LEGISLATIVA

18/2010 Sb.

vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze změn provedených zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky vyhlášeným pod č. 3/1997 Sb., zákonem č. 16/1997 Sb., zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem č. 161/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 100/2004 Sb., zákonem č. 168/2004 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb., zákonem č. 387/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 167/2008 Sb., zákonem č. 312/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 291/2009 Sb., zákonem č. 349/2009 Sb. a zákonem č. 381/2009 Sb.

  18/2010 Sb.

  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o
  ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze změn provedených zákonným
  opatřením Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákonem č.
  289/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky vyhlášeným pod č.
  3/1997 Sb., zákonem č. 16/1997 Sb., zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem č.
  161/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem
  č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 100/2004 Sb.,
  zákonem č. 168/2004 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb., zákonem č. 387/2005
  Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č.
  222/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem
  č. 167/2008 Sb., zákonem č. 312/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb.,
  zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 291/2009
  Sb., zákonem č. 349/2009 Sb. a zákonem č. 381/2009 Sb.

  ZÁKON

  o ochraně přírody a krajiny

  Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

  ČÁST PRVNÍ

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  § 1

  Účel zákona

  Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců
  pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k
  ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému
  hospodaření  s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem
  Evropských společenství^1c) v České republice soustavu Natura 2000.
  Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby
  obyvatel a regionální a místní poměry.

  § 2

  Ochrana přírody a krajiny

  (1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále
  vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící
  živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty,
  horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické
  systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

  (2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména

  a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,

  b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících
  živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či
  ohrožené,  pozitivním  ovlivňováním  jejich  vývoje  v přírodě a
  zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití
  zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,

  c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a
  geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných
  nerostů,

  d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,

  e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,

  f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem
  zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,

  g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem
  prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,

  h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,

  i)  ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat
  přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při
  zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních
  toků a ploch a mokřadů,

  j)  obnovou  a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů,
  například při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a
  využívání krajiny,

  k)  ochranou  krajiny  pro ekologicky vhodné formy hospodářského
  využívání, turistiky a rekreace.

  § 3

  Vymezení pojmů

  (1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto

  a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen „systém
  ekologické stability“) je vzájemně propojený soubor přirozených i
  pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
  rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
  ekologické stability,

  b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo
  esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo
  přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
  lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
  jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany
  přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky,
  remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
  umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i
  cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a
  parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata [písmeno
  f)],

  c) planě rostoucí rostlina (dále jen „rostlina“) je jedinec nebo
  kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v
  přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní
  části,

  d) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišného
  druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně
  jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními
  předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia
  daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za
  volně žijícího živočicha nepovažuje,

  e) živočich odchovaný v lidské péči je jedinec živočišného druhu
  narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí^1) jako potomek rodičů
  získaných v souladu s tímto zákonem a právními předpisy v oblasti
  obchodování s ohroženými druhy^1a),

  f) záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území
  působnosti  zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně
  neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody,
  živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li
  to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající
  dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných
  způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření
  k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů,

  g) živočišný nebo rostlinný druh je rovněž systematická jednotka
  nižšího řádu,

  h) zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část
  živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar,
  strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně
  státním orgánem podle části třetí nebo páté tohoto zákona,

  i) dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je strom či keř
  rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních
  útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond^1b),

  j) paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo
  pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti,

  k) biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve
  vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu,
  populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které
  splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů,

  l) ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního
  prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
  předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
  prostoru a čase,

  m) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem,
  tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky,

  n) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní suchozemská nebo
  vodní plocha, která je vymezena na základě geografických charakteristik
  a charakteristik živé a neživé přírody,

  o) přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen
  „evropská stanoviště“) jsou přírodní stanoviště na evropském území
  členských států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroženy
  vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený
  areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených
  vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik
  jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena
  právními  předpisy Evropských společenství^1d); jako prioritní se
  označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území
  členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž
  zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou
  stanovené právními předpisy Evropských společenství^1g),

  p) druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné
  druhy“) jsou druhy na evropském území členských států Evropských
  společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a
  které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství^1e);
  jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní
  územní  ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství
  zvláštní  odpovědnost,  a které jsou stanovené právními předpisy
  Evropských společenství^1f),

  q) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní
  ochranu^1g) a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která

  1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České
  republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy
  Evropských společenství^1g) a vyžadujících územní ochranu (dále jen
  „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit
  významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“),

  2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam
  zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo
  prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s
  Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se o
  zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo
  do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná lokalita“), nebo

  3. byla zařazena do evropského seznamu,

  r) Natura 2000^1g) je celistvá evropská soustava území se stanoveným
  stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť^1d)
  a stanoviště evropsky významných druhů^1f) v jejich přirozeném areálu
  rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní
  tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
  vymezenými  ptačími  oblastmi  a  vyhlášenými evropsky významnými
  lokalitami,

  s) stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za
  „příznivý“, pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v
  rámci  tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a
  specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé
  zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále
  existovat, a stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý,

  t) stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže
  údaje  o  populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se
  dlouhodobě  udržuje  jako  životaschopný  prvek  svého přírodního
  stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně
  nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou
  v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k
  dlouhodobému zachování jeho populací,

  u) celistvostí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti se rozumí
  soudržnost ekologických struktur a funkcí evropsky významné lokality
  anebo ptačí oblasti posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany,

  v) chov je jakékoliv držení živočicha v zajetí.

  (2) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se
  vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního
  prostředí prováděcím právním předpisem. U evropsky významných druhů
  označí  ty,  které  vyžadují  podle právních předpisů Evropských
  společenství zvláštní územní ochranu^1f).

  ČÁST DRUHÁ

  OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

  § 4

  Základní povinnosti při obecné ochraně přírody

  (1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a
  reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně
  stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání
  krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a
  ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany
  zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
  Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a
  uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným
  zájmem,  na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
  Podrobnosti  vymezení a hodnocení systému ekologické stability a
  podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření stanoví
  Ministerstvo  životního  prostředí  České  republiky  (dále  jen
  „Ministerstvo životního prostředí“) obecně závazným právním předpisem.

  (2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením.
  Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
  ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by
  mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
  ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten,
  kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany
  přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové
  úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků
  a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných
  prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
  předpisem.

  (3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona
  je  také  nezbytné  ke  schválení lesních hospodářských plánů a
  protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov^1b), k odlesňování a
  zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních
  melioračních  systémů.  K pěstebním a těžebním zásahům v lesích
  prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně
  převzatou lesní hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě se závazné
  stanovisko orgánu ochrany přírody nevyžaduje. Závazné stanovisko ke
  schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních
  hospodářských osnov se vydává na žádost příslušného orgánu státní
  správy lesů. K závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení
  žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody se nepřihlíží. Požádá-li
  vlastník^3a) o předběžnou informaci podle § 90 odst. 17 o podmínkách
  vydání  souhlasného  závazného  stanoviska  ke  schválení lesního
  hospodářského plánu, příslušný orgán tuto informaci poskytne zpravidla
  ke dni konání základního šetření, nejpozději do 60 dnů od obdržení
  žádosti.

  (4) V rámci řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 3 orgán
  ochrany přírody provede také hodnocení důsledků lesních hospodářských
  plánů a lesních hospodářských osnov pro evropsky významné lokality nebo
  ptačí  oblasti.  Orgán  ochrany přírody nevydá souhlasné závazné
  stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu
  předání lesních hospodářských osnov, pokud by měly významný negativní
  vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality nebo
  ptačí oblasti. V ostatních případech orgán ochrany přírody vydá
  souhlasné závazné stanovisko. Závazné stanovisko ke schválení lesních
  hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských
  osnov nahrazuje odůvodněné stanovisko podle § 45i odst. 1. Na postup
  hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských
  osnov se nepoužijí ustanovení zvláštních právních předpisů o posuzování
  vlivů na životní prostředí^3b).

  § 5

  Obecná ochrana rostlin a živočichů

  (1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením,
  poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k
  ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
  rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení
  ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany
  je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.

  (2) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na zásahy při hubení rostlin
  a živočichů upravené zvláštními předpisy^4). Ohrožené nebo vzácné druhy
  živočichů a rostlin jsou zvláště chráněny podle § 48 až 50 tohoto
  zákona.

  (3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských,
  lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v
  dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu
  rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,
  kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
  Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků,
  neučiní-li tak povinná osoba sama.

  (4)  Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či
  živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody;
  to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle
  schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté
  lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo
  živočicha  je druh, který není součástí přirozených společenstev
  určitého regionu.

  (5) Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny
  je možné jen s povolením orgánů ochrany přírody.

  (6) Orgán ochrany přírody může rozhodnout v souladu se zvláštními
  právními předpisy^4b) o odlovu geograficky nepůvodních živočichů,
  včetně stanovení podmínek.

  (7)  Vývoz  a  dovoz  ohrožených rostlin a živočichů chráněných
  mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána (dále jen
  „mezinárodní úmluvy“), povoluje orgán ochrany přírody, s výjimkou
  vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě
  rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem^4a).

  (8) Každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci
  nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě,
  zajistí  jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá
  provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živočicha dočasně neschopného
  přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, přijme opatření k
  zamezení takových tělesných změn nebo změn chování, které by následně
  znemožnily jeho návrat do přírody a jeho zapojení do volně žijící
  populace. Jde-li o zvláště chráněného živočicha, postupuje se podle §
  52 odst. 2.

  (9) Záchrannou stanici lze provozovat pouze na základě rozhodnutí
  Ministerstva životního prostředí o povolení k provozování záchranné
  stanice, v rámci něhož se stanoví místo, kde se záchranná stanice
  nachází, vymezení její územní působnosti a rozsah péče, kterou může
  záchranná stanice poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné
  zázemí. V žádosti o povolení k provozování záchranné stanice musí být
  navržen rozsah poskytované péče, vymezení územní působnosti a popsáno
  její  personální, organizační a technické zajištění. Ministerstvo
  životního prostředí si k vydání rozhodnutí vyžádá stanovisko místně
  příslušného orgánu ochrany zvířat, myslivosti a veterinární správy^4b).
  Označení „záchranná stanice“ může používat pouze ten, kdo je držitelem
  platného povolení k provozování stanice podle tohoto ustanovení (dále
  jen „provozovatel záchranné stanice“). Ministerstvo životního prostředí
  vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím
  dálkový přístup.

  (10) Ministerstvo životního prostředí může z vlastního podnětu, na
  návrh provozovatele záchranné stanice nebo na návrh orgánu státní
  správy uvedeného v odstavci 8 změnit nebo zrušit povolení k provozování
  záchranné stanice, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých
  bylo povolení vydáno, nebo jestliže provozovatel záchranné stanice při
  péči o živočichy závažně nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto
  zákona o zvláštní ochraně druhů nebo předpisy na ochranu zvířat proti
  týrání. V rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k provozování
  záchranné stanice Ministerstvo životního prostředí stanoví, je-li to
  nezbytné, způsob zabezpečení další péče o živočichy chované v záchranné
  stanici.

  (11)  Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním
  předpisem bližší podmínky pro držení živočichů v záchranných stanicích,
  zejména s ohledem na možnost zapojení těchto živočichů zpět do volně
  žijících populací a způsob péče o živočichy.

  § 5a

  Ochrana volně žijících ptáků

  (1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území
  členských států Evropských společenství (dále jen „ptáci“), je zakázáno

  a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,

  b)  úmyslné  poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo
  odstraňování hnízd,

  c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i
  prázdných,

  d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a
  odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů
  směrnice o ptácích^4c),

  e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

  (2) Prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje
  a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv
  snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků jsou zakázány.

  (3) Kdo takové ptáky, na něž se vztahuje zákaz, drží, chová, dopravuje,
  vyměňuje nebo nabízí za účelem prodeje nebo výměny, je povinen prokázat
  na výzvu orgánu ochrany přírody nebo stráže přírody jejich zákonný
  původ a svou totožnost. Při prokázání původu se postupuje obdobně podle
  § 54.

  (4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých
  druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a
  tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se
  nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam
  těchto druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě s
  Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem.

  (5) Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého
  napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně
  zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

  (6) Na zvláště chráněné druhy ptáků podle § 48 se toto ustanovení a §
  5b vztahují jen tehdy, neplatí-li pro ně ochrana přísnější, a to podle
  § 50 až 57 nebo podle zvláštního zákona^4a).

  § 5b

  Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků

  (1) Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení,
  rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst.
  1 a 2, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné
  bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci
  závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním
  hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě
  rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely
  výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo
  opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro
  chov v lidské péči pro tyto účely.

  (2) Orgán ochrany přírody může stanovit odchylný postup podle odstavce
  1 pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství za
  předpokladu, že rozhodnutí o odchylném postupu se vydá jen na základě
  vyhodnocení stavu místní populace a za stanovení přísně kontrolovaných
  podmínek.

  (3) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat

  a) označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup
  vztahovat,

  b) prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nebo zabíjení,

  c) důvod pro odchylný postup vycházející z odstavce 1 nebo 2, podmínky
  a časové a místní okolnosti, za nichž lze takto postupovat,

  d) způsob kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující
  odchylný postup provádět.

  (4) V případě, že se bude odchylný postup týkat blíže neurčeného okruhu
  osob, stanoví jej Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné
  povahy, které musí obsahovat náležitosti podle odstavce 3 písm. a) až
  d) a podmínky, za nichž může být odchylný postup uplatněn. Orgánem,
  který je v takovém případě oprávněn vyhlásit, že podmínky pro odchylný
  postup nastaly, je místně příslušný orgán ochrany přírody.

  (5) Kdo provádí činnosti stanovené podle odstavce 1 nebo 4, je povinen
  do 31. prosince každého roku nahlásit orgánu ochrany přírody zásah
  provedený na základě odchylného postupu. Orgán ochrany přírody o tom
  neprodleně informuje Ministerstvo životního prostředí.

  § 6

  Registrace významných krajinných prvků

  (1) Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán
  ochrany přírody. Účastníkem řízení je vlastník dotčeného pozemku.
  Rozhodnutí o registraci se oznamuje rovněž nájemci dotčeného pozemku,
  územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

  (2) V rozhodnutí podle odstavce 1 se kromě náležitostí stanovených
  obecnými předpisy o správním řízení^4d) vždy uvede vymezení významného
  krajinného prvku a poučení o právních následcích registrace (§ 4 odst.
  2).

  (3) Rozhodnutí podle odstavce 1 může orgán ochrany přírody, který o
  registraci rozhodl, zrušit pouze v případě veřejného zájmu.

  § 7

  Ochrana dřevin

  (1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a
  ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo
  ochrana podle zvláštních předpisů^5).

  (2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností
  vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich
  vážnými  chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům
  provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

  § 8

  Povolení ke kácení dřevin

  (1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody,
  není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po
  vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení
  dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po
  dohodě se silničním správním úřadem^6) a povolení ke kácení dřevin u
  železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s
  drážním správním úřadem^6a).

  (2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za
  účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při
  údržbě  břehových  porostů prováděné při správě vodních toků, k
  odstraňování  dřevin  v  ochranném pásmu zařízení elektrizační a
  plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav^6b) a z
  důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z
  těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu
  ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud
  odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

  (3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí,
  popřípadě  jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou
  charakteristiku  stanoví  Ministerstvo  životního prostředí obecně
  závazným právním předpisem.

  (4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a
  bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
  rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu
  ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

  (5)  Ministerstvo  životního prostředí stanoví prováděcím právním
  předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky
  na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin
  rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve
  kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

  § 9

  Náhradní výsadba a odvody

  (1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení
  dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci
  ekologické  újmy  vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit
  následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu
  pěti let.

  (2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které
  nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem
  jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní
  výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich
  vlastníkem.

  (3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby
  podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s
  povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu
  obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel
  dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu
  životního prostředí České republiky^7). Výši odvodů, podmínky pro
  jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.

  (4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu
  podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle
  § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy^8).

  § 10

  Ochrana a využití jeskyní

  (1) Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil,
  včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich.

  (2) Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich
  dochovaný stav je zakázáno. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán
  ochrany přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně
  nebo kdy jiný veřejný zájem chráněný tímto nebo jiným zákonem výrazně
  převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní.

  (3) Pro průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení orgánu ochrany
  přírody. Povolení nepotřebují osoby pověřené orgánem ochrany přírody k
  provádění monitoringu nebo inventarizace, dále osoby při výkonu státní
  správy, policie, osoby při plnění úkolů obrany státu a osoby při
  zajišťování veterinární péče, záchranných služeb nebo správy vodních
  toků.

  (4) Stejné ochrany podle odstavců 2 a 3 jako jeskyně požívají i
  přírodní jevy na povrchu (například krasové závrty, škrapy, ponory a
  vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí.

  (5) Zjištění jeskyně při dobývání nerostných surovin nebo při provádění
  geologických  prací je osoba oprávněná k dobývání^9) nebo osoba
  provádějící geologické práce povinna bezodkladně oznámit orgánu ochrany
  přírody. Osoba oprávněná k dobývání je též povinna po nezbytně nutnou
  dobu, pokud nebude ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  zastavit dobývací činnosti, které by mohly poškodit zjištěnou jeskyni,
  a na své náklady zajistit dokumentaci jeskyně. Dokumentaci předá orgánu
  ochrany přírody. Obsah a rozsah dokumentace stanoví Ministerstvo
  životního prostředí vyhláškou.

