LEGISLATIVA

382/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

382

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb. a vyhlášky č. 76/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "Evropských společenství (dále jen "Společenství")" nahrazují slovy "Evropské unie".

2. V poznámce pod čarou č. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".

3. V § 3 odst. 4 písm. a), v příloze č. 1 části A v nadpisu oddílu I se slova "části Společenství" nahrazují slovy "části Evropské unie".

4. V § 3 odst. 4 písm. a) a b), příloze č. 1 části A nadpisu oddílů I a II, příloze č. 2 části A nadpisu oddílů I a II a příloze č. 9 části A nadpisu oddílu I se slova "celé Společenství" nahrazují slovy "celou Evropskou unii".

5. V § 3 odst. 4 písm. b), příloze č. 1 části A nadpisu oddílu II, příloze č. 2 části A nadpisu oddílů I a II a poznámkách pod čarou č. 1 a 2, příloze č. 4 části A oddílu I bodě 49.2. druhém sloupci písm. b) třetí odrážce a oddílu II bodě 28.2. druhém sloupci písm. b) čtvrté odrážce se slova "ve Společenství" nahrazují slovy "v Evropské unii".

6. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova "celém Společenství" nahrazují slovy "celé Evropské unii".

7. V § 5 odst. 12, příloze č. 1 nadpisu části A, příloze č. 2 nadpisu části A, příloze č. 3 nadpisu části A, příloze č. 4 nadpisu části A, oddílu II bodě 18.2. druhém sloupci druhé a třetí odrážce, příloze č. 6 bodě 11. formuláře a nadpisu přílohy č. 9 se slova "území Společenství" nahrazují slovy "území Evropské unie".

8. V § 10 se odstavce 3 a 4 zrušují.

9. V § 15 odst. 2 písm. a) a § 15 odst. 5 až 8 se slovo "ES" nahrazuje slovem "EU".

10. V § 19 odst. 1 se slova "jazyků Společenství" nahrazují slovy "jazyků Evropské unie".

11. V nadpisu § 22 se číslo "7" nahrazuje číslem "9".

12. V § 22 odst. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

13. V § 22 odst. 2 se slova "zboží Společenství" nahrazují slovy "zboží Evropské unie".

14. V nadpisu § 23 se číslo "7" nahrazuje číslem "9".

15. V § 23 odst. 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

16. V nadpisu § 32 se slova "Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření a náležitosti žádosti o tuto náhradu" nahrazují slovy "Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provedení uložených mimořádných rostlinolékařských opatření".

17. V § 32 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

18. V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 32 odst. 1 písm. e) se slova "majetkové újmy" nahrazují slovy "účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát".

19. V § 32 odst. 2 úvodní části ustanovení se číslo "2" nahrazuje číslem "1".

20. V § 32 odst. 2 písm. e) se slova "vyčíslenou majetkovou újmu utrpěnou" nahrazují slovy "vyčíslené účelně vynaložené náklady a způsobené ztráty".

21. V příloze č. 3 části A bodě 12. druhém sloupci, části B bodě 1. prvním sloupci a bodě 2. prvním sloupci, příloze č. 4 části A oddílu I bodě 1.1. druhém sloupci písm. b) a c), bodě 1.2. druhém sloupci písm. b), bodě 1.3. druhém sloupci písm. d) a e), bodě 1.4. druhém sloupci písm. c), bodě 1.5. písm. e) a f), bodě 1.6. druhém sloupci písm. c) a d), bodě 1.7. druhém sloupci písm. d), bodě 7.1. druhém sloupci písm. c), bodě 7.2. druhém sloupci písm. b), bodě 7.3. druhém sloupci písm. a), bodě 15. druhém sloupci písm. b), bodě 16. druhém sloupci druhé odrážce, bodě 16.2. druhém sloupci písm. a) a b), bodě 16.2. druhém sloupci písm. c) druhé odrážce, bodě 16.3. druhém sloupci písm. a) a b), bodě 16.4. druhém sloupci písm. a) a b), bodě 16.5. druhém sloupci písm. d), bodě 17. druhém sloupci písm. a) a b), bodě 25.1. druhém sloupci písm. b), bodě 25.2. druhém sloupci písm. b), bodě 25.4. druhém sloupci písm. b), bodě 48. druhém sloupci úvodní části ustanovení, oddílu II bodě 9. druhém sloupci písm. a), bodě 10. druhém sloupci písm. b), bodě 10. druhém sloupci písm. c) první odrážce, bodě 18.3 písm. b) podbodě (cc) druhé odrážce, bodě 27.2. druhém sloupci v úvodní části ustanovení, části B bodě 14.7. druhém sloupci písm. b), bodě 21. druhém sloupci písm. a) a b) a bodě 21.3. druhém sloupci písm. a) se slova "předpisu Společenství" nahrazují slovy "předpisu Evropské unie".

22. V příloze č. 4 části A oddílu I bodě 25.1. druhém sloupci písm. b) a bodě 25.2. druhém sloupci písm. b) se slova "opatřením Společenství" nahrazují slovy "opatřením Evropské unie".

23. V příloze č. 4 části A oddílu II bodě 18.1. druhém sloupci písm. a) a b) a bodě 18.5. druhém sloupci úvodní části ustanovení se slova "opatření Společenství" nahrazují slovy "opatření Evropské unie".

24. V příloze č. 4 části A nadpisu oddílu II, nadpisu přílohy č. 9 a nadpisu části A se slova "ze Společenství" nahrazují slovy "z Evropské unie".

25. V příloze č. 4 části B bodě 21.1. druhém sloupci úvodní části ustanovení se slova "do Společenství" nahrazují slovy "do Evropské unie".

26. V nadpisu přílohy č. 6 se slova "států Společenství" nahrazují slovy "států Evropské unie".

27. V příloze č. 6 nadpisu prvního sloupce formuláře se slova "Evropská Společenství/European Communities" nahrazují slovy "Evropské unie/European Union" a bodě 11. formuláře se slova "the territory of the Community" nahrazují slovy "the territory of the European Union".

28. V příloze č. 7 části A oddíle IV bodě 5. podbodě 4. a 5. se slova "metodou Společenství" nahrazují slovy "metodou Evropské unie".

29. V nadpisu přílohy č. 9 se slova "mimo Společenství" nahrazují slovy "mimo Evropskou unii".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

 

Datum uveřejnění: 9. prosince 2011 Poslední změna: 3. ledna 2012 Počet shlédnutí: 600