LEGISLATIVA

176/2008 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

176

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2008

o technických požadavcích na strojní zařízení


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje technické požadavky na

a)
strojní zařízení,

b)
vyměnitelná přídavná zařízení,

c)
bezpečnostní součásti,

d)
příslušenství pro zdvihání,

e)
řetězy, lana a popruhy,

f)
odnímatelná mechanická převodová zařízení,

g)
neúplná strojní zařízení.

(2) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona všechny výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g).

(3) Ustanovení § 3 až 9 a příloh k tomuto nařízení, která se týkají strojních zařízení, se vztahují rovněž na výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) až f).

(4) Toto nařízení se nevztahuje na

a)
bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných součástí a které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení,

b)
zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v lunaparcích,

c)
strojní zařízení zvláště navrhovaná pro jaderná zařízení nebo která mají být uvedena do provozu v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,

d)
zbraně, včetně střelných zbraní,

e)
dopravní prostředky, kterými jsou

1.
zemědělské a lesnické traktory, pokud rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou již obsažena v příslušném právním předpisu Evropských společenství2), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

2.
motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropských společenství3), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

3.
vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropských společenství4), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

4.
motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže a

5.
dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po dráhách, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích,

f)
námořní plavidla, pohyblivá příbřežní zařízení a strojní zařízení instalovaná na palubě těchto plavidel nebo zařízení,

g)
strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely,

h)
strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely pro časově omezené použití v laboratořích,

i)
důlní těžní zařízení,

j)
strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení,

k)
elektrické a elektronické výrobky následujících skupin, pokud se na ně vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, kterými jsou

1.
spotřebiče pro domácnost určené k použití v domácím prostředí,

2.
audio a video přístroje,

3.
zařízení pro informační technologie,

4.
běžné kancelářské stroje,

5.
spínače nízkého napětí a řídicí jednotky,

6.
elektromotory,

l)
vysokonapěťová elektrická zařízení, kterými jsou

1.
spínací a řídicí zařízení,

2.
transformátory.


§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
strojním zařízením

1.
soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití,

2.
soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu,

3.
soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,

4.
soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, nebo

5.
soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla,

b)
vyměnitelným přídavným zařízením takové zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, není-li toto zařízení nástrojem,

c)
bezpečnostní součástí taková součást strojního zařízení,

1.
která plní bezpečnostní funkci,

2.
která se uvádí na trh samostatně,

3.
jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob a

4.
která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.

Příkladmý seznam bezpečnostních součástí je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení,

d)
příslušenstvím pro zdvihání součást nebo zařízení, které, aniž by bylo připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, umožňuje uchycení břemene a které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samostatném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti,

e)
řetězy, lany a popruhy takové řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo příslušenství pro zdvihání,

f)
odnímatelným mechanickým převodovým zařízením odnímatelná součást přenášející energii ze strojního zařízení s vlastním pohonem nebo z traktoru na poháněný stroj, která propojuje jejich první pevná ložiska; pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek,

g)
neúplným strojním zařízením soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo do jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje toto nařízení; poháněcí systém je neúplným strojním zařízením.


§ 3

Základní požadavky

(1) Základní požadavky, které musí strojní zařízení splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Jestliže strojní zařízení splňuje příslušné ustanovení

a)
harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

b)
harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo

c)
zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a),

které se vztahuje k příslušnému základnímu požadavku, má se za to, že tento základní požadavek je splněn. To neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.

(3) Požadavky stanovené pro strojní zařízení ve zvláštních právních předpisech5) nejsou, pokud jde o rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tímto nařízením dotčeny.


§ 4

Uvádění na trh nebo do provozu

(1) Strojní zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu, pokud

a)
jsou splněny požadavky uvedené v odstavci 2 a

b)
je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích zvířat nebo majetek.

(2) Před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení shody podle § 5, přičemž

a)
zajišťuje, aby byla k dispozici technická dokumentace podle oddílu A přílohy č. 7 k tomuto nařízení,

b)
zajišťuje ke strojnímu zařízení potřebné informace, zejména návody,

c)
vydává ES prohlášení o shodě podle části 1 oddílu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a zajišťuje, aby toto prohlášení bylo přiloženo ke strojnímu zařízení,

d)
opatřuje strojní zařízení označením CE podle § 8.

(3) Neúplné strojní zařízení může být uvedeno na trh, pokud výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistil provedení postupu podle § 6.

(4) Za uvedená na trh se považují i strojní zařízení vyrobená nebo dovezená pro vlastní provozní potřeby při podnikání.

(5) Pokud nelze určit osobu, která strojní zařízení nebo neúplné strojní zařízení za účelem uvedení na trh vyrobila nebo navrhla a opatřila vlastním jménem nebo značkou, ustanovení tohoto nařízení, týkající se výrobce, se vztahují na osobu, která strojní zařízení nebo neúplné strojní zařízení uvádí na trh nebo do provozu.

