LEGISLATIVA

614/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů

             614/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          ze dne 29. listopadu 2004, 
   kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu 
 č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování 
    trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti 
     operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů 

   Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle 
§ 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 
písm. e) zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 
organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti 
operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. a vyhlášky č. 
459/2003 Sb., se mění takto:
 
   1. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní: 
 
               "§ 2 
 
             Vymezení pojmů 
 
   (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
a) aukcí  - tržně  založený způsob  přidělení přeshraničních 
  přenosových kapacit,  ve kterém je  na základě požadavků 
  účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová 
  kapacita, 
b) decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny 
  připojených do jiné než přenosové soustavy, 
c) diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen "diagram") 
  - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou 
  obchodní hodinu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo, 
d) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny 
  registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na 
  organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím 
  trhu s elektřinou, 
e) lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která 
  není přímo připojena k přenosové soustavě, 
f) normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní 
  průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny, 
g) obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně 
  vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je 
  základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů 
  zúčtování, 
h) obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se 
  obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; 
  v den, kdy  dochází k přechodu na  letní čas, se jedná 
  o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází 
  k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první 
  obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí 
  v 01:00:00 hodin, 
i) odchylkou subjektu zúčtování - součet rozdílů mezi skutečným 
  množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek 
  dodat elektřinu do elektrizační soustavy a mezi skutečným 
  množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek 
  odebrat elektřinu z  elektrizační soustavy při zohlednění 
  poskytnuté regulační energie, 
j) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou 
  organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty 
  zúčtování;  jeho  součástí  jsou  organizovaný  denní trh 
  s elektřinou (dále jen "denní trh") a organizovaný vnitrodenní 
  trh s elektřinou (dále jen "vnitrodenní trh"), 
k) předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi 
  dvěma účastníky trhu s elektřinou, 
l) přeshraničním obchodem - obchod realizovaný prostřednictvím 
  smluvního dovozu elektřiny a smluvního vývozu elektřiny, 
m) regionální distribuční soustavou - distribuční soustava přímo 
  připojená k přenosové soustavě, 
n) registračním  číslem  -  číslo  přidělené operátorem trhu 
  účastníkovi trhu s  elektřinou k zajištění vyhodnocování, 
  zúčtování a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny 
  dodavatele elektřiny (dále jen "dodavatel"), 
o) regulační energií - elektřina sloužící k vyrovnání nerovnováhy 
  mezi výrobou a spotřebou, 
p) samovýrobcem - výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu 
  především pro svou potřebu a který dodává po odečtení vlastní 
  spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 
  80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu, 
q) sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní 
  hodině - množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování 
  s ostatními  subjekty  zúčtování  v  dané obchodní hodině 
  a oznámené operátorovi trhu, 
r) skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní 
  hodině - souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního 
  právního předpisu1) na základě  údajů získaných z měření 
  a s využitím typových diagramů v odběrných nebo předávacích 
  místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích místech 
  účastníků trhu, za které převzal subjekt zúčtování závazek 
  dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo odebrat elektřinu 
  z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu, 
s) skutečnými  klimatickými  podmínkami  -  celostátní průměr 
  skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny, 
t) smluveným saldem zahraničních výměn - rozdíl mezi smluvním 
  dovozem elektřiny a smluvním vývozem elektřiny; saldo je 
  záporné, pokud je smluvní vývoz elektřiny větší než smluvní 
  dovoz elektřiny, a v opačném případě je saldo kladné, 
u) smluvním dovozem elektřiny do  České republiky (dále jen 
  "smluvní dovoz elektřiny") - elektřina sjednaná v celých MWh 
  a dopravená  na základě  smlouvy o  dodávce elektřiny do 
  elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze sousedních 
  přenosových soustav v daném období, 
v) smluvním vývozem elektřiny z České republiky (dále jen "smluvní 
  vývoz elektřiny") - elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená 
  na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy 
  přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav 
  v daném období, 
w) subjektem zúčtování - účastník trhu s elektřinou, pro kterého 
  operátor  trhu na  základě smlouvy  o zúčtování  provádí 
  vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, 
x) systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek 
  všech subjektů zúčtování, 
y) třídou typového diagramu - typový diagram dodávek elektřiny pro 
  danou  skupinu konečných  zákazníků s  měřením typu  C1) 
  s definovaným charakterem odběru, 
z) typovým diagramem - relativní hodnoty, charakterizující průběh 
  spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro 
  vyhodnocování odchylek. 
 
   (2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí: 
a) účastníkem krátkodobého trhu - subjekt zúčtování odchylek, 
  který se na základě  smlouvy o přístupu na organizovaný 
  krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu, 
b) vyhodnocením odchylek - zjištění velikosti odchylky subjektů 
  zúčtování operátorem trhu v  dané obchodní hodině v MWh 
  s rozlišením na jedno desetinné místo, 
c) vypořádáním odchylek - provedení plateb a úhrad mezi subjektem 
  zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky 
  subjektu  zúčtování  prováděné  denně,  za nepracovní dny 
  v následující pracovní den, 
d) výrobcem 1. kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve 
  vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu 
  elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové 
  soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši 
  nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny, 
e) výrobcem 2. kategorie - výrobce, který není výrobcem 1. 
  kategorie, 
f) vyrovnávacím trhem - trh s regulační energií organizovaný 
  a vypořádaný  operátorem  trhu   na  základě  smlouvy 
  s provozovatelem přenosové soustavy, kterého se zúčastňují 
  subjekty zúčtování, 
g) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek 
  dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny 
  elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny 
  do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek 
  tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy, 
h) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek 
  vlastního odběru elektřiny  z elektrizační soustavy anebo 
  smlouvou převzatý závazek na  odběr elektřiny v odběrném 
  zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt 
  z elektrizační soustavy. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření 
  elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 
  450/2003 Sb.". 
 
