LEGISLATIVA

175/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

             175/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 8. dubna 2004, 
   kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva 
          a sadby pěstovaných rostlin 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3, 7 až 10, 
§ 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. g) a i), § 6 odst. 9, 
§ 7 odst. 6, § 8 odst. 3, § 9 odst. 1 a odst. 4 písm. b) bodu 2, 
§ 10 odst. 2, 5, 6 a 10, § 11 odst. 3, § 12 odst. 4, § 14 odst. 
5, § 15 odst. 4, § 16 odst. 1 písm. a), odst. 4 a 8, § 17 odst. 
7, § 18 odst. 10 a § 19 odst. 7 písm. i), odst. 9 a 13 zákona č. 
219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále 
jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:1) 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Rady 2002/57/EC z 13. června 2002 o obchodování 
  s osivem olejnin a přadných plodin. 
  Směrnice Rady 2002/56/EC z 13. června 2002 o obchodování se 
  sadbou brambor. 
  Směrnice Rady 2002/55/EC z 13. června 2002 o obchodování 
  s osivem zeleniny. 
  Směrnice Rady 2002/54/EC z 13. června 2002 o obchodování 
  s osivem řepy. 
  Směrnice Rady 92/33/EEC z 28. dubna 1992 o obchodování se 
  sadbou zeleniny a s rozmnožovacím materiálem jiným než osivo. 
  Směrnice Komise 93/61/EEC z 2. července 1993, kterou se stanoví 
  požadavky na sadbu zeleniny a rozmnožovací materiál jiný než 
  osivo. 
  Směrnice Komise 93/62/EEC z 5. července 1993 o prováděcích 
  opatřeních týkajících se  sledování a kontroly dodavatelů 
  a zařízení v rámci Směrnice Rady 92/33/EEC o obchodování se 
  sadbou zeleniny a s rozmnožovacím materiálem jiným než osivo. 
  Směrnice Komise  86/109/EEC z 27. února  1986 o omezení 
  obchodování osivy určitých druhů pícnin, olejnin a přadných 
  plodin na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo 
  "certifikované osivo". 
  Směrnice Komise 75/502/EEC z 25. července 1975 omezující 
  obchodování osivem lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, 
  které bylo úředně uznáno jako základní osivo nebo certifikované 
  osivo. 
  Směrnice Komise 74/268/EEC z 2. května 1974, kterou se stanoví 
  zvláštní podmínky týkající se přítomnosti ovsa hluchého v osivu 
  pícnin a obilovin. 
  Směrnice Rady 66/401/EC z 14. června 1966 o obchodování 
  s osivem krmných plodin. 
  Směrnice Rady 66/402/EC z 14. června 1966 o obchodování 
  s osivem obilnin. 
 
                § 1 
 
        Uvádění rozmnožovacího materiálu 
         pěstovaných rostlin do oběhu 
 
     [K § 3 odst. 3 a 7 a § 7 odst. 6 písm. d), e) 
             a f) zákona] 
 
   (1)  Požadavky  na  vlastnosti  rozmnožovacího materiálu 
pěstovaných rostlin uváděného do oběhu (dále jen "rozmnožovací 
materiál") podle § 3 odst. 3 zákona jsou pro jednotlivé druhy 
uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 5. 
 
   (2) Základní rozmnožovací materiál nebo rozmnožovací materiál 
předstupňů druhů pšenice, žita, tritikale, ječmene, kukuřice a lnu 
smí být uváděn do oběhu jen mořený; jako nemořený smí být uváděn 
do oběhu, jen nejsou-li v něm překročeny mezní hodnoty výskytu 
škodlivých organizmů uvedené v příloze č. 2. 
 
   (3) Certifikovaný rozmnožovací  materiál druhů uvedených 
v odstavci 2 nemusí být mořen, nepřesahuje-li v něm výskyt 
škodlivých organizmů hodnoty uvedené v příloze č. 2. 
 