  § 11

  Ochrana paleontologických nálezů

  (1) Kdo učiní paleontologický nález, který sám rozpozná, je povinen
  zajistit jeho ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením a
  opatřit jej údaji o nálezových okolnostech, zejména místě nálezu. Dále
  je povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany přírody sdělit údaje o
  učiněném nálezu a umožnit přístup a dokumentaci tohoto nálezu osobám
  pověřeným orgánem ochrany přírody.

  (2) Vlastník pozemku, na němž byl paleontologický nález učiněn, nebo
  ten, kdo vykonává činnosti, při nichž k nálezu došlo, je povinen
  umožnit na žádost orgánu ochrany přírody osobám tímto orgánem pověřeným
  provedení záchranného paleontologického výzkumu a po dobu jeho konání,
  nejdéle však po dobu osmi dnů od ohlášení nálezu, nedohodnou-li se
  strany jinak, zdržet se na místě nálezu činnosti, která by mohla vést k
  jeho zničení nebo poškození. Po ukončení záchranného paleontologického
  výzkumu musí být osobám pověřeným orgánem ochrany přírody umožněno
  provádět odborný paleontologický dohled nad dalšími pracemi.

  (3) Vývoz paleontologických nálezů je povolen jen se souhlasem orgánu
  ochrany přírody.

  § 12

  Ochrana krajinného rázu a přírodní park

  (1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
  charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností
  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
  rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
  s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
  území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v
  krajině.

  (2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které
  by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu
  ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit
  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  (3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a
  přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí
  tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným
  právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití
  území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
  území.

  (4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných
  plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno
  plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu
  dohodnuté s orgánem ochrany přírody^9a).

  § 13

  Přechodně chráněné plochy

  (1) Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných
  nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může
  orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou
  plochu. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných
  důvodů,  zejména vědeckých, studijních či informačních. Přechodně
  chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na
  opakované období, například dobu hnízdění. V rozhodnutí o jejím
  vyhlášení se omezí takové využití území, které by znamenalo zničení,
  poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany.

  (2) Vznikne-li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných
  podmínek přechodně chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu
  na jeho žádost finanční náhrada od orgánu ochrany přírody, který
  přechodně  chráněnou  plochu vyhlásil. Orgán ochrany přírody při
  rozhodování o výši finanční náhrady může požadovat doložení žádosti
  doklady či údaji o výnosu pozemku.

  ČÁST TŘETÍ

  ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

  HLAVA PRVNÍ

  § 14

  Kategorie zvláště chráněných území

  (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze
  vyhlásit za zvláště chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich
  ochrany.

  (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

  a) národní parky,

  b) chráněné krajinné oblasti,

  c) národní přírodní rezervace,

  d) přírodní rezervace,

  e) národní přírodní památky,

  f) přírodní památky.

  HLAVA DRUHÁ

  § 15

  Národní parky

  (1) Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku,
  jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo
  ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda
  mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní
  parky.

  (2) Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a
  zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a
  výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.

  (3) Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se
  vyhlašují zákonem.

  § 16

  Základní ochranné podmínky národních parků

  (1) Na celém území národních parků je zakázáno

  a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
  zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v
  biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně
  poškozovat půdní povrch,

  b) zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku a
  zneškodňovat ostatní odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
  ochrany přírody,

  c) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany
  přírody,

  d) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo
  silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu
  ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní
  správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu
  státu  a  ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a
  veterinární službu a vozidel vodohospodářských organizací,

  e) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné
  akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
  ochrany přírody,

  f) provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a
  jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se
  souhlasem orgánu ochrany přírody,

  g) sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li
  stanoveno jinak v tomto zákoně, bližších ochranných podmínkách či
  návštěvním řádu národního parku,

  h)  povolovat  nebo  uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
  nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

  i) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a
  bažantnice, kromě záchranných chovů, a používat otrávených návnad při
  výkonu práva myslivosti,

  j) měnit stávající vodní režim pozemků,

  k) stavět nové dálnice, silnice, železnice, průmyslové stavby, sídelní
  útvary, plavební kanály, elektrická vedení velmi vysokého napětí a
  dálkové produktovody,

  l) provádět chemický posyp cest,

  m) těžit nerosty, horniny a humolity kromě stavebního kamene a písku
  pro stavby na území národního parku,

  n) pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky,

  o) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
  ochrany národního parku.

  (2) Na území první zóny národního parku (§ 17 odst. 1) je dále zakázáno

  a) povolovat a umisťovat nové stavby,

  b) vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody,
  kromě vlastníků a nájemců pozemků,

  c) měnit současnou skladbu a plochu kultur, nevyplývá-li změna z plánu
  péče o národní park,

  d) hnojit, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady.

  § 17

  Členění území národních parků

  (1) Metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstupňovány na
  základě členění území národních parků zpravidla do tří zón ochrany
  přírody vymezených s ohledem na přírodní hodnoty. Nejpřísnější režim
  ochrany se stanoví pro první zónu. Bližší charakteristiku a režim zón
  upravuje  obecně závazný právní předpis, kterým se národní park
  vyhlašuje.

  (2)  Vymezení  a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví
  Ministerstvo životního prostředí vyhláškou po projednání s dotčenými
  obcemi. Hranice první zóny vyznačí správa národního parku v terénu
  vhodným způsobem.

  § 18

  zrušen

  § 19

  Návštěvní řády národních parků

  (1) Na území národních parků je omezen vstup, vjezd, volný pohyb osob
  mimo zastavěné území a rekreační a turistická aktivita osob. Podmínky
  tohoto omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou
  zakázány, stanoví tento zákon a návštěvní řády.

  (2)  Návštěvní řád vydává orgán ochrany přírody národního parku
  opatřením obecné povahy; osoby trvale bydlící či pracující v národním
  parku mohou být z její působnosti ve stanoveném rozsahu vyňaty.
  Návštěvní řád může být vydán také pro část území národního parku.

  (3) Návštěvní řád obsahuje ustanovení o výchovném a osvětovém využívání
  národního parku.

  § 20

  Rada národního parku

  (1) K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů ochrany a
  řízení národního parku a jeho ochranného pásma, zejména členění území
  národního parku do zón ochrany přírody, plánu péče, návštěvního řádu,
  způsobu péče o les a územních plánů, zřizuje orgán ochrany přírody
  národního parku radu národního parku (dále jen „rada“) jako iniciativní
  a konzultační orgán pro záležitosti příslušného národního parku.

  (2) Členy rady jsou delegovaní zástupci obcí a krajů a v horských
  oblastech zástupci Horské služby, na jejichž území se národní park a
  jeho ochranné pásmo rozkládá. Další členy rady jmenuje orgán ochrany
  přírody národního parku z nejvýznamnějších právnických a fyzických osob
  s podnikatelskou činností na území národního parku, zejména z oblasti
  lesnictví,  zemědělství, obchodu a cestovního ruchu, odborníků z
  vědeckých a odborných pracovišť, popřípadě z jiných orgánů státní
  správy.

  (3) Před schválením zón národního parku (§ 17), návštěvního řádu (§ 19)
  a plánu péče o národní park je orgán ochrany přírody povinen dohodnout
  návrh těchto dokumentů se zástupci obcí, delegovanými do rady podle
  odstavce 2.

  (4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 3, předloží rada rozpor se svým
  stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které věc rozhodne po
  projednání s dotčenými obcemi.

  § 21

  Právo myslivosti a rybářství v národních parcích

  Výkon práva myslivosti a práva rybářství podle zvláštních předpisů^10)
  může být v určitých částech národního parku nebo na celém jeho území
  orgánem ochrany přírody omezen nebo vyloučen.

  § 22

  Lesy národních parků

  (1)  Lesy  v  národním parku nelze zařazovat do kategorie lesů
  hospodářských^1b);  ustanovení  o zásazích proti škůdcům^1b) a o
  případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod^1b) lze použít
  jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.

  (2) Příslušnost hospodařit s majetkem k lesům, lesnímu půdnímu fondu a
  jinému lesnímu majetku ve státním vlastnictví, který je na území
  národních parků a jejich ochranných pásem, převedou právnické osoby
  vykonávající příslušnost hospodařit s majetkem na příslušnou správu
  národního parku do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona a u
  národních parků vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona do
  jednoho roku od vyhlášení národního parku.

  (3) K majetku převedenému podle odstavce 2 vykonává příslušná správa
  národního  parku  příslušnost  hospodařit  s majetkem přímo nebo
  prostřednictvím právnické osoby, kterou k tomuto účelu zřídí.

  (4) Lhůta k převedení majetku podle odstavce 2 se pro Krkonošský
  národní park stanoví na dva roky.

  § 23

  Právo vlastnictví k některému majetku v národních parcích

  (1) Lesy, lesní půdní fond, vodní toky a vodní plochy na území
  národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve
  státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a
  právnických osob podle předpisů o majetkové restituci^13).

  (2) Za zcizení podle odstavce 1 se nepovažují směny pozemků odůvodněné
  zájmy ochrany přírody.

  § 24

  Poplatky v národních parcích

  (1) Za vjezd a setrvání motorovými vozidly na území národního parku
  nebo za vstup do jeho vybraných míst mimo zastavěná území obcí může
  orgán ochrany přírody vybírat poplatek. Tento poplatek neplatí osoby
  pracující, trvale bydlící nebo fyzické osoby vlastnící rekreační
  objekty na území národního parku.

  (2) Za jízdu na území národního parku motorovým vozidlem, jehož vjezd
  podléhá poplatku podle odstavce 1, může orgán ochrany přírody rovněž
  vybírat jednorázový poplatek.

  (3) Výši poplatků podle odstavců 1 a 2, okruh osob osvobozených od
  poplatku,  vzor potvrzení o zaplacení poplatku nebo potvrzení o
  osvobození od poplatku a určení vybraných míst na území národního
  parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje, stanoví
  Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.

  (4) Poplatky v národních parcích jsou příjmem příslušného orgánu
  ochrany přírody národního parku.

  (5) Využije-li orgán ochrany přírody oprávnění podle odstavců 1 a 2,
  nelze v těchto místech vybírat poplatek podle zákona o místních
  poplatcích^14).

  HLAVA TŘETÍ

  § 25

  Chráněné krajinné oblasti

  (1) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky
  vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a
  trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s
  dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné
  krajinné oblasti.

  (2)  Hospodářské  využívání  těchto  území se provádí podle zón
  odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní
  stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto
  území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní
  hodnoty chráněných krajinných oblastí.

  (3) Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné
  podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.

  § 26

  Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí

  (1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno

  a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany
  přírody,

  b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
  ochrany přírody,

  c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo
  silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu
  ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní
  správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu
  státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a
  veterinární službu,

  d)  povolovat  nebo  uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
  nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

  e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,

  f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,

  g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže,

  h) provádět chemický posyp cest,

  i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
  ochrany chráněné krajinné oblasti.

  (2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno

  a) umisťovat a povolovat nové stavby,

  b) povolovat a měnit využití území,

  c) měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu
  péče o chráněnou krajinnou oblast,

  d) hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté
  odpady,

  e) těžit nerosty a humolity.

  (3) Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti je dále
  zakázáno

  a)  hospodařit  na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem
  vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti,
  které  mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti,
  struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch,
  používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného
  rozsahu,

  b) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy,
  bažantnice,

  c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a
  místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

  § 27

  Členění území chráněných krajinných oblastí

  (1) K bližšímu určení způsobu ochrany přírody chráněných krajinných
  oblastí se vymezují zpravidla 4, nejméně však 3 zóny odstupňované
  ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. Podrobnější
  režim zón ochrany přírody chráněných krajinných oblastí upravuje právní
  předpis, kterým se chráněná krajinná oblast vyhlašuje.

  (2)  Vymezení  a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví
  Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

  HLAVA ČTVRTÁ

  § 28

  Národní přírodní rezervace

  (1) Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený
  reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a
  jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany
  přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také
  jejich bližší ochranné podmínky.

  (2) Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se
  jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.

  § 29

  Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací

  Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno

  a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
  zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické
  rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat
  půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní
  úpravy,

  b) povolovat a umisťovat stavby,

  c) těžit nerosty a humolity,

  d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany
  přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků, osob zajišťujících lesní a
  zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární
  ochranu, zdravotní a veterinární službu, při výkonu této činnosti,

  e)  povolovat  nebo  uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
  nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

  f) provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a
  jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená
  orgánem ochrany přírody,

  g) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a
  bažantnice a používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,

  h) vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy,
  vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a
  ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární
  službu,

  i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, nejde-li o případy podle
  § 30,

  j) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany
  přírody,

  k) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
  ochrany národní přírodní rezervace.

  § 30

  Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích

  Výkon  rybářského  a  mysliveckého  práva v národních přírodních
  rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

  § 31

  Lesy národních přírodních rezervací

  Lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat do kategorie
  lesů hospodářských^1b); ustanovení o zásazích proti škůdcům^1b) a o
  případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod3) lze použít jen
  se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.

  § 32

  Právo  vlastnictví  k  některému  majetku v národních přírodních
  rezervacích

  Lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky
  na území národních přírodních rezervací, které jsou ke dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím
  nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o
  majetkové restituci^13).

  § 33

  Přírodní rezervace

  (1)  Menší  území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením
  ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast
  může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví
  přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

  (2) Nezastavěné pozemky na území přírodních rezervací, které jsou ke
  dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit
  jen se souhlasem Ministerstva životního prostředí. Tím nejsou dotčena
  práva  fyzických  a právnických osob podle předpisů o majetkové
  restituci^13).

  § 34

  Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích

  (1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno

  a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
  zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické
  rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat
  půdní povrch,

  b) používat biocidy,

  c) povolovat a umisťovat nové stavby,

  d)  povolovat  nebo  uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
  nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

  e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva
  myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů,

  f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
  ochrany přírodní rezervace.

  (2) Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit,
  pokud tento výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní
  rezervace.

  HLAVA PÁTÁ

  § 35

  Národní přírodní památka

  (1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický
  útvar,  naleziště  nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve
  fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým,
  vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody
  formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za
  národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné
  podmínky.

  (2) Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich
  hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je
  zakázáno.

  (3) Lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné
  pozemky na území národních přírodních památek, které jsou ke dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím
  nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o
  majetkové restituci^13).

  § 36

  Přírodní památka

  (1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický
  útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech
  ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem,
  a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může
  orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také
  její bližší ochranné podmínky.

  (2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské
  využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.

  (3) Nezastavěné pozemky na území přírodních památek, které jsou ke dni
  nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen
  se souhlasem Ministerstva životního prostředí. Tím nejsou dotčena práva
  fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci^13).

  HLAVA ŠESTÁ

  § 37

  Ochranná pásma zvláště chráněných území

  (1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné
  krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně
  vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy,
  které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné
  pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to
  stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace,
  národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky
  nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště
  chráněného území.

  (2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k
  použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném
  pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

  § 38

  Plány péče o zvláště chráněná území

  (1) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen
  „plán péče“) je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na
  základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného
  území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu
  ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného
  území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče
  slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů^14a) a pro
  rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby
  není závazný.

  (2) Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k
  vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o národní
  parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje Ministerstvo životního
  prostředí.

  (3) Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany přírody oznámení o
  možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu
  veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední
  desce.

  (4) Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž s dotčenými
  obcemi a kraji. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů
  sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče
  schválí. Plán péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období
  10 až 15 let.

  (5) Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu
  ochrany přírody (§ 42) a předá v elektronické podobě na technickém
  nosiči dat dotčeným obcím a krajům.

  (6) Realizaci péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma
  zajišťují orgány ochrany přírody příslušné ke schválení plánu péče,
  přitom postupují podle schváleného plánu péče.

  (7)  Ministerstvo  životního prostředí stanoví prováděcím právním
  předpisem obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných
  území a postup jejich zpracování.

  § 39

  Smluvní ochrana

  (1) Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v
  součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze
  namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky,
  přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně
  jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za
  památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na
  základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a
  příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále chránit i stromy
  nebo jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou
  zastoupeny  významné  či  jedinečné ekosystémy v rámci příslušné
  biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů
  živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto
  zákona. Smlouva musí obsahovat zejména a) vymezení ochranných podmínek
  chráněného území nebo památného stromu, b) způsob péče o chráněné území
  nebo strom. Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k
  pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí
  požádá příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy
  upraví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.

  (2) Chráněné území označí, nestanoví-li to smlouva jinak, na svůj
  náklad orgán, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Způsob označení
  chráněného území a památného stromu v terénu i v mapových podkladech
  stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím obecně závazným
  právním předpisem. Označené chráněné území nebo označený památný strom
  je zakázáno poškozovat.