   2. V § 4 písmena a) a b) znějí: 
"a) smlouvy o přenosu elektřiny, která obsahuje závazek platit 
  cenu za přenos a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů 
  spojených  s  výkupem  elektřiny  z obnovitelných zdrojů 
  a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování 
  operátorem trhu; tuto smlouvu uzavírají provozovatel přenosové 
  soustavy na straně jedné a provozovatel distribuční soustavy 
  nebo  oprávněný  zákazník,  jehož  zařízení je připojeno 
  k přenosové soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění 
  dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož zařízení je 
  připojeno k přenosové soustavě, na straně druhé, pro každé 
  odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o přenosu 
  elektřiny, 
 b) smlouvy o distribuci elektřiny, která obsahuje závazek platit 
  cenu za  distribuci a systémové služby,  cenu na krytí 
  vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných 
  zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za 
  zúčtování operátorem trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel 
  distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné 
  distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení 
  je  připojeno  k  distribuční  soustavě,  nebo obchodník 
  s elektřinou  k  zajištění  dodávky  elektřiny  konečnému 
  zákazníkovi, jehož  zařízení je připojeno  k distribuční 
  soustavě, na straně druhé, pro každé odběrné místo se uzavírá 
  pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny; v případě, že se 
  jedná o  oprávněného zákazníka s měřením  typu C podle 
  zvláštního  právního  předpisu1),  je  součástí  smlouvy 
  o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu pro 
  jednotlivá odběrná místa,". 
 
   3. V § 5 odstavec 11 zní: 
 
   "(11) Sjednávání smluv o přenosu a distribuci se vztahuje 
v případě oprávněného zákazníka k odběrnému místu nebo jejich 
souhrnu a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu 
předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Ve vztahu 
k jednotlivým  odběrným  místům  jsou  smlouvy provozovatelem 
přenosové  soustavy nebo  distribuční soustavy  vyhodnocovány 
a fakturovány,  a to  pro každou  napěťovou hladinu zvlášť. 
Rezervovaná kapacita je sjednávána, vyhodnocována a fakturována 
jednotlivě pro každé odběrné místo.". 
 
   4. § 5a včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 
 
               "§ 5a 
 
          Podmínky přístupu k sítím 
       pro přeshraniční obchod s elektřinou 
 
   (1) Přeshraniční obchod s elektřinou je uskutečňován podle 
zvláštního právního předpisu4) a za podmínek stanovených Pravidly 
provozování přenosové soustavy vydaných provozovatelem přenosové 
soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) zákona (dále jen "Pravidla 
provozování přenosové soustavy") na základě smlouvy uzavřené mezi 
subjektem zúčtování a provozovatelem přenosové soustavy. 
 
   (2)  Přeshraniční obchod  s elektřinou  přes jednotlivé 
přeshraniční profily je uskutečňován nejvýše v rozsahu kapacity 
rezervované  na základě  výsledků přidělování  přeshraničních 
přenosových  kapacit  organizovaných  provozovatelem přenosové 
soustavy nebo kapacity získané převedením rezervované přeshraniční 
přenosové kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby za 
podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy. 
Je-li kapacita přidělována v aukci, je přidělena v pořadí podle 
cenových nabídek účastníků aukce. Aukční cena je rovna nejnižší 
ceně z přijatých nabídek. 
 
   (3) Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem 
uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné 
aukce.  Kapacita je  rezervována pouze  do uzávěrky  příjmu 
realizačních diagramů. Pro  využití rezervované kapacity pro 
přeshraniční  obchod  s  elektřinou  je  žadatelem předložen 
provozovateli přenosové soustavy realizační diagram přeshraničního 
obchodu podle Pravidel  provozování přenosové soustavy. Část 
rezervované kapacity nevyužitá fyzickou nebo právnickou osobou je 
nabídnuta subjektům zúčtování v denních aukcích. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady č. 1228/2003/ES 
  o podmínkách  přístupu  do  sítě  pro přeshraniční obchod 
  s elektřinou.". 
 
   5. V § 6 odst. 3 a odst. 8 se slova "Kč/kWh" nahrazují slovy 
"Kč/MWh". 
 
   6. V § 9 odst. 1 písmena b) a c) znějí: 
"b) smlouva o dodávce elektřiny chráněnému zákazníkovi; smlouvu 
  s chráněným  zákazníkem  uzavírá  provozovatel distribuční 
  soustavy, k jehož soustavě je odběrné zařízení chráněného 
  zákazníka připojeno; dodávka elektřiny zahrnuje také přenos, 
  distribuci, systémové služby, vícenáklady spojené s výkupem 
  elektřiny  z obnovitelných  zdrojů a  kombinované výroby 
  elektřiny a tepla a zúčtování operátorem trhu, 
 c) smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 
  zákazníkovi; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na straně 
  jedné, výrobce nebo obchodník s elektřinou na straně druhé; 
  smlouva zahrnuje také přenos, distribuci, systémové služby, 
  převzetí závazku oprávněného  zákazníka odebrat elektřinu 
  z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku) 
  a závazek platit cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem 
  elektřiny  z obnovitelných  zdrojů a  kombinované výroby 
  elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu,". 
 
   7. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova 
"pro odběrná nebo předávací místa vybavená měřením typu A nebo 
B podle zvláštního právního předpisu1)". 
 
   8. V § 9 odst. 1 písmeno i) zní: 
"i) smlouva  o  náhradní  dodávce;  smlouva zahrnuje přenos, 
  distribuci, systémové služby, vícenáklady spojené s výkupem 
  elektřiny  z obnovitelných  zdrojů a  kombinované výroby 
  elektřiny a tepla, zúčtování operátorem trhu a převzetí 
  závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační 
  soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na jedné straně 
  a provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení 
  oprávněného zákazníka připojeno, na straně druhé,". 
 
