LEGISLATIVA

696/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skledníkových plynů

             696/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          ze dne 21. prosince 2004, 
     kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování 
     a ověřování množství emisí skleníkových plynů 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 písm. c) 
zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, (dále jen 
"zákon"): 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Touto  vyhláškou  se  v  souladu  s  právem Evropských 
společenství1) stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování 
vykázaného množství emisí skleníkových plynů ze zařízení podle 
§ 7 zákona, a to emisí z běžného provozu, z nepravidelných 
událostí, zejména nabíhání, odstavování a havarijních situací, ke 
kterým došlo v průběhu období zjišťování a vykazování. V případě 
zařízení podle § 5 odst. 2 zákona se ustanovení této vyhlášky 
vztahují na ta zařízení, u kterých je prahová hodnota překročena 
alespoň u jedné z činností podle přílohy č. 1 k zákonu. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Rozhodnutí Komise 2004/156/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se 
  ustavují základní pravidla pro zjišťování a vykazování emisí 
  skleníkových  plynů podle  směrnice 2003/87/ES  Evropského 
  Parlamentu a Rady. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
   Pro účely této vyhlášky 
a) vsázkou - se rozumí množství paliva nebo materiálu odpovídající 
  jedné nakládce, která je kontinuálně dodávána po určitý časový 
  úsek, 
b) biomasou - se rozumí pro zjišťování, vykazování a ověřování 
  emisí  skleníkových  plynů  nefosilní  organický  materiál 
  biologického  původu  (rostliny,  zvířata, mikroorganismy), 
  produkty a odpad ze zemědělství nebo lesnictví, nefosilní látky 
  biologického původu tvořící průmyslový nebo komunální odpad 
  a dále  plyny  a  kapaliny  získané rozkladem nefosilního 
  organického materiálu biologického původu, 
c) podílem  biomasy  -  se  rozumí  hmotnostní podíl uhlíku 
  biologického původu vztažený na hmotnost celkového uhlíku 
  (biologického i fosilního původu) ve směsném palivu, 
d) palivem z biomasy - se rozumí pro zjišťování, vykazování 
  a ověřování  emisí  skleníkových  plynů  biomasa spalovaná 
  k energetickým účelům, 
e) emisemi  ze  spalování  -  se  rozumí  emise pocházející 
  z exotermické reakce paliva s kyslíkem, 
f) emisí z procesů - se rozumí emise jiná než ze spalování, ke 
  které dochází v důsledku reakcí mezi chemickými látkami nebo 
  jejich  transformací, včetně  chemické nebo elektrolytické 
  redukce rud kovů, tepelným rozkladem nebo tvorbou látek pro 
  použití jako produktu nebo suroviny, 
g) úrovní přesnosti - se rozumí stupeň přesnosti při stanovení 
  aktivitních  údajů,  emisních  faktorů  a oxidačních nebo 
  konverzních faktorů, 
h) postupem zjišťování - se rozumí postup stanovení emisí přímým 
  měřením nebo výpočtem, jakož i výběrem úrovně přesnosti, 
i) obdobím vykazování - se rozumí období kalendářního roku, v němž 
  jsou emise zjišťovány a vykazovány, 
j) emisním  hlášením -  se rozumí  výkaz o  množství emisí 
  skleníkových plynů, 
k) aktivitním údajem - se rozumí informace o materiálových tocích, 
  spotřebě paliva, vstupní surovině nebo výstupním produktu, 
  vyjádřené buď jako energetický obsah [TJ] stanovený pomocí 
  výhřevnosti v případě paliva nebo jako materiálový vstup nebo 
  výstup [t nebo m3] v ostatních případech, 
l) emisním faktorem - se rozumí faktory vycházející z obsahu 
  uhlíku v palivech nebo vstupním materiálu, vyjádřené v tCO2/TJ 
  v případě spalovacích emisí a v tCO2/t nebo tCO2/m3 v případě 
  emisí z procesů, 
m) zdrojem - se rozumí konkrétní proces nebo konkrétní místo, kde 
  dochází v daném zařízení k emisi skleníkových plynů. 
 
            Zjišťování emisí 
 
                § 3 
 
            Způsob zjišťování 
 
   (1) Emise lze zjišťovat postupem založeným na výpočtu (dále 
jen "výpočet") nebo postupem založeným na měření (dále jen 
"měření") nebo kombinací obou metod v případě stanovení emisí 
z různých dílčích zdrojů spadajících pod jedno zařízení. Při tomto 
kombinovaném stanovení je nutno zajistit, aby nedošlo k vynechání 
nebo ke dvojímu započítání emisí. Navržený postup a jeho podrobný 
popis je součástí žádosti o povolení k emisím skleníkových plynů 
podle § 4 zákona. Měření lze navrhnout pouze v případě splnění 
podmínek uvedených v § 5 odst. 1. 
 
