LEGISLATIVA

81/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

81

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I


Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., nařízení vlády č. 119/2005 Sb., nařízení vlády č. 515/2005 Sb. a nařízení vlády č. 351/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:

  „(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři každoročně, a to do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.“.


2. V § 4 odst. 3 se slova „pracovní den“ nahrazují slovy „pracovní den8a)“.

  Poznámka pod čarou č. 8a zní:
  __________
  „8a) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.


3. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

  „(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření, Fond žadatele vyřadí; případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.“.


4. V § 5 odst. 1 větě první se slovo „Žadatel“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 5a odst. 5), žadatel“ a za slovo „žádosti“ se vkládají slova „o změnu zařazení“.

5. V § 5 odst. 1 větě druhé se slovo „výměry“ nahrazuje slovem „zařazení“ a slova „30. dubna“ se nahrazují slovy „15. května“.

6. V § 5 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

7. V § 5 odst. 2 se slovo „kalendářním“ zrušuje.

8. V § 5 odst. 3 se slova „opatření podle § 2“ nahrazují slovy „podopatření podle § 2“.

9. V § 5 odst. 5 písm. e) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „popřípadě zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu12b)“.

  Poznámka pod čarou č. 12b zní:
  __________
  „12b) Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

  Odkaz na dosavadní poznámku pod čarou č. 12b se nahrazuje odkazem č. 12c a poznámka pod čarou č. 12c zní:
  __________
  „12c) § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.


10. V § 5 odstavec 6 zní:

  „(6) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji měl evidovanou v evidenci půdy5), nebo k datu, kdy nastala skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl evidovanou ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy5).


11. V § 5 odst. 7 se slova „na kterou je dotace poskytována v rámci agroenvironmentálního opatření,“ zrušují, slova „snížené výměře“ se nahrazují slovy „snížení výměry“ a slovo „poskytnuté“ se nahrazuje slovy „která byla poskytnuta“.

12. V § 5 odstavce 8 až 10 znějí:

  „(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7 v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
  a) nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření

   1. podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
   2. podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 1, 2, 4 nebo 5, nebo

  b) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6;
  žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, nepodává s touto žádostí žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci9).
  (9) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované zvýšení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavce 1 a snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 8.
  (10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1, 8 nebo 9 rozhodne o zařazení do agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o změnu výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7 o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.


13. V § 5 se odstavce 11 až 14 zrušují.

14. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14 zní:

㤠5a
Přechod a převod zařazení do
agroenvironmentálního opatření


  (1) Jestliže u žadatele dojde k nesplnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace13), která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření.
  (2) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření poskytována dotace, v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části anebo celého podniku14), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.
  (3) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který je již zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž
  a) na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení § 5 odst. 1 až 4 nevztahují;
  b) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 3 až 6 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření;
  c) v ostatních případech uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.
  (4) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který není zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, v němž bude uvedena výměra zařazená do tohoto agroenvironmentálního opatření, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.
  (5) Jestliže dojde k převodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanovuje se
  a) výměra zemědělské půdy, která může být předmětem zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 5 odst. 1 odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,
  b) výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. g) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.
  (6) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen do tohoto agroenvironmentálního opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5 odst. 7 nebo k porušení jiných podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem, za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen.
  (7) Dojde-li v průběhu příslušného období, kdy je zjištěno jakékoli porušení podmínky žadatelem vedoucí k uplatnění postupu podle § 16 až 20, k převodu zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle § 16 až 20 se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli nebo nájemci jen na část podniku (výměry) získanou od původního žadatele.
  (8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, která má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu čtyř kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za pět kalendářních let.
  __________
  13) § 68 obchodního zákoníku.
  14) § 476 až 488i obchodního zákoníku.“.


15. V § 6 odstavec 6 zní:

  „(6) Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci podopatření ekologické zemědělství, dodržuje v průběhu příslušného pětiletého období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen „vyjmenovaná hospodářská zvířata“) ke dni 31. července příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v evidenci půdy5), nejvýše však 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v evidenci půdy5).“.
  Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.