   9. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno k), které zní: 
"k) smlouva na operativní výměny regulační energie v průběhu dne; 
  smlouvu uzavírá se souhlasem provozovatele přenosové soustavy 
  držitel  licence na  výrobu elektřiny  na straně  jedné 
  a provozovatel zahraniční přenosové soustavy na straně druhé; 
  smlouva obsahuje závazek držitele licence na výrobu elektřiny 
  dodat regulační energii provozovateli zahraniční přenosové 
  soustavy.". 
 
   10. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Smlouva 
o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou obsahuje: 
a) identifikační údaje účastníka krátkodobého trhu, 
b) podmínky a způsob zadávání nabídek a poptávek, 
c) způsob určení zúčtovací ceny, 
d) způsob jištění plateb, 
e) způsob  krácení  souhrnu  nabídek  nebo  souhrnu poptávek 
  v případech, kdy nelze uspokojit celý souhrn nabídek nebo 
  souhrn poptávek za zúčtovací ceny, 
f) způsob finančního vypořádání a lhůty splatnosti, 
g) způsob stanovení limitu obchodování.". 
 
   11. V § 9 odst. 10 v úvodní větě se slova "písm. k)" 
nahrazují slovy "písm. j)". 
 
   12. V § 9 odst. 10 písm. b) se slovo "předpise" nahrazuje 
slovem "předpisu". 
 
   13. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena m) a n), která znějí: 
"m) způsob  užití typových  diagramů platných  pro příslušný 
  kalendářní rok v systému zúčtování odchylek, 
 n) podrobnosti  způsobu tvorby  typových diagramů  a jejich 
  aktualizace.". 
 
   14. V § 9 odstavec 11 zní: 
 
   "(11) Návrhy na změnu obchodních podmínek jsou operátorem 
trhu zveřejňovány k připomínkování účastníkům trhu po dobu nejméně 
21 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně do 35 
kalendářních dnů od zveřejnění předkládány spolu s vyhodnocením 
došlých připomínek ke  schválení Úřadu. Normalizované typové 
diagramy nepodléhají připomínkování účastníků trhu.". 
 
   15. V § 9 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí: 
 
   "(13) Úřad se vyjádří ke změně obchodních podmínek do 14 
kalendářních dnů po předložení návrhu na změnu obchodních podmínek 
podle odstavce 11. 
 
   (14) Po schválení obchodních podmínek nebo jejich změn je 
operátor trhu do 2 pracovních dnů zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Současně informuje prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu o schválení obchodních podmínek nebo jejich 
změn ty účastníky trhu s elektřinou, kteří mají právo přístupu 
k jeho informačnímu systému.". 
 
   16. V § 10 odst. 4 se slovo "devět" nahrazuje číslem "5". 
 
   17. V § 12 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Podpůrné služby jsou provozovatelem přenosové soustavy 
nakupovány prostřednictvím víceletých, ročních nebo měsíčních 
smluv nebo denního trhu s podpůrnými službami. Rozsah poptávaných 
podpůrných služeb pro následující kalendářní rok je zveřejňován 
provozovatelem přenosové soustavy nejpozději do 30. listopadu 
předcházejícího roku.". 
 
   18. V § 12 se odstavec 5 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 
 
   19. V § 12 odstavec 5 zní: 
 
   "(5) Vyhodnocení podaných nabídek je provozovatelem přenosové 
soustavy prováděno pro každou nabízenou službu zvlášť a při 
nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Všichni nabízející 
musí být informováni o výsledku  ve vztahu ke své nabídce 
neprodleně po vyhodnocení nabídek a následně jsou uzavřeny smlouvy 
o poskytování podpůrných služeb. Není-li ani po opakované poptávce 
zajištěn dostatek podpůrných služeb, jsou provozovatelem přenosové 
soustavy poptávány přímo konkrétní subjekty.". 
 
   20. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slovo "základě" vkládá 
slovo "víceletých,". 
 
   21. V § 16 odst. 3 se slova "průběžných hodnotách" nahrazují 
slovy "o předběžných hodnotách podle § 17". 
 
   22. V § 17 odstavce 6 až 16 znějí: 
 
   "(6) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou 
operátorem trhu od provozovatele přenosové soustavy přijímány za 
každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za 
všechny  bezprostředně předcházející  nepracovní dny skutečné 
hodnoty 
a) dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst jednotlivých 
  výroben elektřiny vybavených měřením typu A, 
b) odběrů elektřiny jednotlivých oprávněných zákazníků vybavených 
  měřením typu A, 
c) dodávek  a odběrů  elektřiny v  předávacích místech mezi 
  přenosovou soustavou a distribučními soustavami vybavených 
  měřením typu A, 
d) množství jím opatřené regulační energie, 
e) dovozů a vývozů jednotlivých subjektů zúčtování, kterými jsou 
  sjednané hodnoty. 
 
   (7) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou 
operátorem trhu od provozovatelů distribučních soustav přijímány 
a) za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, 
  případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny 
  skutečné hodnoty 
  1. dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst jednotlivých 
   výroben elektřiny vybavených měřením typu A, 
  2. odběrů  elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech 
   oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A, ve kterých 
   byla uskutečněna změna dodavatele, 
  3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi 
   distribučními soustavami vybavených měřením typu A, 
  4. odběru  elektřiny  za  všechna  ostatní  odběrná místa 
   oprávněných zákazníků vybavená měřením typu A v součtu za 
   distribuční soustavu, 
b) za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, 
  případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny 
  předběžné hodnoty 
  1. odběrů  elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech 
   oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých 
   byla uskutečněna změna dodavatele, 
  2. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi 
   distribučními soustavami vybavených měřením typu B, 
  3. odběru  elektřiny  za  všechna  ostatní  odběrná místa 
   oprávněných zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za 
   distribuční soustavu. 
 