  § 40

  Postup při vyhlašování zvláště chráněných území a ochranných pásem
  těchto zvláště chráněných území

  (1) Je-li třeba vyhlásit zvláště chráněné území nebo jeho ochranné
  pásmo nebo vymezit zóny ochrany národního parku či chráněné krajinné
  oblasti podle části třetí tohoto zákona, orgán ochrany přírody zajistí
  zpracování  návrhu  na  vyhlášení zvláště chráněného území, jeho
  ochranného pásma anebo návrhu na vymezení zóny ochrany národního parku
  či chráněné krajinné oblasti. V návrhu orgán ochrany přírody vyhodnotí
  stav dochovaného přírodního prostředí v území a navrhne vhodný způsob a
  rozsah ochrany území včetně jeho bližších ochranných podmínek.

  (2) Návrh na vyhlášení národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
  národní přírodní památky, přírodní památky nebo ochranného pásma těchto
  zvláště chráněných území zašle orgán ochrany přírody příslušný k jejich
  vyhlášení obcím a krajům, jejichž území se návrh dotýká. Vlastníkům
  nemovitostí dotčených návrhem a zapsaných v katastru nemovitostí dále
  zašle písemné oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s
  informací o tom, kde je možno se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je
  oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání.
  Oznámení zároveň zveřejní na portálu veřejné správy.

  (3) Návrh na vyhlášení národního parku nebo chráněné krajinné oblasti
  nebo jejich ochranného pásma, nebo vymezení zón ochrany národního parku
  anebo chráněné krajinné oblasti zašle Ministerstvo životního prostředí
  obcím a krajům, jejichž území se návrh dotýká. Vlastníkům nemovitostí
  zapsaných v katastru nemovitostí a nacházejících se v území, které má
  být podle tohoto návrhu nově zařazeno do první nebo druhé zóny ochrany
  národního parku anebo chráněné krajinné oblasti nebo jehož stupeň
  ochrany má být podle tohoto návrhu zvýšen zařazením takového území do
  první nebo druhé zóny ochrany národního parku anebo chráněné krajinné
  oblasti, zašle Ministerstvo životního prostředí písemné oznámení o
  předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se
  seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a
  kdy uplyne lhůta pro jejich podání. Ministerstvo životního prostředí
  dále zveřejní oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s
  informací o tom, kde je možno se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je
  oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání, na
  portálu veřejné správy. Dotčené obce doručí oznámení o předložení
  návrhu k projednání veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, a to
  do 5 dnů ode dne, kdy jim návrh došel. Spolu s oznámením o předložení
  návrhu k projednání dotčené obce doručí informaci o tom, kde se lze
  seznámit s úplným zněním návrhu, kdo je oprávněn podat námitky k němu a
  kdy uplyne lhůta pro jejich podání.

  (4) Písemné námitky k předloženému návrhu mohou uplatnit dotčené obce a
  kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí
  dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného
  oznámení o předložení návrhu k projednání, má-li být takové písemné
  oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90 dnů ode
  dne zveřejnění oznámení podle odstavce 2, popřípadě doručení oznámení
  veřejnou vyhláškou podle odstavce 3. Námitky proti návrhu podle
  odstavce 2 se podávají orgánu ochrany přírody příslušnému k vyhlášení
  zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, námitky podle
  odstavce 3 Ministerstvu životního prostředí; k námitkám uplatněným po
  uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen
  proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl
  dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody
  rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění
  námitek. O jednotlivých námitkách se rozhodne zpravidla ve společném
  řízení. Orgán ochrany přírody uvede návrh do souladu s námitkami,
  kterým bylo vyhověno.

  (5) Náležitosti a obsah návrhu podle odstavce 1 stanoví Ministerstvo
  životního prostředí prováděcím právním předpisem.

  (6) Při změně vymezení způsobu nebo rozsahu ochrany zvláště chráněného
  území nebo zón ochrany národního parku či chráněné krajinné oblasti se
  postupuje podle odstavců 1 až 4 obdobně.

  (7) Omezení vlastníků dotčených nemovitostí nebo rozsah ochrany podle
  právního předpisu, kterým se vyhlašuje nebo mění zvláště chráněné území
  nebo jeho ochranné pásmo nebo vymezují či upravují zóny ochrany
  národního parku či chráněné krajinné oblasti, nesmí přesáhnout rozsah
  omezení nebo rozsah ochrany vyplývajících z návrhu podle odstavce 1,
  upraveného podle rozhodnutí o námitkách podle odstavce 2 nebo 3, pokud
  by tím byly zpřísněny nebo rozšířeny dosavadní ochranné podmínky nebo
  rozsah ochrany území.

  § 41

  Projednávání záměrů na vyhlášení s orgány státní správy

  (1) Záměr na vyhlášení přírodních rezervací a přírodních památek
  projedná orgán ochrany přírody s orgány státní správy dotčených podle
  zvláštních právních předpisů^15).

  (2) Záměr na vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí,
  národních přírodních rezervací a národních přírodních památek projedná
  orgán ochrany přírody s ústředními orgány státní správy dotčenými podle
  zvláštních předpisů^15).

  (3) Dotčené orgány státní správy se musí k předloženým návrhům a
  záměrům podle odstavce 1 vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jejich
  předložení.

  § 42

  Evidence a označování zvláště chráněných území

  (1) Zvláště chráněná území jsou evidována v ústředním seznamu ochrany
  přírody (dále jen „ústřední seznam“). V ústředním seznamu se evidují
  též evropsky významné lokality, ptačí oblasti a chráněná území podle §
  39.

  (2) Ústřední seznam je veřejný a každý do něj může nahlížet v
  přítomnosti pověřeného pracovníka. Podrobnosti o vedení ústředního
  seznamu  stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným
  právním předpisem, v němž také určí právnickou osobu pověřenou vedením
  ústředního seznamu.

  (3) Každé vyhlášení, změnu, popřípadě zrušení chráněného území podle
  odstavce 1 oznámí orgán ochrany přírody příslušnému orgánu geodézie a
  kartografie^16).

  (4)  K  označení národních parků, chráněných krajinných oblastí,
  národních přírodních rezervací a národních přírodních památek se užívá
  velkého  státního  znaku České republiky. Na označení přírodních
  rezervací a přírodních památek se užívá malého státního znaku České
  republiky.

  (5) Podrobnosti o způsobu označení zvláště chráněných území v terénu i
  mapových podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně
  závazným právním předpisem.

  § 43

  Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích

  (1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29,
  34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 45h a 45i v případech, kdy veřejný
  zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje v každém
  jednotlivém případě svým usnesením vláda.

  (2) Správním orgánem příslušným k udělení výjimky podle odstavce 1 je
  Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo po obdržení žádosti o
  výjimku předloží tuto žádost do 60 dnů na jednání vlády. Do 30 dnů po
  projednání ve vládě vydá ministerstvo rozhodnutí podle usnesení vlády.

  (3) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29,
  34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 lze povolit v případě, kdy jiný veřejný
  zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany
  přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
  zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

  (4) Výjimky podle odstavce 3 uděluje příslušný orgán ochrany přírody a
  krajiny.

  § 44

  Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích

  (1) Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit
  ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební
  povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li
  spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení
  terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami
  a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle
  vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

  (2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 není třeba, jde-li o stavby v
  souvisle zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti
  a pokud má obec schválenou územně plánovací dokumentaci se zapracovaným
  stanoviskem orgánů ochrany přírody k této dokumentaci.

  (3) V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze
  vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas
  orgánu ochrany přírody.

  § 45

  Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem

  (1) Orgán, který vyhlásil území včetně ochranného pásma za zvláště
  chráněné, je oprávněn zrušit ochranu stejným způsobem, jakým bylo
  provedeno její vyhlášení, a to pouze z důvodů, pro něž lze udělit
  výjimku z bližších podmínek ochrany (§ 43) anebo pokud důvody pro
  zvláštní ochranu zanikly.

  (2) Smluvní zvláštní ochranu území vyhlášenou podle § 39 lze zrušit na
  základě písemné dohody uzavřené mezi vlastníkem pozemku a orgánem
  ochrany  přírody  oprávněným k vyhlašování. V případě nesouhlasu
  vlastníka pozemku rozhoduje o zrušení orgán ochrany přírody, který je
  dohodu oprávněn uzavřít.

  ČÁST ČTVRTÁ

  NATURA 2000

  HLAVA PRVNÍ

  POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ SOUSTAVY NATURA 2000 A JEJÍ OCHRANA

  Oddíl první

  Evropsky významné lokality

  § 45a

  Vytvoření národního seznamu

  (1) Jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu zařazeny
  ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž
  náleží, významně přispívají

  a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu
  evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z
  hlediska jejich ochrany, nebo

  b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.
  U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech evropsky
  významné lokality odpovídají vybraným místům v přirozeném areálu
  rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují fyzikálními a biologickými
  faktory nezbytnými pro jejich život a rozmnožování.

  (2) Lokality, které budou zařazeny do národního seznamu, stanoví vláda
  nařízením, kde stanoví hranice biogeografických oblastí na území České
  republiky a pro každou z nich uvede zejména:

  a) název lokality, její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality a její
  rozlohu,

  b) které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy,
  vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují a

  c) v jaké kategorii podle § 14 včetně ochranných pásem bude navrženo
  lokalitu po zařazení do evropského seznamu vyhlásit, pokud nebude
  chráněna smluvně podle § 39 nebo pokud pro zachování předmětu ochrany
  nebude dostatečná ochrana podle § 45c odst. 2.
  Národní seznam odlišuje lokality s výskytem prioritních typů přírodních
  stanovišť a prioritních druhů.

  (3) Ministerstvo životního prostředí předloží národní seznam spolu s
  dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi.

  (4) Sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce
  zákonů formou sdělení.

  § 45b

  Předběžná ochrana evropsky významných lokalit

  (1) Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního
  seznamu a sporné lokality je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje
  řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy^19a)
  a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. Výjimku z tohoto zákazu
  může  udělit  orgán  ochrany  přírody pouze z naléhavých důvodů
  převažujícího veřejného zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45h a 45i a
  ochranné podmínky zvláště chráněných území. Orgán ochrany přírody,
  který výjimku udělil, o tom neprodleně informuje Ministerstvo životního
  prostředí.

  (2) Předběžná ochrana lokalit podle odstavce 1 přestává platit dnem
  následujícím po dni jejich vyhlášení podle § 45c odst. 1 za evropsky
  významnou lokalitu zařazenou do evropského seznamu, nebo po zveřejnění
  v přehledu evropsky významných lokalit, které nebyly zařazeny do
  evropského seznamu, vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí formou
  sdělení ve Sbírce zákonů.

  § 45c

  Ochrana evropsky významných lokalit

  (1) Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí
  ve lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda
  nařízením, ve kterém u každé evropsky významné lokality uvede její
  název,  zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob označení vyhlášených
  evropsky významných lokalit v terénu a mapových podkladech stanoví
  Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

  (2) Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny
  před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k
  závažnému  nebo  nevratnému poškození nebo ke zničení evropských
  stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní
  ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich
  celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím
  důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas
  orgánu ochrany přírody. Tento odstavec se na území evropsky významné
  lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, neplatí-li pro
  ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle částí druhé a
  páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou dotčeny.

  (3) Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v
  evropsky  významných  lokalitách  zajišťuje Ministerstvo životního
  prostředí  zpracování  souhrnů doporučených opatření pro evropsky
  významné lokality. Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné
  lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního prostředí do
  ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na portálu veřejné
  správy.

  (4) K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo
  stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany
  evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit nebo
  jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit smluvně
  chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého stavu
  předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu než podle
  odstavce 2, stanoví vláda nařízením u této evropsky významné lokality
  nebo její části kategorie zvláště chráněných území, ve kterých je
  příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana
  zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky
  významná lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její
  ochrana není zajištěna ani smluvně podle § 39.

  (5) Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády
  podle odstavce 1 ve Sbírce zákonů upozorní formou veřejné vyhlášky
  podle § 25 správního řádu vlastníky pozemků v evropsky významných
  lokalitách nebo jejich částech, jejichž ochranu je podle nařízení vlády
  podle § 45a odst. 2 třeba zajistit vyhlášením zvláště chráněného území,
  že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, že to § 39 připouští,
  může být zajištěna smluvně. Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů ode
  dne doručení upozornění neučiní žádný písemný úkon směřující k uzavření
  smlouvy, nebo na základě tohoto úkonu nedojde ve lhůtě dvou let k
  uzavření smlouvy podle § 39, bude evropsky významná lokalita vyhlášena
  jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním
  seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště
  chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných
  území podle odstavce 4 provedou příslušné orgány ochrany přírody
  nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu.

  § 45d

  Pokud při vytváření návrhu národního seznamu podle § 45a přesáhnou
  evropsky  významné  lokality  s výskytem jednoho nebo více typů
  prioritních přírodních stanovišť a prioritních druhů 5 % rozlohy území
  České republiky, Ministerstvo životního prostředí v souladu s právem
  Evropských společenství^1g) projedná s Komisí odpovídající návrh na
  redukované uplatnění kritérií pro výběr všech lokalit významných pro
  Společenství.

  Oddíl druhý

  § 45e

  Ptačí oblasti

  (1) Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z
  hlediska  výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků
  vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními
  předpisy Evropských společenství^4c), které stanoví vláda nařízením.

  (2) Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů
  ptáků uvedených v odstavci 1 a rozmnožování v jejich areálu rozšíření,
  přičemž vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu; přitom může
  stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody,
  přičemž zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a
  rozvojové  záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací
  dokumentace; na území vojenských újezdů zohlední požadavky na zajištění
  obrany státu.

  (3) Vymezení ptačích oblastí podle odstavce 2 na území, které není
  dosud zvláštně chráněno podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze
  po projednání s dotčenými kraji a obcemi. O projednání se sepíše zápis
  s informací o způsobu vypořádání všech připomínek. Vypořádání bude
  respektovat požadavky právních předpisů Evropských společenství.

  (4) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem
  nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci
  pozemků projeví písemně o uzavření takové smlouvy zájem, orgán ochrany
  přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů zahájit o této smlouvě
  jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato smlouva
  nebude v rozporu s právními předpisy Evropských společenství a tímto
  zákonem. Pokud smlouva na základě požadavků vlastníka nebo nájemce
  pozemku obsahuje ustanovení o provádění činností podmíněných souhlasem
  orgánu ochrany přírody podle odstavce 2, tento souhlas se pro danou
  činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku nevyžaduje.

  (5) O případných sporech mezi orgánem ochrany přírody na straně jedné a
  ostatními subjekty uvedenými v odstavcích 3 a 4 na straně druhé,
  zejména z hlediska ochrany jejich práv ve vztahu k požadavkům právních
  předpisů Evropských společenství a ustanovení odstavců 3 a 4, rozhodne
  soud.

  (6)  Ministerstvo  životního prostředí v případě potřeby zajistí
  zpracování souhrnu doporučených opatření k zachování příznivého stavu
  populací těchto druhů z hlediska ochrany.

  (7) Způsob označení ptačích oblastí v terénu stanoví Ministerstvo
  životního prostředí prováděcím právním předpisem.

  Oddíl třetí

  § 45f

  Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky
  významných druhů

  (1) Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky
  významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména
  evropsky významných lokalit; získané informace předávají Ministerstvu
  životního prostředí. Na základě tohoto sledování Ministerstvo životního
  prostředí vypracuje každé 3 roky zprávu o plnění ustanovení § 5a, 5b a
  45e a každých 6 let zprávu o realizaci opatření podle § 5 odst. 7, §
  10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 a 56, která musí obsahovat
  zejména informace o těchto opatřeních, jakož i zhodnocení jejich vlivu
  na stav evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky
  významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování
  jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních
  stanovišť a prioritní druhy. Zprávu předloží Komisi a veřejnosti.

  (2)  Vláda  nařízením  v souladu s právními předpisy Evropských
  společenství^1g) a § 3 odst. 1 písm. q) a r) tohoto zákona stanoví,
  jaký stav evropského stanoviště a jaký stav evropsky významného druhu
  se z hlediska ochrany považuje za příznivý.

  Oddíl čtvrtý

  § 45g

  Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze
  zákazů

  Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle
  tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast může
  udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné
  nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k
  jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena,
  ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž
  ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být
  významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45i jinak.

  Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a
  ptačí oblasti

  § 45h

  (1) Jakákoliv koncepce^19c) nebo záměr^19c), který může samostatně nebo
  ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany
  nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá
  hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených
  hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany
  přírody pro toto území.

  (2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se
  postupuje podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na
  životní prostředí^19c), pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný
  postup.

  § 45i

  (1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v §
  45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo
  záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít
  samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný
  vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
  významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá
  odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

  (2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1
  významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce
  nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních
  právních předpisů^19c). Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo
  záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení,
  jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že
  vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Územně plánovací dokumentace^17)
  se posuzuje podle zvláštního právního předpisu^17).

  (3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět
  pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen
  „autorizace“).  Podmínkou  pro udělení autorizace je bezúhonnost,
  vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky
  odborné  způsobilosti.  Autorizaci  uděluje a odnímá Ministerstvo
  životního prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje
  se opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených prováděcím právním
  předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky a důvody pro
  odnětí autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím
  právním  předpisem.  Při  posuzování odborné kvalifikace státních
  příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního
  právního předpisu^19e). Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká
  též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném
  pohybu služeb.

  (4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
  pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož
  skutková podstata souvisí s autorizovanou činností, nebo pro trestný
  čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního právního
  předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl
  odsouzen. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle
  zvláštního právního předpisu^19h) výpis z evidence Rejstříku trestů.
  Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
  Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (5) V souladu se zvláštním právním předpisem^19g) se autorizace podle
  odstavce 3 nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě
  Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle
  vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3, pokud prokáže, že

  a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a

  b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních
  předpisů jiného členského státu Evropské unie.