(6) Strojní zařízení a neúplná strojní zařízení, která nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být vystavována na veletrzích, výstavách, při předvádění a podobných akcích za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tato strojní zařízení nejsou ve shodě s požadavky tohoto nařízení a že nebudou uvedena na trh nebo do provozu, dokud nebude zajištěna jejich shoda s požadavky tohoto nařízení. V průběhu předvádění takovýchto strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.


§ 5

Postupy posuzování shody

(1) K posouzení shody strojních zařízení s tímto nařízením použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z postupů posuzování shody podle odstavců 2 až 4.

(2) Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

(3) Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem uvedených v § 3 odst. 2 a pokud tyto normy zahrnují všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup

a)
posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b)
ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a interní řízení výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

c)
komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(4) Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a nebylo-li vyrobeno podle harmonizovaných norem uvedených v § 3 odst. 2, nebo bylo-li vyrobeno podle těchto norem pouze částečně, nebo nezahrnují-li harmonizované normy všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, nebo pokud pro dotyčné strojní zařízení neexistují žádné harmonizované normy, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použijí postup

a)
ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

b)
komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(5) Za účelem zajištění postupů podle odstavců 2 až 4 musí mít výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce k dispozici nezbytné prostředky k zajištění toho, aby strojní zařízení splňovalo základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.§ 6

Postup u neúplného strojního zařízení

(1) U neúplného strojního zařízení musí být před jeho uvedením na trh

a)
vypracována příslušná technická dokumentace podle části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení,

b)
vypracován návod k montáži podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení a

c)
vyhotoveno prohlášení o zabudování podle části 1 oddílu B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Návod k montáži a prohlášení o zabudování se přikládají k neúplnému strojnímu zařízení, dokud není zabudováno do úplného strojního zařízení, a poté se stanou součástí technické dokumentace tohoto strojního zařízení.


§ 7

Omezování platnosti dokumentů

(1) Jestliže notifikovaná osoba zjistí u výrobku, u kterého se podílela na posuzování shody, že výrobce nesplnil nebo již nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení nebo že neměl být vydán certifikát ES přezkoušení typu nebo neměl být schválen systém zabezpečování jakosti, pozastaví platnost vydaného certifikátu nebo schválení nebo jej odejme nebo omezí jeho platnost s udáním důvodu, neprovede-li výrobce k zajištění splnění těchto požadavků příslušná opatření k nápravě.

(2) Dojde-li k pozastavení nebo omezení platnosti certifikátu nebo schválení nebo jeho odejmutí, notifikovaná osoba o tom neprodleně informuje orgán dozoru a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který tuto skutečnost oznámí členským státům Evropské unie a Evropské komisi.


§ 8

Označení CE

(1) Strojní zařízení musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeno označením CE. Označením CE podle tohoto nařízení mohou být opatřeny pouze stanovené výrobky podle § 1 odst. 2.

(2) Grafická podoba označení CE (§ 13 odst. 3 zákona) je stanovena zvláštním právním předpisem6). Doplňující požadavky k provedení označení CE jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Pokud právní předpisy, které se na strojní zařízení vztahují a které označení CE stanovují nebo umožňují, po přechodnou dobu připouštějí, aby si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s ustanoveními těch právních předpisů, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použil. V ES prohlášení o shodě se uvedou podrobné údaje o použitých právních předpisech nebo jejich ustanoveních, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použil.


§ 9

Oznámení o uložení ochranného opatření

(1) Strojní zařízení, které je opatřeno označením CE a je k němu přiloženo ES prohlášení o shodě, jehož obsah je uveden v části 1 oddílu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, se považuje za splňující požadavky tohoto nařízení.

(2) V případě, že bylo pro strojní zařízení uvedené v odstavci 1 uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu7), uvede se v oznámení podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda s požadavky podle § 4 odst. 1 písm. b) byla způsobena

a)
nesplněním požadavků uvedených v § 3 odst. 1,

b)
nesprávným použitím harmonizovaných technických norem uvedených v § 3 odst. 2, nebo

c)
nedostatky v harmonizovaných technických normách uvedených v § 3 odst. 2.


§ 10

Autorizace a notifikace

(1) Při autorizaci právnických osob k činnostem podle tohoto nařízení se uplatňují podmínky stanovené v příloze č. 11 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria pro posuzování stanovená v příslušných harmonizovaných evropských normách, na něž jsou odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou považovány za osoby splňující kritéria podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení, na něž se tyto normy vztahují.

(2) Pokud se notifikovanou osobou stala autorizovaná osoba postupem podle § 11 odst. 7 písm. b) zákona, používá identifikační číslo notifikované osoby přidělené v rámci její autorizace.


§ 11

Přechodné ustanovení

Přenosná upevňovací zařízení s náboji a jiné rázové stroje splňující požadavky dosavadních právních předpisů mohou být uváděna na trh a do provozu do 29. června 2011.


§ 12

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, se zrušuje.


§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Říman v. r.

 

Datum uveřejnění: 29. prosince 2009 Poslední změna: 27. května 2008 Počet shlédnutí: 3377