   (4) Počty generací, po které může být 
a) rozmnožovací materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího 
  materiálu předstupňů, 
b) certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného 
  rozmnožovacího materiálu, 
jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 3. 
 
             Uznávací řízení 
 
                § 2 
 
    [K § 4, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) zákona] 
 
   (1)  Žádost o  uznání množitelského  porostu se podává 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen 
"Ústav") každoročně 
a) do 31. března pro 
  1. ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky), 
  2. obilniny ozimé (ječmen, pšenice, žito, tritikale), 
  3. vikev ozimou, 
  4. jeteloviny a trávy z první seče, 
  5. salát a špenát setý na podzim, 
b) do 30. dubna pro 
  1. hrách polní a zahradní, 
  2. olejniny jarní (kromě lnu), 
  3. pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, 
   semenice  dvouletých  zelenin,  sazečku  kapusty ozimé, 
   pekingské zelí, 
  4. zeleniny rychlené - semenice, 
c) do 10. května pro 
  1. obilniny jarní, svazenku, 
  2. luskoviny polní (kromě fazolu a hrachu), 
  3. semenice semenných okopanin, 
  4. len, 
  5. anýz, fenykl, kmín, koriandr, 
  6. brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky 
   pařeništní a skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou, 
d) do 20. května pro 
  1. brambory, 
  2. jílek jednoletý, 
  3. kukuřici, proso, pohanku, 
e) do 10. června pro 
  1. fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici, 
  2. jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté 
   pícniny, 
  3. lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, 
   štěrbák, tykev, meloun, 
f) do 30. června pro jeteloviny z druhé seče, 
g) do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných 
  okopanin, 
h) do 30. září pro řepku ozimou, 
i) do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky. 
Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště 
vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, je 
dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu 
minimálně jeden měsíc před předpokládaným termínem této přehlídky. 
 
   (2) Ústavu se podává též žádost o uznání rozmnožovacího 
materiálu. 
 
   (3) Způsoby podávání žádostí o uznání množitelského porostu 
a rozmnožovacího materiálu jsou podání 
a) v písemné formě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 
  4, nebo 
b) v elektronické podobě podle pokynů zveřejněných Ústavem ve 
  Věstníku  Ústředního  kontrolního  a  zkušebního  ústavu 
  zemědělského (dále jen "Věstník"). 
 
   (4) Výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu 
a zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů 
a rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů jsou uvedeny 
v příloze č. 5. 
 
                § 3 
 
    [K § 5 odst. 1 písm. g) a i) a § 7 odst. 6 písm. a) 
          až c), i), o) a p) zákona] 
 
   (1) Požadavky na sled předplodin na pozemku v předcházejících 
letech jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech 
I až X v oddílech 2. 
 
   (2) K ověření původu rozmnožovacího materiálu při podání 
žádosti o uznání množitelského porostu dodavatel předloží 
a) doklad o uznání rozmnožovacího materiálu, který byl použit pro 
  založení porostu, nebo 
b) u víceletých druhů 
  1. doklad  o uznání  množitelského porostu  z předchozího 
   vegetačního období, nebo 
  2. doklad o neuznání  množitelského porostu z předchozího 
   vegetačního období za předpokladu, že důvodem neuznání 
   množitelského porostu nebyla  nevyhovující pravost nebo 
   čistota odrůdy, 
c) mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený 
  na  základě kontroly  provedené Ústavem  u rozmnožovacího 
  materiálu, který byl dovezen, nebo 
d) prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je 
  porost zakládán ze šlechtitelského materiálu. 
Doklady podle písmen a) a b) nebo posudek podle písmene c) mohou 
být nahrazeny uvedením čísla těchto dokladů na žádosti. 
 
   (3) Hodnocení množitelských porostů se provádí v termínech 
uvedených v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2. Vzor 
formuláře pro záznamy o přehlídce množitelského porostu je uveden 
v příloze č. 4. 
 