   (8) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 
18.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatelů distribučních 
soustav přijímány předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů 
elektřiny pro následující měsíc  v předávacích místech mezi 
distribučními soustavami s měřením typu C. 
 
   (9) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle 
odstavce 7 písm. b), jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty 
vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních 
hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených 
v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou 
uloženy žádné skutečné hodnoty a provozovatelé distribučních 
soustav nezašlou předběžné hodnoty podle odstavce 7 písm. b), jsou 
pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule. V případě, že 
operátor trhu neobdrží hodnoty  podle odstavce 8, jsou pro 
vypořádání odchylek použity již dříve zadané předběžné hodnoty 
měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech mezi 
distribučními  soustavami  vybavených  měřením  typu  C  pro 
předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy 
žádné předběžné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity 
hodnoty rovny nule. 
 
   (10) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou 
operátorem trhu od jednotlivých subjektů zúčtování přijímány za 
každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za 
všechny bezprostředně předcházející  nepracovní dny předběžné 
hodnoty  dodávek a  odběrů elektřiny  v předávacích místech 
jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které 
subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku. 
 
   (11) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 
18.00 hodin  jsou operátorem trhu  od jednotlivých subjektů 
zúčtování přijímány předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky 
elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech jednotlivých 
výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt 
zúčtování převzal odpovědnost za odchylku. 
 
   (12) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle 
odstavce 10,  jsou pro vypořádání  odchylek použity hodnoty 
vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních 
hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených 
v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou 
uloženy žádné skutečné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek 
použity hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží 
hodnoty podle odstavce 11, jsou pro vypořádání odchylek použity 
již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky 
elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny 
vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému 
operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, jsou pro 
vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule. 
 
   (13) Do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce 
jsou operátorem trhu přijímány od provozovatelů distribučních 
soustav 
a) za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce skutečné 
  hodnoty 
  1. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi 
   distribučními soustavami vybavených měřením typu B, 
  2. odběrů  elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech 
   oprávněných zákazníků, vybavených měřením typu B, ve kterých 
   byla uskutečněna změna dodavatele, 
  3. dodávek  a  odběrů  elektřiny  v  předávacích  místech 
   jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, 
  4. odběru  elektřiny  za  všechna  ostatní  odběrná místa 
   oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B v součtu za 
   distribuční soustavu, 
b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu 
  dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc 
  1. z předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením C, 
  2. z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených 
   měřením typu C. 
 
   (14) Na základě předaných údajů podle odstavce 13 provede 
operátor trhu úpravu hodnot předaných podle odstavce 7 písm. b), 
případně stanovených podle odstavců 9 a 10, případně stanovených 
podle odstavce  12, a hodnot  hodinových diagramů vzniklých 
lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle odstavců 
8 a 11. 
 
   (15) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny 
se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému 
místu, v případě výrobce k předávacímu místu každé jednotlivé 
výrobny, případně k souhrnu  předávacích míst, a v případě 
provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční 
soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě 
o předávání údajů. 
 
   (16) Údaje zasílané operátorovi trhu podle odstavců 6, 7, 8, 
10, 11 a 13 nejsou operátorem trhu přijímány 
a) mezi 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou 
  čtvrtého pracovního dne měsíce, 
b) mezi 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou 
  šestého pracovního dne měsíce, 
c) mezi 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou 
  osmého pracovního dne měsíce, 
d) mezi 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 
  hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce. 
 
   (17) Držitelům licence na distribuci elektřiny, k jejichž 
distribuční soustavě jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků 
nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, 
je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů uvedených v § 16 
a 17.  Podrobnosti  zjednodušeného  způsobu  registrace  jsou 
definovány v obchodních podmínkách operátora trhu. 
 
   (18) Při předávání skutečných hodnot z měření typu A nebo 
B jsou operátorem trhu předávané hodnoty označeny následujícím 
způsobem: 
a) platná hodnota - jde o skutečnou hodnotu, kterou přijal 
  operátor trhu podle odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) 
  a odstavce 13 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky 
  poruchy, 
b) náhradní platná hodnota - jde o náhradní hodnotu, kterou přijal 
  operátor trhu podle odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) 
  a odstavce 13 za dobu  trvání poruchy měřicího zařízení; 
  provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
  soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné nebo předávací místo 
  připojeno, předávané náhradní platné hodnoty označí způsobem 
  definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu, 
c) náhradní předběžná hodnota - jde o předběžnou hodnotu, kterou 
  operátor trhu přijal nebo stanovil podle odstavce 7 písm. b) 
  a odstavců 8, 9, 10, 11 a 12, 
d) nulová hodnota - jde o nulovou hodnotu odběru elektřiny 
  z odběrného místa, ze kterého provozovatel přenosové soustavy 
  nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je 
  dané odběrné  místo připojeno, dočasně  nezasílá skutečné 
  hodnoty; o  této skutečnosti informuje  daný provozovatel 
  operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách 
  operátora trhu.". 
 
   23. § 17a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní: 
 
               "§ 17a 
 
        Vyhodnocování odchylek s využitím 
            typových diagramů 
 
   (1) Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběru 
elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého 
napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry 
elektřiny není zvláštním právním předpisem1) stanovena povinnost 
instalovat průběhové měření. 
 
   (2)  Normalizovaným  typovým  diagramem  je  posloupnost 
relativních  hodnot průměrných  hodinových odběrů  elektřiny, 
vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů 
příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového 
diagramu  a  přepočtených  na  normální klimatické podmínky. 
Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. 
 
