LEGISLATIVA

163/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Text předpisu:

163

ZÁKON

ze dne 24. března 2006,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou

a)
záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,

b)
záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí,

c)
změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí,

d)
záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.".

2. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a o výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost".

3. V § 6 odst. 3 se věty první a druhá nahrazují větou "Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 2, zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení.".

4. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ve lhůtě uvedené v odstavci 3 zašle příslušný úřad kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. U záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 kategorii II a u změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. c) zašle příslušný úřad kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, pokud to považuje za nezbytné.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 6 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

6. V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení se věty první a druhá nahrazují větou "U záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a v případech uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) a d) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda záměr nebo jeho změna bude posuzována podle tohoto zákona.".

7. V § 7 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad (kritérií) uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru má významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k

a)
povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,

b)
okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,

c)
obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

(3) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.".

8. V § 7 odst. 4 a 5 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".

9. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.

10. V § 8 odst. 1 větě první se slova "podle § 7 odst. 6" nahrazují slovy "dohodou s příslušným úřadem".

11. V § 10 odstavec 4 zní:

"(4) Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů1a) (dále jen "rozhodnutí"), zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů1a). V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.".

12. V § 10g odst. 4 se slova "a takovéto odůvodnění zveřejnit" zrušují.

13. V § 10g se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou koncepci, odůvodnění podle odstavce 4 a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.".

14. V § 10i odst. 9 se věta druhá zrušuje.

15. V § 10j odst. 2 se slova "Ministerstvo je povinno" nahrazují slovy "Ústřední správní úřad je povinen".

16. V § 10j se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

17. V § 14a odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova "spolu s dalšími informacemi podle § 10g odst. 5" a ve větě druhé se za slovo "koncepci" vkládají slova "a tyto informace do 7 pracovních dnů".

18. V § 15 se ve větě první za slovo "záměr" vkládají slova "včetně případných variant řešení záměru".

19. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Zpracování dokumentů uvedených v odstavci 1 je povinen zajistit držitel autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle odstavce 1 věty první.".

20. V § 23 odst. 6 se slova "body 3.2 až 3.5 a kategorii II bodu 3.5" nahrazují slovy "bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5".

21. V příloze č. 1, kategorii I bodě 1.3 sloupci "ZÁMĚR" se slova "od 10 mil. m3/rok" nahrazují slovy "10 mil. m3/rok a více".

22. V příloze č. 1, kategorii I bodě 2.2 sloupci "ZÁMĚR" se slova "nebo změna stávajícího" zrušují.

23. V příloze č. 1, kategorii I bodě 2.3 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.".

24. V příloze č. 1, kategorii I bodě 3.6 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "přenosová" zrušuje.

25. V příloze č. 1, kategorii I bodě 4.1 sloupci "ZÁMĚR" se za slovo "slinování" vkládá slovo "(sintrování)".

26. V příloze č. 1, kategorii I bodě 6.2 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest:

a)
na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun konečných výrobků,

b)
pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,

c)
pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.".

27. V příloze č. 1, kategorii I bodě 7.5 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "pesticidů" nahrazuje slovy "biocidů, pesticidů".

28. V příloze č. 1, kategorii I bodě 9.2 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.".

29. V příloze č. 1, kategorii I bodě 9.4 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více.".

30. V příloze č. 1, kategorii I bodě 10.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.".

31. V příloze č. 1, kategorii I bodě 10.2 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok.".

32. V příloze č. 1, kategorii II bodě 2.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Těžba uhlí nad 100 000 tun/rok.".

33. V příloze č. 1, kategorii II bodě 2.5 sloupci "ZÁMĚR" se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "těžba rašeliny na ploše do 150 ha.".

34. V příloze č. 1, kategorii II bodě 2.11 sloupci "ZÁMĚR" se slova "pro veřejnou potřebu" zrušují.

35. V příloze č. 1, kategorii II bodě 3.1 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "MWe" nahrazuje slovem "MW".

36. V příloze č. 1, kategorii II bodě 3.6 sloupci "ZÁMĚR" se slova "Přenosová vedení" nahrazují slovem "Vedení".

37. V příloze č. 1, kategorii II bodě 3.8 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3." a ze sloupce B se křížek přesouvá do sloupce A.

38. V příloze č. 1, kategorii II bodech 5.4 a 5.6 sloupci "ZÁMĚR" se slova "chemikálií" nahrazují slovy "vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a)".

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

____________________________________
"11a)
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

39. V příloze č. 1, kategorii II bodě 6.2 sloupci "ZÁMĚR" se na konci textu doplňují slova "; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I)".

40. V příloze č. 1, kategorii II bodě 8.11 sloupci "ZÁMĚR" se za slovo "ryb" vkládají slova "(včetně výroby rybí moučky a rybích olejů)".

41. V příloze č. 1, kategorii II bodě 9.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).".

42. V příloze č. 1, kategorii II bodě 9.5 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".

43. V příloze č. 1, kategorii II bodě 10.1 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.".

44. V příloze č. 1, kategorii II bodě 10.4 sloupci "ZÁMĚR" se slovo "látek" nahrazuje slovy "chemických látek a chemických přípravků".

45. V příloze č. 1, kategorii II bodě 10.15 sloupci "ZÁMĚR" se dosavadní text nahrazuje textem "Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu12a) mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti." a ze sloupce A se křížek přesouvá do sloupce B.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

____________________________________
"12a)
§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

46. V příloze č. 2 větě první se za slova "příslušný úřad" vkládají slova "na základě dostupných podkladů a informací".

47. V příloze č. 3, bodě B.I. se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a jeho zařazení podle přílohy č. 1".

48. V příloze č. 3, bodě B.I. se doplňuje bod 9, který zní:

"9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.".

49. V příloze č. 3 se na konci části H doplňuje věta "Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

50. V příloze č. 4, bodě B.I. se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a jeho zařazení podle přílohy č. 1".

51. V příloze č. 4, části B.I. se doplňuje bod 9, který zní:

"9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.".

52. V příloze č. 4 se na konci části H doplňuje věta "Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

53. V příloze č. 7, části E se doplňuje bod 4, který zní:

"4.
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".

54. V příloze č. 8 se doplňuje bod 3, který zní:

"3.
Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Na řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.


 

Datum uveřejnění: 27. dubna 2006 Poslední změna: 30. dubna 2006 Počet shlédnutí: 4878