rostlinolékařské  péče včetně  odborného šetření, kontroly 
  a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky 
  podrobena, a místa určení případných dalších dodávek odeslaných 
  ze stejného místa původu za určitou dobu, 
d) a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého 
  roku přehled dovozů a přemístění, povolených podle § 8 odst. 
  1, za období jednoho roku končící 30. červnem, a každý výskyt 
  škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže 
  období potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných 
  předmětech, které bylo podle § 8 odst. 1 povoleno dovézt a nebo 
  přemístit, 
e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 
  odst. 1, která stanoví pro rostliny, rostlinné produkty nebo 
  jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění ze zvláštního 
  režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů a o  stanovení podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné 
  postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky 
  a podrobné postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité rostliny neuvedené  v příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady 
  či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě  kterých je možno určité 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS 
  dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých 
  chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve 
  šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých  je možno  určité škodlivé  organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné  předměty uvedené v přílohách 
  I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat 
  v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné 
  a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin, rostlinných  produktů a jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice  2000/29/ES o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
 6) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
50) § 38 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči 
  a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
51) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
  vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
52) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve 
  správních  úřadech  a  o  odměňování  těchto zaměstnanců 
  a ostatních  zaměstnanců ve  správních úřadech  (služební 
  zákon). 
 
               § 73 
 
        Obecní úřady a obecní úřady obcí 
           s rozšířenou působností 
 
   (1) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření 
z výskytu škodlivých organismů podle  § 9 a předkládají je 
rostlinolékařské správě k dalšímu řízení. 
 
   (2) Obecní úřady plní specifické povinnosti na úseku ochrany 
včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9. 
 
   (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve 
svých obvodech přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li 
o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se 
šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské 
půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo 
zvířat. U statutárních měst členěných na městské části vykonávají 
tuto činnost městské části. 
 
   (4) Na území hlavního města Prahy vykonávají úřady městských 
částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu 
svěřeném  tímto zákonem  obecním úřadům  obcí s  rozšířenou 
působností. 
 
   (5) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou výkonem přenesené 
působnosti. 
 
               § 74 
 
           Rostlinolékařský dozor 
 
   (1) Rostlinolékařská správa vykonává dozor nad dodržováním 
a) povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých 
  organismů [§ 3 odst. 1 písm. a)], 
b) ustanovení  o  ochraně  rostlinných  produktů  z hlediska 
  bezpečnosti potravin (§ 4), 
c) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, 
  zejména mimořádných rostlinolékařských opatření (§ 11, 26 
  a 76), 
d) povinnosti registrace osob (§ 12) a povinností registrovaných 
  osob (§ 13), ustanovení o používání rostlinolékařských pasů 
  (§ 14, 16 a 17) a souvisejících povinností (§ 20), 
e) podmínek stanovených pro přemísťování rostlin a rostlinných 
  produktů přes chráněné zóny nebo v rámci chráněných zón (§ 30 
  odst. 2), 
f) požadavků a  povinností souvisejících s  uváděním na trh 
  a používáním přípravků a dalších prostředků [§ 3 odst. 1 písm. 
  b), § 31, 43, 46, 47, 49], 
g) opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
  necílových organismů při použití přípravků (§ 51), 
h) podmínek uvedených  v rozhodnutí o  zápisu mechanizačního 
  prostředku do úředního registru (§ 63), ustanovení o používání 
  a kontrolním testování mechanizačních prostředků [§ 3 odst. 1 
  písm. b), § 64, 66 a 67] a provozování technických zařízení 
  k hubení škodlivých organismů (§ 68 a 69), 
i) ustanovení týkajících  se výkonu odborné  pomoci fyzickým 
  a právnickým osobám v ochraně rostlin a rostlinných produktů 
  (§ 5) a výkonu některých odborných rostlinolékařských činností 
  pověřenými fyzickými a právnickými osobami [§ 71 odst. 1 písm. 
  b) a c) a § 72 odst. 5 písm. i)] nebo osobami podnikajícími na 
  základě živnostenského oprávnění (§ 85) včetně dodržování 
  podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti (§ 81 až 86), 
j) dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám 
  tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě, 
k) povinností  vyplývajících pro  fyzické a  právnické osoby 
  z bezprostředně  závazných  právních  předpisů  Evropských 
  společenství (§ 3 odst. 2). 
 
   (2) V rámci rostlinolékařského dozoru rostlinolékařská správa 
a) zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné, 
b) projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných 
  nedostatků (§ 75) a kontroluje jejich plnění. 
Pro tuto činnost je rostlinolékařská správa oprávněna provádět 
odpovídající šetření. 
 
   (3) V souladu s tímto zákonem a zákonem o státní kontrole16) 
jsou  zaměstnanci  rostlinolékařské  správy  při  provádění 
rostlinolékařského dozoru, rostlinolékařské kontroly a průzkumu 
výskytu škodlivých organismů oprávněni 
a) ověřovat osobní údaje kontrolovaných fyzických osob nebo jejich 
  zmocněnců (jméno, datum narození, místo trvalého pobytu), které 
  umožňují tyto osoby identifikovat, 
b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou 
  předkládány při kontrole, pořizovat v souvislosti s prováděním 
  dozoru nebo kontroly fotodokumentaci, 
c) vstupovat do objektů, na pozemky a do provozních a skladovacích 
  prostor a zařízení kontrolovaných osob, na kterých nebo ve 
  kterých se pěstují,  skladují nebo zpracovávají rostliny, 
  rostlinné produkty nebo jiné předměty a v nezbytném rozsahu 
  odebírat jejich vzorky, přípravky nebo jiné výrobky. 
 
   (4)  Zaměstnanci  rostlinolékařské  správy  vykonávající 
rostlinolékařský  dozor  nebo  rostlinolékařskou  kontrolu se 
prokazují služebním průkazem, popř. písemným pověřením, v němž je 
vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob. 
 
   (5) Rostlinolékařská správa provádí namátkově úřední kontroly 
k ověření plnění požadavků stanovených v § 13 odst. 1 a § 14 odst. 
1 a 2, a to bez zřetele k původu rostlin, rostlinných produktů 
nebo jiných předmětů. Tyto kontroly provádí 
a) kdykoli a kdekoli, jsou-li rostliny, rostlinné produkty nebo 
  jiné předměty přemísťovány, 
b) na pozemcích a v objektech, kde jsou rostliny, rostlinné 
  produkty nebo jiné předměty pěstovány, vyráběny, skladovány 
  nebo nabízeny k prodeji, stejně jako na pozemcích a v objektech 
  fyzických a právnických osob, které se při podnikatelské 
  činnosti12)  zabývají pěstováním  rostlin a  jako koneční 
  uživatelé nakupují nebo jiným způsobem získávají rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné předměty, 
c) přednostně společně s jakoukoliv další kontrolou dokladů. 
 