   (2) Popis postupu zjišťování pro dané zařízení obsahuje 
a) přesné vymezení zařízení a  činností v něm vykonávaných, 
  u kterých budou monitorovány emise, 
b) přehled o odpovědnostních vztazích za zjišťování a vykazování 
  uvnitř zařízení, 
c) seznam jednotlivých (dílčích) zdrojů a relevantních paliv 
  a látkových toků, které budou zjišťovány, 
d) soupis úrovní přesnosti (§ 9) aplikovaných pro aktivitní údaje, 
  emisní faktory, oxidační nebo konverzní faktory pro každý 
  z dílčích zdrojů, druh paliva, případně vyráběný produkt nebo 
  jeho výchozí surovinu, 
e) popis typu, specifikace a přesné umístění měřicích zařízení 
  použitých pro každý dílčí zdroj, použité palivo nebo materiál, 
f) popis přístupu použitého pro vzorkování paliva nebo materiálu 
  pro stanovení výhřevnosti, obsahu uhlíku, emisních faktorů 
  a podílu biomasy v palivu pro každý dílčí zdroj, palivo nebo 
  materiál, 
g) popis  zamýšlených  analytických  postupů  pro  stanovení 
  výhřevnosti, obsahu uhlíku, emisních faktorů a podílu biomasy 
  v palivu pro každý dílčí zdroj, palivo nebo materiál, 
h) popis kontinuálního systému měření emisí, bude-li použit pro 
  zjišťování dílčího zdroje, tedy místa měření, frekvence měření, 
  použitého  přístroje,  kalibrační  procedury,  sběru  dat 
  a odpovídající kontroly kvality dat, 
i) popis standardních kontrolních postupů zajišťujících kvalitu 
  dat, 
j) informace o příslušném propojení s aktivitami vykonávanými 
  v rámci řízení podniku a auditu z hlediska životního prostředí, 
  pokud jsou tyto aktivity vykonávány. 
 
                § 4 
 
          Změna postupu zjišťování 
 
   Za změnu postupu vyžadující změnu podmínek povolení podle 
§ 6 zákona se považuje 
a) změna dosažitelnosti dat ve prospěch větší přesnosti stanovení 
  emisí, 
b) vznik dosud neexistující emise, 
c) objevení chyby ve stávající metodice zjišťování. 
 
                § 5 
 
               Měření 
 
   (1) Měření emisí kontinuálními měřicími systémy pro každý 
dílčí zdroj lze navrhnout za použití normované a celoevropsky 
akceptované metody (normy CEN, ISO, ČSN), pokud je zároveň 
předložena analýza nejistot podle § 19 odst. 1 a pokud je 
doloženo, že 
a) měření spolehlivě poskytuje přesnější výsledky než výpočet 
  aplikující kombinaci nejvyšších úrovní přesnosti, 
b) srovnání měření a výpočtu je založeno na identickém seznamu 
  zdrojů a emisí. 
 
   (2) Pro každé období vykazování se potvrdí shoda naměřených 
hodnot  s hodnotami  vypočtenými podle  této vyhlášky.  Pro 
potvrzovací výpočet se použije ta úroveň přesnosti výpočtu, která 
je pro daný typ zdroje touto vyhláškou požadována. 
 
   (3) Pro stanovení koncentrací CO2 i pro stanovení objemového 
průtoku spalin nebo jiného  vstupního plynu se použijí jen 
normalizované měřicí postupy v pořadí CEN, ISO, ČSN. 
 
   (4) U měřicího zařízení je třeba pravidelně prověřovat jeho 
funkčnost a chování včetně 
a) časové odezvy, 
b) linearity, 
c) interference, 
d) posunu nulové linie a rozpětí, 
e) přesnosti v porovnání s referenční metodou. 
 
   (5) Měřené emise CO2 připadající na biomasu se odečtou na 
základě výpočtu a vykazují se odděleně jako zvláštní položka. 
 
                § 6 
 
               Výpočet 
 
   (1) Emise CO2 se vypočtou jako součin aktivitního údaje, 
emisního  faktoru  a  oxidačního  nebo  konverzního faktoru, 
nepoužije-li se specifický výpočet uvedený v přílohách č. 8 až 17 
k této vyhlášce. 
 
   (2) CO2 neemitovaný z daného zařízení, ale přemístěný jinam 
jako čistá substance, jako složka paliva nebo jako vstupní 
surovina pro chemický nebo papírenský průmysl, se od vypočtené 
úrovně emisí odečte a vykáže odděleně jako zvláštní položka. 
Přemístěným CO2 se rozumí zejména 
a) čistý CO2 použitý pro karbonizaci nápojů, 
b) čistý CO2 použitý jako suchý led, 
c) čistý CO2 používaný jako hasicí médium, chladicí médium nebo 
  pro laboratorní účely, 
d) čistý  CO2 používaný  jako rozpouštědlo  v potravinářském 
  a chemickém průmyslu, 
e) CO2 používaný jako surovina v chemickém nebo papírenském 
  průmyslu, 
f) CO2, který je částí paliva exportovaného mimo zařízení. 
 
   (3) CO2 zastoupený jako část palivové směsi, která se přivádí 
k zařízení, se  zahrnuje do emisního  faktoru tohoto paliva 
a vykazuje se jako emise v tom zařízení, kde je toto palivo 
obsahující CO2 spalováno. 
 
   (4) Zachycený a uschovaný CO2 se nezahrne do emisí daného 
zařízení. 
 
                § 7 
 
            Emise ze spalování 
 
   (1) V případě emisí ze spalování jsou aktivitní údaje 
založené  na spotřebě  paliv. Množství  paliva se vyjadřuje 
v termínech energického obsahu v TJ. Emisní faktor se vyjadřuje 
v t CO2 na TJ. Během spalování se převážná část uhlíku obsažená 
v palivu zoxiduje na CO2,  přičemž část uhlíku může zůstat 
nezoxidovaná v popelu nebo se tvoří saze, což se zohlední 
oxidačním faktorem vyjádřeným jako podíl zoxidovaného uhlíku, kdy 
jeho maximální hodnota je rovna jedné. Obsahuje-li emisní faktor 
v sobě faktor oxidační, oxidační faktor se již nevyjadřuje. Emise 
CO2 vyjádřené v tunách se vypočtou jako součin spotřeby paliva 
v TJ, emisního faktoru vyjádřeného v t CO2 na TJ a oxidačního 
faktoru. 
 
   (2) Podrobnosti o způsobu výpočtu jsou uvedeny v příloze č. 
8 k této vyhlášce. 
 