   (4) Minimální vzdálenost množitelského porostu od porostů 
stejného nebo příbuzného druhu, které by mohly cizosprášením, 
přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost, 
a požadavky na vlastnosti množitelského porostu podle § 7 odst. 
6 písm. a) zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 
1 v částech I až X v oddílech 3 a 4. 
 
   (5) Požadavky na přípustné limity zjišťované u množitelského 
porostu úředními zkouškami jsou pro jednotlivé druhy uvedeny 
v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 4. 
 
   (6) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na 
kterém je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, 
jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až 
X v oddílech 2. 
 
   (7) Množitelský porost, který nevyhovuje požadavkům kategorie 
a generace  rozmnožovacího materiálu,  které dodavatel  uvede 
v žádosti  o uznání  množitelského porostu,  může být uznán 
v kategorii nebo generaci, které odpovídá svými vlastnostmi, jen 
na základě nové žádosti s uvedením odpovídající kategorie nebo 
generace. 
 
                § 4 
 
     [K § 7 odst. 6 písm. j), l), m) a r) zákona] 
 
   (1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu je vedena 
a) v písemné formě  na formulářích, jejichž  vzor je uveden 
  v příloze č. 4, nebo 
b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy 
  budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru 
  v příloze č. 4, a  budou archivovány pro účely kontroly 
  prováděné Ústavem. 
 
   (2) Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie 
rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti 
a plochy pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 6. 
 
   (3) Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou jsou 
uvedeny v příloze č. 7. 
 
  
 
                § 5 
 
        Uvádění rozmnožovacího materiálu 
    do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti 
 
           (K § 8 odst. 3 zákona) 
 
   (1) Zkoušky pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu 
před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo zkoušky klíčivosti 
provedené pověřenou osobou a způsob vedení evidence pro jednotlivé 
druhy jsou uvedeny v příloze č. 8. 
 
   (2)  Požadavky  na  vlastnosti  rozmnožovacího materiálu 
uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo 
zkoušky klíčivosti  provedené pověřenou osobou  jsou uvedeny 
v příloze č. 8. 
 
                § 6 
 
        Standardní rozmnožovací materiál 
 
             (K § 9 zákona) 
 
   (1) Požadavky na  vlastnosti standardního rozmnožovacího 
materiálu uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1 v části 
X v oddílu 5. 
 
   (2) Záznamy podle § 9 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona se 
vedou 
a) v písemné formě  na formulářích, jejichž  vzor je uveden 
  v příloze č. 4, nebo 
b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy 
  budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru 
  v příloze č. 4, a  budou archivovány pro účely kontroly 
  prováděné Ústavem. 
 
                § 7 
 
         Obchodní rozmnožovací materiál 
 
             (K § 11 zákona) 
 
   Jako obchodní rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu 
rozmnožovací materiál druhů uvedených v druhovém seznamu jako 
zemědělské druhy s výjimkou obilnin, brambor a jiných okopanin, 
pokud bylo vydáno povolení podle § 40 odst. 1 zákona. 
 
                § 8 
 
              Směs osiv 
 
    [K § 12 odst. 4 a § 19 odst. 13 písm. e) zákona] 
 
   (1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen 
"směs"), jejíž výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu 
ohlásí,  přidělí Ústav  registrační číslo  způsobem uvedeným 
v příloze č. 6. 
 
   (2) Způsob míchání musí zaručit rovnoměrnost složení směsi 
v partii i v jednotlivých obalech podle hmotnostního procentického 
podílu oznámeného dodavatelem při registraci směsi. 
 
   (3) Dodavatel, který vyrábí směs pro zemědělskou výrobu nebo 
směs k využití mimo zemědělskou výrobu, vede o každé vyrobené 
směsi evidenci na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. 
 