   (6) Kontroly podle odstavce 5 se provádějí 
a) opakovaně ve lhůtě alespoň 1 roku na pozemcích a popřípadě 
  v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. 
  a) a b), a to alespoň kontrolou evidence vedené podle § 13 
  odst. 1 písm. a), 
b) zpravidla  opakovaně  na  pozemcích  a  v objektech osob 
  registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. c), 
c) zpravidla  cíleně,  jestliže  vyšly  najevo  skutečnosti 
  naznačující, že některé z ustanovení tohoto zákona nebylo 
  dodrženo. 
 
   (7) Zjistí-li se na  základě kontrol prováděných podle 
odstavců 5 a 6, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty 
představují nebezpečí šíření škodlivých organismů stanovených 
prováděcím právním předpisem,  musí být podrobeny mimořádným 
rostlinolékařským opatřením podle § 76. 
 
   (8) Pokud byly kontrole podle odstavců 5 a 6 podrobeny 
rostliny, rostlinné produkty  nebo jiné předměty pocházející 
z jiného členského státu Evropské unie, rostlinolékařská správa 
informuje neodkladně úřední organizaci ochrany rostlin dotčeného 
členského  státu  Evropské  unie  o  zjištěných  nálezech 
a o opatřeních, která v této souvislosti byla nebo budou nařízena. 
 
   (9) Není-li  v tomto zákoně  stanoveno jinak, poskytne 
rostlinolékařská správa za odebrané kontrolní vzorky kontrolované 
osobě náhradu ve výši  ceny rostliny, rostlinného produktu, 
přípravku nebo jiného výrobku, za kterou se odebraný výrobek 
prodává na trhu v okamžiku odběru vzorku nebo za kterou byl 
pořízen, pokud kontrolovaná osoba o náhradu požádá do 3 měsíců ode 
dne, kdy byla seznámena s výsledky kontroly. 
 
   (10) Náhrada podle odstavce 9 se neposkytne, jestliže 
a) výsledek kontroly prokázal, že kontrolovaná osoba nedodržela 
  ustanovení tohoto zákona, 
b) nesplnila opatření nařízené na základě tohoto zákona, 
c) cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 75 
 
             Úřední opatření 
 
   (1) Opatření  rostlinolékařské péče učiněné  na základě 
výsledků rostlinolékařského dozoru nebo rostlinolékařské kontroly 
k nápravě  zjištěných  skutečností,  nejde-li  o  mimořádné 
rostlinolékařské opatření podle § 76, je úředním opatřením, na 
které se nevztahují ustanovení správního řádu.11) 
 
   (2) Opatření  podle odstavce 1  rostlinolékařská správa 
kontrolované osobě písemně oznámí a zdůvodní. Pokud kontrolovaná 
osoba s tímto opatřením nesouhlasí, může proti němu podat námitky 
do 5 dnů ode dne doručení oznámení. Námitky nemají odkladný 
účinek. 
 
   (3) O námitkách rozhodne ředitel rostlinolékařské správy do 
5 pracovních dnů od doručení námitek. Toto rozhodnutí může být 
přezkoumáno soudem.53) 
------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
53) § 244 a násl. občanského soudního řádu. 
 
               § 76 
 
        Mimořádná rostlinolékařská opatření 
 
   (1) Mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními jsou 
a) zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek po dobu 
  stanovenou a v území vymezeném rostlinolékařskou správou pro 
  1. pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, uvádění na trh, 
   průmyslové zpracování a jiné použití rostlin a rostlinných 
   produktů, popřípadě jiných předmětů, 
  2. užívání pozemků,  skladů, provozů nebo  zařízení anebo 
   přemísťování  rostlin,  rostlinných  produktů,  zeminy, 
   statkových hnojiv, kompostů, popřípadě jiných materiálů 
   a předmětů, dopravních prostředků a živočichů, kteří mohou 
   být nositeli škodlivých organismů, 
b) jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými 
  organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy 
  a prostředky, 
c) jednorázová  asanace pozemků,  čištění a  asanace skladů, 
  provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, 
  nářadí nebo jiných předmětů, 
d) jednorázové  povinné  vyšetření  rostlin  nebo rostlinných 
  produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými 
  organismy nebo na rezistenci proti nim, 
e) stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které nejsou 
  škodlivými organismy podle  tohoto zákona, před vedlejším 
  škodlivým působením přípravků, 
f) zákaz uvádění na trh a používání přípravků, popřípadě dalších 
  prostředků, nebo zákaz používání mechanizačních prostředků. 
 
   (2)  Mimořádná   rostlinolékařská  opatření  nařizuje 
rostlinolékařská  správa individuálně  určeným fyzickým  nebo 
právnickým osobám, popřípadě, pokud se tato opatření týkají blíže 
neurčeného množství  fyzických a nebo  právnických osob, je 
vyhlašuje ve Věstníku po provedení potřebného odborného šetření 
nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, neprodleně, a to 
a) v případech uvedených v § 7 odst. 4, § 11, § 15 odst. 6, § 26 
  odst. 3 a 5, § 29 odst. 6 a v § 74 odst. 7, 
b) k ochraně před zavlečením škodlivých organismů do nárazníkové 
  zóny, vymezené rostlinolékařskou správou s ohledem na tyto 
  škodlivé organismy, popřípadě před jejich rozšířením v této 
  zóně, 
c) k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu invazních 
  škodlivých organismů (§ 10 odst. 1) a při kalamitním přemnožení 
  škodlivých organismů, pokud v těchto případech rostlinolékařská 
  správa uznala na základě odborného šetření vyhlášení nebo 
  nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření za potřebné; 
  kalamitním přemnožením  se rozumí výrazný  nárůst výskytu 
  škodlivého organismu, při kterém hrozí nebezpečí značných škod, 
d) při zjištění nesprávného zacházení s přípravky, je-li ohroženo 
  zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí, 
e) při zjištění, že 
  1. přípravek neodpovídá požadavkům podle § 31 odst. 1, § 33 
   odst. 3 písm. b) bodů 2 až 5 nebo podmínkám stanoveným podle 
   § 34 odst. 3, nebo další prostředek neodpovídá požadavkům 
   podle § 54 odst. 1, 3 a 8, nebo mechanizační prostředek 
   neodpovídá požadavkům podle § 61 a § 63 odst. 1 a 3, 
  2. uvádění na trh a používání přípravku není přípustné na 
   základě rozhodnutí Komise, 
  3. přípravek, další prostředek nebo mechanizační prostředek 
   není bezpečný podle zvláštního právního předpisu.29) 
 
   (3) Při nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření 
podle odstavce 2 se  nepoužijí ustanovení správního řádu11) 
o lhůtách pro rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný 
účinek. 
 
