LEGISLATIVA

288/2013 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

288

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2013

o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 3, § 4a odst. 2, § 14 odst. 5 a § 16a odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje

a)
vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost"), rozsah a způsob jejího vyplnění,

b)
náležitosti základní zprávy,

c)
náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen "odborné posouzení"),

d)
vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.


§ 2

Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění

Vzor žádosti, způsob a rozsah jejího vyplnění jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Základní zpráva

Náležitosti základní zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Odborné posouzení

Náležitosti obsahu odborného posouzení jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5

Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

2.
Vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.

 

Datum uveřejnění: 5. října 2013 Poslední změna: 18. září 2013 Počet shlédnutí: 1046