  (6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá
  Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne,
  kdy mu byly předloženy úplné doklady podle odstavce 5 písm. a) a b).

  (7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle
  odstavce 3 mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne
  následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.

  (8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru
  uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska
  podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí^19c)
  taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na
  příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
  lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci
  9, popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné podmínky
  zvláště chráněných území.

  (9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý
  stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
  ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, lze
  schválit jen variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze
  z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a
  zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové
  soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
  podle odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se
  rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce
  v  obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a
  konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části.
  Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek
  pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve
  stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném
  rozsahu a kvalitě.

  (10) Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť
  nebo prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů
  týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých
  důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody
  převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v
  souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom
  případě  na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o
  stanovisko; ode dne odeslání žádosti o stanovisko do dne doručení
  stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle
  odstavce 9 obdobně.

  (11) Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo
  koncepce na životní prostředí uvedena kompenzační opatření, orgán
  ochrany  přírody  může stanovit pouze tato kompenzační opatření.
  Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu
  opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato
  kompenzační  opatření musí být zahrnuta do koncepce. Kompenzační
  opatření podle odstavce 9 pro účely záměru stanoví rozhodnutím orgán
  ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení
  záměru; uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě
  důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem. O uložených
  kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje příslušný
  orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí,
  které informuje Komisi.

  ČÁST PÁTÁ

  PAMÁTNÉ STROMY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A NEROSTŮ

  HLAVA PRVNÍ

  § 46

  Památné stromy a jejich ochranná pásma

  (1) Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit
  rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

  (2) Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném
  vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který
  ochranu vyhlásil.

  (3) Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z
  okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné
  pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s
  předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má
  každý  strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru
  desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto
  pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například
  výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

  (4) Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody jen z
  důvodu, pro který lze udělit výjimku dle § 56.

  § 47

  Evidence a označování památných stromů

  (1) Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu (§ 42 odst. 1 a
  2).

  (2) Na označení památných stromů se užívá malého státního znaku České
  republiky.

  (3) Bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i
  mapových podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně
  závazným právním předpisem.

  § 48

  Zvláště chráněné rostliny a živočichové

  (1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky
  či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.

  (2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich
  ohrožení člení na

  a) kriticky ohrožené,

  b) silně ohrožené,

  c) ohrožené.

  (3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a
  živočichů podle odstavců 1 a 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí
  obecně závazným právním předpisem.

  (4) Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná
  rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo
  výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu,
  značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z částí takového
  živočicha nebo rostliny.

  (5)  Ministerstvo  životního prostředí stanoví prováděcím právním
  předpisem způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a jejich
  stanovišť včetně evropsky významných druhů z hlediska jejich ochrany.

  § 49

  Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin

  (1) Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a
  nadzemních částech a všech vývojových stadiích; chráněn je rovněž
  jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat,
  poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet,
  pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem
  prodeje nebo výměny.

  (2) Ochrana podle odstavce 1 se na rostliny nevztahuje, pokud

  a) rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, poškozovány
  nebo rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním
  těchto kultur,

  b) jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem,

  c) pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních
  úmluv.

  (3) Za běžné obhospodařování podle odstavce 2 písm. a) se nepovažují
  zásahy, při kterých může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů,
  půdního povrchu či chemických vlastností prostředí, kromě zásahů při
  obvyklém hospodaření v lesích podle platného lesního hospodářského
  plánu.

  (4) Ustanovení odstavce 2 písm. a) neplatí pro druhy kriticky a silně
  ohrožené. V případě běžného obhospodařování pozemků s výskytem kriticky
  nebo silně ohrožených druhů rostlin mohou orgány ochrany přírody s
  vlastníkem nebo nájemcem pozemků uzavřít dohodu o způsobu hospodaření.
  Pokud vlastník nebo nájemce pozemku projeví o uzavření dohody písemně
  zájem, orgán ochrany přírody je s ním povinen ve lhůtě 30 dnů zahájit o
  této dohodě jednání. Orgán ochrany přírody při uzavírání dohody
  prověří, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, je dán některý z důvodů
  uvedených v § 56 odst. 1 nebo 2 a navrhovaný způsob hospodaření
  neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu, který je na dané
  lokalitě předmětem ochrany podle práva Evropských společenství^10), z
  hlediska ochrany. Tyto skutečnosti musí být v dohodě výslovně uvedeny.
  Dohoda nahrazuje výjimku podle § 56.

  (5)  Bližší  podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin stanoví
  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  § 50

  Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů

  (1)  Zvláště  chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých
  vývojových stadiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla
  a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí,
  stanoví  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
  předpisem.

  (2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
  chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit,
  zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či
  přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též
  zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za
  účelem prodeje nebo výměny.

  (3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah
  do  přirozeného  vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně
  nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného
  majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné
  bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu a
  době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud
  nejde  o  naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné
  bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku
  orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například
  záchranný přenos živočichů.

  (4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.

  (5) Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, zejména pokud
  se jedná o zoologické zahrady, záchranné chovy, péči o zraněné
  živočichy  a  oprávnění  k preparaci uhynulých živočichů stanoví
  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  (6) Opatření přijímaná na základě tohoto zákona musí brát v úvahu
  hospodářské,  sociální a kulturní požadavky, regionální a místní
  zvláštnosti.

  § 51

  Zvláštní ochrana nerostů

  (1) Druhy nerostů, které jsou vzácné nebo vědecky či kulturně hodnotné,
  lze vyhlásit za zvláště chráněné.

  (2) Zvláště chráněné nerosty není dovoleno na místě jejich přirozeného
  výskytu poškozovat či sbírat bez povolení orgánu ochrany přírody.

  (3) Seznam zvláště chráněných nerostů podle odstavce 1 a bližší
  ochranné podmínky stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně
  závazným právním předpisem.

  § 52

  Záchranné programy zvláště chráněných druhů

  (1) K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují
  všechny orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit
  podmínky umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by
  vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy spočívají v
  návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje, jakými jsou
  záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a jiné
  přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle.

  (2) Ten, kdo se ujal zvláště chráněného živočicha neschopného v
  důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale
  přežít ve volné přírodě, je povinen jej bezodkladně předat k ošetření
  do záchranné stanice. Záchranná stanice vede evidenci přijatých zvláště
  chráněných živočichů a záznamy o průběhu jejich ošetření. Termín, místo
  a způsob vypuštění vyléčeného zvláště chráněného živočicha do volné
  přírody vždy předem oznámí záchranná stanice příslušnému orgánu ochrany
  přírody.

  § 53

  Vývoz

  (1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může
  výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo
  životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  je upraven zvláštním právním předpisem^4a).

  (2) Toto povolení nenahrazuje souhlas podle zvláštních předpisů^20).

  § 54

  Prokázání původu

  (1) Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za
  účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu,
  zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle
  mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu^4a) o
  dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen na výzvu orgánu ochrany
  přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným
  odebráním z přírody nebo sběrem, pěstováním v kultuře nebo povoleným
  odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto ustanovení a
  podobně). Bez tohoto prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou
  rostlinu nebo živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle
  mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu^4a) o
  dovozu a vývozu ohrožených druhů držet, chovat, pěstovat, dopravovat,
  prodávat, vyměňovat a nabízet za účelem prodeje nebo výměny. U
  nezaměnitelně označených nebo identifikovatelných jedinců pravomocně
  odebraných podle § 89 nebo podle zvláštního právního předpisu^4a) o
  dovozu  a vývozu ohrožených druhů se za zákonný původ považuje
  pravomocné rozhodnutí o odebrání.

  (2) Kdo drží, nabízí k prodeji či zpracovává věc uvedenou v odstavci 1,
  nebo s ní jinak nakládá podle odstavce 1, je povinen na vyžádání orgánů
  ochrany přírody nebo stráže přírody (§ 81) prokázat svoji totožnost.

  (3) Vypouštět zvláště chráněné živočichy odchované v lidské péči do
  přírody a vysévat či vysazovat uměle vypěstované^20a) zvláště chráněné
  rostliny mimo kultury a zastavěná území obcí lze pouze se souhlasem
  orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody souhlas udělí v případě,
  že nehrozí riziko zhoršení stavu volně žijící populace a jedná-li se o
  vypuštění, vysetí či vysazení v areálu původního výskytu daného druhu
  za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace či posílení populací
  stávajících. Orgán ochrany přírody souhlas neudělí v případě, kdy by k
  vypuštění, vysévání či vysazování mělo dojít na ploše pro umístění
  vedení dopravní infrastruktury vymezené v územním plánu^20b). Zákazy
  stanovené v § 5a odst. 1 a 2 a v § 50 odst. 2 se po dobu 2 měsíců od
  vypuštění nevztahují na vybrané zvláště chráněné druhy živočichů.
  Seznam  vybraných  zvláště  chráněných  druhů  živočichů  stanoví
  Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.

  (4) Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí o tom, že se jedná o
  živočicha odchovaného v lidské péči (dále jen „osvědčení“)^20c).
  Osvědčení je veřejnou listinou. Na živočicha odchovaného v lidské péči,
  ke kterému bylo vydáno orgánem ochrany přírody osvědčení, se zákazy
  stanovené v § 5a odst. 1 a 2 a v § 50 odst. 2 nevztahují. Potvrzení o
  výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného
  druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným
  předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými
  druhy^20d) nahrazuje osvědčení podle tohoto odstavce.

  (5) O vydání osvědčení může požádat orgán ochrany přírody ten, kdo

  a) odchoval živočicha odchovaného v lidské péči a nezaměnitelně a
  trvale jej označil značkovací metodou v souladu s přímo použitelným
  předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými
  druhy^20e) (dále jen „nezaměnitelné a trvalé označení“), nebo pokud
  fyzické vlastnosti exempláře neumožňují označit ho touto metodou,
  zajistil jiný způsob nezaměnitelné a trvalé identifikace,

  b)  získal  do  držení  nezaměnitelně  a trvale označeného nebo
  nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči z
  členského státu Evropských společenství v souladu s právem tohoto
  členského státu, nebo a trvalé identifikace,

  c) v souladu s předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy^1a)
  dovezl  ze  třetí  země  nezaměnitelně a trvale označeného nebo
  nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči.

  (6) Žádost o vydání osvědčení podle odstavce 5 písm. a) je třeba podat
  nejpozději do 30 dnů po narození živočicha odchovaného v lidské péči.
  Pokud se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dovezeného nebo
  získaného podle odstavce 5 písm. b) nebo c), musí být žádost podána do
  15 dnů ode dne, kdy k dovozu nebo získání došlo. Spolu s žádostí o
  vydání  osvědčení  musí  být  předloženy  informace o provedeném
  nezaměnitelném a trvalém označení, popřípadě další údaje upřesňující
  identifikaci živočicha odchovaného v lidské péči a doklady, osvědčující
  odchov v lidské péči v souladu s tímto zákonem nebo zákonný způsob
  nabytí živočicha odchovaného v lidské péči. Zákaz držení uvedený v § 5a
  odst. 1 písm. e) a v § 50 odst. 2 se po dobu stanovenou pro podání
  žádosti o osvědčení v případech podle věty první a druhé a po dobu od
  podání žádosti do vydání osvědčení na živočicha odchovaného v lidské
  péči nevztahuje.

  (7) Nemá-li orgán ochrany přírody důvodné pochybnosti o zákonném původu
  jedince, vydá osvědčení pro živočicha odchovaného v lidské péči podle
  odstavců 5 a 6, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu žádost o vydání
  osvědčení byla doručena.

  (8) Úmyslné předložení nesprávných údajů, změna označení živočicha
  odchovaného v lidské péči nebo přenos označení na jiného jedince je
  důvodem, aby orgán ochrany přírody zrušil osvědčení, a to po celou dobu
  života takového jedince, pro kterého bylo osvědčení vydáno, nebo
  jedince, který je jako takový označen. Za změnu značení se pro účely
  tohoto  ustanovení nepovažuje změna provedená z důvodu závažného
  ohrožení života nebo zdraví živočicha odchovaného v lidské péči, pokud
  byla s odůvodněním oznámena orgánu ochrany přírody do 3 dnů ode dne,
  kdy k ní došlo.

  (9) V případě změny vlastníka nebo držitele živočicha odchovaného v
  lidské péči přechází osvědčení současně s živočichem odchovaným v
  lidské péči na nového vlastníka nebo držitele. V případě úhynu nebo
  vypuštění živočicha odchovaného v lidské péči do volné přírody je jeho
  držitel povinen odevzdat osvědčení orgánu ochrany přírody, který jej
  vydal, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala
  nebo kdy se o ní dozvěděl. Osvědčení pozbývá platnosti dnem, kdy
  uvedená skutečnost nastala nebo byla zjištěna. V případě ztráty nebo
  odcizení živočicha odchovaného v lidské péči je jeho držitel povinen
  tuto skutečnost oznámit orgánu ochrany přírody, který vydal osvědčení,
  a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy
  se o ní dozvěděl. Osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti do 1
  roku ode dne, kdy ke ztrátě nebo odcizení živočicha odchovaného v
  lidské péči došlo, pokud nedojde k jeho nálezu; po uplynutí této lhůty
  je držitel živočicha odchovaného v lidské péči povinen odevzdat
  osvědčení orgánu ochrany přírody, který jej vydal.

  (10) Ten, kdo drží živočicha odchovaného v lidské péči, pro kterého
  bylo vydáno osvědčení, je povinen na požádání orgánu ochrany přírody
  předložit osvědčení ke kontrole a umožnit prohlídku označení živočicha
  odchovaného v lidské péči. Je-li důvodná pochybnost o zákonném původu
  jedince, je jeho vlastník nebo držitel povinen umožnit orgánu ochrany
  přírody, s poskytnutím aktivní součinnosti, jeho ověření, včetně
  provedení testu paternity. V případě potvrzení nezákonného původu
  uhradí náklady na ověření původu vlastník nebo držitel živočicha
  odchovaného v lidské péči; výši nákladů stanoví rozhodnutím orgán
  ochrany přírody. V opačném případě uhradí náklady na ověření původu
  živočicha odchovaného v lidské péči orgán ochrany přírody.

  (11)  Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním
  předpisem vzor žádosti o osvědčení, vzor osvědčení, způsoby ověřování
  původu jedince a podmínky jeho provádění.

  HLAVA DRUHÁ

  § 55

  Projednávání záměrů na vyhlášení

  (1) Záměr na vyhlášení památných stromů projedná orgán ochrany přírody
  s vlastníky těchto stromů a orgány státní správy dotčenými podle
  zvláštních předpisů^21) přiměřeně podle § 40.

  (2) Zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů vyhlašuje orgán
  ochrany přírody v dohodě s Ministerstvem zemědělství a po projednání s
  ústředními  orgány  státní  správy  dotčenými  podle  zvláštních
  předpisů^21).

  (3)  Dotčené orgány státní správy se musí k návrhům a záměrům
  předloženým dle odstavce 1 vyjádřit do 30 dnů od jejich předložení.

  § 56

  Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
  a živočichů

  (1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů
  rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný
  veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu
  ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných
  druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva
  Evropských společenství^1c), lze výjimku podle věty první povolit jen
  tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje
  jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či
  udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

  (2) Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  lze povolit

  a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
  a ochrany přírodních stanovišť,

  b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích,
  rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,

  c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných
  naléhavých  důvodů  převažujícího  veřejného zájmu, včetně důvodů
  sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky
  nesporného významu pro životní prostředí,

  d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území
  populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu
  a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování
  rostlin,

  e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo
  jiné využívání ptáků v malém množství.

  (3) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce může stanovit
  povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a
  trvalou značkou a rovněž podmínky pro výkon povolované činnosti.

  (4) Orgán ochrany přírody může výjimku, která se týká blíže neurčeného
  okruhu osob, při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 povolit
  též opatřením obecné povahy.

  (5) K zajišťování činností podle odstavce 2 písm. a) a d) mohou orgány
  ochrany přírody v zájmu ochrany přírody uzavírat dohody s fyzickými
  nebo právnickými osobami. Dohodu lze uzavřít, jen pokud neexistuje jiné
  uspokojivé řešení, navrhovaná činnost neovlivní dosažení nebo udržení
  příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a tyto odůvodněné skutečnosti
  jsou v dohodě výslovně uvedeny. Tato dohoda nahrazuje výjimku podle
  odstavce 1.

  (6) Pro orgán ochrany přírody platí při povolení výjimky ze zákazů u
  zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo uzavření dohody podle
  odstavce 5 a § 49 odst. 4 informační povinnost stanovená v § 5b odst.
  5. V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
  ptáků pro obsah rozhodnutí, obsah opatření obecné povahy a pro obsah
  dohody podle odstavce 5 platí obdobně § 5b odst. 3.

  § 57

  Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů
  rostlin, živočichů a nerostů

  V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin či
  živočichů (§ 50 odst. 5) a nerostů (§ 51 odst. 3) lze vymezit činnosti
  a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánů ochrany
  přírody.