   (4) Byla-li nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření 
podle odstavce 2, rostlinolékařská správa 
a) při zjištění nových skutečností, na jejichž základě je vhodné 
  nařídit nová opatření, nebo při změně osoby, která vlastní nebo 
  z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na něž se 
  vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, 
  těmto změnám odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření 
  podle odstavce 1, 
b) po  uplynutí  lhůty  stanovené  v  nařízených mimořádných 
  rostlinolékařských  opatřeních, pokud  byla tato  opatření 
  splněna,  nebo  prokáže-li   se  způsobem  stanoveným 
  rostlinolékařskou správou, že se na pozemku, v objektu nebo 
  území, na které se tato opatření vztahují, příslušný škodlivý 
  organismus již  nevyskytuje, nebo prokáže-li  se způsobem 
  stanoveným rostlinolékařskou správou, že jsou nařízená opatření 
  neúčinná nebo pozbyla smyslu, zruší tato opatření. 
 
   (5) Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, 
v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo 
osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, je 
povinna o jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby 
nebo o jejich pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného 
břemene neprodleně informovat  rostlinolékařskou správu a je 
povinna o nařízeném opatření informovat osobu, která hodlá tyto 
nemovitosti koupit, pronajmout nebo jinak užívat. 
 
   (6)  Rostlinolékařská  správa  od  nařízení  mimořádných 
rostlinolékařských opatření podle odstavce 2 písm. a) může upustit 
v případě 
a) slabého napadení rostlin, které nejsou určeny k pěstování, 
  škodlivými organismy stanovenými prováděcím právním předpisem, 
  bylo-li o tom rozhodnuto podle § 7 odst. 2 a v souladu se 
  zvláštním předpisem Evropských společenství,1) nebo 
b) kdy odborným šetřením zjistila, že v daných podmínkách nehrozí 
  nebezpečí šíření příslušného škodlivého organismu. 
 
   (7) Způsob a rozsah odborného šetření podle odstavce 2 
a odstavce 6 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením 
uvedeným v odstavci 1 písm. b), c), d) se poskytne na její 
písemnou žádost náhrada majetkové újmy, kterou tato osoba utrpěla 
v důsledku  provedení těchto  opatření. Náhrada  se poskytne 
z prostředků  státního  rozpočtu  na  základě  rozhodnutí 
rostlinolékařské správy. 
 
   (9) Náhrada podle odstavce 8 se neposkytne osobě, která 
nesplnila  povinnost vyplývající  z tohoto  zákona nebo  ze 
souvisejícího zvláštního právního předpisu,6) a tím způsobila 
nutnost nařízení mimořádného rostlinolékařského opatření, nebo 
která nařízené mimořádné rostlinolékařské opatření nesplnila. 
 
   (10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, 
musí vznik majetkové újmy prokázat. 
 
   (11) Náležitosti žádosti o náhradu majetkové újmy a způsob 
určení a prokazování její výše stanoví prováděcí právní předpis. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů a o  stanovení podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné 
  postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky 
  a podrobné postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité rostliny neuvedené  v příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady 
  či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě  kterých je možno určité 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS 
  dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých 
  chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve 
  šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých  je možno  určité škodlivé  organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné  předměty uvedené v přílohách 
  I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat 
  v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné 
  a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin, rostlinných  produktů a jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice  2000/29/ES o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
 6) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
29) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
  zákona č. 146/2002 Sb. 
  Zákon č. 552/1991 Sb. 
 
               § 77 
 
             Krizové situace 
 
   Řešení krizových situací, přesahující účinnost mimořádných 
rostlinolékařských  opatření,   vymezují  zvláštní  právní 
předpisy.54) Na zabezpečení činnosti  z nich vyplývající se 
podílejí v rámci své působnosti odborné složky rostlinolékařské 
správy. 
------------------------------------------------------------------ 
54) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
  a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
  zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
  stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
  zákona č. 320/2002 Sb. 
 
               § 78 
 
               Pokuty 
 
   (1) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 
a) používá další prostředek, který  není zapsán do úředního 
  registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá podle § 54 odst. 1, 
  nebo 
b) poruší ustanovení o 
  1. experimentálním použití dalších prostředků podle § 54 odst. 
   12, 
  2. dovozu dalšího prostředku podle § 54 odst. 15, 
lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč. 
 
   (2) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 
a) nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů 
  tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 
  životního prostředí a nebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat 
  podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu 
  včetně plevelů, 
b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 9, 
c) nepředloží zásilku nebo partii k dovozní rostlinolékařské 
  kontrole podle § 24 odst. 2, nebo neumožní provedení této 
  kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem podle 
  § 24 odst. 3, 
d) neuskladní podle § 26 odst. 1 písm. c) zásilku nebo partii 
  v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do 
  doby, než budou známy  konečné výsledky úředně stanovené 
  laboratorní anebo jiné zkoušky, 
e) přemisťuje-li přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné produkty 
  nebo  jiné  předměty  s  konečným  cílem  mimo  ni  bez 
  rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1, nebo 
f) neposkytne informace podle § 76 odst. 5, 
lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč. 
 
   (3) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 
a) používá přípravek, který není v České republice registrován, 
  ačkoliv registraci podléhá podle § 31 odst. 1, 
b) používá přípravek  po zrušení jeho  registrace v rozporu 
  s ustanovením § 35, nebo 
c) poruší ustanovení o 
  1. podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky podle 
   § 44 odst. 1, 
  2. používání přípravků podle § 49, 
  3. odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle § 86, 
  4. ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
   organismů podle § 51, 
  5. dovozu přípravku podle § 31 odst. 2, 
lze uložit pokutu do výše 40 000 Kč. 
 
   (4) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 
a) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 a 8 
  škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný 
  předmět, nebo 
b) nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou správou podle 
  § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e) pro zásilku, která neodpovídá 
  po  provedené  dovozní  rostlinolékařské  kontrole zákonem 
  stanoveným požadavkům, nebo nedodrží mimořádné rostlinolékařské 
  opatření podle § 76 odst. 1, 
c) nesplní  nebo poruší  povinnost nebo  požadavky stanovené 
  bezprostředně závazným právním  předpisem nebo rozhodnutím 
  Evropských společenství podle § 3 odst. 2, 
lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 
 
   (5) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního 
deliktu tím, že 
a) uvede na trh nebo používá další prostředek, který není zapsán 
  do úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá podle § 54 
  odst. 1, nebo jej uvede na trh po uplynutí doby použitelnosti 
  nebo uvede na trh k použití v ochraně rostlin zboží, které je 
  napodobeninou  dalšího  prostředku  zapsaného  do úředního 
  registru, nebo 
b) poruší ustanovení o 
  1. experimentálním použití dalších prostředků podle § 54 odst. 
   12, 
  2. označování dalších prostředků podle § 55, 
  3. dovozu dalšího prostředku podle § 54 odst. 15, 
  4. povinném kontrolním  testování mechanizačních prostředků 
   podle § 66, 
lze uložit pokutu do výše 200 000 Kč. 
 
