LEGISLATIVA

542/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)

<pre>
542/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,
o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících
v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření)

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č.
85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b)
zákona:

Čl.I

Změna nařízení vlády
o provádění agroenvironmentálních opatření

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění
opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství
spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění
agroenvironmentálních opatření), se mění takto:

1. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 4 odst. 4 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy
"v předpisech Evropských společenství10)".

3. V § 5 odst. 1 větě první se slova "3 nebo" zrušují a za
větu první se vkládá věta "Jde-li o agroenvironmentální opatření
podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3, může žadatel zvýšit výměru
zařazenou do tohoto opatření v průběhu příslušného pětiletého
období nejvýše o 10 % celkové výměry zařazené do tohoto opatření
v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období.".

4. V § 5 odst. 3 se za slova "v odstavci 1" vkládají slova
" , s výjimkou opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3".

5. V § 13 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " ,
u žadatelů zařazených do podopatření péče o krajinu titulu biopásy
v kalendářním roce 2005 a v letech následujících musí vzdálenost
mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich
dílů, činit nejméně 50 metrů".

6. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření
podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nelze podat pro pětileté období,
které započne dnem 1. dubna 2005 a skončí dnem 31. března 2010.".

Čl.II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.</pre>

 

Datum uveřejnění: 11. října 2004 Poslední změna: 7. listopadu 2004 Počet shlédnutí: 3583