  ČÁST ŠESTÁ

  NĚKTERÁ OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘI OCHRANĚ
  PŘÍRODY, PŘÍSTUP DO KRAJINY, ÚČAST VEŘEJNOSTI A PRÁVO NA INFORMACE V
  OCHRANĚ PŘÍRODY

  HLAVA PRVNÍ

  § 58

  Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření

  (1) Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při
  užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

  (2) Pokud vlastníku zemědělské půdy^21b) nebo lesního pozemku^21c) nebo
  rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže^21f), nebo nájemci, který tyto
  pozemky  oprávněně  užívá, vznikne nebo trvá v důsledku omezení
  vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně prováděcích
  právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě a nebo z
  omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability
  krajiny podle § 4 odst. 1 újma, má nárok na její finanční náhradu.
  Tento nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva
  nebo práva nájmu. Nájemce pozemku může nárok uplatnit v případě
  zachovaného nároku vlastníka pozemku. Finanční náhradu nelze poskytnout
  současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu
  včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok
  na finanční náhradu náleží vlastníku zemědělské půdy nebo lesního
  pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo nájemci,
  který tyto pozemky oprávněně užívá, též v případě, že mu vznikne nebo
  trvá újma v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného
  stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona.

  (3) Finanční náhradu podle odstavce 2 poskytne z prostředků státního
  rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody na základě písemného uplatnění
  nároku vlastníka zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s
  chovem ryb nebo vodní drůbeže, nebo nájemce uvedeného v odstavci 2,
  jestliže je nárok na finanční náhradu a její výše prokázán doklady a
  podklady potřebnými pro posouzení nároku. Finanční náhradu nelze
  poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o
  náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi
  pozemku. Nárok na finanční náhradu zaniká, pokud uplatnění nároku
  nebylo příslušnému orgánu ochrany přírody doručeno do 3 měsíců od
  skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala.

  (4) Příslušným orgánem ochrany přírody podle odstavce 3 jsou na území
  národních parků a jejich ochranných pásem správy národních parků, na
  území chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správy
  chráněných  krajinných  oblastí a na ostatním území Ministerstvo
  životního prostředí přímo nebo prostřednictvím jím zřízené organizační
  složky státu.

  (5) Pokud je vlastníku uvedenému v odstavci 2 nebo nájemci uvedenému v
  odstavci 2 poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany
  přírody  podle  §  69  nebo  náhrada  podle zvláštního právního
  předpisu^21d), náhrada podle odstavce 2 se o takto poskytnutou částku
  snižuje. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a
  nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se
  finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku.

  (6)  Ministerstvo  životního  prostředí  společně s Ministerstvem
  zemědělství stanoví prováděcím právním předpisem podmínky poskytování
  finanční náhrady, vzor uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob
  určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním
  předpisem^21e). Celková výše náhrady podle odstavce 2 nesmí přesáhnout
  částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení podle
  odstavce 2 a situací, kdy by tato omezení nebyla uplatněna. Ve smlouvě
  podle § 39 nebo § 45c lze finanční náhradu upravit odchylně; finanční
  náhrada však nemůže být vyšší, než umožňuje prováděcí právní předpis.

  (7) Náhrada újmy podle odstavce 2 se neposkytne za omezení vyplývající
  z opatření uložených v důsledku nesplnění povinností stanovených tímto
  zákonem nebo jeho prováděcími předpisy.

  § 59

  Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability

  (1) K zajištění podmínek pro vytváření systému ekologické stability se
  v dohodě s vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty a plány
  podle § 4 odst. 1.

  (2) Vyžaduje-li vytváření systému ekologické stability změnu v užívání
  pozemku, se kterou jeho vlastník nesouhlasí, nabídne mu pozemkový
  úřad^22) výměnu jeho pozemku za jiný ve vlastnictví státu v přiměřené
  výměře a kvalitě, jako je původní pozemek, a to pokud možno v téže
  obci, ve které se nachází převážná část pozemku původního.

  (3) Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby
  systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 se nevztahují ustanovení
  o ochraně zemědělského půdního fondu^23).

  § 60

  Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem

  (1) Vyvlastnit nemovitost či práva k ní za účelem ochrany přírody a
  krajiny lze v případech stanovených zvláštním předpisem^24).

  (2) Při vyvlastňování podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních
  předpisů o vyvlastnění^25), a to na návrh orgánu ochrany přírody.

  (3)  Příslušnost hospodařit s majetkem k nemovitosti ve státním
  vlastnictví může převést orgán ochrany přírody z důvodů a v rozsahu
  uvedeném v odstavci 1 na sebe. Převod příslušnosti hospodařit s
  majetkem je bezúplatný; úplatně lze příslušnost hospodařit s majetkem
  převést pouze v případech, kdy převádějící nabyl nemovitost úplatně.

  (4)  Podrobnosti postupu při převodech příslušnosti hospodařit s
  majetkem podle odstavce 3 upraví Ministerstvo životního prostředí
  obecně závazným právním předpisem.

  § 61

  Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků

  (1) Vlastníci nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na
  území  národních parků, národních přírodních rezervací, národních
  přírodních památek a vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi jsou
  povinni v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto
  pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody. Pokud orgán ochrany přírody
  neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemku písemně
  závazný zájem, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit.

  (2) K zajištění výkupu pozemků zvláště chráněných území či významných
  krajinných prvků do vlastnictví státu lze poskytnout příspěvek ze
  Státního fondu životního prostředí České republiky^7).

  (3) Jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.

  § 61a

  Organizační složka státu může přenechat pozemek sloužící k zajištění
  cílů ochrany přírody a krajiny do dlouhodobého užívání právnické osobě,
  která se nezabývá podnikáním a jejímž hlavním posláním je ochrana
  přírody a krajiny. Lesní pozemky^21c) může takto přenechat pouze po
  dohodě s Ministerstvem zemědělství, nejde-li o pozemky na území
  národních parků nebo jejich ochranných pásem, kde je může přenechat
  pouze  po dohodě s Ministerstvem životního prostředí. Ustanovení
  zvláštního právního předpisu^21c) o vydávání předběžného souhlasu k
  nakládání s lesy ve vlastnictví státu tím nejsou dotčena. Ustanovení
  zvláštního právního předpisu^25a) omezující dobu užívání se na tyto
  případy nepoužije.

  § 62

  Vstup na pozemky

  (1) Pracovníci všech orgánů ochrany přírody, kteří se při výkonu své
  pracovní činnosti prokáží služebním průkazem, mají právo vstupovat v
  nezbytných případech na cizí pozemky při plnění úkolů vyplývajících z
  tohoto zákona a dalších předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
  Mohou  přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a
  požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.
  Při výkonu této činnosti jsou pracovníci orgánu ochrany přírody povinni
  co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva
  vlastníka.

  (2) Za škody způsobené pracovníky orgánů ochrany přírody při výkonu
  jejich činnosti podle odstavce 1 odpovídá stát. Této odpovědnosti se
  nemůže zprostit.

  (3) Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a
  ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy^26).

  § 63

  Přístup do krajiny

  (1) Veřejně přístupné účelové komunikace^27), stezky a pěšiny mimo
  zastavěné  území není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu
  příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled o veřejně
  přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své
  územní působnosti.

  (2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či
  nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu
  na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu
  osobnosti^28) či sousedských práv^29). Je přitom povinen respektovat
  jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné
  právní předpisy^30).

  (3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební
  pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k
  faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění
  vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při
  pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění
  podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně^31).

  (4) Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z
  práva volného průchodu podle odstavce 3, musí vlastník či nájemce
  zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného
  průchodu na vhodném místě pozemku.

  § 64

  Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

  Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních
  rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně chráněných
  krajinných  oblastí  nebo  poškozování jeskyně, zejména nadměrnou
  návštěvností, může orgán ochrany přírody po projednání s dotčenými
  obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo
  jejich částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech
  přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.

  § 65

  Dotčení zájmů ochrany přírody

  Orgán  státní  správy  vydávající  rozhodnutí  podle  zvláštních
  předpisů^32), jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, tak
  činí jen po dohodě s orgánem ochrany přírody, není-li v zákoně
  předepsán jiný postup.

  § 66

  Omezení a zákaz činnosti

  Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám
  podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu
  obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost
  zakázat.

  HLAVA DRUHÁ

  § 67

  Povinnosti investorů

  (1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí
  uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných
  podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen „investor“), je
  povinen  předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného
  průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu
  na rostliny a živočichy (dále jen „biologické hodnocení“), pokud o jeho
  nezbytnosti  rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení
  zamýšleného  zásahu.  Podrobnosti  biologického  hodnocení  upraví
  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  (2) Provedení biologického hodnocení podle odstavce 1 se neuloží, pokud
  je součástí jiného ekologického hodnocení podle obecně závazných
  právních předpisů na ochranu životního prostředí^33) a splňuje zároveň
  požadavky na biologické hodnocení.

  (3) Přírodovědný průzkum a biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 se
  využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody.

  (4) Vyplyne-li z tohoto zákona nebo z jiných právních předpisů nebo z
  výsledku biologického hodnocení podle odstavce 1 či 2 potřeba zajištění
  přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (například vybudování
  technických zábran, přemístění živočichů a rostlin), je investor
  povinen  tato  opatření realizovat na svůj náklad. O rozsahu a
  nezbytnosti těchto opatření rozhodne orgán ochrany přírody.

  § 68

  Opatření ke zlepšování přírodního prostředí

  (1) Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav
  dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování
  druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.

  (2) K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody mohou uzavírat
  orgány ochrany přírody či obce s vlastníky či nájemci pozemků písemné
  dohody. Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob hospodaření ve
  zvláště chráněných územích a ptačích oblastech.

  (3)  Orgány  ochrany  přírody  jsou  oprávněny provádět samy či
  prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného
  prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany
  přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu
  zvláště chráněných částí přírody a významných krajinných prvků.

  (4) Vlastníci a nájemci dotčených pozemků jsou povinni strpět provádění
  zásahů podle odstavce 3 a umožnit osobám, které je zajišťují, vstup na
  pozemky. Orgán ochrany přírody je povinen předem vyrozumět vlastníky či
  nájemce o rozsahu a době zásahu. Za případné škody vzniklé vlastníkům
  či nájemcům pozemků v souvislosti s těmito zásahy odpovídá orgán
  ochrany přírody, který zásahy nařídil. Tím není dotčena odpovědnost
  osob provádějících tyto zásahy.

  § 69

  Finanční příspěvek

  (1) K uskutečnění záměrů uvedených v § 68 odst. 2 lze poskytnout
  finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům dotčených pozemků za
  předpokladu, že se tito zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté
  práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí.

  (2) Finanční příspěvek lze též poskytnout osobě, která provede náhradní
  ochranné opatření podle § 49 či 50.

  (3) Příspěvek podle odstavce 1 může poskytnout na základě písemné
  dohody orgán ochrany přírody nebo obec. Bližší podrobnosti o podmínkách
  poskytování příspěvku i náležitosti dohody o jeho poskytování stanoví
  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  (4) Příspěvek podle odstavce 1 lze poskytovat i ze Státního fondu
  životního prostředí České republiky^7).

  HLAVA TŘETÍ

  § 70

  Účast občanů

  (1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti
  občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení^34) a dobrovolných
  sborů či aktivů.

  (2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním
  posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanské
  sdružení“), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u
  příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech
  zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou
  být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto
  zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji
  podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.

  (3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle
  odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast
  písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem
  zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka
  řízení^35). Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
  doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění
  na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím
  dálkový přístup.

  § 71

  Účast obcí

  (1) Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a
  krajiny ve svých územních obvodech. Vyjadřují se zejména k vyhlašování
  a rušení zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných
  pásem.

  (2) Orgány státní ochrany přírody jsou povinny spolupracovat s obcemi,
  předkládat jim požadované podklady a informace, poskytovat potřebná
  vysvětlení k zásahům do přírody i způsobům její ochrany, zejména pokud
  takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit
  výkon práv jejích obyvatel.

  (3) Obce jsou ve svém územním obvodu účastníkem řízení podle tohoto
  zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody.

  § 72

  Právo na informace v ochraně přírody a krajiny

  Orgány, které vykonávají státní správu v ochraně přírody podle tohoto
  zákona a prováděcích předpisů, jsou povinny v rozsahu své působnosti
  vést přehled informací, který obsahuje zejména

  a) normativní správní akty v ochraně přírody,

  b) návrhy na zahájení správního řízení,

  c) vydaná rozhodnutí včetně rozhodnutí v odvolacím nebo přezkumném
  řízení,

  d) všechny písemné a jiné podklady pro vydaná rozhodnutí, zejména
  zápisy, protokoly, svědecké výpovědi, písemné důkazy, odborné posudky,

  e) návrhy na vyhlášení části přírody za zvláště chráněnou a vyjádření
  vlastníků či nájemců pozemků k tomuto záměru (§ 40 a 55),

  f) jiné důležité informace, které se vztahují k výkonu a řízení ochrany
  přírody známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji
  přírodního prostředí.

  § 73

  Věda a výzkum

  (1) Při ochraně přírody a krajiny, zejména při vyhlašování a ochraně
  zvláště chráněných částí přírody, popřípadě při upuštění od jejich
  ochrany, v přípravě plánu péče o vybraná zvláště chráněná území
  spolupracují  orgány  ochrany  přírody  s odborně kvalifikovanými
  právnickými a fyzickými osobami.

  (2) Odborné expertízy v ochraně přírody a krajiny a výzkum zvláště
  chráněných částí přírody, vyžadující zásahy do jejich ochranných
  podmínek, mohou orgány ochrany přírody zadat nebo povolit jen těm
  fyzickým či právnickým osobám, které mají pro tuto činnost kvalifikační
  předpoklady.

  § 74

  Spolupráce při ochraně přírody

  (1)  Orgány  ochrany přírody se aktivně podílejí na mezinárodní
  spolupráci  v  ochraně  přírody, zajišťují závazky vyplývající z
  mezinárodních úmluv, programů a projektů přijatých k ochraně přírody. K
  zajištění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků může v mezích své
  působnosti Ministerstvo životního prostředí vydat obecně závazný právní
  předpis.

  (2) Zvláštní péči věnují orgány ochrany přírody vyhlašování a ochraně
  území hraničících se zvláště chráněnými územími Slovenské republiky a
  států sousedících s Českou republikou, jakož i ochraně živočichů
  pohybujících  se  volně přes státní hranice a přírodních zdrojů
  přesahujících hranice České republiky.

  ČÁST SEDMÁ

  ORGÁNY A STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY

  HLAVA PRVNÍ

  § 75

  Orgány ochrany přírody

  (1) Orgány ochrany přírody jsou

  a) obecní úřady,

  b) pověřené obecní úřady,

  c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

  d) krajské úřady,

  e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,

  f) Česká inspekce životního prostředí^37),

  g) Ministerstvo životního prostředí,

  h) újezdní úřady, Ministerstvo obrany.

  (2) Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany
  přírody a krajiny podle tohoto zákona.

  § 75a

  (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
  ochrany přírody

  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

  b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

  c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

  (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

  b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
  cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

  c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
  republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
  je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
  rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
  prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
  rozhodnutí,

  d) adresa místa pobytu,

  e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

  (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
  cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

  c) rodné číslo,

  d) adresa místa trvalého pobytu,

  e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

  (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
  cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

  c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

  d) druh a adresa místa pobytu,

  e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

  (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
  obyvatel,  se využijí z agendového informačního systému evidence
  obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
  ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
  takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

  § 76

  (1) Obecní úřady

  a) s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací,
  národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek
  a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení
  dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou
  přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,

  b) s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedou
  přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a
  pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu.

  (2) Pověřené obecní úřady^38), s výjimkou území národních parků,
  chráněných  krajinných  oblastí,  národních  přírodních rezervací,
  přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek
  a jejich ochranných pásem,

  a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných
  prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky
  významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst.
  1,

  b) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu
  podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných
  stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných
  stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46
  odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4;
  předávají  dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných
  památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,

  c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2,
  souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů
  podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle
  § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné
  stromy,

  d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných
  účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle §
  63 odst. 1.

  § 77

  Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

  (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu,
  nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma,

  a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k
  poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či
  oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o
  registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se
  zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,

  b) vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad
  0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů podle §
  4 odst. 3,

  c) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh
  osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5
  odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,

  d) rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému
  úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich
  biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,

  e) vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů
  rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst.
  4 a 5,

  f) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle §
  5b odst. 1,

  g) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle §
  7 odst. 2,

  h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení,
  omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,

  i) požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění
  přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11,

  j) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným
  činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12
  odst. 2,

  k) rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1,

  l) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných
  rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů
  chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k
  prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,

  m) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54
  odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči,
  vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují
  původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě
  potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle
  § 54 odst. 10,

  n) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které
  by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných
  částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,

  o) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst.
  1,

  p) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle
  § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle
  § 86 odst. 2 a ukládají pokuty za přestupky podle § 87 a za správní
  delikty podle § 88,

  q) uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska
  své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti
  obecních úřadů a pověřených obecních úřadů.

  (2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní
  systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních
  parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních
  parků.

  (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním
  obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma
  anebo o vojenské újezdy, vykonávají státní správu v ochraně přírody a
  krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

  § 77a

  Působnost krajů a krajských úřadů

  (1)  Kraje  zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem životního
  prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní
  působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast,
  národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku a ochranná pásma
  těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.

