LEGISLATIVA

455/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

455

VYHLÁŠKA

ze dne 15. září 2006

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská
a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 14 a § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 212/2006 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

a)
požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby3) a plavidlech námořní plavby4), která plují pod vlajkou České republiky (dále jen "lodní paliva"), požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,

b)
osvědčování kvality lodních paliv.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních paliv

a)
ve výzkumu a testování,

b)
určených k přepracování před jejich konečným spálením,

c)
pro další zpracování v rafinérském průmyslu,

d)
v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři,

e)
v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování, a

f)
na plavidlech, která používají schválené technologie snižování emisí5).


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
lodním palivem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1,

b)
lodní motorovou naftou jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMB a DMC uvedené v příloze č. 1,

c)
lodním plynovým olejem jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v příloze č. 1,

d)
distributorem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo na trh,

e)
uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na výsostném území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel.


§ 3

Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby podle § 1 odst. 1 písm. a), může být při plavbě v Baltském moři a v jeho přístavech a v Severním moři a v jeho přístavech nejvýše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích se řídí ustanovením přílohy VI MARPOL 73/78 Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 včetně Protokolu k úmluvě z roku 1978.

(2) Obsah síry v lodním plynovém oleji uvedeném poprvé na trh České republiky nesmí překročit

a)
do 31. prosince 2009 0,2 % hmotnostních,

b)
od 1. ledna 2010 0,1 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných od 1. ledna 2010

a)
vnitrozemskými plavidly,

b)
plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie

nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(4) Změna na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případná změna na původní lodní palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případy

a)
kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu,

b)
vnitrozemských plavidel, majících osvědčení o shodě s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři a nacházejících se na moři.


§ 4

Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Odběr vzorku za účelem ověřování kvality lodních paliv zabezpečuje distributor. Odebírání vzorků provádí v souladu s postupy podle přílohy č. 2.

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupy podle příloh č. 1 a 2 a její výsledky jsou evidovány6).

(3) Sledování obsahu síry v lodních palivech uvedených poprvé na trh České republiky, který zabezpečuje Česká obchodní inspekce7), se provádí průběžně odběrem vzorků lodních paliv u distributora. Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou7), která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

(4) Postupy ověřování kvality lodních paliv používaných na plavidlech námořní plavby jsou stanoveny MARPOL 73/78 Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 včetně Protokolu k úmluvě z roku 1978 a jsou kontrolovány orgány pobřežních států.


§ 5

Osvědčování kvality lodních paliv

(1) Doklad osvědčující kvalitu lodních paliv (dále jen "osvědčení") je vystavován distributorem a je součástí každé dodávky lodního paliva. Součástí osvědčení o kvalitě lodního paliva je také zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

a)
jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje distributora, obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,

b)
druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury8),

c)
prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a příslušnými technickými normami s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,

d)
hmotnost dodávky lodního paliva,

e)
datum nakládky lodního paliva a

f)
jméno a příjmení osoby, která osvědčení k lodnímu palivu vystavila, a datum vystavení tohoto osvědčení.


§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech

Údaje o množství a obsahu síry v lodních palivech jsou každoročně oznamovány distributorem Ministerstvu životního prostředí v termínu do 31. března za uplynulý kalendářní rok podle bodu 2 přílohy č. 3.


§ 7

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3 odst. 1 se začne uplatňovat

a)
pro oblast Severního moře ode dne 11. srpna 2007,

b)
pro oblasti jiných mořských oblastí včetně přístavů, které Mezinárodní námořní organizace následně označí jako kontrolní oblastí emisí síry, po uplynutí 12 měsíců po vstupu tohoto opatření v platnost.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalaš v. r.


____________________________________________________________
1)
Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
3)
§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
5)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.
6)
Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.
7)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 455/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 455/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 455/2006 Sb.


(odkaz na přílohy ve formátu PDF)

 

Datum uveřejnění: 27. září 2006 Poslední změna: 1. října 2006 Počet shlédnutí: 3364