   (6) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního 
deliktu tím, že 
a) nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů 
  tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 
  životního prostředí a nebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat 
  podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu 
  včetně plevelů,  použije k ošetření  rostlin, rostlinných 
  produktů nebo jiných  předmětů proti škodlivým organismům 
  přípravek, další prostředek nebo mechanizační prostředek, které 
  nejsou povoleny k použití podle tohoto zákona, nebo při 
  ošetření poškodí okolní porost, zdraví lidí nebo zvířat nebo 
  životní prostředí podle § 3 odst. 1 písm. b), 
b) nesplní  povinnost stanovenou  pro skladování  rostlinných 
  produktů podle § 4 odst. 1 nebo nedodrží stanovený způsob 
  zjišťování  nebo  regulace  výskytu  škodlivých  organismů 
  v uskladněných rostlinných produktech podle § 4 odst. 2, 
c) nesplní ohlašovací povinnost podle § 9, 
d) poruší ustanovení o registraci osob podle § 12 odst. 1, 
  ustanovení o připojení rostlinolékařského pasu k rostlinám, 
  rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 14 odst. 
  1 a 2 nebo ustanovení o nahrazení tohoto pasu podle § 19 odst. 
  1, 
e) jako registrovaná osoba nesplní povinnost vést a uchovávat 
  evidenci o pěstovaných, vyrobených, skladovaných, odeslaných 
  jinam nebo jinak užívaných rostlinách, rostlinných produktech 
  a jiných předmětech, neumožní rostlinolékařské správě provádět 
  činnosti stanovené tímto zákonem v místech pěstování, výroby, 
  skladování nebo přechovávání rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů  a neposkytne jí  potřebnou součinnost, 
  informace a podklady, neprovádí prohlídky rostlin, rostlinných 
  produktů a jiných předmětů nebo nesplní opatření nařízené 
  rostlinolékařskou správou podle § 13, 
f) uvede na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty 
  bez provedení soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15 
  odst. 1, 
g) nesplní opatření nařízené rostlinolékařskou správou podle § 11 
  odst. 2 a 3 a § 15 odst. 6, 
h) vystaví rostlinolékařský pas neoprávněně (§ 17), 
i) nesplní  povinnost  vyplývající  pro  ni  v  souvislosti 
  s vystavováním rostlinolékařských pasů podle § 20, 
j) nepředloží zásilku nebo partii k dovozní rostlinolékařské 
  kontrole podle § 24 odst. 2 nebo neumožní provedení této 
  kontroly v rozsahu a způsobem stanovenými tímto zákonem podle 
  § 24 odst. 3, 
k) neuskladní podle § 26 odst. 1 písm. c) zásilku nebo partii 
  v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do 
  doby, než budou známy  konečné výsledky úředně stanovené 
  laboratorní anebo jiné zkoušky, 
l) nezajistí podle § 28 odst. 8 přepravu zásilky takovým způsobem, 
  aby při ní nemohlo  dojít k napadení zásilky škodlivými 
  organismy ani k případnému rozšíření škodlivých organismů z ní, 
m) přemísťuje přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné produkty 
  nebo  jiné  předměty  s  konečným  cílem  mimo  ni  bez 
  rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1, nebo 
n) neposkytne informace podle § 76 odst. 5, 
lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 
 
   (7) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního 
deliktu tím, že 
a) uvede na trh nebo používá přípravek, který není v České 
  republice registrován, ačkoliv registraci podléhá podle § 31 
  odst. 1, nebo uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho 
  použitelnosti (§ 47) nebo uvede na trh k použití v ochraně 
  rostlin zboží, které je napodobeninou registrovaného přípravku, 
b) uvede na trh nebo používá přípravek po zrušení jeho registrace 
  v rozporu s ustanovením § 35, nebo 
c) poruší ustanovení o 
  1. balení a označování přípravku podle § 42, jde-li o držitele 
   rozhodnutí  o  registraci  přípravku  nebo distributora 
   přípravku, jestliže  lze u něj  podle poměru k  věci 
   předpokládat, že o tomto porušení ví nebo by měl vědět, 
  2. podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky podle 
   § 44 odst. 1, 
  3. skladování přípravků podle § 46 a uvádění přípravků na trh, 
   u nichž prošla doba použitelnosti podle § 47, 
  4. používání přípravků podle § 49, 
  5. odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle § 86, 
  6. ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
   organismů podle § 51, 
  7. uvádění na trh nebo používání účinných látek, které není 
   přípustné podle § 31 odst. 5, 
  8. dovozu přípravku podle § 31 odst. 2, 
lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 
 
   (8) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního 
deliktu tím, že 
a) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 a 8 
  škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný 
  předmět, nebo 
b) nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou správou podle 
  § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e) pro zásilku, která neodpovídá 
  po  provedené  dovozní  rostlinolékařské  kontrole zákonem 
  stanoveným požadavkům, nebo nedodrží mimořádné rostlinolékařské 
  opatření podle § 76 odst. 1, nebo 
c) nesplní  nebo poruší  povinnost nebo  požadavky stanovené 
  bezprostředně závazným právním  předpisem nebo rozhodnutím 
  Evropských společenství podle § 3 odst. 2, 
lze uložit pokutu do výše 1 500 000 Kč. 
 
   (9) Pokuty za přestupky a jiné správní delikty podle odstavců 
1 až 8 ukládá rostlinolékařská správa, s výjimkou pokuty za 
přestupek podle odstavce 2 písm. a) a za jiný správní delikt podle 
odstavce 6 písm. a), není-li splněna povinnost podle § 3 odst. 1 
písm. a) při výskytu plevelů, které se šíří z neobdělávané 
zemědělské a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují 
životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat, kterou ukládá obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. 
 
   (10) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro přestupky 
a řízení o nich zvláštní právní předpis.55) 
 
   (11) Podle ustanovení o odpovědnosti právnických osob za 
protiprávní jednání se posoudí i odpovědnost fyzické osoby, která 
je podnikatelem, a povinnost stanovenou právnické osobě poruší 
jako  podnikatel při  podnikatelské činnosti  nebo v  přímé 
souvislosti s ní. 
 
   (12) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, 
způsobu, době trvání a následku protiprávního jednání. 
 