  (2) Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod, nejde-li o národní
  parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
  přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo
  o vojenské újezdy, nařízení o zřízení či zrušení přírodních parků a o
  omezení využití jejich území podle § 12 odst. 3, nařízení o zřízení
  přírodních rezervací podle § 33, přírodních památek podle § 36 nebo
  jejich ochranných pásem podle § 37 odst. 1 a zajišťují péči o tato
  území, dále mohou ve svém správním obvodu vydat nařízení o zrušení
  přírodních rezervací, přírodních památek nebo ochranných pásem těchto
  zvláště chráněných území podle § 45 odst. 1.

  (3) Krajské úřady na území přírodních rezervací, přírodních památek a
  ochranných pásem těchto zvláště chráněných území vykonávají státní
  správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů,
  pověřených  obecních  úřadů  a obecních úřadů obcí s rozšířenou
  působností,  není-li  podle  tohoto zákona příslušné Ministerstvo
  životního prostředí.

  (4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní
  parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
  přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo
  o vojenské újezdy

  a) vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů
  a k lesním hospodářským osnovám podle § 4 odst. 3,

  b) povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně,
  vydávají povolení pro průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3,
  přijímají oznámení o zjištění jeskyní, přebírají dokumentaci jeskyní a
  vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní podle § 10 odst. 5,

  c) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních
  rezervacích podle § 34 odst. 2,

  d) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas
  orgánu ochrany přírody v ochranných pásmech přírodních rezervací a
  přírodních památek podle § 37 odst. 1 a k činnostem podle § 37 odst. 2,

  e) zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány péče o přírodní
  rezervace, přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných
  území a zajišťují jejich realizaci podle § 38,

  f) sjednávají a zrušují smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 a
  předávají dokumentaci o těchto územích do ústředního seznamu a na
  základě uzavřených smluv podle § 39 odst. 1 zveřejňují ve Věstníku
  právních předpisů kraje území, která jsou smluvně chráněná,

  g) zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a
  návrhy právních předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace,
  přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,

  h) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních
  památkách podle § 43,

  i) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních
  památek a jejich ochranných pásem do ústředního seznamu; oznamují
  vyhlášení  přírodních  rezervací,  přírodních památek nebo jejich
  ochranných pásem katastrálním úřadům,

  j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších
  ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek podle §
  44 odst. 3,

  k) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a
  sporné lokality podle § 45b odst. 1,

  l) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky
  významné lokality, vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by
  mohly vést k poškození nebo narušení obnovy evropsky významných lokalit
  nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, a na jejich území
  vydávají i stanoviska podle § 4 odst. 2,

  m) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst.
  2, uzavírají smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle §
  45e odst. 4 a zajišťují péči o ptačí oblasti,

  n) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1,
  ukládají kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních
  opatřeních Ministerstvo životního prostředí,

  o) povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů podle § 51
  odst. 2,

  p)  přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných
  živočichů ze záchranné stanice podle § 52 odst. 2,

  q) mohou požadovat prokázání zákonného původu zvláště chráněných
  rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů
  chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a mohou
  požadovat prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,

  r) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle §
  64,

  s) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které
  by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných
  částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,

  t) ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu podle § 81 odst. 1,

  u) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst.
  1,

  v) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a
  ukládají provedení náhradních opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a
  2,

  w) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování
  ekologické výchovy a vzdělávání,

  x) uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům
  obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem
  a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů
  chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

  (5) Krajské úřady dále v obvodu své územní působnosti podle odstavců 3
  a 4

  a) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh
  osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5
  odst. 1, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,

  b) ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění
  nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení
  jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se jedná o zvláště chráněné
  druhy,

  c) uzavírají dohody podle § 49 odst. 4,

  d) vydávají předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do přirozeného
  vývoje ohrožených druhů živočichů podle § 50 odst. 3,

  e) spolupracují s Ministerstvem životního prostředí při přípravě
  záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle
  § 52,

  f)  vydávají  souhlasy k vypouštění zvláště chráněných živočichů
  odchovaných v lidské péči do přírody a k vysévání či vysazování uměle
  vypěstovaných zvláště chráněných rostlin do přírody podle § 54 odst. 3,

  g) s výjimkou ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení o tom, že
  se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných
  osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají
  rozhodnutí,  kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení
  nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst.
  10,

  h) povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže
  neurčený okruh osob, výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
  rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56,

  i) uzavírají dohody podle § 56 odst. 5,

  j) vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších
  ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  podle § 57,

  k) odebírají nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo
  zvláště  chráněných  živočichů, ptáků, nebo rostlin či živočichů
  chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 89.

  (6) Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální systém ekologické
  stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných
  krajinných oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.

  (7) Krajské úřady jsou dotčenými orgány ochrany přírody a vydávají v
  rozsahu své působnosti vyjádření k poskytování plateb podle jiných
  právních předpisů^39c).

  (8) Krajské úřady vydávají závazná stanoviska k řízením podle zákona o
  myslivosti^39d), nestanoví-li tento zákon jinak.

  § 78

  Působnost správ národních parků a chráněných krajinných oblastí

  (1) Na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních
  přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem
  těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy, vykonávají
  státní správu v ochraně přírody a krajiny správy národních parků a
  správy chráněných krajinných oblastí (dále jen „správy“), není-li podle
  tohoto  zákona příslušný obecní úřad nebo Ministerstvo životního
  prostředí. Správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené
  národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich ochrannými
  pásmy, jsou uvedeny v příloze tohoto zákona. Ministerstvo životního
  prostředí stanoví vyhláškou, které správy vykonávají státní správu ve
  správních  obvodech  tvořených  jednotlivými  národními přírodními
  rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.

  (2) Správy dále v obvodu své územní působnosti podle odstavce 1

  a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování ostatních odpadů
  majících původ na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm. b)] a k
  vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných
  oblastí [§ 26 odst. 1 písm. a)],

  b) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k táboření a
  rozdělávání ohňů [§ 16 odst. 1 písm. c)],

  c) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vydává návštěvní řád
  národního parku (§ 19 odst. 2),

  d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na
  území chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1 písm. b)],

  e) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových
  vozidel a obytných přívěsů na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm.
  d)] a chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1 písm. c)],

  f) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání a organizování
  hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí na území
  národních parků [§ 16 odst. 1 písm. e)] a k vyhrazení míst pro pořádání
  soutěží na jízdních kolech na území chráněných krajinných oblastí [§ 26
  odst. 3 písm. c)],

  g) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozování horolezectví,
  létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdu na kole na území
  národních parků [§ 16 odst. 1 písm. f)],

  h) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních parků [§ 16
  odst. 2 písm. b)] a národních přírodních rezervací [§ 29 písm. d)],

  i) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k činnostem a k táboření a
  rozdělávání ohňů [§ 29 písm. f) a j)],

  j) omezují nebo vylučují výkon práva myslivosti a práva rybářství v
  národních parcích (§ 21) a vydávají souhlasy k výkonu rybářského a
  mysliveckého práva na území národních přírodních rezervací (§ 30),

  k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších
  ochranných podmínkách ochranných pásem národních parků, národních
  přírodních rezervací a národních přírodních památek (§ 37 odst. 1) a k
  činnostem a zásahům podle § 37 odst. 2,

  l) povolují výjimky ze zákazů (§ 16, 26, 29 a § 35 odst. 2) u národních
  parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a
  národních přírodních památek (§ 43 odst. 3),

  m) vydávají závazné stanovisko potřebné k ohlášení stavby, vydání
  územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí
  o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou
  stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav
  podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním
  dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního
  zákona (§ 44 odst. 1),

  n) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších
  ochranných podmínkách národních parků, chráněných krajinných oblastí,
  národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (§ 44
  odst. 3),

  o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle §
  64.

  (3) Správy jsou oprávněny k vydání nařízení pro obvod své působnosti, a
  to podle § 5 odst. 1, § 33 odst. 1, § 36 odst. 1 a § 45 odst. 1,
  není-li k tomu příslušné Ministerstvo životního prostředí. Návrh
  nařízení  projedná správa s dotčenými obcemi. Nařízení musí být
  vyhlášeno vyvěšením na úřední desce správy po dobu 15 dnů, což je
  podmínkou jeho platnosti. Za den vyhlášení se považuje první den
  vyvěšení nařízení na úřední desce. Kromě toho může správa uveřejnit
  nařízení způsobem v místě obvyklým.

  (4) Nařízení správy nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
  jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. V
  případě, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může nařízení správy
  nabýt platnosti a účinnosti již dnem vyhlášení.

  (5) Nařízení musí být každému přístupné na pověřených obecních úřadech
  a obecních úřadech v obcích, jejichž územního obvodu se týká. Nařízení
  zašle správa neprodleně Ministerstvu životního prostředí.

  (6) Odporuje-li nařízení správy nebo jeho část zákonu nebo jinému
  právnímu předpisu vydanému k provedení zákona, Ministerstvo životního
  prostředí je nebo jeho část zruší. Zrušení je platné dnem doručení jeho
  písemného vyhotovení správě a účinné po uplynutí 15 dnů po jeho
  uveřejnění na úřední desce.

  (7) Správy plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody ve
  svých  územních  obvodech.  Přitom  zejména  provádějí  potřebné
  inventarizační přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně
  přírody, spolupracují s výzkumnými a vědeckými pracovišti, zajišťují
  strážní, informační a kulturně výchovnou činnost. Správy dále zajišťují
  péči o zvláště chráněná území ve své územní působnosti.

  (8) Správy národních parků dále vykonávají na území národních parků
  působnost svěřenou podle zvláštních předpisů krajským úřadům, obecním
  úřadům obcí s rozšířenou působností, obcím a pověřeným obecním úřadům
  na úseku rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu^40).

  (9) Správy navrhují plány péče o národní parky, chráněné krajinné
  oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich
  ochranná pásma (§ 38) a zřizují radu národního parku (§ 20).

  (10) Správy vymezují a hodnotí místní a regionální systém ekologické
  stability (§ 4 odst. 1) na území chráněných krajinných oblastí,
  národních parků a jejich ochranných pásem.

  (11) Správy jsou ve své územní působnosti podle odstavce 1 odvolacím
  orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle tohoto zákona.

  § 78a

  Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů

  (1) Na území vojenských újezdů^26) vykonávají státní správu v ochraně
  přírody a krajiny újezdní úřady^26) v rozsahu působnosti obecních
  úřadů, pověřených obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, orgánů
  krajů a správ, není-li k ní příslušné Ministerstvo obrany.

  (2) Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů

  a)  zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
  prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody,

  b) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o přírodní rezervace a
  přírodní památky a jejich ochranná pásma a zajišťuje jejich realizaci
  ve spolupráci s újezdními úřady podle § 38,

  c) sjednává smlouvy o ochraně území podle § 39, prohlašuje tato území
  za chráněná a ruší smluvní ochranu těchto území postupem podle § 45
  odst. 2,

  d) vydává prováděcí právní předpisy, kterými se vyhlašují nebo zrušují
  přírodní rezervace a přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště
  chráněných území a jimiž se stanoví bližší podmínky jejich ochrany;
  prohlašuje území za chráněná podle § 39,

  e) předává dokumentaci zvláště nebo smluvně chráněných území do
  Ústředního seznamu ochrany přírody; oznamuje vyhlášení přírodních
  rezervací,  přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
  chráněných území katastrálním úřadům,

  f) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,

  g) spolupracuje s ostatními správními úřady při zajišťování ekologické
  výchovy a vzdělávání,

  h) vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst.
  1,

  i) vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako dotčený orgán
  ochrany přírody z hlediska své působnosti,

  j) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona
  újezdními úřady.

  § 79

  Působnost Ministerstva životního prostředí

  (1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy
  ochrany přírody v České republice.

  (2) Ministerstvo životního prostředí

  a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie
  ochrany přírody v České republice,

  b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a
  krajiny,

  c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
  republiky v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,

  d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany
  přírody a krajiny,

  e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy
  Evropských společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a
  planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť,

  f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny,

  g) řídí činnost České inspekce životního prostředí a správ a plní jiné
  úkoly stanovené tímto zákonem.

  (3) Ministerstvo životního prostředí dále

  a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické
  stability podle § 4 odst. 1,

  b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů
  chráněných mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7,

  c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně
  nebo zrušení, vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem
  umožňujícím dálkový přístup podle § 5 odst. 8 až 11,

  d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o
  případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom
  rozsah jejich použití v národních parcích a v národních přírodních
  rezervacích,

  e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a
  návrhy právních předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné
  krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky
  nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,

  f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3
  a vydává povolení k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53,

  g) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví
  státu na území přírodních rezervací a přírodních památek,

  h) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní parky, národní
  přírodní rezervace, národní přírodní památky, chráněné krajinné oblasti
  a o ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťuje jejich
  realizaci ve spolupráci se správami podle § 38,

  i)  předává  dokumentaci  vyhlášených národních parků, chráněných
  krajinných  oblastí,  národních  přírodních  rezervací,  národních
  přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území a
  dále ptačích oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního
  seznamu; oznamuje vyhlášení národních parků, chráněných krajinných
  oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a
  ochranných pásem těchto zvláště chráněných území katastrálním úřadům,

  j) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle
  § 45a odst. 4 a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2,

  k) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky
  významné lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6,
  předává je do ústředního seznamu a zveřejňuje je prostřednictvím
  internetu,

  l) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10,

  m) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a
  nájemci pozemků, občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty
  zajišťuje a schvaluje záchranné programy podle § 52,

  n) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,

  o) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2
  písm. b),

  p) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v
  přenesené působnosti, správami a Českou inspekcí životního prostředí,

  q) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám
  územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,

  r)  zřizuje  správy  národních  parků  jako  státní  příspěvkové
  organizace^40b), pokud nebyly zřízeny jiným zákonem^41),

  s) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem
  zajištění ochrany, péče a provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,

  t) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách,
  které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské
  újezdy^41aa).

  (4) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se

  a)  stanoví  seznam  typů evropských stanovišť, prioritních typů
  evropských stanovišť, evropsky významných druhů a prioritních evropsky
  významných druhů, vyskytujících se na území České republiky,

  b)  stanoví  podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické
  stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho
  vytváření podle § 4 odst. 1,

  c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4
  odst. 2,

  d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž
  kácení není třeba povolení podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na
  pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto pozemky užívají, a
  podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení podle §
  8 odst. 5,

  e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím
  zjištění provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při
  provádění geologických prací podle § 10 odst. 5,

  f)  vymezují  zóny ochrany přírody národních parků a chráněných
  krajinných oblastí podle § 17 odst. 2 a § 27 odst. 2,

  g) stanoví výše poplatku podle § 24 odst. 1 a 2, okruh osob
  osvobozených od poplatku, vzor potvrzení o zaplacení poplatku nebo
  potvrzení o osvobození od poplatku a určení vybraných míst na území
  národního parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup
  vztahuje podle § 24 odst. 3,

  h) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo
  ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší
  podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují nebo zrušují přírodní památky
  a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území národních
  parků a jejich ochranných pásem a stanoví bližší podmínky jejich
  ochrany,

  i) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst.
  7, náležitosti a obsah záměru podle § 40 odst. 1, podrobnosti o vedení
  ústředního seznamu a určuje organizační složka státu pověřená vedením
  ústředního seznamu podle § 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu označení a
  vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech podle
  § 42 odst. 5 a bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v
  terénu i mapových podkladech podle § 47 odst. 3,

  j) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob
  označení smluvně chráněného území a smluvně chráněného území památného
  stromu v terénu i mapových podkladech podle § 39 odst. 2,

  k) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v
  terénu i mapových podkladech podle § 45c odst. 1, obsah a náležitosti
  souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí
  oblasti podle § 45c odst. 3 a způsob označení ptačích oblastí v terénu
  i mapových podkladech podle § 45e odst. 7,

  l) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky
  prodloužení autorizace a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst.
  3,

  m) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a
  živočichů podle § 48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a
  míst jejich přirozeného výskytu a dále bližší podmínky jejich ochrany,

  n) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a
  vzor osvědčení podle § 54 odst. 11,

  o) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 5,
  vzor uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v
  případech, kdy není stanoven jiným předpisem,

  p) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle §
  60 odst. 3 zákona,

  q) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a
  biologickém hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,

  r) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle
  § 69 odst. 3 a náležitosti dohody o jeho poskytování,

  s) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních
  závazků,

  t) stanoví podle § 81 odst. 11 podrobnosti o organizaci, úkolech a
  předpokladech pro výkon stráže přírody, vzor služebního odznaku se
  státním znakem a průkazu stráže přírody,

  u) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a
  označení pracovníků ochrany přírody podle § 82 odst. 2,

  v) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č.
  40/1956 Sb. do kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,

  w) zrušuje podle § 90 odst. 10 dosavadní ochrana zvláště chráněných
  území vyhlášených podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními
  orgány státní správy.

  § 79a

  Zvláštní odborná způsobilost

  (1) Správní činnosti v ochraně přírody a krajiny, pokud je vykonávají
  správy,  musí  být zajišťovány prostřednictvím zaměstnanců, kteří
  prokázali zvláštní odbornou způsobilost.

