LEGISLATIVA

247/2009 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015

247

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů
v letech 2011 až 2015


Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tímto nařízením se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 a stanoví se rozsah a způsob jejího provedení.


§ 2

Rozsah a způsob provedení inventarizace

(1) Inventarizace lesů se provádí na inventarizačních čtvercích, rozmístěných v pravidelné síti o rozmě-ru 2 x 2 km na území České republiky. V každém inventarizačním čtverci jsou umístěny dvě inventarizační plochy kruhového tvaru o poloměru 12,62 m, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 300 m. Na inventarizačních plochách, které se nacházejí v lese, se provádí zjišťování údajů uvedených v příloze k tomuto nařízení.

(2) Pro účely provedení inventarizace v letech 2011 až 2015 se využijí všechny dostupné inventarizační plochy, které byly založeny v rámci inventarizace v letech 2001 až 2004.

(3) Údaje zjištěné inventarizací se zpracují a vyhodnotí podle jednotlivých krajů a na úrovni České republiky.

(4) Inventarizaci lesů provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015, přičemž

a)
venkovní šetření inventarizace lesů ukončí do 31. prosince 2014 a

b)
výsledky zpracuje, vyhodnotí a zveřejní do 31. prosince 2015.

(5) Ministerstvo zemědělství inventarizaci lesů koordinuje, dohlíží na její průběh a zajišťuje správu údajů zjištěných inventarizací. Výsledky inventarizace lesů Ministerstvo zemědělství zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a formou tištěné publikace.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 247/2009 Sb.


Údaje zjišťované inventarizací

1.
Šetření inventarizační plochy
Identifikační číslo inventarizační plochy
Souřadnice středu inventarizační plochy
Přístupnost a schůdnost inventarizační plochy
Nadmořská výška
Reliéf terénu
Datum měření
Druh vlastnictví lesa
Druh pozemku podle katastru nemovitostí
Způsob využití pozemku
Kategorie pozemku podle evropské klasifikace
Lesní typ podle evropské klasifikace
Kraj
Přírodní lesní oblast
Geomorfologické zařazení
Klimatické poměry
Hydrografické členění
Biogeografické členění
Kategorie lesa podle funkce
Lesní typ
Hospodářský soubor
Kategorie pozemku
Expozice terénu
Sklon terénu
Hospodářský tvar lesa
Bohatost struktury porostu
Stupeň přirozenosti lesního porostu
Stanoviště cenné bioty
Sesuv půdy
Eroze způsobená vodou
Zatížení lesa antropogenní činností
Celková pokryvnost mechů
Celková pokryvnost kapraďorostů
Celková pokryvnost travin
Celková pokryvnost bylin
Celková pokryvnost keřů
Pokryvnost jednotlivých druhů travin, bylin, mechů a kapraďorostů
Pokryvnost jednotlivých druhů keřů
Přístupnost pro zvěř
Složení opadu
Mocnost nadložního humusu
Humusová forma
Půdní typ
Charakteristiky půdního profilu
Půdotvorný substrát
Geologické podloží
Odběr půdních vzorků

2.
Šetření stojících stromů (jedinci s výčetní tloušťkou 7 cm a více)
Poloha stromu
Číslo stromu
Věk stromu
Bonita
Označení dřeviny
Klasifikace stromu podle stupnic Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací
Výskyt stojící souše
Počet ročníků jehlic
Výška rozdvojení hlavní osy kmene
Poškození způsobené těžbou a přibližováním dřeva
Poškození způsobené loupáním a ohryzem spárkatou zvěří
Poškození kmene hnilobou
Výskyt zlomu kmene
Ostatní škody na kmenech
Kvalita a vady kmene
Výčetní tloušťka stromu
Výška stromu
Výška nasazení živé koruny
Výška bezsuké části kmene
Korunová projekce
Tloušťka v určené výšce
Výskyt epifytických lišejníků

3.
Šetření obnovy porostu (jedinci od výšky 10 cm do výčetní tloušťky 6,9 cm)
Přítomnost obnovy porostu
Původ obnovy porostu
Opatření na podporu vzniku přirozené obnovy porostu
Rozmístění jedinců v kultuře nebo nárostu
Forma smíšení dřevin v kultuře
Faktory ovlivňující negativně obnovu porostu
Dřevina
Výškové třídy obnovy porostu
Počet jedinců obnovy porostu ve výškových třídách
Věk dřeviny v obnově porostu
Ochranná opatření v obnově porostu
Poškození obnovy porostu okusem a vytloukáním
Poškození obnovy porostu loupáním či ohryzem spárkatou zvěří

4.
Šetření ležícího a odumřelého dřeva a pařezů
Výskyt větví a těžebních zbytků - nehroubí
Výskyt těžebních zbytků, vývratů a ulomených kmenů tlustších než 7 cm
Tloušťka pařezu
Výška pařezu
Stupeň rozkladu dřeva pařezu

5.
Inventarizace lesních cest
Technický stav lesní cesty
Význam lesní cesty
Šířka koruny lesní cesty
Druh povrchu lesní cesty
Výskyt travního porostu na lesní cestě
Podélný sklon lesní cesty
Stav náspů a zářezů lesní cesty
Sesuvy a eroze na náspech cesty a zářezech lesní cesty
Stav odvodnění lesní cesty

6.
Inventarizace vodních toků
Šířka vodního toku
Spád vodního toku
Výskyt technických opatření pro hrazení bystřin

7.
Inventarizace melioračních zařízení
Šířka melioračního zařízení

8.
Inventarizace okrajů lesa
Hustota okraje lesa
Dřeviny na okraji lesa
Typ okraje lesa
Výskyt a struktura pásů keřů na okraji lesa

9.
Inventarizace ostatních objektů
Místa sloužící veřejnosti
Myslivecká zařízení
Liniové objekty
Stabilizační prvky

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2010 Poslední změna: 20. srpna 2009 Počet shlédnutí: 1666