   (4) Směs smí být uváděna do oběhu pouze v uzavřených 
a označených obalech nebo v malém balení. Směs nesmí být při 
prodeji konečnému spotřebiteli2) dále rozvažována. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 89/2002 Sb., o ochraně proti 
  zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu 
  rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich 
  rozšiřování  na  území  České  republiky  a  o soustavné 
  rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 9 
 
            Sazenice zeleniny 
 
       [K § 15 a § 19 odst. 7 písm. i) zákona] 
 
   (1) Požadované vlastnosti sazenic zeleninových druhů jsou 
uvedeny v příloze č. 9. 
 
   (2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají 
do obalů zabraňujících jejich poškození a záměnu nebo smíchání 
jednotlivých partií. Dojde-li během balení, skladování, přepravy 
nebo při dodání ke smíchání partií sazenic zeleniny různého 
původu, provede dodavatel záznam o složení nové partie a o původu 
jejích jednotlivých složek. 
 
   (3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se 
opatřují návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto 
doklady musí být vyrobeny z vhodného materiálu a nesmí být použity 
opakovaně. 
 
Doklad obsahuje 
a) text "ES kvalita", 
b) název členského státu nebo jeho kód, 
c) označení příslušného úřadu nebo jeho kód, 
d) registrační číslo dodavatele, 
e) název dodavatele, 
f) číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu, 
g) datum vystavení dokladu, 
h) číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva, 
i) název druhu a odrůdy zeleniny, 
j) latinský  název  rodu  a  druhu  zeleniny, je-li zároveň 
  rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,3) 
k) množství, 
l) při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu; tento údaj musí 
  být zřetelně vyznačen. 
 
   (4) Je-li rozmnožovací materiál sazenic zeleniny opatřen 
rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,3) nahrazuje tento 
pas údaje uvedené v odstavci 3 s výjimkou údajů uvedených pod 
písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně odděleny. 
 
   (5) Kritické body sledované ve výrobním procesu sazenic 
zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 9. 
 
   (6) Kontrola kritických bodů výrobního procesu se provádí 
u dodavatele nejméně jednou ročně; podléhají jí všechny sazenice 
zeleniny  uváděné  do  oběhu  s  výjimkou prodeje konečnému 
spotřebiteli.2) 
 
   (7) Ústav nebo jím pověřená osoba kontroluje dodržování 
kritických bodů podle postupů uvedených v příloze č. 9. 
 
   (8) Evidence pro sazenice zeleniny musí být vedena řádně, 
jednotlivé  údaje na  sebe  musí  navazovat tak,  aby byly 
kontrolovatelné  Ústavem nebo  pověřenou osobou.  Záznamy se 
uchovávají po dobu nejméně jednoho roku. Evidence může být vedena 
a) v písemné formě  na formulářích, jejichž  vzor je uveden 
  v příloze č. 4, nebo 
b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy 
  budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru 
  v příloze č. 4, a  budou archivovány pro účely kontroly 
  prováděné Ústavem. 
 
   (9) Ustanovení odstavců 5, 7 a 8 se nevztahují na sazenice 
zeleniny určené pro konečného spotřebitele.2) 
 
   (10) Sadba česneku, cibule a šalotky musí splňovat kromě 
ustanovení odstavců 2, 3, 4, 8 a 9 rovněž následující požadavky: 
a) rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, 
  který byl kontrolován, 
b) množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených 
  v příloze č. 9 nebo byl proti těmto organizmům vhodným způsobem 
  ošetřen, 
c) vlastnosti  rozmnožovacího materiálu  odpovídají požadavkům 
  stanoveným v příloze č. 9. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 89/2002 Sb., o ochraně proti 
  zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu 
  rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich 
  rozšiřování  na  území  České  republiky  a  o soustavné 
  rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 10 
 
      Odborná způsobilost žadatele o registraci 
 
        [K § 16 odst. 1 písm. a) zákona] 
 