  (2) Správní činnosti uvedené v odstavci 1 může výjimečně vykonávat i
  zaměstnanec, který nemá zvláštní odbornou způsobilost,

  a) nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke
  správám nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je
  prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, nebo

  b) na jehož žádost nebo na žádost správ vydá Ministerstvo životního
  prostředí doklad o vzdělání nebo jeho části získaného zaměstnancem v
  jiném studijním programu nebo v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud
  žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělání, o jehož uznání žádá, jsou
  rovnocenné obsahu a rozsahu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle
  odstavce 4.

  (3) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se
  dokladem o vykonání zkoušky. Zaměstnanec je povinen prokázat zvláštní
  odbornou způsobilost k výkonu správních činností uvedených v odstavci 1
  do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke správám nebo ode dne, kdy
  začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné
  způsobilosti předpokladem.

  (4) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti má obecnou a zvláštní část.
  Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných
  principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích,
  zákona o krajích a správního řádu, a schopnost aplikace těchto
  předpisů. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních
  činností uvedených v odstavci 1, zvláště znalost působnosti správ
  vztahující se k těmto činnostem, a schopnost jejich aplikace.

  (5) Správy jsou povinny přihlásit zaměstnance, který vykonává správní
  činnosti uvedené v odstavci 1, k vykonání zkoušky do 6 měsíců od vzniku
  pracovního poměru nebo do 3 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat správní
  činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti
  předpokladem.

  (6) Provádění zkoušek o zvláštní odborné způsobilosti zabezpečuje
  Ministerstvo  životního  prostředí  ve  spolupráci  s příslušnými
  ministerstvy a s ostatními ústředními správními úřady. O zabezpečení a
  průběhu zkoušky, o zkušební komisi, o dokladu o vykonání zkoušky a o
  řízení o námitkách platí obdobně § 22 až 26 zákona o zvláštní odborné
  způsobilosti úředníků územních samosprávných celků^41a).

  § 80

  Působnost České inspekce životního prostředí

  (1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) dozírá,
  jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a
  fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí
  týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje
  případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby
  odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat
  prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle §
  66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle
  § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření
  podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.
  Inspekce  dále  provádí  kontroly  podmíněnosti  podle  zákona o
  zemědělství^41c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských
  společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a
  integrovaný administrativní a kontrolní systém^41d), s výjimkou těchto
  kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.

  (2) Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení,
  případně zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich
  nedostatků a příčin.

  (3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení
  povinností při ochraně přírody a krajiny podle tohoto zákona. Inspekce
  může zahájit řízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je již
  obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa.
  Pokud řízení o pokutě zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  krajský úřad nebo správa a inspekce ve stejný den, provede řízení o
  uložení pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad
  nebo správa. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a obecní
  úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa vzájemně
  informují. O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje Ministerstvo
  životního prostředí.

  (4) Úkoly inspekce plní inspektoři, kteří se prokazují služebními
  průkazy.

  § 81

  Stráž přírody

  (1) Krajské úřady a správy (dále jen „ustanovující úřady“) ustanovují
  stráž přírody zejména z řad dobrovolných pracovníků. Posláním stráže
  přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

  (2) Stráž přírody se skládá ze strážců a zpravodajů, které jmenuje a
  odvolává územně příslušný ustanovující úřad.

  (3) Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která

  a) je občanem České republiky,

  b) je starší 21 let,

  c) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

  d) má způsobilost k právním úkonům,

  e) je zdravotně způsobilá,

  f) prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto
  zákona a znalost souvisejících předpisů,

  g) složila před ustanovujícím úřadem slib tohoto znění: „Slibuji, že
  jako stráž přírody budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit
  povinnosti při kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a
  krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a
  nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody.“

  (4) Stráži přírody vydá ustanovující úřad služební odznak se státním
  znakem a průkaz stráže přírody. V průkazu stráže přírody současně
  stanoví obvod její působnosti. Ustanovující úřad vede evidenci stráží
  přírody.

  (5) Stráž přírody je povinna oznámit ustanovujícímu úřadu do 30 dnů od
  jejich vzniku všechny změny týkající se podmínek uvedených v odstavci
  3.

  (6) Ustanovující úřad ustanovení stráže přírody zruší, pokud fyzická
  osoba přestala tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v
  odstavci 3 nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných
  nebo nepravdivých údajů. Ustanovující úřad může ustanovení stráže
  přírody zrušit též z vlastního podnětu z jiných důvodů nebo na žádost
  osoby, která je ustanovena stráží přírody. Osoba, u níž ustanovující
  úřad zrušil ustanovení stráží přírody, je povinna neprodleně odevzdat
  tomuto úřadu služební odznak a průkaz stráže přírody.

  (7) Na řízení o ustanovování stráže přírody se nevztahují obecné
  předpisy o správním řízení.

  (8) Strážci jsou oprávněni

  a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu
  přírody,

  b) ukládat a vybírat blokové pokuty^42) za přestupky na úseku ochrany
  přírody,

  c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62,

  d)  zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při
  porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji
  orgánu  Policie  České  republiky; přistižené osoby jsou povinny
  uposlechnout,

  e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky,
  popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností
  zajistit vlastními silami a prostředky.

  (9) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části
  druhé až páté tohoto zákona je strážce přírody oprávněn k pozastavení
  rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný
  orgán ochrany přírody. Opatření potvrdí, změní nebo zruší orgán ochrany
  přírody nejpozději do 15 dnů od jeho vydání.

  (10) Podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon stráže
  přírody  stanoví  Ministerstvo  životního  prostředí  vyhláškou.
  Ministerstvo životního prostředí stanoví v této vyhlášce též vzor
  služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody.

  § 81a

  Stráž přírody je při své činnosti povinna

  a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,

  b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování
  předpisů o ochraně přírody a krajiny,

  c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu,
  který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům
  Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

  § 81b

  (1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc stráži přírody
  na její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen „poškozený“). Stát se
  této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu
  poškozený úmyslně.

  (2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah
  a  výše  náhrady  škody  podle ustanovení občanského zákoníku o
  odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech.

  (3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v
  souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda,
  a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v
  penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s
  pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

  (4) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s
  pomocí poskytnutou stráži přírody.

  (5) Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou
  stráži přírody v souvislosti s plněním jejích úkolů.

  (6) Stát odpovídá i za škodu způsobenou stráží přírody v souvislosti s
  plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou
  osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok
  vyvolala.

  (7) Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu orgán, který stráž
  přírody ustanovil.

  § 82

  Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody

  (1)  Nosit stejnokroje ochrany přírody mohou pracovníci správ a
  inspekce.

  (2) Podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení
  pracovníků ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí
  obecně závazným právním předpisem.

  HLAVA DRUHÁ

  § 83

  Řízení ve věcech ochrany přírody

  (1) K ústnímu jednání přizve orgán ochrany přírody všechny jemu známé
  účastníky řízení. V případech, kdy rozhodnutí orgánů ochrany přírody
  může ovlivnit přírodní poměry v územních obvodech několika obcí, oznámí
  orgán ochrany přírody termín a předmět ústního jednání také veřejnou
  vyhláškou vyvěšenou v těchto obcích.

  (2) Jestliže je nařízeno ústní jednání, je povinen orgán ochrany
  přírody doručit předvolání k tomuto jednání účastníku řízení nejméně 15
  dnů, ve zvláště složitých případech 30 dnů přede dnem ústního jednání.
  Stejnou dobu musí být vyvěšena veřejná vyhláška o ústním jednání.

  (3) V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody
  bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení
  řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

  (4) Nevylučuje-li to povaha věci nebo nebrání-li tomu důležitý zájem
  některého z účastníků řízení, může orgán ochrany přírody spojit různá
  řízení podle tohoto zákona a vydat žadateli nebo osobě, jíž má být
  uložena povinnost, několik rozhodnutí společně.

  § 84

  Změny a zrušení rozhodnutí

  (1) Orgán ochrany přírody může z vlastního podnětu nebo na návrh po
  provedeném řízení jím vydané rozhodnutí změnit, popřípadě zrušit,

  a) dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí,

  b) vyžadují-li to zájmy přírody a krajiny chráněné tímto zákonem,
  zejména vznikla-li nebo hrozí-li vážná ekologická újma,

  c) nedodržuje-li oprávněný opětovně podmínky rozhodnutí nebo povinnosti
  stanovené v něm orgánem ochrany přírody,

  d) nevyužívá-li oprávněný rozhodnutí bez zvláštního důvodu po dobu
  delší dvou let,

  e)  dochází-li  při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí k
  porušování ustanovení tohoto zákona nebo k podstatnému poškozování
  jiných oprávněných zájmů v ochraně přírodního prostředí.

  (2)  Ministerstvo  životního prostředí si může změnu či zrušení
  rozhodnutí vyhradit, jde-li o rozhodnutí nižšího orgánu ochrany přírody
  z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo e).

  § 85

  Státní dozor v ochraně přírody

  (1) Krajské úřady a správy dozírají, zda v obvodu jejich působnosti
  nedochází k ohrožování zájmů ochrany přírody a krajiny, dozírají na
  dodržování tohoto zákona a prováděcích předpisů a v rozsahu své
  působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. Tyto orgány
  zejména dozírají, jak jsou dodržována vydaná rozhodnutí a závazná
  stanoviska na úseku ochrany přírody a krajiny, plněny povinnosti
  fyzických a právnických osob vyplývající z předpisů na ochranu přírody
  a krajiny, zajišťovány ochranné podmínky zvláště chráněných částí
  přírody a dodržována ochrana významných krajinných prvků, připravovány
  a naplňovány plány, projekty a opatření k obnově systému ekologické
  stability.

  (2) Ministerstvo životního prostředí dozírá v rámci vrchního dozoru v
  ochraně přírody na to, jak orgány ochrany přírody, stráž přírody,
  fyzické  i právnické osoby provádějí ustanovení tohoto zákona a
  prováděcích předpisů. Ministerstvo životního prostředí dozírá zejména,
  jak jsou dodržována rozhodnutí a závazná stanoviska orgánů ochrany
  přírody, plněny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně přírody a
  krajiny, zpracovávány a zajišťovány plány péče o zvláště chráněná území
  a záchranné programy rostlin a živočichů, dodržovány podmínky ochrany
  národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
  rezervací  a národních přírodních památek. Zjistí-li Ministerstvo
  životního  prostředí  závady,  uloží  potřebná opatření k jejich
  odstranění.

  ČÁST OSMÁ

  ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PŘÍRODY

  § 86

  Odstranění následků neoprávněných zásahů

  (1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny
  chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního
  stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do
  původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody.

  (2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán
  ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní
  opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti,
  následky nedovoleného jednání.

  (3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního
  opatření není dotčena povinnost náhrady škody podle jiných předpisů ani
  možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.

  § 87

  Přestupky

  (1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické
  osobě, která se dopustí přestupku tím, že

  a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném
  území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,

  b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů
  rostlin,

  c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky
  nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

  d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup
  na pozemky, které vlastní nebo užívá,

  e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,

  f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení
  zvláště chráněných částí přírody,

  g) neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9,

  h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,

  i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11
  odst. 1,

  j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo
  vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do
  volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

  k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků
  či pěstování zvláště chráněných rostlin,

  l)  nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného
  živočicha  nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání
  osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému
  orgánu ochrany přírody.

  (2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické
  osobě, která se dopustí přestupku tím, že

  a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení
  určená k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území,

  b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď
  přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního
  prostředí,

  c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště
  chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí
  jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo
  chytá zvláště chráněné živočichy,

  d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při
  zásazích  proti  škůdcům,  rostlinným  chorobám,  plevelům a při
  hygienických opatřeních,

  e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,

  f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu
  orgánu ochrany přírody,

  g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné
  povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle § 10,

  h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,

  i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle
  § 19.

  (3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické
  osobě, která se dopustí přestupku tím, že

  a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho
  část,

  b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého
  druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí,

  c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého
  druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,

  d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích
  mimo les,

  e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do
  původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86
  či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,

  f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních
  zásahů na pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle §
  40 odst. 4,

  g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a
  živočichů podle § 5 odst. 3,

  h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66,

  i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo
  zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště
  chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle
  zvláštního předpisu^4a), toto ustanovení se nepoužije,

  j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,

  k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§
  13),

  l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky
  souhlasu podle § 44 a 57,

  m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,

  n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném
  území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou
  nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
  přírody, bez tohoto souhlasu,

  o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště
  chráněné rostliny nebo živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného
  podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu^4a),
  popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.

  (4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů,
  dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly
  spáchány ve zvláště chráněných územích.

  § 88

  Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské
  činnosti

  (1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč
  právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
  která se dopustí protiprávního jednání tím, že

  a) poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní
  nebo ohrožuje jeho dochovaný stav,

  b) poškodí nebo zničí památný strom,

  c) poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin
  rostoucích mimo les,

  d) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů
  rostlin,

  e) usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni,
  nebo zvláště chráněné živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně
  zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

  f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení
  zvláště chráněných částí přírody,

  g) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup
  na pozemky, které vlastní nebo užívá,

  h) nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní
  povinnost náhradní výsadby podle § 9,

  i) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu
  orgánu ochrany přírody,

  j) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch,

  k) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64 nebo
  porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku,

  l) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást nebo porušuje jiné
  povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle § 10,

  m) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11
  odst. 1,

  n) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo
  vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do
  volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody.

  (2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč
  právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
  která se dopustí protiprávního jednání tím, že

  a) naruší krajinný ráz nesplněním povinností podle § 12 odst. 2,

  b) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,

  c) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení
  určená k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území,

  d) zničí jedince zvláště chráněného druhu rostlin buď přímo nebo
  nedovoleným zásahem do jejich prostředí,

  c) usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn
  nedovoleným zásahem do jejich prostředí,

  f) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při
  zásazích  proti  škůdcům,  rostlinným  chorobám,  plevelům a při
  hygienických opatřeních,

  g) neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do
  původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě podle § 86 či přiměřená
  náhradní opatření podle § 67 odst. 4,

  h)  nesplní  povinnosti  vlastníka či nájemce pozemku zdržet se
  negativních zásahů na pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní
  ochrany podle § 40 odst. 4,

  i) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbytečnému úhynu rostlin a
  živočichů podle § 5 odst. 3, nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvlášť
  chráněné nerosty,

  j) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovené podle § 66,

  k) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo
  zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště
  chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle
  zvláštního předpisu^4a), toto ustanovení se nepoužije,

  l) nezajistí ochranu paleontologického nálezu před zničením, poškozením
  nebo odcizením podle § 11,

  m) překročí nezbytně nutnou míru při poškozování obecně či zvláště
  chráněných částí přírody na územích sloužících zájmům obrany státu
  podle § 90 odst. 2,

  n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném
  území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou
  nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
  přírody, bez tohoto souhlasu,

  o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště
  chráněné rostliny nebo živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného
  podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu^4a),
  popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54,

  p) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky
  souhlasu podle § 44 a 57.

  (3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního
  jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a
  krajiny.

  (4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode
  dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

  (5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci
  rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena.

  (6) Uložením pokuty právnické osobě zůstává nedotčena její odpovědnost,
  případně odpovědnost jejích pracovníků podle zvláštních předpisů.

  § 88a

  Vybírání a vymáhání pokut

  Pokutu uloženou inspekcí nebo správou podle § 87 nebo § 88 anebo
  újezdním úřadem vybírají tyto úřady. V ostatních případech pokutu
  vybírá a vymáhá orgán ochrany přírody, který ji uložil. Výnosy pokut
  uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem
  rozpočtu obce a výnosy pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem
  rozpočtu kraje. Výnosy pokut uložených správou a inspekcí se dělí
  způsobem upraveným zvláštním zákonem^7), s výjimkou území vojenských
  újezdů, kde je výnos pokut příjmem státního rozpočtu. Výnosy z pokut
  může obec užít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu
  přírody a krajiny v obci.

  § 89

  Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů

  (1) Orgán ochrany přírody může nedovoleně držené jedince zvláště
  chráněných druhů rostlin a živočichů a ptáků odebrat. Odebrat může i
  jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů
  chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince
  neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen
  nebo zakázán podle mezinárodních úmluv. V případě odebrání na základě
  zvláštního předpisu^4a) se toto ustanovení nepoužije.

  (2) Písemné rozhodnutí o odebrání podle odstavce 1 musí orgán ochrany
  přírody vydat nejpozději do 15 dnů ode dne odebrání, jinak je odebrání
  neplatné.

  (3) Vlastníkem odebrané věci se stává stát. Podrobnosti může stanovit
  Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  ČÁST DEVÁTÁ

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  § 90

  Ustanovení společná

  (1) Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona k plánům
  a politikám, které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též
  nevydávají ve správním řízení. Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná
  podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního
  právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu.
  Odkladný účinek odvolání je vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení
  přechodně chráněné plochy podle § 13, omezení a zákazu činnosti podle §
  66 a odebrání rostlin a živočichů podle § 89.

