LEGISLATIVA

226/2013 Sb.

o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen "centrální evidence") na trh hospodářskými subjekty3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích4) na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,

b)
ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les5),

c)
nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem6) nebo jiným právním předpisem upravujícím těžbu dřeva7).


§ 3

Centrální evidence

(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je informačním systémem veřejné správy9), který obsahuje informace

a)
poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,

b)
poskytované orgány státní správy při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10),

c)
sloužící k celkovému hodnocení uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky11),

d)
sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na základě analýzy rizik12),

e)
sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací13),

f)
sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů o kontrolách14).

(2) Informace z centrální evidence podle odstavce 1 se zpřístupňují pro potřeby příslušných orgánů, Generálního ředitelství cel a pověřené osoby podle § 5 písm. a) na internetové stránce Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"). Hospodářským subjektům se zpřístupňují informace podle odstavce 1 písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a způsob, jakým tyto informace do centrální evidence předávají hospodářské subjekty a orgány státní správy při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10).


Orgány státní správy

§ 4

Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh jsou

a)
ministerstvo,

b)
krajské úřady,

c)
Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce"),

d)
Generální ředitelství cel.


§ 5

Ministerstvo

a)
pověřuje prováděním odborných činností uvedených v § 10 organizační složku státu (dále jen "pověřená osoba") zřízenou podle zákona upravujícího hospodaření s majetkem České republiky a jejím vystupování v právních vztazích15), která má odbornou a technickou způsobilost a podléhá dohledu a kontrole ministerstva,

b)
neprodleně informuje Komisi v případě, že kontrolní organizace již neplní funkce nebo již nesplňuje požadavky16) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání,

c)
se na návrh Komise vyjadřuje k návrhům na uznání nebo odejmutí uznání kontrolní organizaci Komisí17),

d)
zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, zprávu o uplatňování tohoto předpisu a zprávu o přijetí právních předpisů k adaptaci tohoto předpisu včetně jejich změn,

e)
je správcem centrální evidence podle jiného právního předpisu18),

f)
je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského úřadu vydanému podle tohoto zákona.


§ 6

Krajské úřady

a)
kontrolují na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolní organizací19),

b)
v rámci kontrol podle písmene a) mohou uložit zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

c)
poskytují pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty,

d)
projednávají správní delikty podle § 12 odst. 1.


§ 7

Inspekce20)

a)
je oprávněna vyzvat obchodníka21) k poskytnutí informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

b)
poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě informace o porušení článku 5 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za uvedené porušování povinností a informace o pravomocném uložení pokuty,

c)
projednává správní delikty podle § 12 odst. 2.


§ 8

(1) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání příslušných orgánů nebo pověřené osoby o kontrolovaném hospodářském subjektu, který uvádí na trh dřevo nebo dřevařské výrobky z ostatní produkce, tyto informace:

a)
identifikační údaje kontrolovaného hospodářského subjektu, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání, obchodní firmu, nebo název a sídlo adresáta,

b)
popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/8722),

c)
v případě potřeby informace o zemi odeslání a zemi původu vytěženého dřeva,

d)
množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu23).


§ 9

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány24) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, v rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou ministerstvo, krajské úřady a inspekce.

(2) Příslušné orgány, s výjimkou inspekce, přijímají oznámení25) od kontrolních organizací o významných nebo opakovaných porušeních povinností ze strany hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolními organizacemi.

(3) Příslušné orgány

a)
zasílají do centrální evidence informace v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,

b)
při provádění kontroly postupují podle kontrolního řádu26), pokud přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací nestanoví jinak,

c)
vykonávají spolupráci podle čl. 12 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.


§ 10

Pověřená osoba

Pověřená osoba

a)
kontroluje u hospodářských subjektů dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10), a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací27),

b)
v případě zjištěných nedostatků v rámci kontroly podle písmene a) dává podnět příslušnému krajskému úřadu ke kontrole podle § 6 písm. a),

c)
provádí kontrolu kontrolních organizací z hlediska požadavků stanovených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v případě zjištěných nedostatků dává ministerstvu podklady pro informování Komise16),

d)
při provádění kontroly postupuje podle kontrolního řádu26), pokud přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací nestanoví jinak,

e)
spravuje centrální evidenci,

f)
předkládá ministerstvu do 30. března každého druhého roku následujícího po 3. březnu 2013 podklady pro zprávu28) o uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

g)
poskytuje hospodářským subjektům technickou pomoc a poradenství a usnadňuje jim výměnu a šíření příslušných informací29) o nezákonné těžbě dřeva.


§ 11

Systém náležité péče

Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče19) využít lesní hospodářský plán nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou osnovu a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.


§ 12

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Hospodářský subjekt se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací

a)
nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče,

b)
při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo záznamy k systému náležité péče, nebo je předloží neúplné, nebo

c)
uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva.

(2) Obchodník se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované informace.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)
50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,

b)
200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c)
3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(4) Byl-li správní delikt podle odstavce 1 spáchán opakovaně, uloží se pokuta do

a)
100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

b)
500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c)
5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(5) Správní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.


§ 13

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)
krajský úřad, jde-li o správní delikty podle § 12 odst. 1,

b)
inspekce, jde-li o správní delikty podle § 12 odst. 2.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad; příjem z pokut je příjmem rozpočtu kraje.

(7) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce a jsou příjmem státního rozpočtu.

(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.


§ 14

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. září 2013 Poslední změna: 19. srpna 2013 Počet shlédnutí: 770