LEGISLATIVA

170/2010 Sb.

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

170

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2010

o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31b odst. 4, § 31c odst. 2, § 31e odst. 11, § 31f odst. 2, § 31g odst. 1 písm. c), § 31h odst. 4, § 31m odst. 5 a § 31n odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 297/2009 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)
způsob, jakým osoby, které dovážejí baterie nebo akumulátory, prokazují dodržování zákazu uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory s nadlimitním množstvím rtuti a kadmia celnímu úřadu,

b)
podrobnosti označování baterií a akumulátorů,

c)
vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců,

d)
obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech,

e)
technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů,

f)
vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a

g)
podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.


§ 2

Způsob prokazování dodržení podmínek stanovených pro uvádění
baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu celnímu úřadu

Osoba, která dováží baterie nebo akumulátory, prokazuje celnímu úřadu dodržení podmínek pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu předložením technické dokumentace.


§ 3

Podrobnosti označování baterií nebo akumulátorů

(1) Baterie, akumulátory a napájecí sady se pro účely zpětného odběru a odděleného sběru označují grafickým symbolem uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Grafický symbol podle odstavce 1 musí zabírat nejméně 3 % plochy největší strany baterie, akumulátoru nebo napájecí sady, nejvýše však plochu 5 x 5 cm a v případě válcových článků nejméně 1,5 % celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše plochu 5 x 5 cm.

(3) Baterie, akumulátory a napájecí sady nemusí být označeny podle odstavců 1 a 2, pokud by byly rozměry grafického symbolu menší než 0,5 x 0,5 cm; v takovém případě musí být označen grafickým symbolem podle odstavce 1 o rozměrech nejméně 1 x 1 cm jejich prodejní obal2) a u baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo k nim přiložených prodejní obal2) tohoto elektrozařízení.

(4) Přítomnost těžkého kovu v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích se označuje chemickým symbolem Hg pro rtuť, Cd pro kadmium a Pb pro olovo. Chemický symbol musí být vytištěn pod grafickým symbolem a zabírat plochu odpovídající nejméně jedné čtvrtině plochy grafického symbolu.

(5) Značení podle odstavců 1 až 4 musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její kontrast vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo zřetelné a rozpoznatelné.


§ 4

Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců

Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.


§ 5

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích
a akumulátorech

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech jsou uvedeny ve vzoru roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, který je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.


§ 6

Technické požadavky na místo zpětného odběru použitých
automobilových baterií nebo akumulátorů

Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí být alespoň zastřešené a musí mít nepropustný povrch, který je odolný proti působení elektrolytu anebo musí být vybaveno kontejnery nebo nádobami na odkládání použitých automobilových baterií nebo akumulátorů, které musí být odolné proti vlivům chemikálií, atmosférickým vlivům a mechanickému poškození a musí být mechanicky zajištěné proti otevření, posunutí nebo převrácení.


§ 7

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.


Podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi
a akumulátory

§ 8

(1) Výrobce plnící povinnosti podle § 31k odst. 1 písm. a) nebo b) zákona poskytne záruku podle § 31g odst. 1 písm. c) zákona tak, že zřídí vázaný bankovní účet, na který vloží peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií a akumulátorů, jež budou zpětně odebrány v období od zápisu výrobce do Seznamu výrobců do konce kalendářního roku. Předpokládané množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů nesmí být menší než množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle § 31 písm. o) zákona z množství na trh uvedených přenosných baterií nebo akumulátorů za stejně dlouhé předcházející období.

(2) Výrobce vkládá na vázaný bankovní účet podle odstavce 1 každý následující kalendářní rok, vždy nejpozději do 15. března, peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, které budou zpětně odebrány v daném kalendářním roce. Předpokládané množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů nesmí být menší než množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle § 31 písm. o) zákona z množství na trh uvedených přenosných baterií nebo akumulátorů za předchozí kalendářní rok.

(3) Výše peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu výrobce musí nejpozději do pěti let ode dne zápisu výrobce do Seznamu dosáhnout výše předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů v množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle § 31 písm. o) zákona, pokud by daný výrobce zanikl.

(4) Výrobce každoročně předkládá ministerstvu nejpozději do 31. března každého kalendářního roku vyčíslení množství přenosných baterií nebo akumulátorů zpětně odebraných v předcházejícím kalendářním roce a výši nákladů nutných na jejich zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění, včetně identifikace evidence, ze které byly tyto informace získány, a s uvedením návrhu na uvolnění konkrétní výše peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu, a to s ohledem na naplnění odstavce 3. Ministerstvo může vyzvat výrobce k doplnění údajů nebo k prokázání uváděných skutečností.

(5) Úroky z peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu výrobce jsou též peněžními prostředky na zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.


§ 9

(1) Financování nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů prostřednictvím kolektivního systému podle § 31k odst. 1 písm. c) zákona se zajišťuje formou příspěvků výrobců tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí veškerých finančních rizik, která by jinak zajišťoval výrobce podle § 31k odst. 1 a 2 zákona, včetně rizika zániku výrobce podle § 8 odst. 3.

(2) Provozovatel kolektivního systému může pro zajištění financování veškerých budoucích závazků souvisejících se zajištěním financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, které příslušní výrobci uvedli na trh, a odpovídajícího podílu na informačních kampaních podle odstavce 7 vybírat od výrobců příspěvek podle § 31n odst. 3 zákona ještě před uvedením přenosných baterií nebo akumulátorů na trh.

(3) Provozovatel kolektivního systému stanoví způsob odvodu příspěvku podle § 31n odst. 3 zákona, a to zejména časové období, za které je příspěvek odváděn, jeho splatnost, sazbu příspěvku a způsob stanovení aktuální výše příspěvku výrobce.

(4) Zaplacením příspěvku oprávněnému provozovateli kolektivního systému se má za to, že výrobce zajistil pokrytí veškerých finančních rizik spojených se zpětným odběrem, zpracováním, využitím a odstraněním odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.

(5) Výše příspěvku výrobce se stanoví jako násobek předpokládaného množství kusů nebo kilogramů přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených výrobcem na trh v časovém období stanoveném podle odstavce 3 a sazby příspěvku.

(6) Sazba příspěvku se stanoví s ohledem na výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění jednoho kusu nebo kilogramu přenosných baterií nebo akumulátorů a podíl na informačních kampaních výrobce připadajících na jeden kus nebo kilogram přenosných baterií nebo akumulátorů a s ohledem na časové období, za které je příspěvek odváděn.

(7) Veškeré výnosy z peněžních prostředků získaných z příspěvků výrobců se použijí na zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů.


ČÁST DRUHÁ

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Výrobci, kteří byli zapsáni do Seznamu výrobců přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zpracují roční zprávu o bateriích a akumulátorech za období od počátku roku 2010 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadních právních předpisů.

(2) Výrobci, kteří byli zapsáni do Seznamu výrobců přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vloží podle § 8 odst. 1 této vyhlášky na vázaný bankovní účet peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, jež budou zpětně odebrány v období ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do konce kalendářního roku, a za toto období předloží v následujícím kalendářním roce vyčíslení množství zpětně odebraných přenosných baterií nebo akumulátorů a výši nákladů nutných na jejich zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění podle § 8 odst. 4.


ČÁST TŘETÍ

§ 11

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., se § 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10, 10a a 10b zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministryně:

Ing. Bízková v. r.

 

Datum uveřejnění: 15. června 2010 Poslední změna: 5. června 2010 Počet shlédnutí: 1035