   (13) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, 
kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode 
dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 
 
   (14)  Pokutu ukládanou  rostlinolékařskou správou vybírá 
rostlinolékařská správa a vymáhá ji příslušný finanční úřad. 
Pokutu ukládanou obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
vymáhá tento úřad. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje 
podle zákona upravujícího správu daní.56) 
 
   (15) Výnos pokut uložených rostlinolékařskou správou je 
příjmem státního rozpočtu. Výnos pokut uložených a vybraných podle 
tohoto zákona obecními úřady obcí s rozšířenou působností je 
příjmem jejich rozpočtů. 
------------------------------------------------------------------ 
55) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
56) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 79 
 
      Náhrada nákladů za provedené odborné úkony 
 
   (1) Žadatel o 
a) poskytnutí odborné pomoci podle § 5 odst. 1, 
b) provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů podle § 6 odst. 
  1, 
c) povolení dovozu a přemísťování škodlivých organismů, rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1, 
d) registraci osob podle § 12 odst. 2, 
e) provedení soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 13 odst. 
  1 písm. e), 
f) vystavení  nebo  nahrazení  rostlinolékařského  pasu  nebo 
  rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu podle § 17 odst. 
  1 a § 19 odst. 2, 
g) provedení dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 21 odst. 
  1 a 3, 
h) registraci přípravků podle § 33 a hodnocení účinných látek 
  podle § 41, 
i) udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných 
  zkoušek podle § 45, 
j) povolení dovozu souběžných přípravků podle § 53, 
k) zápis dalších prostředků podle § 54 a mechanizačních prostředků 
  podle § 63 do úředního registru, 
l) posouzení provozovny pro kontrolní testování mechanizačních 
  prostředků podle § 66, 
m) uznání způsobilosti technického zařízení podle § 69, 
n) provedení dalších odborných úkonů, 
je povinen rostlinolékařské správě uhradit náklady, které jí 
vznikly při provádění příslušných odborných úkonů. 
 
   (2) Rostlinolékařská správa je rovněž oprávněna požadovat 
náhradu nákladů na provedení odborných úkonů od osoby, která 
nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 
nařízené na jeho základě způsobila nutnost provedení takových 
úkonů. 
 
   (3) Výši náhrad nákladů podle odstavců 1 a 2 stanoví 
prováděcí právní předpis. Při stanovení této výše se zohlední 
průměrná pracovní a  materiálová náročnost jednotlivých typů 
odborných úkonů a míra vyžadované odbornosti pro jejich provádění, 
přičemž v kalkulaci, jde-li o náklady podle odstavce 1, lze 
promítnout pouze náklady vzniklé v důsledku podané žádosti, které 
by jinak rostlinolékařskou správou vynaloženy nebyly. 
 
              HLAVA VII 
             EXPERTI KOMISE 
 
               § 80 
 
   (1) Pro správné a jednotné provádění ustanovení zvláštního 
předpisu Evropských společenství1) může Komise organizovat na 
území České republiky místní nebo jiná šetření expertů Komise 
(dále jen "experti"). Tato šetření provádějí experti ve spolupráci 
s rostlinolékařskou správou a v souladu se zvláštním předpisem 
Evropských společenství.57) 
 
 (2) Šetření expertů se týká 
a) provádění soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15, 
  dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 22 odst. 1 a kontrol 
  uvedených v § 74 odst. 5 a 6, 
b) stanovení  opatření při  zjištění výskytu  nebo podezření 
  z výskytu škodlivých organismů podle § 11 a kontroly jejich 
  plnění, 
c) provádění činností podle § 27 odst. 3, je-li to stanoveno 
  dohodou mezi Evropskými společenstvími a třetí zemí, 
d) posuzování  nebezpečí zavlečení  nebo rozšíření škodlivých 
  organismů při udělování výjimek podle § 71 odst. 3 písm. b), 
e) pomoci Komisi  při přípravě zřízení  informační sítě pro 
  oznamování nového výskytu škodlivých organismů nebo pokynů pro 
  činnost expertů a úředních organizací ochrany rostlin členských 
  zemí Evropské unie, 
f) plnění dalších úkolů  uložených expertům Radou Evropských 
  společenství. 
 
   (3) Experti jsou při provádění šetření na území České 
republiky oprávněni 
a) vstupovat na pozemky a do  objektů, kde jsou nebo byly 
  pěstovány, vyráběny, zpracovávány nebo skladovány rostliny, 
  rostlinné produkty nebo jiné předměty anebo prováděny kontroly 
  podle § 15 a § 21 odst. 1 a 3, 
b) získávat od rostlinolékařské správy informace týkající se 
  prováděného šetření, 
c) provázet  zaměstnance rostlinolékařské  správy při  výkonu 
  činností uvedených v § 72 odst. 4 písm. b) a e) a § 72 odst. 
  5 písm. a) a g). 
 
   (4) Experti jsou při provádění šetření na území České 
republiky povinni 
a) řídit se tímto zákonem, zvláštním zákonem o ochraně osobních 
  údajů58) a pokyny rostlinolékařské správy, 
b) oznámit rostlinolékařské správě  svá zjištění týkající se 
  porušení ustanovení předpisu Evropských společenství1) nebo 
  podezření na jejich porušení. 
 
   (5) Experti smějí provádět dovozní rostlinolékařskou kontrolu 
zásilek podle § 21 odst. 1 a 3 společně s rostlinolékařskou 
správou. Vstup společně kontrolované zásilky na území České 
republiky bude povolen jen tehdy, dojde-li ke shodě mezi Komisí 
a rostlinolékařskou správou ve výsledku kontroly anebo v opatření 
stanoveném podle § 26 odst. 1 písm. b). Do doby dosažení shody 
stanoví opatření podle § 26 odst. 1 písm. b) rostlinolékařská 
správa. 
 
   (6) Ministerstvo a rostlinolékařská správa umožní expertům 
provádět na území České republiky odborná šetření v rozsahu a za 
podmínek stanovených právním předpisem Evropských společenství1) 
a na jejich žádost jim poskytnou informace potřebné k provedení 
těchto šetření v dostatečném  časovém předstihu před jejich 
zahájením  a  nezbytné  potřeby  k  jejich provedení včetně 
laboratorního zařízení a laboratorního personálu. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání 
  chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení 
  povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů a o  stanovení podrobností pro jejich 
  registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující 
  míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro 
  přemísťování určitých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné 
  postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky 
  a podrobné postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  upřesňují určité rostliny neuvedené  v příloze V, části 
  A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady 
  či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin 
  musejí být zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující 
  postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů 
  ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární 
  ohrožení. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanovují podmínky, na základě  kterých je možno určité 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS 
  dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých 
  chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve 
  šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující 
  směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě 
  kterých  je možno  určité škodlivé  organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné  předměty uvedené v přílohách 
  I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat 
  v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné 
  a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující 
  minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských 
  kontrol rostlin, rostlinných  produktů a jiných předmětů 
  pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa 
  určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice  2000/29/ES o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění 
  přípravků na ochranu rostlin na trh. 
  Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI 
  Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
  trh. 
  Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění 
  na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem 
  některých účinných látek. 
57) Článek 21 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 
  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
  rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti 
  jejich rozšiřování na území Společenství. 
58) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
              HLAVA VIII 
         ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU 
        ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI 
 
               § 81 
 
        Odborné rostlinolékařské činnosti 
 
   (1) Odborné rostlinolékařské činnosti jsou zejména 
a) monitoring, průzkum a prognóza výskytu škodlivých organismů, 
b) hodnocení vlastností přípravků,  účinných látek a dalších 
  prostředků  a  hodnocení  a  přezkušování  technologické 
  způsobilosti mechanizačních prostředků, 
c) rostlinolékařská diagnostika, 
d) rostlinolékařská  kontrola  rostlin,  rostlinných  produktů 
  a jiných předmětů uváděných na trh, dovážených nebo vyvážených, 
e) stanovení opatření proti zavlékání, rozšiřování a k potlačování 
  určitých škodlivých organismů, 
f) rostlinolékařský dozor, 
g) řízení, popřípadě provádění ošetřování rostlin a rostlinných 
  produktů, půdy, objektů nebo jiných předmětů proti škodlivým 
  organismům, 
h) monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky 
  životního prostředí včetně rezistence škodlivých organismů, 
i) odborné poradenství a zkušebnictví v ochraně rostlin, 
j) výzkum v oblasti rostlinolékařské péče. 
 