   (3) Normalizované typové  diagramy jsou operátorem trhu 
vytvářeny pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok na základě 
dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav a jsou platné 
jednotně pro celou elektrizační soustavu; podrobnosti tvorby 
typových diagramů a jejich aktualizace jsou uvedeny v obchodních 
podmínkách operátora trhu. 
 
   (4) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové 
diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním 
dni. 
 
   (5) Pro každý obchodní den je operátorem trhu stanoven 
zbytkový diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za 
jednotlivé distribuční soustavy, který se určí jako rozdíl součtu 
skutečných hodnot dodávek  elektřiny do distribuční soustavy 
s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů 
elektřiny s měřeními typu A a B a hodnoty ztrát stanovené Úřadem 
v souladu se zvláštním právním předpisem10). V případě dodávek 
elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením 
typu B se použijí hodnoty a postupy podle § 17. Energie neměřených 
odběrů je považována za nulovou; podrobnosti stanovení zbytkového 
diagramu zatížení jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora 
trhu. 
 
   (6) Hodnoty ztrát podle odstavce 5 jsou pro provozovatele 
lokálních distribučních soustav stanoveny na základě měrné hodnoty 
ztrát provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož 
soustavě je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy 
připojeno,  pokud provozovatel  lokální distribuční  soustavy 
neprokáže Úřadu hodnotu ztrát stanovenou v souladu se zvláštním 
právním předpisem9). V případě, že zařízení provozovatele lokální 
distribuční soustavy je připojeno k více regionálním distribučním 
soustavám, stanoví  se hodnota ztrát podle  odstavce 5 pro 
provozovatele lokální distribuční  soustavy na základě vyšší 
z měrných hodnot ztrát v příslušných regionálních distribučních 
soustavách. 
 
   (7) Plánovanou roční spotřebu elektřiny zákazníků s měřením 
typu C stanovují provozovatelé distribučních soustav na základě 
metody uvedené v příloze č. 3. 
 
   (8)  Hodnoty  plánované  roční  spotřeby elektřiny jsou 
provozovateli  distribučních soustav  stanovovány a  zasílány 
operátorovi trhu 
a) jednotlivě pro odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením 
  typu C, kteří změnili dodavatele podle § 21 odst. 1, 
b) souhrnně za ostatní konečné zákazníky s měřením typu C po 
  jednotlivých třídách typových diagramů. 
 
   (9) Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny 
podle odstavce 8 písm. a) je provedena provozovateli distribučních 
soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném 
místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot 
plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně 100 dnů. 
Aktualizace hodnot plánované  roční spotřeby elektřiny podle 
odstavce 8 písm. b) je provedena provozovateli distribučních 
soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní 
měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to 
pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. 
Aktualizace hodnot plánované  roční spotřeby elektřiny podle 
odstavce 8 zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, 
případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatelem 
distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, 
na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C. 
 
   (10) Pro finanční vypořádání odchylek podle § 18 odst. 12 
písm. a) je operátorem trhu použita poslední aktuální hodnota 
plánované roční spotřeby elektřiny, která byla provozovatelem 
distribuční soustavy operátorovi trhu zaslána podle odstavců 8 
a 9. Pro finanční vypořádání odchylek podle § 18 odst. 12 písm. b) 
a c) jsou operátorem trhu použity poslední aktuální hodnoty 
plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané 
obchodní dny, které byly provozovatelem distribuční soustavy 
operátorovi trhu zaslány podle odstavců 8 a 9. 
 
   (11) Hodnoty odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením 
typu C, kteří změnili dodavatele, v jednotlivých obchodních 
hodinách obchodního dne jsou stanoveny operátorem trhu na základě 
jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených 
přepočtených typových diagramů. Součty hodnot odběrů elektřiny 
oprávněných  zákazníků s  měřením typu  C, kteří  nezměnili 
dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne jsou 
po  jednotlivých třídách  typových diagramů  a distribučních 
soustavách stanoveny operátorem trhu na základě jejich plánované 
roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových 
diagramů. 
 
   (12) Zbytkový diagram zatížení v každé obchodní hodině se 
rozpočítává na odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu 
C, kteří změnili dodavatele, a v souhrnu na ostatní odběrná místa 
oprávněných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách 
typových diagramů, úměrně velikostem jejich odběrů elektřiny 
v dané hodině, stanovených podle odstavce 11. Takto stanovené 
hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny oprávněných 
zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek. 
 
   (13) Hodnoty  odběrů elektřiny podle  odstavce 12 jsou 
přiřazeny  subjektům  zúčtování  operátorem  trhu,  a to po 
jednotlivých třídách typových diagramů a distribučních soustavách. 
Takto stanovené hodnoty odběru elektřiny jsou operátorem trhu 
použity pro výpočet odchylek. Hodnoty podle odstavce 12 jsou 
operátorem trhu sděleny příslušným subjektům zúčtování nejpozději 
do 14.00 hodin následujícího pracovního dne po obchodním dnu nebo 
za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny; podrobnosti 
stanovení hodnot jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora 
trhu. 
 
   (14) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným 
místům konečných  zákazníků s měřením typu  C je prováděno 
provozovateli  distribučních soustav  při připojení konečných 
zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Přiřazení 
odběrných míst k jednotlivým třídám typových diagramů je založeno 
na charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 2. Přiřazení třídy 
typových  diagramů k  odběrným místům  je účinné  okamžikem 
zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede 
evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období 
posledních tří let. 
 