                § 8 
 
             Emise z procesů 
 
   (1) V případě emisí z procesů jsou aktivitní údaje založené 
na spotřebě suroviny, prosazení nebo vyrobeného produktu v tunách 
nebo m3. Uhlík obsažený ve vstupní surovině, který není přeměněn 
na CO2 během procesu, je uvažován v konverzním faktoru vyjádřeném 
jako zlomek. V případě převedení veškerého uhlíku v surovině na 
CO2 je konverzní faktor roven jedné. Je-li konverzní faktor 
zahrnut v emisním faktoru, konverzní faktor se již nevyjadřuje. 
Množství vstupního materiálu se vyjadřuje buď hmotnostně nebo 
objemově. Emise CO2 vyjádřené v tunách se vypočtou jako součin 
aktivitního údaje vyjádřeného v tunách nebo metrech krychlových, 
emisního faktoru vyjádřeného v t CO2 na tunu nebo na metr 
krychlový a konverzního faktoru. 
 
   (2) Podrobnosti o způsobu výpočtu jsou uvedeny v přílohách č. 
8 až 17 k této vyhlášce. 
 
                § 9 
 
            Úroveň přesnosti 
 
   (1) Úroveň přesnosti slouží k určování proměnných, jimiž jsou 
aktivitní údaje, emisní faktory, oxidační nebo konverzní faktory. 
Zvyšující se číslo úrovně přesnosti znamená vyšší přesnost, 
v případě stejné úrovně přesnosti za použití rozdílných přístupů 
jsou  tyto přístupy  rozlišeny písmeny.  V případě  použití 
alternativních postupů označených stejným číslem a různými písmeny 
lze provést změnu postupu, pokud se prokáže, že tato změna povede 
ke zvýšení přesnosti. 
 
   (2) Upřednostněna musí být nejvyšší úroveň přesnosti, a to 
pro výpočet ze všech zdrojů daného zařízení a pro všechny proměnné 
vyskytující se ve výpočetních vzorcích. Nižší úroveň přesnosti pro 
příslušné proměnné v rámci zjišťovacího postupu je možné použít 
pouze tehdy, prokáže-li se, že nejvyšší úroveň přesnosti není 
technicky proveditelná, nebo  že vyžaduje nepřiměřeně vysoké 
náklady. 
 
   (3) Použití různé úrovně přesnosti pro jednotlivé proměnné je 
součástí popisu postupu podle  § 3. Nižší úrovně přesnosti 
přicházejí v úvahu tam, kde se jedná o méně významné zdroje nebo 
méně významné toky paliv. Jako méně významné zdroje se označují 
ty, kde emise nepřekračuje 2,5 kt, nebo ty, které se dohromady 
nepodílejí na celkové emisi více než z 5 %. Nejnižší úroveň 
přesnosti lze použít u nejméně významných zdrojů, jejichž emise 
nepřevyšuje 0,5 kt nebo se nepodílejí na celkové emisi více než 
z 1 %. Pro paliva z  čisté biomasy přicházejí v úvahu postupy 
nižších úrovní přesnosti, ledaže by se takto vypočítané emise 
odečítaly od emisí stanovených na základě kontinuálního měření. 
 
   (4) Pokud pro dočasné technické problémy nelze aplikovat 
předepsané úrovně přesnosti, aplikuje se nejvyšší dosažitelná 
úroveň přesnosti do té doby, než se podaří návrat k původnímu 
stavu. Dočasná  změna se bez  prodlení nahlásí Ministerstvu 
životního prostředí s uvedením důvodů, které k této změně vedly. 
 
   (5) Změny v úrovních přesnosti podle odstavce 4 se plně 
dokumentují. Mezery v datech způsobené výpadky měřicích zařízení 
je nutno minimalizovat s použitím dokumentu používaného při 
integrované prevenci.2) Dojde-li ke změně úrovní přesnosti uvnitř 
období vykazování, výsledky pro ovlivněné činnosti se započtou 
a oznámí v oddělených sekcích emisního hlášení pro obě části 
období vykazování, tedy pro období před změnou a pro období po 
změně úrovně přesnosti. 
 
   (6) Přehled předepsaných úrovní stanovení emisí pro různé 
typy činností podle přílohy č. 1 zákona uvádí tabulka v příloze č. 
1 k této vyhlášce. 
------------------------------------------------------------------ 
2) "Všeobecné zásady zjišťování" z června 2003. 
 
               § 10 
 
             Aktivitní údaje 
 
   (1) Nelze-li aktivitní údaje potřebné pro výpočet emisí měřit 
přímo před vstupem do procesu a jestliže tato vyhláška nestanoví 
jinak, stanoví se s ohledem na změny zásob jako vztah 
 
Materiál C = Materiál P + (Materiál S - Materiál E) - Materiál O, 
 
kde 
Materiál C je materiál zpracovaný během vykazovaného období 
Materiál P je materiál koupený během vykazovaného období 
Materiál S je materiál skladovaný na začátku vykazovaného období 
Materiál E je materiál skladovaný na konci vykazovaného období 
Materiál O je materiál použitý pro ostatní účely (transportovaný 
jinam nebo odprodaný). 
 
   (2) V případech, kdy to není technicky proveditelné nebo 
pokud by to vedlo k nepřiměřeně vysokým nákladům při stanovení 
Materiálu S a Materiálu E měřením, lze tyto dvě hodnoty odhadnout 
na základě dat z předchozího roku a korelace s produkcí za 
vykazované období a doložit je podpůrnými a dokumentovanými 
výpočty a  s příslušnými fonačními  výkazy. Stanovení všech 
ostatních hodnot majících vliv na výběr úrovně přesnosti se 
provádí podle metodických instrukcí uvedených v přílohách č. 8 až 
17 k této vyhlášce. 
 