16. V § 6 odstavec 7 zní:

  „(7) Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září tohoto kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k tomuto dni.“.


17. V § 6 odstavec 8 zní:

  „(8) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je mapa půdních bloků se zákresy jednotlivých kultur, popřípadě plodin podle odstavce 9.“.


18. V § 7 odst. 5 písm. a) se slova „v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna“ nahrazují slovy „ke dni 31. července“.

19. V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „vedené v evidenci půdy5)“ nahrazují slovy „evidované v evidenci půdy5) k 31. prosinci příslušného kalendářního roku“.

20. V § 7 odst. 5 písm. c) se slova „30. června“ nahrazují slovy „15. července“.

21. V § 7 odst. 6 písm. c) se za slovo „luk“ vkládají slova „evidovanou v evidenci půdy5) k 31. prosinci příslušného kalendářního roku“.

22. V § 7 odst. 7 písm. g) se za slovo „pastvin“ vkládají slova „evidovanou v evidenci půdy5) k 31. prosinci příslušného kalendářního roku“.

23. V § 7 v úvodní části ustanovení odstavce 8 se slova „písemného souhlasu“ nahrazují slovy „souhlasného vyjádření“.

24. V § 7 odst. 8 písm. b) bodu 2 se slova „15. července“ nahrazují slovy „31. července“.

25. V § 7 odstavec 10 zní:

  „(10) Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září tohoto kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k tomuto dni.“.


26. V § 7 se odstavec 11 zrušuje.

27. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova „15. července“ nahrazují slovy „31. července“.

28. V § 9 odst. 6 písm. a) se slova „15. července“ nahrazují slovy „31. července“.

29. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „15. května“.

30. V § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1 se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ zrušují.

31. V § 11 odst. 4 písm. d) se slova „s písemným souhlasem“ nahrazují slovy „na základě souhlasného vyjádření“.

32. V § 13 odst. 5 písm. c) se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „15. května“.

33. V § 14a odst. 1 písmeno b) zní:

  „b) výměru jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů podle evidence půdy5) v případě písmene a) bodu 1,“.


34. V § 14a odst. 1 písm. c) se slova „písmene a)“ nahrazují slovy „písmene a) bodu 2“.

35. V § 14a odst. 4 písm. f) se slova „ovoce a rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou“ nahrazují slovy „ovoce, rozbor těchto vzorků provede osoba odborně způsobilá“.

36. V § 15 odst. 17 se slova „ ; výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení za účelem zajištění nepřekročení její maximální výše podle tohoto odstavce se přepočte podle platného kursu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí dotace“ zrušují.

37. V § 16 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 24d zní:

  „a) podopatření ekologické zemědělství porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně24d), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7),
  __________
  24d) § 33 odst. 5 písm. d) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.“.

  Dosavadní poznámka pod čarou č. 24d se označuje jako poznámka pod čarou č. 24e, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


38. V § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1 se slova „anebo v § 7 odst. 10“ zrušují.

39. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 24f a 24g zní:

  „(6) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 15, se sníží
  a) o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši do 20 000 Kč včetně24f), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7),
  b) o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně24g), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7).
  __________
  24f) § 33 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
  24g) § 33 odst. 5 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.“.


40. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 24h zní:

  „1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně24h), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7),
  __________
  24h) § 33 odst. 5 písm. e) a odst. 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.“.


41. V § 17 odst. 3 se slova „§ 16 odst. 1 písm. a)“ zrušují.

42. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „písm. b) až j)“.

43. V § 22 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.

  Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.


44. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 25a zní:

  „(6) V případě, že Fond poskytne žadateli dotaci, na niž neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá25a).
  __________
  25a) Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.


45. V příloze č. 1 bodu 2 se slova „15. července“ nahrazují slovy „31. července“ a slova „15. října“ se nahrazují slovy „31. října“.