   (15) Změna přiřazení třídy typových diagramů v důsledku změny 
charakteru  odběrného  místa  je  zasílána  operátorovi trhu 
příslušnými provozovateli distribučních  soustav nejpozději 3 
pracovní dny před dnem, ve kterém požaduje změnu přiřazení třídy 
typových  diagramů. Provozovateli  distribučních soustav jsou 
provedeny odečty spotřeby elektřiny k datu uskutečnění změny 
přiřazení třídy typových diagramů a zaslány operátorovi trhu 
nejdéle do 10 pracovních dnů od data změny přiřazení třídy 
typových diagramů. 
 
   (16) Skutečné hodnoty odběru elektřiny včetně data odečtu 
jednotlivě po odběrných místech pro oprávněné zákazníky s měřením 
typu C, kteří změnili dodavatele, jsou zasílány provozovateli 
distribučních soustav operátorovi trhu do 10 pracovních dnů po 
odečtu. Podrobnosti způsobu předání skutečných hodnot jsou uvedeny 
v obchodních podmínkách operátora trhu. 
 
   (17) Operátorem trhu jsou zveřejňovány 
a) normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní 
  rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním 
  dnem daného kalendářního roku, 
b) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní 
  rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním 
  dnem daného kalendářního roku, 
c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději první pracovní 
  den po dni, jehož se týkají, 
d) koeficienty zbytkových  diagramů jednotlivých distribučních 
  soustav a teplotní koeficient, a to nejpozději první pracovní 
  den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení 
  koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou 
  uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. 
 
   (18)  Po  obdržení  odečtených  hodnot odběrů elektřiny 
v odběrných  místech  oprávněných  zákazníků,  kteří  změnili 
dodavatele, je operátorem trhu provedeno vyhodnocení rozdílu mezi 
hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získané na základě odečtů 
a hodnotami stanovenými podle odstavce 13 za stejné období. Pro 
zúčtování těchto rozdílů je použita vyrovnávací cena stanovená 
Úřadem. 
 
   (19) Operátorem trhu jsou jednotlivým subjektům zúčtování 
zúčtovány rozdíly určené podle odstavce 18 za vyrovnávací cenu 
regulovanou Úřadem. 
 
   (20) Operátorem trhu jsou sečteny rozdíly podle odstavce 18 
za jednotlivé distribuční soustavy a tento součet s opačným 
znaménkem  je  operátorem  trhu  zúčtován  vyrovnávací cenou 
příslušnému subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za 
odchylku v příslušné distribuční soustavě. 
 
   (21) U odběrných míst s měřením typu C oprávněných zákazníků, 
kteří změnili dodavatele a u kterých byly v daném měsíci provedeny 
odečty spotřeb elektřiny a hodnoty těchto odečtů jsou zaslány 
operátorovi trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne 
následujícího měsíce, je operátorem trhu do šestého pracovního dne 
třetího měsíce po zaslání hodnot odečtů provedeno zúčtování 
rozdílů podle odstavce 19. Odečty spotřeb elektřiny odběrných míst 
oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, 
zaslané po termínu stanoveném v předchozí větě jsou operátorem 
trhu zúčtovány až v následujícím měsíci. 
 
   (22) Zúčtování rozdílů podle odstavců 19 a 20 není součástí 
zúčtování odchylek podle § 18. 
 
   (23) Na zúčtování rozdílů podle odstavců 19 a 20 jsou 
vystavovány samostatné daňové doklady. 
 
   (24) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 19 a 20 
provádí operátor trhu. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních 
podmínkách operátora trhu. 
------------------------------------------------------------------ 
 9) Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení 
  účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním 
  rozvodu elektrické energie. 
10) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických 
  údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění 
  pozdějších předpisů.". 
 
   24. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 17b 
 
        Výpočet a vyhodnocování odchylek 
 
   (1) Úplnost předaných údajů podle § 17 a 17a je prověřena 
operátorem trhu  a v případě  nedostatků jsou provozovatelé 
přenosové soustavy a distribučních soustav vyzváni k doplnění. 
 
   (2) Skutečná dodávka elektřiny a skutečný odběr elektřiny 
subjektu zúčtování v každé obchodní hodině v MWh je stanovena 
operátorem trhu jako souhrn dodávek elektřiny subjektu zúčtování 
do přenosové soustavy a distribučních soustav a souhrn odběrů 
elektřiny subjektu zúčtování z přenosové soustavy a distribučních 
soustav, zjištěný  na základě údajů  o skutečných dodávkách 
elektřiny, skutečných odběrech elektřiny podle § 17 a typových 
diagramů podle § 17a. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační 
soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny 
z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem. Skutečná 
dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným 
znaménkem a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy je 
značen záporným znaménkem. 
 
   (3) Odchylkou subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu 
je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu 
do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu 
z elektrizační soustavy.". 
 
Dosavadní § 17b se označuje jako § 17c. 
 
   25. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 19a 
 
        Vyhodnocování a zúčtování odchylek 
            ve stavech nouze 
 
   (1) Ve stavu  nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové 
soustavy v souladu se zvláštním právním předpisem7) se zúčtování 
odchylek provádí ve zvláštním režimu zúčtování ve všech hodinách 
obchodního dne. 
 
   (2) Ve zvláštním režimu zúčtování se neprovádí zúčtování 
odchylek podle § 18. 
 
   (3)  Zvláštní  režim  zúčtování  se  uplatní pro celou 
elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování. 
 
   (4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování 
odchylek jsou rovna nule sjednaná množství elektřiny pro závazek 
dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství 
elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy 
subjektů zúčtování stanovená podle  § 17, včetně sjednaného 
a skutečného množství regulační energie. 
 
   (5) Ve zvláštním režimu zúčtování se neorganizuje krátkodobý 
trh a pro již provedené platby se použijí ustanovení občanského 
zákoníku o bezdůvodném obohacení. 
 
   (6) Jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování 
podléhají regulaci Úřadem. 
 