   (3) Vodítkem při výběru vhodné úrovně přesnosti pro aktivitní 
údaje je informativní tabulka s rozsahem chyby pro různá měřicí 
zařízení za ustálených podmínek měření uvedená v příloze č. 2 
k této vyhlášce. Tabulka uvádí přehled rozsahů chyb typických 
měřicích zařízení pro měření toků paliv nebo materiálu. 
 
               § 11 
 
          Použití emisních faktorů 
 
   (1) Emisní faktor vztažený na jednotku hmotnosti, tedy 
tCO2/t, lze použít i pro případ paliva, pokud se prokáže, že tak 
bude dosaženo trvale vyšší přesnosti než při použití emisního 
faktoru standardně vztaženého na energii obsaženou v palivu, tedy 
tCO2/TJ. 
 
   (2) Pro  konverzi uhlíku na oxid  uhličitý se použije 
koeficientu 3,667 [t CO2/ t C], přičemž se uvažují zaokrouhlené 
relativní atomové hmotnosti 12 pro uhlík a 16 pro kyslík. 
 
   (3) Použití vyšších úrovní přesnosti s většími požadavky na 
přesnost lze jen při dodržení pravidel uvedených v § 13 až 16. 
 
   (4) Referenční emisní faktory pro úroveň přesnosti 1 jsou 
stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Jestliže palivo nepatří 
do některé z kategorií paliv uvedených v této příloze, zařadí se 
palivo do některé příbuzné kategorie paliv podle odborného odhadu. 
 
   (5) Emisním faktorem se rozumí pro 
a) biomasu - emisní faktor 0. Biomasa se považuje jako CO2 
  neutrální, k započítání emisí CO2 pocházejících z biomasy tedy 
  nedochází. Seznam materiálů považovaných za biomasu je uveden 
  v příloze č. 4 k této vyhlášce, 
b) odpady obsahující fosilní uhlík  a používané jako paliva 
  - emisní faktory nejsou stanoveny, použijí se odvozené hodnoty 
  podle pravidel uvedených v § 13 až 16, 
c) paliva nebo materiály obsahující fosilní nebo nefosilní uhlík 
  - vážený emisní faktor, založený na zastoupení fosilního uhlíku 
  v celkovém množství uhlíku (fosilního + biogenního). Tento 
  výpočet  musí být  transparentní, náležitě  zdokumentovaný 
  a v souladu s pravidly uvedenými v § 13 až 16. 
 
   (6) Všechny  relevantní informace týkající  se emisních 
faktorů, včetně informačních zdrojů a výsledků analýzy paliv, 
vstupního  nebo  výstupního  materiálu,  musí  být  náležitě 
zdokumentovány a příslušná dokumentace musí být uložena pro případ 
kontroly. 
 
               § 12 
 
      Použití oxidačních a konverzních faktorů 
 
   (1) Oxidační nebo konverzní  faktor se použije v těch 
případech, kdy emisní faktor nezohledňuje fakt, že část uhlíku 
zůstává nezoxidována. 
 
   (2) Výpočet se řídí pravidly stanovenými v § 13 až 16. 
 
   (3) Jestliže různá paliva nebo materiály jsou použity uvnitř 
zařízení a počítají se technologicky specifické oxidační faktory, 
lze stanovit jeden agregovaný oxidační faktor nebo přiřadit 
nekompletní oxidaci pouze jednomu proudu paliva nebo materiálu 
a u ostatních uvažovat hodnotu faktorů rovnu jedné. 
 
   (4) Všechny relevantní informace týkající se oxidačních 
a konverzních faktorů, včetně informačních zdrojů a výsledků 
analýzy paliv, vstupního nebo výstupního materiálu, se náležitě 
zdokumentují a příslušná dokumentace uloží pro případ kontroly. 
 
               § 13 
 
    Stanovení výhřevnosti a emisních faktorů pro paliva 
 
   (1)  Užití procedury  určení technologicky  specifických 
emisních faktorů včetně vzorkovací procedury pro konkrétní paliva 
se uvádí v popisu postupu podle § 3. 
 
   (2) Procedury aplikované na vzorkování paliva a na určení 
jeho výhřevnosti, obsahu uhlíku a emisního faktoru, zejména 
vzorkovací frekvence, vzorkovací procedury, stanovení spalného 
tepla a výhřevnosti nebo obsahu uhlíku pro různé typy paliv, jsou 
založeny na příslušných CEN normách. Neexistují-li normy CEN, 
použijí se normy ISO nebo národní normy ČSN. Pokud neexistují 
žádné aplikovatelné normy, postupy mohou být prováděny podle 
návrhů těchto norem nebo podle nejlepších dostupných průmyslových 
metodických pokynů. Při odběru vzorků pro danou vsázku se dodržuje 
požadavek reprezentativnosti. 
 
   (3)  Pro  stanovení  emisních  faktorů,  obsahu  uhlíku 
a výhřevnosti se použijí laboratoře akreditované podle normy EN 
ISO 17025. 
 
   (4)  Pro  dosažení  příslušné  přesnosti  technologicky 
specifických emisních faktorů a přesnosti analytické procedury na 
určení obsahu uhlíku a výhřevnosti se berou v úvahu faktory 
vzorkovací frekvence, vzorkovací procedury a přípravy vzorků při 
dodržování všeobecně akceptované praktiky pro reprezentativní 
vzorkování. Je  třeba prokázat, že  stanovený obsah uhlíku, 
výhřevnosti a emisní faktory jsou dostatečně reprezentativní 
a nejsou zatíženy systematickou chybou. 
 
   (5) Stanovené emisní faktory se použijí jen pro ty vsázky 
paliva, které byly shledány jako reprezentativní. Plná dokumentace 
procedur použitých v příslušné laboratoři pro stanovení emisního 
faktoru včetně plného souboru výsledků se uschová a zpřístupní 
osobě, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci podle zvláštního 
právního předpisu (dále jen "autorizovaná osoba").3) 
------------------------------------------------------------------ 
3) § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
  a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
  ve znění zákona č. 92/2004 Sb. 
 