46. V příloze č. 1 bodu 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 26a zrušuje.

  Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).


47. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.


Druhy a kategorie hospodářských zvířat započítávaných do výpočtu intenzity chovu podle § 6 odst. 6 a 7,
§ 7 odst. 5 písm. a), § 7 písm. a), § 7 odst. 8 písm. c) bodu 1 a podle § 7 odst. 10
a koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
 


 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
skot ve věku nad 24 měsíců 1,0
skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2
ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15
kozy ve věku nadt 12 měsíců 0,15
koně ve věku nad 6 měsíců 1,0
koně ve věku do 6 měsíců 0,4 “.


48. V příloze č. 4 v části Speciální byliny se doplňují slova

   „Chrpa modrák
   Centaurea cyanos L.

   Máta okrouhlolistá
   Menta rotundifolia

   Saturejka vytrvalá
   Satureja montana L.“


  a v části Zelenina se doplňují slova

   „Cibule šalotka
   Allium ascalonicum Strnad. et Manet. non L.

   Chřest
   Asparagus officinalis

   Fazol obecný keříčkový
   Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.

   Fazol obecný pnoucí
   Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris

   Fenykl sladký
   Foeniculum vulgare Mill. var. dulce

   Hrách setý cukrový
   Pisum sativum L. convar asiphium Alef. emend. C.O. Lehm.

   Hrách setý dřeňový
   Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm.

   Rukola (Roketa setá)
   Eruca sativa Miller (syn. Rucola coltivata)

   Tuřín
   Brasicca napus var. napobrassica

   Tykev olejná
   Cucurbita pepo L. var. oleifera

   Vodnice (Brukev řepák vodnice)
   Brassica rapa L. var. Rapa“.


49. V příloze č. 11 části A v části Fungicidy se doplňuje text

„KOCIDE 2000 – hydroxid měďnatý
SULIKOL 750 SC – síra
SYLLIT 400 SC – dodine
FUNGURAN OH 50 WP – hydroxid měďnatý
CUPROCAFFARO (osychlorid Cu++)
TALENT (myclobutanil)
ORNAMENT 250 EW (tebuconazole)
TELDOR 500 SC (fenhexamid) “.


50. V příloze č. 11 části A v části Insekticidy a akaricidy se texty

 

„AZTEC 140 EW (triazamate) “.
„MAGUS 200 SC (fenazaquin) “.
„ORTUS 5SC (fenpyroximate) “.


zrušují a doplňuje se text

 

„STEWARD 30 WG (indoxacarb) “.


51. V příloze č. 11 části A v části Herbicidy se doplňuje text

„STOMP 400 SC – pendimethalin
FUSILADE FORTE 150 EC – fluazifop-P-butyl
GLYFOS (glyphosate – IPA) “.


52. V příloze č. 11 části B v části Fungicidy se doplňuje text

„CUPROCAFFARO (oxychlorid Cu++) *)
CURZATE GOLD (cymoxynil + mancozeb) *)
FUNGURAN_OH 50 WP (hydroxid Cu++) *)
KOCIDE 2000 (hydroxid Cu++) *)
KUPRIKOL 250 SC (oxichlorid Cu++) *)
VERITA (fenamidone+fosetyl Al) *)
SULIKOL 750 SC (síra) **)
MELODY COMBI 43,5 WP (iprovalicarb + folpet) *)
QUADRIS MAX (azoxystrobin + folpet) *) **)
TALENT (myclobutanil) **) “.


53. V příloze č. 11 části B v části Insekticidy a akaricidy se text

„MAGUS 200 SC (fenazaquin) “.


  zrušuje a doplňuje se text

   

  „STEWARD 30 WG (indoxacarb) “.


54. V příloze č. 11 části B v části Herbicidy se doplňuje text

„GLYFOS (glyphosate – IPA)
KAPUT HARVEST (glyphosate – IPA) “.


Čl. II
Přechodné ustanovení


Žádosti podané podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III
Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2007.Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 20. dubna 2007 Poslední změna: 19. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3388