   (1) Žadatel o registraci podle § 16 odst. 1 zákona prokazuje 
odbornou způsobilost u Ústavu 
a) předložením originálu nebo úředně ověřené kopie 
  1. výučního listu v  případě středního odborného vzdělání 
   v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru, 
  2. maturitního  vysvědčení v  případě středního  odborného 
   vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském 
   oboru, 
  3. vysokoškolského diplomu o absolvování studijního programu 
   v oblasti zemědělství, nebo 
b) předložením písemného prohlášení o zastupující osobě, která 
  prokáže svoji odbornou způsobilost způsobem uvedeným v písmenu 
  a). 
 
   (2) Pokud žadatel o  registraci nesplňuje požadavky na 
vzdělání podle odstavce 1 písm. a), je možné udělit registraci za 
předpokladu předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu 
o dosažení minimálně středoškolského vzdělání i jiného zaměření 
a absolvování teoretického a praktického proškolení u Ústavu. 
Postup proškolování zveřejní Ústav ve Věstníku. 
 
   (3) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti 
státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje 
podle zvláštního zákona.4) 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 
  a o  změně některých  zákonů (zákon  o uznávání  odborné 
  kvalifikace). 
 
               § 11 
 
         Oznámení o zahájení činnosti 
 
           (K § 16 odst. 4 zákona) 
 
   Vzor formuláře k oznámení o zahájení činnosti dodavatele, 
který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, je uveden 
v příloze č. 4. 
 
               § 12 
 
       Kvalifikační a technické předpoklady 
         způsobilosti pověřených osob 
          a způsob jejich prokazování 
 
           (K § 17 odst. 7 zákona) 
 
   (1) Kvalifikační předpoklady způsobilosti fyzických osob 
podle § 17 odst. 2 zákona jsou 
a) vysokoškolské  vzdělání  v  akreditovaném  bakalářském, 
  magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti 
  zemědělství nebo  se zaměřením na  biologii, s minimální 
  dvouletou praxí v oboru, nebo 
b) úplné střední  odborné, popřípadě vyšší  odborné vzdělání 
  v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo 
c) minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud 
  žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely 
  prokázání znalostí podle odstavce 2 organizuje Ústav školení 
  teoretické v délce minimálně tří měsíců a praktické podle 
  povahy činnosti, kterou bude vykonávat. Postup školení zveřejní 
  Ústav ve Věstníku. Absolvování školení však není podmínkou pro 
  připuštění ke zkoušce podle odstavce 2. 
 
   (2) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 a 2 zákona prokáží rozsah 
potřebných znalostí formou zkušebního testu nebo ústní zkoušky 
a složením též praktické zkoušky před komisí jmenovanou Ústavem. 
Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku. Pro účely průběžného 
vzdělávání osob organizuje Ústav odborné semináře a školení. 
 
   (3) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 a 2 zákona prokazují 
technické předpoklady 
a) předáním seznamu laboratorního vybavení používaného k provádění 
  dílčích úkonů při uznávacím řízení na základě smlouvy podle 
  § 17 odst. 1 zákona. U metrologického vybavení, uvedeného na 
  předaném seznamu, se předkládají ověřovací protokoly Českého 
  metrologického  institutu  nebo  Akreditovanou  kalibrační 
  laboratoří, 
b) prostřednictvím internetového připojení. Počítačové vybavení 
  s připojením k internetu je základním technickým předpokladem 
  osob uvedených v § 17 odst. 2 zákona. 
 
   (4) Ústav vede evidenci o pověřených osobách, kvalifikačních 
zkouškách, školeních a systému průběžného vzdělávání pověřených 
osob. 
 
   (5) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti 
státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje 
podle zvláštního zákona.4) 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 
  a o  změně některých  zákonů (zákon  o uznávání  odborné 
  kvalifikace). 
 