   (7) Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provádí 
operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek 
a odběrů elektřiny. 
 
   (8) Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je 
stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen 
stanovených Úřadem podle odstavce 6. 
 
   (9) Agregace skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny je 
provedena pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání 
odpovědnosti za odchylku. 
 
   (10)  Zaokrouhlení skutečných  hodnot dodávek  a odběrů 
elektřiny je provedeno podle pravidel, která jsou uplatňována při 
agregaci skutečných  hodnot dodávek a  odběrů elektřiny pro 
zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování. 
 
   (11) Skutečná dodávka elektřiny subjektu zúčtování, včetně 
skutečného dovozu elektřiny, je operátorem trhu zúčtována za 
průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou operátorem trhu podle 
odstavce 8 a uhrazena způsobem podle odstavce 13. Subjektu 
zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu. 
 
   (12) Skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně 
skutečného vývozu elektřiny, je operátorem trhu zúčtován za 
průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou operátorem trhu podle 
odstavce 8 a uhrazena způsobem podle odstavce 13. Subjektu 
zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu. 
 
   (13) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování je 
prováděno operátorem trhu. Operátorem trhu jsou nejdříve přijímány 
platby  od subjektů  zúčtování, kterým  vznikl závazek vůči 
operátorovi trhu. Závazky operátora trhu ze zvláštního režimu 
zúčtování vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše plateb 
přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči 
operátorovi trhu  a přijatého finančního  zajištění subjektu 
zúčtování. Úhrada pohledávek subjektů zúčtování operátorem trhu je 
realizována  poměrným způsobem  podle velikosti  jednotlivých 
pohledávek subjektů zúčtování. Podrobnosti vypořádání plateb jsou 
uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. 
 
   (14) Pro vypořádání stavu nouze se vystavují samostatné 
daňové doklady.". 
 
   26. V § 20 se písmeno a) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 
 
   27. V § 20 písm. a) úvodní větě se slova "subjektu zúčtování" 
zrušují. 
 
   28. V § 20 písm. a) bod 3 zní: 
 
   "3. ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na veškerou elektřinu 
     skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, 
     včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků 
     je tato cena součástí tarifů,". 
 
   29. V § 20 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje písmeno d), které zní: 
"d) ceny za činnosti operátora trhu jsou uhrazeny příslušnými 
  účastníky trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu, s výjimkou 
  ceny podle písmene a) bodu 3, která je uhrazena účastníky trhu 
  s elektřinou  provozovateli  přenosové  soustavy  nebo 
  provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení 
  účastníka trhu s elektřinou připojeno, a to nejméně jednou 
  měsíčně; platby za zúčtování stanovené na základě ceny podle 
  písmene a) bodu 3 obdržené provozovatelem lokální distribuční 
  soustavy  jsou  dále  uhrazeny  provozovateli  regionální 
  distribuční soustavy, ke které je zařízení provozovatele 
  lokální distribuční soustavy připojeno; v případě, že zařízení 
  provozovatele lokální distribuční soustavy je připojeno k více 
  regionálním distribučním soustavám, uhradí obdržené platby 
  pouze jednomu z  provozovatelů regionálních distribučních 
  soustav; platby za zúčtování stanovené na základě ceny podle 
  písmene a) bodu 3, obdržené provozovatelem přenosové soustavy 
  a provozovatelem regionální distribuční soustavy, jsou dále 
  uhrazeny operátorovi trhu, a to nejméně jednou měsíčně.". 
 
   30. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který 
zní: 
 
   "(2) Za změnu dodavatele podle odstavce 1 písm. a) se 
nepovažuje převedení zákazníků k novému dodavateli, který vznikl 
v důsledku právního oddělení provozovatele distribuční soustavy.". 
 
Dosavadní odstavce 2 až 15 se označují jako odstavce 3 až 16. 
 
   31. V § 21 odst. 4 se první věta nahrazuje větou "Před první 
změnou dodavatele je mezi držitelem licence na distribuci nebo 
oprávněným zákazníkem, který získá oprávnění podle § 21 odst. 2 
zákona a nemá uzavřenou smlouvu o připojení, a provozovatelem 
příslušné přenosové nebo distribuční soustavy uzavírána nová 
smlouva o připojení oprávněného zákazníka nebo smlouva o připojení 
distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu3).". 
 
   32. V § 21 odst. 5 písm. b) se slova "§ 9 odst. 1 písm. c)" 
nahrazují slovy "§ 9 odst. 1 písm. c), f) a i)". 
 
   33. V § 21 odst. 6 se na konci písmene a) čárka nahrazuje 
středníkem a doplňuje se věta "v případě, že se jedná o první 
změnu dodavatele, je oprávněným zákazníkem nebo novým dodavatelem 
požádán příslušný provozovatel distribuční soustavy o registraci 
odběrných míst podle písmene b),". 
 
   34. V § 21 odst. 6 písmeno b) zní: 
"b) registrace odběrných míst oprávněného zákazníka provozovatelem 
  distribuční soustavy u operátora trhu nejpozději 3 pracovní 
  dny po podání žádosti na registraci odběrných míst podle 
  písmene a), pokud ještě nejsou zaregistrována; podrobnosti 
  registrace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora 
  trhu,". 
 
   35. V § 21 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 
"d) stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením 
  typu C k datu uskutečnění změny dodavatele a předání těchto 
  hodnot provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu do 
  10 pracovních dnů od data uskutečnění změny dodavatele; 
  stanovení  stavu měřicího  zařízení provádí  provozovatel 
  distribuční  soustavy odečtem  k datu  uskutečnění změny 
  dodavatele nebo odhadem stavu  měřicího zařízení k datu 
  uskutečnění  změny  dodavatele  na  základě  přiřazeného 
  přepočteného  typového  diagramu  a  poslední  aktuální 
  předpokládané roční  spotřeby elektřiny nebo  na základě 
  vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem 
  nebo zákazníkem k datu uskutečnění změny dodavatele.". 
 
