LEGISLATIVA

429/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

    
 
 429/2005 Sb. 
 NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 ze dne 5. října 2005, 
 kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se
 stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
 řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. 
 
 
 Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o
 ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
 ve znění zákona č. 92/2004 Sb.: 
 
 Čl.I 
 Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní
 limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality
 ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb., se mění takto: 
 
 1. V § 2 písmeno a) zní: 
 "a) cílovým imisním limitem - koncentrace znečišťující látky
 ve vnějším ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení
 škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově, které je
 třeba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené době,". 
	 
 
 2. V § 3 odst. 1 se písmena h) a k) zrušují. 
 Dosavadní písmena i), j) a l) se označují jako písmena h), i)
 a j). 
	 
 
 3. V § 4 odst. 5 se na konci písmene i) čárka nahrazuje
 tečkou a písmeno j) se zrušuje. 
	 
 
 4. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 "(6) Posuzování kvality ovzduší se provádí kombinací imisního
 měření, emisní inventury a modelování.". 
	 
 
 5. V § 5 se odstavec 1 zrušuje. 
 Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až
 3. 
	 
 
 6. Příloha č. 1 zní: 
 "Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 -------------------------------------------------------------------
 
 
 7. Příloha č. 2 zní: 
 "Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 -------------------------------------------------------------------

 
 8. Přílohy č. 9 a 11 se zrušují. 
   Čl.II 
 Účinnost 
 Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
 následujícího po dni jeho vyhlášení. 


 
 Předseda vlády: 
 Ing. Paroubek v. r. 
  
 
 Ministr životního prostředí: 
 RNDr. Ambrozek v. r. 
  

Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. listopadu 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3546