LEGISLATIVA

89/2006 Sb.

o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

89/2006 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 10. března 2006

  o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

  Změna: 58/2010 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997
  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen
  "zákon"):

  § 1

  Úvodní ustanovení

  (1)  Tato  vyhláška^1)  zapracovává příslušné předpisy Evropských
  společenství^2)  a  upravuje  bližší podmínky pěstování geneticky
  modifikované odrůdy.

  (2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského
  parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování
  informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby
  informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

  § 2

  Vzdálenosti mezi půdními bloky, popřípadě díly půdních bloků při
  pěstování geneticky modifikované odrůdy

  [K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona]

  Vzdálenosti stanovené pro jednotlivou plodinu mezi půdním blokem,
  popřípadě dílem půdního bloku, na kterém fyzická nebo právnická osoba
  hodlá v příslušném kalendářním roce pěstovat, popřípadě pěstuje,
  geneticky modifikovanou odrůdu^3), a půdním blokem, popřípadě dílem
  půdního bloku jiného uživatele, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

  § 3

  Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování
  geneticky modifikované odrůdy

  (K § 2i odst. 1 zákona)

  Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování
  geneticky modifikované odrůdy^3) v příslušném kalendářním roce na
  půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, fyzickou nebo právnickou
  osobou stanovená pro jednotlivou plodinu je uvedena v příloze k této
  vyhlášce.

  § 4

  Rozsah poskytování informací o pěstování geneticky modifikované odrůdy

  [K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona]

  (1) Údaje poskytované uživateli půdního bloku, popřípadě dílu půdního
  bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny
  v § 5, fyzickou nebo právnickou osobou, která hodlá pěstovat v
  příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě dílu půdního
  bloku geneticky modifikovanou odrůdu^3), jsou

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa
  podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická
  osoba,

  b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě
  umístnění  organizační  složky  na  území České republiky, je-li
  oznamovatelem právnická osoba,

  c) název plodiny,

  d) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu^4),

  e) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na
  kterém bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

  f) předpokládaná výměra plochy, na které bude pěstována geneticky
  modifikovaná odrůda,

  g)  předpokládané datum zahájení pěstování geneticky modifikované
  odrůdy,

  h) informace o tom, zda bude provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

  (2)  Údaje  poskytované  Ministerstvu  zemědělství  (dále  jen
  „ministerstvo“) fyzickou nebo právnickou osobou, která pěstuje v
  příslušném kalendářním roce geneticky modifikovanou odrůdu^3) na půdním
  bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jsou

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa
  podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická
  osoba,

  b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě
  umístnění  organizační  složky  na  území České republiky, je-li
  oznamovatelem právnická osoba,

  c) identifikační číslo, pokud je přiděleno,

  d) registrační číslo uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního
  bloku, podle evidence půdy podle uživatelských vztahů, pokud je
  přiděleno,

  e) název plodiny,

  f) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu^4),

  g) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na
  kterém je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

  h) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

  i) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních
  bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1: 10 000 nebo v měřítku
  podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované
  odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku,

  j) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

  k) informace o tom, zda bylo provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

  (3)  Údaje  podle  odstavce  2  lze podat na formuláři vydaném
  ministerstvem.

  § 5

  Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy

  [K § 2i odst. 2 písm. a) a b) zákona]

  Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy^3) v
  příslušném kalendářním roce fyzickou nebo právnickou osobou od místa
  pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou
  odrůdou, nebo od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy téže
  plodiny s odlišným identifikačním kódem^4), stanovené pro jednotlivou
  plodinu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

  § 6

  Rozsah uchovávaných údajů o pěstování geneticky modifikované odrůdy

  [K § 2i odst. 2 písm. e) zákona]