  (2) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na
  činnosti  konané  v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo
  bezpečnosti  státu^43b),  zejména  z důvodu výcviku nebo cvičení
  ozbrojených  sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování
  přírody z důvodu obrany státu v těchto případech nesmí překročit
  nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k poškozování přírody z důvodů
  zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku
  nebo cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů,
  Ministerstvo  obrany  nebo  Ministerstvo  vnitra v součinnosti s
  Ministerstvem životního prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození
  přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.

  (3) Při hornické činnosti v dobývacím prostoru výhradních ložisek
  nerostů^44) lze povinnosti podle § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 51
  odst. 2 uplatnit jen v dohodě s osobou oprávněnou k výkonu hornické
  činnosti podle zvláštního předpisu^45).

  (4) Nápravné opatření podle § 86 se neuloží, pokud bylo k nápravě
  ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě
  rostoucích rostlin nebo na přírodních stanovištích vymezených v zákoně
  o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
  zákonů^46a) vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle
  zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
  některých zákonů^46a). Zahájené řízení o uložení nápravného opatření
  podle § 86 orgán ochrany přírody přeruší, pokud bylo k nápravě
  ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě
  rostoucích rostlin nebo na přírodních stanovištích vymezených v zákoně
  o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
  zákonů^46a) zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle zákona
  o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
  zákonů^46a).

  (5) Státní přírodní rezervace vyhlášené podle § 4 odst. 3 zákona č.
  40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se převádějí do kategorie
  národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33),
  národních přírodních památek (§ 35) nebo přírodních památek (§ 36).
  Kategorizaci těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí
  obecně závazným právním předpisem.

  (6) Chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní
  plochy vyhlášené podle § 5 zákona č. 40/1956 Sb. se vyhlašují za
  národní přírodní památky či přírodní památky (§ 35 a 36). Kategorizaci
  těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným
  právním předpisem.

  (7) Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky vyhlášené
  podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb. se tímto prohlašují za přírodní památky
  (§ 36), pokud nebudou zařazeny do kategorie národních přírodních
  rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33) nebo národních přírodních
  památek (§ 35) Ministerstvem životního prostředí obecně závazným
  právním předpisem.

  (8) Stromy a jejich skupiny vyhlášené podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb.
  za chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky se tímto
  prohlašují památnými stromy (§ 46).

  (9) Národní parky a chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle § 8
  zákona č. 40/1956 Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky (§ 15) a
  chráněné krajinné oblasti (§ 25).

  (10)  Oblasti klidu vyhlášené obecně závaznými právními předpisy
  okresních národních výborů^47) se tímto prohlašují za přírodní parky (§
  12).

  (11) Dosavadní ochranu zvláště chráněného území, vyhlášeného podle
  dřívějších předpisů před účinností tohoto zákona ústředním orgánem
  státní správy, jež přešlo do kategorie přírodní rezervace nebo přírodní
  památka, může Ministerstvo životního prostředí zrušit obecně závazným
  právním předpisem v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno
  zvláště chráněné území okresním úřadem, krajským úřadem nebo správou
  podle tohoto zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.

  (12) Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 a § 12 se nevztahují na činnosti konané
  v  přímé  souvislosti  se správou státních hranic^47a). Případné
  poškozování přírody z důvodu správy státních hranic v těchto případech
  nesmí překročit nezbytně nutnou míru.

  (13) K zajištění přehledu o pozemcích v obvodu své působnosti pro účely
  ochrany přírody a pro vymezování zvláště chráněných území a jejich
  ochranných pásem jsou orgány ochrany přírody a organizační složka státu
  pověřená správou ústředního seznamu oprávněny využívat bezplatně údajů
  katastru nemovitostí^47b).

  (14) Činnosti zakázané nebo omezené bližšími ochrannými podmínkami
  uvedenými v právních předpisech, kterými byly vyhlášeny národní parky,
  chráněné krajinné oblasti, státní přírodní rezervace, chráněné přírodní
  výtvory, chráněné přírodní památky, chráněná naleziště, chráněné parky
  a zahrady a chráněné studijní plochy a jejich ochranná pásma podle
  zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se nadále považují za
  činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody podle § 44 odst. 3.

  (15) V řízeních podle jiných právních předpisů, v nichž mohou být
  dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, jsou orgány ochrany přírody
  dotčenými orgány.

  (16) Zákazy vstupu a vjezdu stanovené tímto zákonem se nevztahují na
  pracovníky orgánů ochrany přírody, správ národních parků a stráže
  ochrany přírody při plnění povinností plynoucích z tohoto zákona.

  (17)  Orgány ochrany přírody poskytují předběžné informace podle
  správního řádu^47c).

  § 90a

  Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou
  působností, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům
  statutárních měst nebo úřadům městských částí hlavního města Prahy
  podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

  § 91

  Ustanovení přechodné

  Státní správu lesního hospodářství nad vojenskými lesy48) na území
  Národního parku Šumava, u kterých již pominuly důvody jejich prohlášení
  za vojenské lesy, vykonává Správa národního parku Šumava v rozsahu
  podle § 78 odst. 4.

  § 92

  Ustanovení zrušovací

  Zrušují se:

  1. zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona ČNR
  č. 146/1971 Sb., zákona ČNR č. 137/1982 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
  a zákona ČNR č. 65/1986 Sb.,

  2. § 2 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního
  znaku a státní vlajky České republiky,

  3. § 3, § 5 odst. 1 a § 7 nařízení vlády České republiky č. 163/1991
  Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho
  ochrany,

  4. § 3, § 5 odst. 1 a § 7 nařízení vlády České republiky č. 164/1991
  Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho
  ochrany,

  5. § 3, § 5 odst. 1 a § 7 nařízení vlády České republiky č. 165/1991
  Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho
  ochrany,

  6. vyhláška č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně
  stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich
  kácení a o způsobu využití dřevní hmoty těchto stromů,

  7. vyhláška č. 131/1957 Ú. l., o dobrovolných pracovnících státní
  ochrany přírody (konzervátorech a zpravodajích),

  8. vyhláška č. 228/1959 Ú. l., o evidenci chráněných částí přírody a o
  náhradě za majetkovou újmu vzniklou z omezení stanovených podmínkami
  ochrany.

  § 93

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

  Příloha

  Správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky,
  chráněnými  krajinnými oblastmi a jejich ochrannými pásmy, podle
  ustanovení § 78 odst. 1 zákona:
------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------
Název správy        Sídlo správy  Správní obvod          Zřizovací právní předpis národního
                                       parku
------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku   Vimperk     Národní park Šumava       nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb.
Šumava

Správa Národního parku   Znojmo     Národní park Podyjí a jeho    nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb.
Podyjí                   ochranné pásmo

Správa Krkonošského     Vrchlabí    Krkonošský národní park a jeho  nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb.
národního parku               ochranné pásmo

Správa Národního parku   Krásná Lípa   Národní park České Švýcarsko   zákon č. 161/1999 Sb.
České Švýcarsko
------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

Chráněné krajinné oblasti:

------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Název správy         Sídlo správy    Správní obvod        Zřizovací právní předpis chráněné
                                       krajinné oblasti
------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Správa Chráněné krajinné   Rožnov pod     Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 5373/1973
oblasti Beskydy        Radhoštěm     Beskydy

Správa Chráněné krajinné   Luhačovice     Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 17644/1980
oblasti Bílé Karpaty               Bílé Karpaty

Správa Chráněné krajinné   Louňovice pod   Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 17332/1981
oblasti Blaník        Blaníkem      Blaník

Správa Chráněné krajinné   Český Krumlov   Chráněná krajinná oblast  vyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb.
oblasti Blanský les               Blanský les

Správa Chráněné krajinné   Police nad     Chráněná krajinná oblast  vyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb.
oblasti Broumovsko      Metují       Broumovsko

Správa Chráněné krajinné   Litoměřice     Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 6883/1976
oblasti České Středohoří             České Středohoří

Správa Chráněné krajinné   Karlštejn     Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 4947/1972
oblasti Český kras                Český kras

Správa Chráněné krajinné   Přimda       Chráněná krajinná oblast  nařízení vlády č. 70/2005 Sb.
oblasti Český les                Český les

Správa Chráněné krajinné   Turnov       Chráněná krajinná oblast  nařízení vlády č. 508/2002 Sb.
oblasti Český ráj                Český ráj

Správa Chráněné krajinné   Jeseník      Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 9886/1969
oblasti Jeseníky                 Jeseníky

Správa Chráněné krajinné   Liberec      Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 13853/1967
oblasti Jizerské hory              Jizerské hory

Správa Chráněné krajinné   Mělník       Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 6070/1976
oblasti Kokořínsko                Kokořínsko

Správa Chráněné krajinné   Zbečno       Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 21973/1978
oblasti Křivoklátsko               Křivoklátsko

Správa Chráněné krajinné   Děčín       Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 4946/1972
oblasti Labské pískovce             Labské pískovce

Správa Chráněné krajinné   Litovel      Chráněná krajinná oblast  vyhláška MŽP ČR č. 464/1990 Sb.
oblasti Litovelské Pomoraví           Litovelské Pomoraví

Správa Chráněné krajinné   Jablonné v     Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 6227/1975
oblasti Lužické hory     Podještědí     Lužické hory

Správa Chráněné krajinné   Blansko      Chráněná krajinná oblast  výnos MŠK č.j. 18001/1955
oblasti Moravský kras              Moravský kras

Správa Chráněné krajinné   Rychnov nad    Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 16369/1969
oblasti Orlické hory     Kněžnou      Orlické hory

Správa Chráněné krajinné   Mikulov      Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 5790/1976
oblasti Pálava                  Pálava

Správa Chráněné krajinné   Studénka      Chráněná krajinná oblast  vyhláška MŽP ČR č. 155/1991 Sb.
oblasti Poodří                  Poodří

Správa Chráněné krajinné   Mariánské Lázně  Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 7657/1974
oblasti Slavkovský les              Slavkovský les

Správa Chráněné krajinné   Vimperk      Chráněná krajinná oblast  výnos MK č.j. 53855/1963
oblasti Šumava                  Šumava

Správa Chráněné krajinné   Třeboň       Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 22737/1979
oblasti Třeboňsko                Třeboňsko

Správa Chráněné krajinné   Žďár nad Sázavou  Chráněná krajinná oblast  výnos MK ČSR č.j. 8908/1970
oblasti Žďárské vrchy              Žďárské vrchy

Správa Chráněné krajinné   Nasavrky      Chráněná krajinná oblast  vyhláška MŽP ČR č. 156/1991 Sb.
oblasti Železné hory               Železné hory
------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------


  * * *

  1. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb.,
  kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně
  přírody a krajiny, nabylo účinnosti dnem vyhlášení (30. června 1992).

  2. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
  zákonů (lesní zákon), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

  3. Nález Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., ve věci návrhu
  na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č.
  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nabyl účinnosti dnem 15.
  ledna 1997.

  4. Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů
  volně  žijících  živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších
  opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České
  národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
  pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1997.

  5. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
  nabyl účinnosti dnem 1. července 1998.

  6. Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České
  Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
  krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna
  2000.

  7. Zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní
  zákon,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o
  myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o
  rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o
  státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů (lesní zákon), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.

  8.  Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2001.

  9. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
  o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
  o integrované prevenci), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

  10. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v
  souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2003.

  11. Zákon č. 168/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o
  ochraně  přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nabyl
  účinnosti dnem jeho vyhlášení (16. dubna 2004).

  12. Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o
  ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
  znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
  republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
  předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (28. dubna 2004).

  13. Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a
  planě  rostoucích  rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
  opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o
  obchodování s ohroženými druhy), nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o
  přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května
  2004).

  14. Zákon č. 387/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o
  uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
  významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k
  zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
  s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o
  ochraně  přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nabyl
  účinnosti dnem jeho vyhlášení (31. října 2005).

  15. Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o
  územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé
  další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

  16. Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s
  přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2007.

  17. Zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o
  integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
  znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
  ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti
  prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.
  června 2006).

  18. Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
  zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, nabyl účinnosti dnem 1. ledna
  2008.

  19. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
  Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  nabyl účinnosti dnem 1. července 2008.

  20. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
  nápravě a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti devadesátým dnem
  ode dne jeho vyhlášení (17. srpna 2008).

  21. Zákon č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na
  ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
  předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
  následujícího po dni jeho vyhlášení (1. října 2008).

  22. Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s přijetím zákona o volném pohybu služeb, nabyl účinnosti dnem 28.
  prosince 2009.

  23. Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s přijetím zákona o základních registrech, nabývá účinnosti dnem 1.
  července 2010.

  24. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s přijetím daňového řádu, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

  25. Zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o
  zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
  nabyl účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího
  po dni jeho vyhlášení (1. října 2008).

  26. Zákon č. 349/2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
  přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999
  Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon
  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
  předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem
  druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.
  prosince 2009).

  27. Zákon č. 381/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o
  ochraně  přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nabyl
  účinnosti dnem 2. ledna 2010.

  Předseda vlády:

  Ing. Fischer, CSc., v. r.

  1) Čl. 1 bod 4 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o
  prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů
  volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
  s těmito druhy.

  1a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a
  planě  rostoucích  rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
  opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o
  obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.

  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a
  planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení
  Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
  rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

  1b) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
  zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1c) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
  stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

  Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících
  ptáků.

  1d) Příloha I směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně
  přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
  rostlin.

  1e) Přílohy II, IV a V směrnice Rady 92/43/EHS.

  1f) Příloha II směrnice Rady 92/43/EHS.

  1g) Směrnice Rady 92/43/EHS.

  3a) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  3b) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
  změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
  životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

  4) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
  pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
  zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
  předpisů. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
  stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
  (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

  4b) § 24a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
  proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. § 42 zákona č. 449/2001
  Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. § 49 odst. 1 písm.
  v) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
  souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č.
  186/2006 Sb.

  4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a
  planě  rostoucích  rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
  opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o
  obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

  4c) Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně
  žijících ptáků.

  4d) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  5) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
  pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
  zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
  předpisů. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
  408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č.
  92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění
  pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění
  pozdějších předpisů.

  6) § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
  znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

  6a) § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.
  175/2002 Sb.

  6b) Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
  o změně některých zákonů (vodní zákon), § 24 odst. 3 písm. g), § 25
  odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. f) zákona
  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
  energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
  ve znění pozdějších předpisů.

  7) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České
  republiky.

  8) Ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

  9) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
  předpisů.

  10) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
  stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
  (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

  13) Například zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových
  vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, zákon
  č. 403/1990 Sb., o odstranění některých majetkových křivd, zákon č.
  87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 92/1991 Sb., o
  podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 229/1991 Sb.,
  o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

  14) Ustanovení § 10 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

  14a) Například část čtvrtá zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovení § 24 zákona č. 289/1995
  Sb., o lesích, ustanovení § 23 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
  ustanovení § 36 až 38 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

  15) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o
  územním  plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
  pozdějších předpisů.

  16) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
  (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 200/1994
  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
  s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve
  znění pozdějších předpisů.

  19a) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
  změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
  stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
  (zákon o rybářství), zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
  pozdějších předpisů.

  19c) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
  změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
  životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

  17) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  19e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
  změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
  pozdějších předpisů.

  19h) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  19g) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
  změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
  pozdějších předpisů.

  20) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  20a) Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9.
  prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
  rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

  20b) § 43 zákona č. 183/2006 Sb.

  20c) Část čtvrtá správního řádu.

  20d) Čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

  20e) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

  21) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
  stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
  (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 289/1995
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
  znění  pozdějších předpisů. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
  pomocných  půdních  látkách,  pomocných rostlinných přípravcích a
  substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o
  hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

  21b) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
  znění pozdějších předpisů.

  21c) Zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  21f) Zákon č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 99/2004 Sb.

  21d) Například zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
  zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

  21e) Například vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy
  nebo škody způsobené na lesích.

  22) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
  a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
  jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  23) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
  znění pozdějších předpisů.

  24) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  25) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k
  pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších
  předpisů.

  25a) § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
  jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

  26) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve
  znění pozdějších předpisů. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných
  skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  27) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
  předpisů.

  28) Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH
  PRÁV A SVOBOD.

  29) § 127a občanského zákoníku.

  30) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
  předpisů. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
  na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  31) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
  zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 30/2001
  Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
  úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
  předpisů.

  32) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
  zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001
  Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
  pozdějších předpisů. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  33) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
  předpisů.

  34) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

  35) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  37) Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a
  její působnosti v ochraně lesa.

  38) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů.

  39c) Například nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování
  plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s
  jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

  39d) § 66 zákona č. 449/2001 Sb.

  40) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
  zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 449/2001
  Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 99/2004 Sb.,
  o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
  mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o
  rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 334/1992 Sb., o
  ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

  40b) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  41) Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České
  Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
  krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

  41aa) § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
  obrany České republiky.

  41a) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  41c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.
  291/2009 Sb.

  41d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004,
  kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a
  integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v
  nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla
  pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým
  se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

  42) § 13 odst. 2, § 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o
  přestupcích.

  43b) Zákon č. 222/1999 Sb.

  44) § 11 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  45) § 15 až 19 zákona č. 44/1988 Sb. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o
  hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
  pozdějších předpisů.

  46a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
  nápravě a o změně některých zákonů.

  47) § 24a zákona ČNR č. 67/1969 Sb., o národních výborech, ve znění
  pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).

  47a) Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích.

  47b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
  (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  47c) § 139 správního řádu.

 

Datum uveřejnění: 1. června 1992 Poslední změna: 14. února 2010 Počet shlédnutí: 1814