               § 13 
 
         Dovoz rozmnožovacího materiálu 
 
             (K § 18 zákona) 
 
   Množství rozmnožovacího materiálu dováženého podle § 18 odst. 
5 písm. b) zákona nesmí přesáhnout množství potřebné na založení 
množitelského porostu o výměře do 5 hektarů (předstihové množení), 
v případě sadby brambor do 10 hektarů. 
 
               § 14 
 
     Označování a balení rozmnožovacího materiálu 
 
             (K § 19 zákona) 
 
   (1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, 
zřetelně a nezaměnitelně označen způsobem, který vylučuje záměnu 
nebo pochybnost o obsahu. 
 
   (2) K označování rozmnožovacího materiálu jsou používány 
v závislosti na kategorii a generaci nebo stupni rozmnožovacího 
materiálu 
a) úřední návěsky minimálního rozměru a barvy podle odstavce 3, 
  nebo 
b) návěsky využívané  pro mezinárodní obchod  podle pravidel 
  Mezinárodní asociace pro zkoušení semen a Organizace pro 
  ekonomickou spolupráci a rozvoj, nebo 
c) návěsky dodavatele minimálního rozměru a barvy podle odstavce 3 
  1. pro rozmnožovací materiál povolený Ministerstvem zemědělství 
   podle § 40 zákona, nebo 
  2. pro kategorii standardní rozmnožovací materiál, nebo 
d) návěsky dodavatele vylučující záměnu s podmínkami uvedenými 
  v písmenech a) až c) v ostatních případech. 
 
   (3) Minimální rozměr návěsek pro zemědělské druhy a zeleniny 
je 110 mm x 67 mm; barvy návěsek pro kategorie a generace nebo 
stupně rozmnožovacího materiálu, způsob použití a vzory úředních 
návěsek jsou uvedeny v příloze č. 10. 
 
   (4) Za úřední návěsku se považuje 
a) návěska, nebo 
b) nalepovací etiketa, nebo 
c) potisk obalů minimálně stejných rozměrů a barvy stanovených 
  v odstavci 3, nebo 
d) všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů 
  a barvy, jaké jsou stanoveny v odstavci 3. 
 
   (5) Úřední návěska musí být zhotovena z neroztržitelného nebo 
špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně. 
Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů 
nesmazatelnou barvou a pod úředním dohledem. 
 
   (6) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro 
mezinárodní obchod podle odstavce 2 písm. b) musí být zajištěn 
úřední pojistkou tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že 
by bylo zřetelně patrné jeho otevření; návěsky, které jsou na obal 
přivazovány, musí být upevněny pod úřední pojistkou. 
 
   (7) Za úřední pojistku se považuje 
a) plomba z nebarveného plechu, 
b) nálepka nebo samolepící páska neodstranitelná bez porušení, 
c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů, 
d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva, 
e) samolepící nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových 
  obalů, které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez 
  porušení, 
f) strojově prošitý obal zamezující záměně, 
g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození, 
h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení. 
 
   (8) U neuzavřených obalů se opatření podle odstavců 7 a 8 
nahrazuje viditelně umístěnou a na obal připevněnou návěskou 
a doprovodným dokladem příslušné partie nebo její části. Je-li 
přepravována sadba brambor volně ložená, je návěska součástí 
doprovodných dokladů. 
 