               § 14 
 
   Stanovení technologicky-specifických oxidačních faktorů 
 
   (1)  Použití  specifické  procedury  pro  stanovení 
technologicky-specifických oxidačních faktorů včetně vzorkovací 
procedury pro konkrétní typ paliva a zařízení se uvádí v popisu 
postupu podle § 3. 
 
   (2) Procedury aplikované na vzorkování paliva a na určení 
jeho technologicky-specifických oxidačních faktorů, zejména na 
stanovení obsahu uhlíku v sazích, popelu a odpadech, jsou založeny 
na příslušných CEN normách. Neexistují-li normy CEN, použijí se 
normy ISO nebo národní normy ČSN. Při odběru vzorků pro danou 
vsázku se dodržuje požadavek reprezentativnosti. 
 
   (3)  Pro  stanovení  emisních  faktorů,  obsahu  uhlíku 
a výhřevnosti se použijí laboratoře akreditované podle normy EN 
ISO 17025. 
 
   (4) Kromě vlastního stanovení oxidačních faktorů pro vsázky 
paliv  se  dodržují  všeobecně  akceptované  praktiky  pro 
reprezentativní vzorkování a vyloučí se odvozené oxidační faktory, 
které  nejsou  dostatečně  reprezentativní  a  jsou zatíženy 
systematickou chybou. 
 
   (5) Stanovené oxidační faktory se použijí jen pro ty vsázky 
paliva, které byly shledány jako reprezentativní. Plná dokumentace 
procedur použitých v příslušné laboratoři pro stanovení emisního 
faktoru včetně plného souboru výsledků se uschová a zpřístupní 
autorizované osobě. 
 
               § 15 
 
        Stanovení emisních faktorů pro jiné 
       než spalovací procesy a údajů o složení 
 
   (1)  Použití  specifické  procedury  pro  stanovení 
technologicky-specifických  emisních  faktorů  včetně  postupu 
vzorkování se uvádí v popisu postupu podle § 3. 
 
   (2) Procedury aplikované na vzorkování a na stanovení složení 
příslušného materiálu nebo proces odvození emisního faktoru jsou 
založeny na příslušných CEN normách. Neexistují-li normy CEN, 
použijí se normy ISO nebo národní normy ČSN. Při odběru vzorků pro 
danou vsázku se dodržuje požadavek reprezentativnosti. 
 
   (3)  Pro  stanovení  emisních  faktorů,  obsahu  uhlíku 
a výhřevnosti se použijí laboratoře akreditované podle normy EN 
ISO 17025. 
 
   (4) Kromě vlastního stanovení složení materiálu a emisních 
faktorů pro dávkovaný materiál se dodržují všeobecně akceptované 
praktiky pro reprezentativní vzorkování a vyloučí se stanovené 
složení nebo emisní faktor, který není dostatečně reprezentativní 
a je zatížen systematickou chybou. 
 
   (5) Stanovené emisní faktory se použijí jen pro ty vsázky 
materiálu,  které byly  shledány jako  reprezentativní. Plná 
dokumentace  procedur použitých  v příslušné  laboratoři pro 
stanovení složení nebo emisního faktoru včetně plného souboru 
výsledků se uschová a zpřístupní autorizované osobě. 
 
               § 16 
 
          Stanovení podílu biomasy 
 
   (1) Použití specifické procedury pro stanovení podílu biomasy 
v konkrétních palivech se uvádí v popisu postupu podle § 3. 
 
   (2) Procedury aplikované na vzorkování paliva a na stanovení 
podílu biomasy v něm jsou založeny na příslušných CEN normách. 
Neexistují-li normy CEN, použijí se normy ISO nebo národní normy 
ČSN. Metody aplikovatelné na stanovení zlomku biomasy v palivu se 
mohou pohybovat v širokém rozsahu od manuálního roztřídění složek 
směsných materiálů přes diferenční metody stanovující výhřevnosti 
binárních směsí a jejich čistých složek až k isotopickým metodám 
založených na analýze uhlíku 14. Při odběru vzorků pro danou 
vsázku se dodržuje požadavek reprezentativnosti. 
 
   (3)  Pro  stanovení  emisních  faktorů,  obsahu  uhlíku 
a výhřevnosti se použijí laboratoře akreditované podle normy EN 
ISO 17025. 
 
   (4) Pro stanovení podílu biomasy se použijí jen ty vsázky 
materiálu, které byly shledány jako reprezentativní, aby výsledky 
nebyly zatíženy systematickou chybou. Plná dokumentace procedur 
použitých v příslušné laboratoři pro stanovení složení nebo 
emisního faktoru včetně plného  souboru výsledků se uschová 
a zpřístupní autorizované osobě. 
 
   (5) Není-li stanovení podílu biomasy ve směsném palivu 
technicky proveditelné nebo  je zatíženo neúměrnými náklady, 
uvažuje se v takových případech podíl biomasy jako nulový. 
 
         Nejistota při zjišťování emisí 
 
               § 17 
 
           Vyhodnocení nejistoty 
 
   (1) Nejistotu při zjišťování emisí je nutno omezit na 
minimum. Maximální přípustná nejistota se vyjadřuje na základě 
intervalu spolehlivosti, odpovídajícího hladině pravděpodobnosti 
95 %. 
 
