LEGISLATIVA

353/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

353

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
ve znění pozdějších předpisů


    Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:


Čl. I

    Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb., vyhlášky č. 473/2002 Sb., vyhlášky č. 399/2004 Sb. a vyhlášky č. 91/2007 Sb., se mění takto:

    1. V nadpisu části první se slova "a statkových hnojiv" zrušují.

    2. V § 1 odst. 2 písm. a) se číslo "2" nahrazuje číslem "1".

    3. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

    "(4) Na přechodnou dobu před použitím, nejdéle však na 1 měsíc, se mohou balená tuhá minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před povětrnostními vlivy.".

    4. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "v jednom skladě".

    5. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

    "(3) Na přechodnou dobu před použitím, nejdéle však na 1 měsíc, se mohou balená kapalná minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, pokud jsou chráněna před povětrnostními vlivy a maximální objem jednoho balení činí 1 000 litrů.".

    6. V § 3a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

    "(4) Na přechodnou dobu před použitím, nejdéle však na 1 měsíc, se mohou balená tuhá nebo kapalná organická a organominerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před povětrnostními vlivy.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

    7. V § 3a odst. 5 se za slovo "účely" vkládají slova "jako kompost".

    8. V § 4 se na začátek odstavce 1 vkládá věta "Tuhá statková hnojiva se skladují ve stavbách pro skladování tuhých statkových hnojiv s vyloučením přítoku povrchových nebo svedených srážkových vod, pokud je součástí těchto staveb sběrná jímka tekutého podílu.".

    9. V § 4 odst. 1 větě třetí se slovo "pro" nahrazuje slovem "při".

    10. V § 4 se na začátek odstavce 2 vkládá věta "Tekutá statková hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích, v zemních jímkách nebo v podroštových prostorech ve stájích.".

    11. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje podle přílohy č. 3 tabulky B.".

    12. V nadpisu části druhé, v § 5 v nadpisu, v § 5 odst. 1 a v § 7 v nadpisu se slova "statkových hnojiv," zrušují.

    13. V § 5 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin".

    14. V § 7 odst. 1 se slova "jsou nejpozději první kalendářní den kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly hnojiva, statková hnojiva, pomocné látky a upravené kaly použity, zaznamenány" nahrazují slovy "se zaznamenávají".

    15. V § 7 odstavec 2 zní:

    "(2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení přívodu živin do půdy v použitých statkových hnojivech, použijí se údaje stanovené v příloze č. 2. Pokud se ponechají na pozemku vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva, zaznamenají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin. Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči celkem stanovené v příloze č. 3 tabulce A a údaje o přívodu živin do půdy ve výkalech a moči stanovené v příloze č. 2. Datem použití statkového hnojiva jsou v tomto případě časová rozpětí jednotlivých pastev nebo pobytů zvířat na pozemku. Ukončením použití hnojiva pro účely zápisu do evidence je potom datum, kdy zvířata daný rok naposledy opustí příslušný pozemek. V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení "pastevní období" nebo "pobyt" s určením druhu nebo kategorie zvířat.".

    16. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Způsob hlášení o používání upravených kalů

    Hlášení o používání upravených kalů se podává na formuláři, jehož vzor je stanoven v příloze č. 4.".

    17. V příloze č. 1 se v nadpisu slova "statkových hnojiv," a v prvním řádku pátého sloupce tabulky slova "statková hnojiva," zrušují.

    18. V příloze č. 1 se v záhlaví tabulky a v poznámce pod čarou č. 1 slova "podnikatel v zemědělství" nahrazují slovy "zemědělský podnikatel".

    19. V příloze č. 2 poznámka b) zní:

"b)
Obsahy dusíku, fosforu a draslíku v organických a organominerálních hnojivech se evidují podle etikety nebo příbalového letáku. V případě organického hnojiva vyrobeného pro vlastní potřebu anaerobní fermentací statkových hnojiv nebo objemných krmiv při výrobě bioplynu se živiny evidují na základě rozboru hnojiva.".

    20. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 12. října 2009 Poslední změna: 8. prosince 2009 Počet shlédnutí: 1602