   (2) Odborné rostlinolékařské činnosti vykonávají 
a) rostlinolékařská správa v případech uvedených v odstavci 1 
  písm. a) až f), h) a i), pokud jsou tyto činnosti spojené 
  s výkonem státní správy, 
b) fyzické nebo právnické osoby pověřené ministerstvem podle § 71 
  odst. 1 písm. b) a c) nebo rostlinolékařskou správou podle 
  § 72 odst. 5 písm. i) v případě některých činností uvedených 
  v odstavci 1 písm. a) až c), h), i) a j), 
c) fyzické nebo právnické  osoby vykonávající činnosti podle 
  odstavce 1 písm. c), g) a i) v rámci živnostenského podnikání 
  nebo  jako součást  zemědělské výroby,  popřípadě lesního 
  hospodářství, 
d) osoby poskytující odbornou pomoc fyzickým nebo právnickým 
  osobám podle § 5 odst. 2. 
 
               § 82 
 
     Odborná způsobilost při výkonu státní správy 
 
   (1)  Odbornou rostlinolékařskou  činnost na ministerstvu 
a v rostlinolékařské správě mohou vykonávat osoby, které 
a) splňují podmínky odborné kvalifikace podle odstavce 2 (dále jen 
  "rostlinolékaři"), 
b) vykonávají  specializované  odborné  činnosti  v  rámci 
  rostlinolékařské péče a mají pro tyto činnosti odpovídající 
  odbornou kvalifikaci v jiném oboru. 
 
   (2) Rostlinolékaři musí být 
a) absolventy  akreditovaných  magisterských  nebo doktorských 
  studijních programů uskutečňovaných vysokými školami,59) které 
  poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo 
  přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu 
  rostlin, nebo 
b) absolventy programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných 
  vysokými školami60) v oblasti zemědělství nebo přírodních věd 
  zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a určené pro 
  absolventy akreditovaných studijních programů, které poskytují 
  vysokoškolské vzdělání v oblastech a zaměřeních studia, které 
  nejsou uvedeny v písmenu a), nebo 
c) držiteli vědecké hodnosti  v oboru rostlinolékařství nebo 
  ochrany rostlin. 
 
   (3) Osoby s nižším stupněm odborného vzdělání, než je uvedeno 
v odstavci 2, které 
a) jsou absolventy akreditovaných bakalářských studijních programů 
  uskutečňovaných  vysokými  školami,59)  které  poskytují 
  vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních 
  věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin, nebo 
b) mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání v oboru 
  rostlinolékařství  nebo  ochrany  rostlin,  pěstitelství, 
  zahradnictví, chmelařství, lesnictví nebo vinohradnictví, 
mohou na ministerstvu a v rostlinolékařské správě vykonávat 
odborné činnosti spojené s rostlinolékařským dozorem a přípravou 
podkladů pro správní řízení jen pod přímým vedením a odpovědností 
rostlinolékaře. 
 
   (4) Státní správu na úseku rostlinolékařské péče stanovenou 
tímto zákonem pro obecní úřady mohou vykonávat osoby, které 
prokáží osvědčením zvláštní odbornou způsobilost.61) 
 
   (5) Za odborně způsobilé pro výkon státní správy na úseku 
rostlinolékařské péče se považují též 
a) absolventi zahraničních vysokých škol, kteří získali osvědčení 
  o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního zákona62) 
  v oblastech a zaměřeních studia uvedených v odstavci 2 písm. 
  a), nebo 
b) osoby, které získaly kvalifikaci k této odborné činnosti 
  v jiném členském státě Evropské unie.63) 
 
   (6) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na znalosti 
a dovednosti rostlinolékaře. 
------------------------------------------------------------------ 
59) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně 
  a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
  zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb. 
60) § 60 zákona č. 111/1998 Sb. 
61) § 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
  samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
62) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. 
63) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
  unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
  kvalifikace). 
 
               § 83 
 
            Atestační studium 
 
   (1) Výkon některých vedoucích a specializovaných funkcí 
v odborných útvarech rostlinolékařské správy vyžaduje atestační 
studium, které probíhá ve dvou částech: atestaci I. stupně 
a atestaci II. stupně. 
 
   (2) Prováděcí právní  předpis stanoví organizaci, obsah 
a formy atestačního studia a funkční místa, která mohou zastávat 
pouze zaměstnanci rostlinolékařské správy, kteří získali atestaci 
příslušného stupně. 
 
               § 84 
 
        Odborná způsobilost osob pověřených 
     ministerstvem nebo rostlinolékařskou správou 
        a osob poskytujících odbornou pomoc 
         fyzickým a právnickým osobám 
 
   (1) Na osoby vykonávající některé odborné rostlinolékařské 
činnosti na základě pověření ministerstva podle § 71 odst. 1 písm. 
b) a c) nebo rostlinolékařské správy podle § 72 odst. 5 písm. 
i) a na osoby poskytující odbornou pomoc podle § 5 se vztahují 
ustanovení § 82 obdobně. 
 
   (2) Osoby uvedené v odstavci 1 musí příslušnou činnost 
vykonávat v prostředí a za podmínek, které podle odborného posudku 
rostlinolékařské správy odpovídají druhu a rozsahu této činnosti. 
 
   (3) Jde-li  o právnickou osobu,  musí podmínku odborné 
způsobilosti splňovat její odborný zástupce. 
 
               § 85 
 
     Odborná způsobilost pro živnostenské podnikání 
         na úseku rostlinolékařské péče 
 
   (1) Živnostensky podnikat12) v oboru diagnostická, zkušební 
a poradenská činnost v ochraně rostlin mohou jen osoby, které 
a) splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 
  odst. 2 nebo § 82 odst. 3 písm. a), 
b) mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené 
  na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a nejméně pětiletou 
  odbornou praxi stejného zaměření. 
 
   (2) Živnostensky podnikat12) v oboru ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů, půdy, objektů, popřípadě jiných předmětů 
proti škodlivým organismům přípravky a v oboru kontrolní testování 
mechanizačních prostředků mohou jen osoby, které 
a) mají odbornou způsobilost stanovenou v odstavci 1, 
b) mají  úplné  střední  odborné  nebo  vyšší  odborné nebo 
  vysokoškolské vzdělání jiné, než je uvedeno v odstavci 1, 
  a odbornou praxi; zaměření studia a délku odborné praxe stanoví 
  prováděcí právní předpis. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 86 
 
     Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky 
 
   (1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské 
činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům,64) používá 
nebo přímo aplikuje anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje 
používání přípravků (dále jen "zacházení s přípravky"), musí mít 
výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou 
osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním 
vztahu. Toto ustanovení se nevztahuje na drobný prodej přípravků 
v malospotřebitelském balení. 
 