   (2) Typické hodnoty nejistot při stanovení emisí CO2 při 
činnostech nebo dílčích  zdrojích rozdílné emisní mohutnosti 
E uvádí tabulka v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
 
               § 18 
 
           Nejistoty při výpočtu 
 
   (1) V případě použití postupu založeného na výpočtu se 
navrhne v popisu postupu podle § 3 kombinace úrovní přesnosti 
zahrnujících nejistotu pro každý zdroj daného zařízení a tato 
kombinace se uvede ve výročním emisním hlášení zahrnujícím všechny 
činnosti a příslušné toky paliv a materiálu. Uvádění kombinací 
úrovní přesnosti v emisní zprávě je dostatečným výkazem nejistoty 
vykázaných emisí. 
 
   (2) Přípustná nejistota určená pro měřicí zařízení pří 
úrovňovém systému musí zahrnovat specifikovanou nejistotu daného 
měřicího zařízení, nejistotu spojenou s kalibrací a dodatečné 
nejistoty vyplývající z toho, jak náležitě je přístroj používán 
v praxi. Uváděná hraniční čísla v úrovňovém systému se vztahují 
k nejistotě připadající na výslednou hodnotu pro celé období 
zjišťování a vykazování. 
 
   (3) Zbylé nejistoty v emisních datech i v emisním hlášení se 
kontrolují a redukují pomocí standardních kontrolních postupů 
zajišťujících kvalitu dat. V průběhu ověřovacího procesu se 
kontroluje, zda je  odsouhlasený zjišťovací postup aplikován 
náležitě, a dále se  vyhodnocuje kvalita procesu podchycení 
a redukce  přetrvávajících  nejistot  prostřednictvím  správné 
aplikace standardních kontrolních postupů zajišťujících kvalitu 
dat. 
 
               § 19 
 
           Nejistoty při měření 
 
   (1) V případě uvedeném v § 5 odst. 1 se předkládá analýza 
nejistot založená na nejistotách majících původ v 
a) kontinuálním měření koncentrací - charakteristická nejistota 
  daného měřicího zařízení,  nejistota spojená s kalibrací, 
  dodatečná nejistota spojená s tím, jak je měřicí zařízení 
  užíváno v praxi, 
b) měření hmotnostního nebo objemového průtoku výstupního toku při 
  kontinuálním emisním zjišťování nebo pro provedení ověřovacího 
  výpočtu - charakteristická nejistota daného měřicího zařízení, 
  nejistota spojená s kalibrací, dodatečná nejistota spojená 
  s tím, jak je měřicí zařízení užíváno v praxi, 
c) aplikaci dané výpočetní metody při určení výhřevností, emisních 
  a oxidačních faktorů nebo určení údajů o složení pro provedení 
  ověřovacího výpočtu  a používání daného  postupu v praxi 
  (dodatečná nejistota). 
 
   (2) Kvantifikace  nejistoty, která vyplývá  z počáteční 
důkladné  analýzy nejistoty,  se uvede  v emisním  hlášení. 
Kvantifikace této nejistoty v emisním hlášení je dostatečným 
výkazem nejistoty vykázaných emisí. 
 
   (3) Zbylé nejistoty v emisních datech i v emisním hlášení se 
kontrolují a redukují pomocí standardních kontrolních postupů 
zajišťujících kvalitu dat. V průběhu ověřovacího procesu se 
kontroluje, zda je  odsouhlasený zjišťovací postup aplikován 
náležitě, a dále se  vyhodnocuje kvalita procesu podchycení 
a redukce  přetrvávajících  nejistot  prostřednictvím  správné 
aplikace standardních kontrolních postupů zajišťujících kvalitu 
dat. 
 
      Vykazování výsledků a uchovávání informací 
 
               § 20 
 
         Vykazování výsledků zjišťování 
 
   (1) Pro vykazování kvantitativních údajů se použije formulář 
pro vykazování výsledků zjišťování emisí, jehož vzor je uveden 
v příloze č. 6 k této vyhlášce. Emisní hlášení musí být ověřeno 
podle § 7 odst. 2 zákona. 
 
   (2) Součástí emisního hlášení jsou 
a) údaje identifikující zařízení podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona 
  a identifikační číslo emisního povolení, 
b) emisní součty, zvolený postup (měření nebo výpočet), zvolená 
  úroveň přesnosti, aktivitní údaje (pro spalování musí být 
  uvedeno jak množství, tak i energetický obsah paliva), emisní 
  faktory (u spalování se uvádějí emisní faktory vztažené na 
  jednotku energie obsažené v palivu) a oxidační nebo konverzní 
  faktory (bezrozměrný zlomek nepřesahující jedničku) pro všechny 
  zdroje. V případě aplikace hmotnostní bilance se nahlásí 
  hmotnostní toky, uhlíkový a  energetický obsah pro každý 
  palivový nebo materiálový proud, a to vstupní i výstupní, 
  včetně zahrnutí jejich zásob, 
c) dočasné nebo trvalé změny úrovní přesnosti, důvody pro jejich 
  změny, počáteční datum a konečné datum pro dočasné změny, 
d) jakékoliv další  změny prováděné v  daném zařízení během 
  monitorovacího a vykazovacího období, které by mohly být 
  významné z hlediska vykazování emisí. 
 
   (3) Informace podle odstavce 2  písm. c) a d), jakož 
i doplňkové informace týkající se písmene b) se začlení do 
výročního emisního hlášení jako běžný text, nikoliv ve formě 
tabulek. 
 
   (4) Zvlášť se vykazují položky, které se nezapočítají do 
celkového součtu emisí. Jedná se o 
a) množství spalované biomasy [TJ] nebo použité v procesech 
  [t nebo m3], 
b) množství CO2 [t CO2] z biomasy, kde se emise CO2 stanovují 
  měřením, 
c) množství CO2 přemístěné ze zařízení [tCO2], jakož i udání 
  sloučeniny, v níž byl CO2 přemístěn. 
 