   36. V § 21 odst. 8 se číslo "10" nahrazuje číslem "12" 
a slova "6 a 9" slovy "7 a 10". 
 
   37. V § 21 odst. 9 se číslo "5" nahrazuje číslem "6". 
 
   38. V § 21 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který 
zní: 
 
   "(11) V případě, že se jedná o první změnu dodavatele 
elektřiny oprávněného zákazníka, jehož zařízení je připojeno 
k distribuční soustavě, jsou provozovatelem příslušné distribuční 
soustavy registrována současně i předávací místa nebo souhrn 
předávacích míst všech výroben elektřiny připojených do této 
distribuční soustavy.". 
 
Dosavadní odstavce 11 až 16 se označují jako odstavce 12 až 17. 
 
   39. V § 21 odst. 12 se číslo "9" nahrazuje slovy "10 a 11". 
 
   40. V § 21 odstavce 13 a 14 znějí: 
 
   "(13) Pokud nahlášené údaje podle odstavců 10 a 11 neobsahují 
všechny náležitosti,  může být změna  dodavatele oprávněného 
zákazníka provozovatelem přenosové  nebo distribuční soustavy 
odmítnuta. Odmítnutí je provozovatelem přenosové nebo distribuční 
soustavy nahlášeno  operátorovi trhu a  operátorem trhu pak 
příslušnému dodavateli, který změnu požadoval. Uskutečnění změny 
dodavatele je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy 
nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému 
dodavateli do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu. 
Zamítnutí změny je provozovatelem přenosové nebo distribuční 
soustavy nahlášeno spolu s důvodem zamítnutí do 3 pracovních dnů 
po  obdržení  požadavků  na  změnu  oprávněnému  zákazníkovi 
a operátorovi  trhu a  operátorem trhu  předešlému a novému 
dodavateli. Uskutečnění změny  počtu dodavatelů je nahlášeno 
operátorem trhu subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné 
místo zodpovědnost za odchylku, a novému dalšímu dodavateli do 3 
pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu. 
 
   (14) Změna dodavatele  je uskutečněna vyrozuměním podle 
odstavce 13 ze strany provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy o novém smluvním vztahu mezi oprávněným zákazníkem 
a novým dodavatelem a zaregistrováním tohoto vztahu u operátora 
trhu. K datu uskutečnění změny dodavatele je proveden odečet podle 
zvláštního právního předpisu1) a u odběrných míst s měřením typu 
C je stanoven stav měřicího zařízení podle odstavce 6 písm. d) 
a údaje zaslány provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy 
operátorovi  trhu a  operátorem trhu  stávajícímu dodavateli 
k doúčtování a  vyrovnání závazků. Po  zaregistrování nového 
smluvního vztahu jsou údaje o skutečných množstvích elektřiny 
předávány operátorem trhu novému dodavateli podle zvláštního 
právního předpisu1).". 
 
   41. § 22 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 22 
 
         Vyúčtování dodávky elektřiny 
 
   (1) Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, 
jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, 
obsahuje vždy  samostatně vyčíslený údaj o  ceně za službu 
distribuce nebo přenosu elektřiny, o ceně systémových služeb, 
o ceně na  krytí vícenákladů spojených  s výkupem elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, 
o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je 
uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c), i samostatně 
vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. 
 
   (2)  Součástí vyúčtování  dodávky elektřiny  oprávněnému 
zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové 
hladiny  nízkého napětí,  je hodnota  hlavního jističe před 
elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního 
a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky 
elektřiny  oprávněnému zákazníkovi  obsahuje vždy  samostatně 
vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, o ceně systémových 
služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, 
o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je
uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c), i samostatně 
vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. 
 
   (3)  Součástí  vyúčtování  dodávky  elektřiny chráněnému 
zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové 
hladiny  nízkého napětí,  je hodnota  hlavního jističe před 
elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního 
a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky 
elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za 
dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon 
podle  jmenovité  proudové  hodnoty  hlavního  jističe  před 
elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za 
elektřinu v nízkém tarifu. 
 
   (4) Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18.00 hodin 
pátého  pracovního  dne  následujícího  měsíce  provozovateli 
distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří 
mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením 
typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávek 
elektřiny,  prostřednictvím  operátora  trhu  údaje  potřebné 
k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Údaje jsou předávány 
na základě smlouvy o předávání údajů podle § 16 odst. 3. Údaje 
potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny 
v obchodních podmínkách operátora trhu. 
 
   (5) Po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrném místě 
s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou 
příslušným  provozovatelem  distribuční  soustavy  předávány 
operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování 
plateb podle odstavce 1 nebo 2. Údaje jsou předávány na základě 
smlouvy o předávání údajů podle  § 16 odst. 3. Údaje potřebné 
k vyúčtování plateb  podle odstavce 1 nebo  2 jsou uvedeny 
v obchodních podmínkách operátora trhu.". 
 
   42. V § 23 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 
 
   43. V § 23 odst. 3 se číslo "7" nahrazuje číslem "8". 
 
   44. V § 24 se slova "a platí do 31. prosince 2004" zrušují. 
 
   45. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 2, písm. b) bodě 
2 a odstavci 4 se číslo "1 600" nahrazuje číslem "1 800". 
 
   46. Příloha č. 2 zní: 
 
             "Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-208.pdf." 
 
   47. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní: 
 
             "Příloha č. 3 k vyhlášce č. 373/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-208.pdf." 
 
                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou 
ustanovení bodu 44, které nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
              Předseda: 
             Ing. Fiřt v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 8. prosince 2004 Poslední změna: 10. prosince 2004 Počet shlédnutí: 4106