   (2) Odborně způsobilou fyzickou osobou v případě 
a) přípravků označených na základě rozhodnutí o jejich registraci 
  jako vysoce toxické je osoba, která má odbornou způsobilost 
  požadovanou podle zvláštního zákona,65) 
b) zacházení s přípravky při živnostenském podnikání nebo jako 
  součásti zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství, 
  nebo při prodeji přípravků a současném poskytování poradenství, 
  jímž se ovlivňuje jejich používání, je osoba, která 
  1. splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 82 odst. 2, 
   nebo 
  2. má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení 
   s přípravky získané na základě úspěšně vykonané zkoušky před 
   komisí podle odstavce 5 písm. a) nebo po absolvování 
   odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného 
   zacházení s přípravky a úspěšně vykonané zkoušky v rámci 
   tohoto kurzu, 
c) výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 
  v zemědělských a potravinářských objektech s použitím přípravků 
  je osoba odborně způsobilá podle písmene b) nebo osoba, která 
  získala osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu těchto 
  činností podle zvláštního zákona.66) 
 
   (3) Odborně způsobilá fyzická osoba podle odstavce 2 písm. b) 
a c) 
a) odpovídá fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1 za 
  dodržování  pravidel  správné  praxe  v  ochraně  rostlin 
  a bezpečného zacházení s přípravky, která omezují na nejnižší 
  míru rizika jejich vedlejších nepříznivých účinků na zdraví 
  lidí a zvířat a na životní prostředí, 
b) zajistí každoročně proškolení osob, které budou přímo zacházet 
  s přípravky,  o  pravidlech  uvedených  pod  písmenem a); 
  o proškolení pořídí zápis a zajistí jeho uchování po dobu 
  nejméně 3 let, 
c) seznámí před zahájením prací s každým přípravkem osoby, které 
  s ním budou přímo zacházet, s vlastnostmi a účinky tohoto 
  přípravku a se způsoby jeho správného a bezpečného použití, 
d) může zastupovat  fyzickou nebo právnickou  osobu uvedenou 
  v odstavci 1 při jednáních s příslušnými orgány státní správy 
  ve věcech použití přípravků. 
 
   (4) Odborné kurzy k získání znalostí správné praxe v ochraně 
rostlin a bezpečného zacházení s přípravky pořádají vzdělávací 
zařízení, která k tomu pověřuje na návrh rostlinolékařské správy 
ministerstvo v souladu s ustanovením  § 5 odst. 2. Jde-li 
o znalosti týkající se ochrany zdraví lidí, jsou v této věci 
oprávněny orgány ochrany veřejného zdraví.67) 
 
   (5) Žádost o provedení zkoušky odborné způsobilosti se podává 
u rostlinolékařské správy. Rostlinolékařská správa 
a) zřizuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného 
  zdraví67) komise pro přezkušování odborné způsobilosti pro 
  zacházení s přípravky a vydává příslušná osvědčení fyzickým 
  osobám, které zkoušku úspěšně vykonaly, a to s platností na 
  dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky, 
b) vede evidenci pověřených vzdělávacích zařízení, uskutečněných 
  zkoušek a vydaných osvědčení. 
 
   (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti 
o provedení zkoušky odborné způsobilosti, složení zkušební komise, 
podmínky konání zkoušky, požadavky na znalosti zkoušených, způsob 
vydávání a náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti, obsah 
a rozsah  odborného kurzu  správné praxe  v ochraně rostlin 
a bezpečného zacházení s přípravky a požadavky na vzdělávací 
zařízení pověřená pořádáním těchto kurzů. 
------------------------------------------------------------------ 
64) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
65) § 44b zákona č. 258/2000 Sb. 
66) § 58 zákona č. 258/2000 Sb. 
67) Zákon č. 258/2000 Sb. 
 
              HLAVA IX 
            SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ 
           A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 87 
 
           Vztah ke správnímu řádu 
 
   Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na 
rozhodování orgánů státní správy ve věcech rostlinolékařské péče 
správní řád.11) 
------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
               § 88 
 
              Zmocnění 
 
   (1) Ministerstvo vydá vyhlášku 
a) k provedení § 4, 
b) o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
  k provedení § 2 odst. 1 písm. e), § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, 5 
  až 7, § 8 odst. 1, 2 a 4, § 9, § 10 odst. 1, 4 a 5, § 12 odst. 
  2 a 7, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 2, § 14 odst. 1 a 2, 
  § 15 odst. 1, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2, § 19, § 20 odst. 
  2, § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 4, § 23, § 24 odst. 1, § 25 
  odst. 1 a 3, § 26 odst. 6, § 27 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 
  1, 2 a 4, § 29 odst. 4, § 30 odst. 1, § 74 odst. 7, § 76 odst. 
  6 písm. a) a § 76 odst. 7 a 11, 
c) o mechanizačních prostředcích k provedení § 62, § 63 odst. 4, 
  § 66 odst. 1, 2 a 4, § 67 odst. 1 a § 68 odst. 2, 
d) o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
  organismů při použití přípravků k provedení § 51 odst. 6 a 10. 
 
   (2) Ministerstvo vydá vyhlášky o opatřeních k zabezpečení 
ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů 
k provedení § 71 odst. 1 písm. i). 
 
   (3)  Ministerstvo  vydá  ve  spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví  a Ministerstvem  životního prostředí  vyhlášku 
o přípravcích a dalších prostředcích k provedení § 31 odst. 4 
a 5, § 32 odst. 3 a 7, § 33 odst. 1, 6 a 7, § 34 odst. 1 a 2, 
§ 36 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 4, § 37 odst. 1, § 38 odst. 5, 
§ 40 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 2 písm. c), § 41 odst. 4, § 42 
odst. 1 písm. g), § 42 odst. 7, § 44 odst. 5, § 45 odst. 4, § 49 
odst. 2 a 3, § 52, § 53 odst. 5, § 54 odst. 3 a 4 a § 55. 
 
   (4) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy vyhlášku o odborné způsobilosti na úseku 
rostlinolékařské péče k provedení § 82 odst. 6, § 83 odst. 2, 
§ 85 odst. 2 písm. b) a § 86 odst. 6. 
 
   (5) Ministerstvo vydá vyhlášku  o náhradách nákladů za 
provedené odborné úkony rostlinolékařskou správou k provedení 
§ 79 odst. 3. 
 