   (5) Paliva a odpovídající emise se vykáží podle přílohy č. 
3 k této vyhlášce. Dále se  vykáží různé druhy odpadů a emisí 
pocházejících  z jejich  použití jako  paliv nebo vstupního 
materiálu.4) 
 
   (6) Emise pocházející z různých zdrojů jednoho zařízení 
patřící ke stejnému typu činnosti podle přílohy č. 1 k zákonu 
mohou být nahlášeny souhrnně a přiřazeny k této činnosti. 
 
   (7) Emise se vykazují zaokrouhleně na tunu. Aktivitní údaje, 
emisní faktory, oxidační nebo konverzní faktory se zaokrouhlí tak, 
aby zahrnovaly pouze významné číslice jak pro výpočet, tak i pro 
vykazování. 
 
   (8) Každá činnost uvedená v příloze č. 1 zákona vykonaná 
v zařízení musí být označena oběma kódy uvedenými v příloze 
č. 7 k této vyhlášce. 
 
   (9) Emisní hlášení podle § 7 odst. 1 zákona je zveřejňováno 
podle zvláštního právního předpisu.5) 
------------------------------------------------------------------ 
4) Rozhodnutí Komise 2000/532/ES, "Evropský seznam odpadů". 
5) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
  prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 21 
 
           Uchovávání informací 
 
   (1) Informace o zjištěném množství emisí skleníkových plynů 
z daného zařízení se uchovávají alespoň 10 let od předložení 
emisního hlášení podle § 7 odst. 1 zákona. Uchovávaná data musí 
být takového  rozsahu, aby bylo  umožněno provedení ověření 
výročního emisního hlášení předloženého provozovatelem zařízení. 
 
   (2) Pro zjišťování pomocí výpočtu se uchovají tyto informace 
a) seznam všech monitorovaných zdrojů, 
b) aktivitní údaje použité pro jakýkoliv výpočet emisí pro každý 
  zdroj skleníkových plynů, rozčleněné podle typu na paliva emisí 
  ze spalování a materiály u procesních emisí, 
c) dokumenty odůvodňující výběr zjišťovacího postupu a dokumenty 
  odůvodňující dočasné nebo trvalejší změny postupu zjišťování 
  a výběr úrovně  přesnosti potvrzený v  povolení k emisím 
  skleníkových plynů podle § 5 zákona, 
d) dokumentace  postupu  zjišťování  a  výsledky  odvození 
  technologicky specifických emisních  faktorů a relativního 
  zastoupení  biomasy  pro  konkrétní  paliva,  oxidačních 
  a konverzních faktorů, 
e) dokumentace procesu sběru  aktivitních údajů pro zařízení 
  a jejich zdroje, 
f) aktivitní údaje,  emise, oxidační nebo  konverzní faktory 
  předložené  Ministerstvu životního  prostředí pro  národní 
  alokační plán za roky předcházející období, které je pokryté 
  systémem emisního obchodování, 
g) dokumentace odpovědností ve spojitosti s emisním zjišťováním, 
h) výroční emisní hlášení, 
i) jakékoliv další informace, které byly identifikovány jako 
  nezbytné pro verifikaci výročního emisního hlášení. 
 
   (3) Pro zjišťování pomocí kontinuálního emisního měření se 
uchovají tyto informace 
a) dokumenty odůvodňující volbu měření jakožto postupu zjišťování, 
b) data použitá pro analýzu nejistot pro každý zdroj skleníkových 
  plynů, rozčleněných na procesní emise a emise ze spalování 
  paliv, 
c) detailní technický popis systému kontinuálního měření včetně 
  dokumentace změn v průběhu času a zápisy o provedených testech, 
  poruchách, kalibraci, servisu a údržbě, 
d) dokumentace o provedených změnách měřicího systému. 
 
        Kontrolní mechanismy při zjišťování 
            a vykazování emisí 
 
               § 22 
 
   Standardní kontrolní postupy zajišťující kvalitu dat 
 
   (1) Pro zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů se 
používá efektivní systém zpracovávání a kontroly dat. Je třeba 
zajistit, aby byly všechny informace vyjmenované v § 21 odst. 
2 a  3  náležitě  zaznamenány,  kontrolovány  a  připraveny 
k nezávislému ověření. 
 
   (2) Požadovaná kvalita  standardních kontrolních postupů 
zajišťujících kvalitu dat se řídí systémem řízení podniku a auditu 
z hlediska životního prostředí nebo jiných systémů na zacházení 
s environmentálními daty a jejich správou, včetně ISO 14001:1996. 
 
   (3) Standardní kontrolní postupy zajišťující kvalitu dat 
zahrnují vždy 
a) identifikaci zdrojů skleníkových plynů podle zákona, 
b) posloupnost  a  vzájemné  ovlivnění  procesů  zjišťování 
  a vykazování, 
c) odpovědnostní vztahy, 
d) metody výpočtu nebo měření, které byly užity, 
e) použité měřicí zařízení, bylo-li použito, 
f) vykazování a záznamy, 
g) vnitřní kontrolu vykázaných dat a kvality systému, 
h) opravné a preventivní činnosti. 
 
   (4) Transparentnost a  kontrola zjišťování a vykazování 
výsledků se provádí v souladu s požadavky na standardní kontrolní 
postupy zajišťující kvalitu dat. 
 
               § 23 
 
          Měřicí techniky a zařízení 
 
   (1) Zařízení pro měření emisí se zkalibruje, adjustuje, ověří 
a testuje  pomocí   příslušných  standardů  porovnatelných 
s mezinárodními  standardy  před  prvním  použitím  a  dále 
v pravidelných intervalech. Zjistí-li  se, že přístroj zcela 
neodpovídá stanoveným požadavkům, vyhodnotí se a zdokumentuje 
správnost předchozích výsledků měření a okamžitě se přijmou 
potřebná nápravná opatření. Záznamy a výsledky kalibrace a dalších 
testů se uschovají. 
 