   (9) Další požadavky, které musí úřední návěska splňovat, 
kromě požadavků uvedených v § 19 odst. 7 zákona, jsou 
a) údaje o úpravě osiva obrušováním, inkrustací, obalováním, 
  umístěním do výsevových pásů a další způsoby, pokud byly 
  použity, 
b) údaje o kalibraci, 
c) údaje o třídění, 
d) u obalovaného osiva počet semen na jednotku hmotnosti, 
e) údaje o počtu semen při použití údaje "výsevní jednotka" 
  a počet výsevních jednotek v obalu, 
f) údaje o způsobu chemického ošetření, 
g) u směsi osiv označení účelu použití "směs osiva pro..." a název 
  směsi, 
h) u krmných plodin uvedení účelu použití s určením pro další 
  množení nebo pro výrobu pícnin nebo pro technické účely, 
i) u hybridních odrůd a linií označení "hybrid" nebo "komponent" 
  podle účelu použití, 
j) u sdružených odrůd název odrůdy s doplňkem "sdružená odrůda", 
k) u rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství označení 
  "určeno pro ekologické zemědělství", 
l) u rozmnožovacího  materiálu  pocházejícího  z  geneticky 
  modifikovaného organizmu musí být při uvádění do oběhu na 
  návěsce a na viditelném místě obalu uvedeno označení "geneticky 
  modifikovaný organizmus". 
 
   (10) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červnem 1970 
může být na návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, 
pokud to udržovatel odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému 
úřadu jiného členského státu. Tento odkaz se uvede za názvem 
odrůdy, od něhož musí být zřetelně oddělen pomlčkou, a nesmí být 
uveden  výrazněji než  samotný název  odrůdy. V souvislosti 
s uvedeným udržovacím šlechtěním nesmí být poukazováno na žádné 
zvláštní vlastnosti odrůdy. 
 
   (11) Návěsky pro mezinárodní obchod podle odstavce 2 písm. b) 
musí obsahovat údaje předepsané pravidly schémat Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj uvedené v příloze č. 10. 
 
   (12) Rozmnožovací materiál vegetativně množených druhů musí 
být balen tak, aby při skladování a přepravě nemohlo dojít ke 
znehodnocení v důsledku biologického poškození a k smíchání nebo 
záměně nebo k mechanickému poškození. Jako obaly se používají 
pytle  umožňující  prodyšnost,  ohradové  palety, kontejnery, 
sadbovače nebo palety pro sazenice nebo jiné obaly zajišťující 
uchování deklarovaných vlastností rozmnožovacího materiálu. 
 
   (13) Rozmnožovací  materiál, u kterého  nebylo ukončeno 
uznávací řízení (osivo s neukončenou certifikací), se značí 
návěskami šedé barvy; hmotnost partie není přitom omezena. 
 
   (14) Dojde-li z důvodů poškození nebo nutnosti použití jiných 
obalů k potřebě nového balení rozmnožovacího materiálu, musí být 
pod úředním dohledem provedeno 
a) odstranění původních plomb a návěsek, 
b) přebalení původního rozmnožovacího materiálu do nových obalů, 
c) opětovné uzavření s novou návěskou a plombou. 
 
   (15) Nová návěska na rozmnožovacím materiálu znovu přebaleném 
podle odstavce 14 musí obsahovat všechny původní informace a údaje 
včetně textu "znovu baleno a označeno". 
 
   (16) Jestliže došlo k novému balení podle odstavců 14 a 15 
u rozmnožovacího materiálu zahraničního původu, Ústav si vyžádá 
předchozí souhlas příslušného úřadu ze země původu. U členských 
států se souhlas nevyžaduje,  uvede-li dodavatel na žádosti 
stanovisko osoby, která rozmnožovací materiál dodala. 
 
               § 15 
 
              Malé balení 
 
        [K § 19 odst. 13 písm. f) zákona] 
 
   (1) Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů, které se považují za 
malé balení,  a způsob jejich označování  jsou uvedeny pro 
jednotlivé druhy v příloze č. 11. 
 
   (2)  Za malé  balení je  považováno i  balení vzniklé 
rozvažováním z větších obalů. 
 
               § 16 
 
           Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušuje se vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných 
rostlin. 
 
               § 17 
 
              Účinnost 
 
   Tato  vyhláška nabývá  účinnosti dnem  jejího vyhlášení 
s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem vstupu 
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. 
 
              Přílohy 1 - 11 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Přílohy č. 1 - 11 budou do ASPI zařazeny dodatečně.  

Datum uveřejnění: 8. dubna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5139