               § 89 
 
           Přechodná ustanovení 
 
   (1) Přípravky  a pomocné prostředky  registrované podle 
dosavadních právních předpisů 
a) lze uvádět na trh až do skončení platnosti rozhodnutí o jejich 
  registraci, avšak nejdéle do 31. prosince 2008; rozhodne-li 
  v této  době  příslušný  orgán  Evropských  společenství 
  o nezařazení účinné látky obsažené v přípravku do seznamu 
  účinných látek nebo stanoví zvláštní podmínky pro jejich 
  použití, rostlinolékařská správa dosavadní registraci uvede do 
  souladu s tímto rozhodnutím,  popřípadě omezí nebo zruší 
  registraci před uvedeným datem, 
b) lze použít při podnikání i po datu uvedeném pod písmenem a), 
  avšak jen do skončení doby použitelnosti přípravku, pokud 
  rostlinolékařská správa se zřetelem k rozhodnutí příslušného 
  orgánu Evropských společenství podle písmene a) neomezí použití 
  přípravku na kratší dobu. 
 
   (2) Žádosti o registraci přípravků nebo o zápis do registru 
mechanizačních prostředků a žádosti o registraci osob podané přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za žádosti podle 
tohoto zákona, pokud nejde o případy podle odstavce 5. 
 
   (3) Osoby registrované podle dosavadního právního předpisu 
rostlinolékařskou správou  z důvodu nakládání  s rostlinami, 
rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými v § 12 odst. 1 se 
považují za osoby zaregistrované podle tohoto zákona. 
 
   (4) Opatření nařízená k ochraně proti zavlékání a šíření 
škodlivých organismů podle  dosavadních právních předpisů se 
považují za mimořádná rostlinolékařská opatření podle tohoto 
zákona. Rozhodnutí rostlinolékařské správy o povolení dovozu 
zásilek a škodlivých organismů,  jejich přechovávání a jiné 
manipulace s nimi pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, 
vydaná podle dosavadních právních  předpisů, se považují za 
rozhodnutí podle § 8 odst. 1. 
 
   (5) Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 
 
   (6) Pověření fyzických a  právnických osob ke zkoušení 
přípravků vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají 
v platnosti do 31. prosince 2005. 
 
   (7) Povinnost absolvovat atestační studium podle § 83 se 
nevztahuje na zaměstnance rostlinolékařské správy, kteří ke dni 
1. ledna 2004 zastávají specializovanou nebo vedoucí funkci po 
dobu nejméně 5 let. Zaměstnanci, kteří k tomuto datu zastávají 
specializovanou nebo vedoucí funkci po dobu kratší než 5 let, musí 
absolvovat atestační studium I. stupně do 3 let a atestační 
studium II. stupně do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
 
               § 90 
 
           Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušuje se: 
1. Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách 
  některých souvisejících zákonů. 
2. Zákon č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., 
  o rostlinolékařské péči a  změnách některých souvisejících 
  zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. 
3. Zákon č. 79/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., 
  o rostlinolékařské péči a  změnách některých souvisejících 
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
         Změna zákona č. 409/2000 Sb. 
 
               § 91 
 
   V zákoně č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 
Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících 
zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se část první 
zrušuje. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
         Změna zákona o regulaci reklamy 
 
               § 92 
 
   Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 
258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., 
zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 
132/2003 Sb., se mění takto: 
 
   1. Za § 5f se vkládá nový § 5g, který včetně poznámky pod 
čarou č. 26a) zní: 
 
               "§ 5g 
 
         Přípravky na ochranu rostlin 
 
   (1) Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost mohou být 
pouze registrované přípravky na ochranu rostlin nebo dovážené 
souběžné přípravky podle zvláštního právního předpisu.26a) 
 
   (2) Přípravky na ochranu rostlin nesmějí být presentovány 
v rozporu  s podmínkami  stanovenými v  rozhodnutí o jejich 
registraci. 
------------------------------------------------------------------ 
26a) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
   některých souvisejících zákonů.". 
 
   2. V § 7 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
"d) Státní rostlinolékařská správa26a) pro reklamu na přípravky na 
  ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a),". 
 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
          Změna živnostenského zákona 
 
               § 93 
 
   Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 
zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 
Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákon č. 
237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., 
zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 
Sb., zákona č. 49/1997 Sb.,  zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 
79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., 
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 
356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 
123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., 
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 
247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 
409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., 
zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 
164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., 
zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 
501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., 
zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 
308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 
130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., 
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 
354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb. 
a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, 
u oboru živnosti Diagnostická, zkušební a poradenská činnost 
v ochraně rostlin se slova "Odborná způsobilost podle § 5 a 6 
zákona č. 147/1996 Sb.,  o rostlinolékařské péči a změnách 
některých  souvisejících  zákonů"  nahrazují  slovy  "Odborná 
způsobilost podle  § 85 odst.  1 zákona č.  326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů". 
 
   2. V příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, 
u oboru živnosti Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin se 
slova "Odborná způsobilost podle § 5 a 6 zákona č. 147/1996 Sb., 
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů," 
nahrazují slovy "Odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské  péči a o změně některých 
souvisejících zákonů,". 
 
   3. V příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, 
u oboru Speciální ochranná dezinfekce, desinsekce a deratizace 
v potravinářských  nebo  zemědělských  provozech,  s výjimkou 
odborných činností na úseku  rostlinolékařské péče se slova 
"s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" 
nahrazují slovy  "včetně ochrany proti  škodlivým organismům 
rostlin". 
 
   4. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, ve skupině 314: 
Ostatní, u oboru živnosti Kontrolní testování mechanizačních 
prostředků na ochranu rostlin se slova "Odborná způsobilost podle 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské 
péči a změnách některých souvisejících zákonů" nahrazují slovy 
"Odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů" 
a slova "§ 36 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské 
péči a změnách některých souvisejících zákonů" nahrazují slovy 
"§ 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů". 
 
              ČÁST PÁTÁ 
      Změna zákona o změně zákonů souvisejících 
     s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců 
 
               § 94 
 
   V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících 
s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních 
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců 
ve správních úřadech (služební zákon), se část patnáctá zrušuje. 
 
              ČÁST ŠESTÁ 
 Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
       s ukončením činnosti okresních úřadů 
 
               § 95 
 
   V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část 
osmdesátá druhá zrušuje. 
 
              ČÁST SEDMÁ 
       Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 
 
               § 96 
 
   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., 
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 
Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 
309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 
zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto: 
 
   V § 44b odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 5, který včetně 
poznámky pod čarou č. 35g) zní: 
 
   "5. získali  vysokoškolské  vzdělání  v  akreditovaném 
     magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo 
     ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního 
     vzdělávání v tomto oboru,35g) 
------------------------------------------------------------------ 
35g) § 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
   a o změně některých souvisejících zákonů.". 
 
Dosavadní poznámky pod čarou č.  35g) a 35h) se označují jako 
poznámky pod čarou č. 35h) a 35i), a to včetně odkazů na poznámky 
pod čarou. 
 
              ČÁST OSMÁ 
              ÚČINNOST 
 
               § 97 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou 
ustanovení § 14 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2005, a ustanovení § 86, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2006. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
             Špidla v. r. 

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2005 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5404