  Údaje o pěstování v příslušném kalendářním roce geneticky modifikované
  odrůdy^3) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uchovávané
  fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivou plodinu jsou

  a) název plodiny,

  b) název geneticky modifikované odrůdy,

  c) jednoznačný identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného
  organismu (plodiny)^4),

  d) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na
  kterém je geneticky modifikovaná odrůda pěstována,

  e) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

  f) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních
  bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo v
  měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky
  modifikované odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního
  bloku,

  g) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

  h) informace o tom, zda je provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu,

  i) datum nákupu osiva nebo sadby geneticky modifikované odrůdy, včetně
  údajů  o  nakoupeném  množství,  a údaje umožňující identifikaci
  prodávajícího,

  j) množství zaseté nebo vysázené geneticky modifikované odrůdy,

  k) datum sklizně geneticky modifikované odrůdy a množství sklizeného
  produktu geneticky modifikované odrůdy,

  l) místo skladování geneticky modifikované odrůdy,

  m) datum prodeje sklizeného produktu geneticky modifikované odrůdy,
  včetně údajů o prodaném množství, a údaje umožňující identifikaci
  kupujícího,

  n) údaje o způsobu využití produktu geneticky modifikované odrůdy,
  který nebyl prodán podle písmene m).

  § 7

  Rozsah obsetí geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která
  není geneticky modifikovaná

  (K § 2i odst. 3 zákona)

  Rozsah obsetí geneticky modifikované odrůdy^3) pěstované v příslušném
  kalendářním roce fyzickou nebo právnickou osobou na půdním bloku,
  popřípadě  dílu půdního bloku, odrůdou téže plodiny, která není
  geneticky modifikovaná, stanovený pro jednotlivou plodinu je uveden v
  příloze k této vyhlášce.

  § 8

  Přechodné ustanovení

  V kalendářním roce 2006 je lhůta pro poskytování informací před
  předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy podle
  § 3 stanovena do 15. dubna 2006.

  § 9

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

  Ministr:

  Ing. Mládek, CSc. v. r.

  Příl.

  Vzdálenosti, lhůty a rozsah obsetí stanovené pro jednotlivé plodiny při
  pěstování geneticky modifikované odrůdy

Plodina                 Brambor          Kukuřice        Sója
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdálenost mezi půdním blokem,
popřípadě dílem půdního bloku,
při poskytování informací,       do 20 m          do 140 m        do 20 m
v případě, že se nejedná o režim
ekologického zemědělství

Vzdálenost mezi půdním blokem,
popřípadě dílem půdního bloku,
při poskytování informací,       do 40 m          do 400 m        do 40 m
v případě, že se jedná o režim
ekologického zemědělství

Lhůta pro poskytování informací
před předpokládaným zahájením      do 1.3. příslušného    do 1.3. příslušného     do 1.3. příslušného
pěstování geneticky modifikované    kalendářního roku     kalendářníhoroku      kalendářního roku
odrůdy

Minimální vzdálenosti pěstování
geneticky modifikované odrůdy,     3 m;            70 m        10 m
v případě, že se nejedná     o režim    na počátku i na konci
ekologického zemědělství, a mezi    sázené partie nejméně
stejnými plodinami s odlišným      10 m v šíři sazeče
jednoznačným identifikačním kódem^4)

Minimální vzdálenosti pěstování
geneticky modifikované odrůdy,     20 m            200 m        20 m
v případě, že se jedná o režim
ekologického zemědělství

Rozsah obsetí stejnou plodinou,         -         1 řada obsetí             -
která není geneticky modifikovaná,                 v minimální šíři 0,7 m
v případě, že se nejedná o režim                  nahrazuje 2 m minimální
ekologického zemědělství                      vzdálenosti

Rozsah obsetí stejnou plodinou,         -         1 řada obsetí             -
která není geneticky modifikovaná,                 v minimální šíři 0,7 m
v případě, že se jedná o režim                   nahrazuje 2 m minimální
ekologického zemědělství                      vzdálenosti;nejvíce však
                                  lze nahradit100 m
                                  minimální vzdálenosti


  1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje
  zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

  2) Čl. 26a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2001/18 ze dne
  21.  března  2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných
  organismů  do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady č.
  90/220/EHS.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září
  2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

  Doporučení Komise (ES) č. 2003/556 ze dne 23. července 2003 o pokynech
  pro  rozvoj národních strategií a ověřených postupů k zajištění
  koexistence  geneticky  modifikovaných, konvenčních a ekologických
  plodin.

  3) § 2 písm. d) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a
  sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
  osiva a sadby).

  4) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
  1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky
  modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených
  z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

 

Datum uveřejnění: 10. března 2006 Poslední změna: 23. března 2010 Počet shlédnutí: 932