   (2) Pro kontinuální měřicí systém emisí platí pokyny obsažené 
v normách  EN 14181  a EN  ISO 14956:2002.  Je-li měřením, 
vyhodnocováním dat a vykazováním výsledků pověřena nezávislá 
a akreditovaná testovací laboratoř, musí tato laboratoř splňovat 
pokyny obsažené v normě EN ISO 17025:2000. 
 
               § 24 
 
              Správa dat 
 
   (1)  Při  použití  standardních  kontrolních  postupů 
zajišťujících kvalitu dat je nutno zabránit opominutí, deformacím 
nebo chybám při zacházení s daty a jejich správou. Způsob 
provedení těchto mechanismů musí  být navržen s ohledem na 
komplexnost datového souboru. O použití mechanismů se učiní 
záznam, který slouží jako podklad při ověřování. 
 
   (2) Jednoduché a efektivní standardní kontrolní postupy 
zajišťující kvalitu dat musí  vycházet z porovnání výsledků 
zjišťování při použití vertikálních či horizontálních přístupů. 
 
   (3) Vertikálním přístupem se rozumí porovnání emisních dat 
zjišťovaných v daném zařízení v různých letech, pokud se rozdíly 
mezi jednotlivými roky nedají vysvětlit 
a) změnami v povaze prováděných činností, 
b) změnami týkajícími se množství použitých paliv nebo materiálů, 
  nebo 
c) změnami týkajícími se provozních charakteristik procesů, při 
  nichž dochází k emisím. 
 
   (4) Horizontální přístup  spočívá v porovnávání různých 
způsobů sběru relevantních dat, vždy se jedná o 
a) porovnání dat o spotřebě  paliv nebo vstupních materiálů 
  v daných zdrojích s údaji o nákupu těchto paliv a údaji 
  o změnách zásob, 
b) porovnání dat o celkové spotřebě paliv nebo vstupních materiálů 
  s údaji o nákupu těchto paliv a údaji o změnách zásob, 
c) porovnání emisních faktorů, které byly stanoveny provozovatelem 
  zařízení nebo prodejcem paliva, s národními nebo mezinárodními 
  referenčními hodnotami pro porovnatelná paliva, 
d) porovnání emisních faktorů získaných na základě analýzy paliva 
  s národními nebo mezinárodními  referenčními hodnotami pro 
  porovnatelná paliva, 
e) porovnání naměřených a vypočtených hodnot. 
 
              Ověřování 
 
               § 25 
 
   (1) Při  ověřování emisního hlášení  autorizovaná osoba 
posuzuje, zda aplikovaný zjišťovací postup souhlasí se schváleným 
popisem zjišťovacího postupu a zda výsledky zjišťování obsažené 
v emisním hlášení jsou prosty nedostatků, deformací nebo chyb, 
které by vedly ke zkreslení nahlášených informací. 
 
   (2) V rámci ověřovacího procesu autorizovaná osoba vždy 
a) seznámí se se všemi činnostmi realizovanými v zařízení, zdroji 
  emisí v tomto zařízení,  měřicími přístroji použitými ke 
  zjišťování nebo měření aktivitních údajů, způsobem odvození 
  a aplikace emisních faktorů, oxidačních a konverzních faktorů 
  a prostředím, ve kterém je zařízení provozováno, 
b) seznámí se se systémem zacházení s daty a jejich správou, 
  kterou provádí provozovatel zařízení s ohledem na zjišťování 
  a vykazování; opatří si, analyzuje a ověří data obsažená 
  v tomto systému, 
c) vychází z akceptovatelné úrovně přesnosti ověřovacího procesu 
  v kontextu s povahou a komplexností činností realizovaných 
  v zařízení a zdrojích emisí, 
d) zjišťuje stupeň rizika, zda u daného emisního hlášení mohlo 
  dojít ke zkreslení vykázaných údajů, přičemž bere v úvahu 
  jakýkoliv nedostatek, deformaci nebo chybu, zejména sleduje 
  možnou netransparentnost způsobu správy dat a vychýlené nebo 
  nekonzistentní hodnoty, 
e) sestaví plán ověřování, který koresponduje s těmito riziky 
  a s rozsahem a komplexností činností a zdrojů v daném zařízení, 
  a definuje jej výběrovými metodami užitými s ohledem na toto 
  zařízení, 
f) uskuteční tento plán ověřování údajů v souladu s definovanými 
  výběrovými metodami a zajištěním všech dodatečných faktů, na 
  kterých autorizovaná osoba založí své závěry, 
g) prověří náležitou  aplikaci postupu zjišťování,  která je 
  deklarována v povolení k emisím skleníkových plynů a která 
  deklaruje stupeň přesnosti zjišťování pomocí příslušných úrovní 
  přesnosti, 
h) vyžádá si v případě potřeby od provozovatele zařízení chybějící 
  data nebo doplnění chybějící části dokumentace, vysvětlení 
  odchylky v emisních datech nebo revizi výpočtů před tím, než 
  bude učiněn definitivní závěr o ověřování, 
i) prověří, zda standardní kontrolní postupy zajišťující kvalitu 
  dat byly použity v souladu s touto vyhláškou, 
j) přesvědčí se, zda zjištěné informace nenasvědčují předchozímu 
  zkreslování výsledků. 
 
   (3) V závěru ověřovacího procesu autorizovaná osoba vydá 
provozovateli zařízení doklad o výsledku ověření emisí, který 
provozovatel zařízení předloží podle § 7 odst. 3 zákona. 
 
              Účinnost 
 
               § 26 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 
 


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 30. prosince 2004 Poslední změna: 2. ledna 2005 Počet shlédnutí: 4641