LEGISLATIVA

79/2007 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) agroenvironmentální opatření.

§ 2
Agroenvironmentální opatření

Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:
a) podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, které se člení na tituly

1. ekologické zemědělství,
2. integrovaná produkce,

b) podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly

1. louky,
2. mezofilní a vlhkomilné louky,
3. horské a suchomilné louky,
4. trvale podmáčené a rašelinné louky,
5. ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků,
6. ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního,
7. pastviny,
8. druhově bohaté pastviny,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště,

c) podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly

1. zatravňování orné půdy,
2. pěstování meziplodin,
3. biopásy.


§ 3
Žádost o zařazení do agroenvironmentálního
opatření

(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), která
a) zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na

1. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele, nejde-li o hospodaření podle bodů 2 až 9,
2. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastí4),
3. 1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu5),
4. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „zelenina nebo speciální byliny“) v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu5),
5. 0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu5),
6. 1 ha ovocných sadů evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o hospodaření v systému integrované produkce ovoce,
7. 0,5 ha vinic evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o hospodaření v systému integrované produkce révy vinné,
8. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o pěstování zeleniny v systému integrované produkce zeleniny, nebo
9. 1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o zatravňování orné půdy podle tohoto nařízení,

b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na období 5 let, které začíná
a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2, s výjimkou agroenvironmentálních opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,
b) dnem 1. dubna prvního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.
(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného pětiletého období.
(4) Fond žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření zařadí, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem a tímto nařízením.
(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 4 nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, popřípadě jeho díl,
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu; v případě agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nelze zvýšit požadovanou výměru k zařazení,
c) změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům,
d) v žádosti o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), popřípadě § 2 písm. a) bodu 2 snížit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu, nebo vyřadit půdní blok, popřípadě jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy.

§ 4
Poskytnutí dotace v rámci
agroenvironmentálního opatření

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6) každoročně, a to do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.
(2) Dotace se poskytne v plné výši (§ 13), jestliže
a) žadatel je zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření,
b) žádost o poskytnutí dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,
c) žadatel se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele a plnit další podmínky stanovené tímto nařízením,
d) v případě použití hnojiv7) a statkových hnojiv8) žadatel používá tato hnojiva a vede evidenci hnojení v souladu se zvláštním právním předpisem9),
e) v případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel používá tyto přípravky a vede evidenci o používání těchto přípravků v souladu se zvláštním právním předpisem10),
f) žadatel zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně jedenkrát ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny, a to za následujících podmínek:

1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 242/2004 Sb.“) nestanoví jinak,
2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nestanoví jinak,
3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4) k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2 provedena,

g) žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, s výjimkou půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na které se vztahuje písmeno f) bod 3, nebo pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nestanoví jinak,
h) žadatel při používání hnojiv7) a statkových hnojiv8) plní podmínky ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
i) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném roce; při posuzování užívané výměry zemědělské půdy podle evidence půdy je rozhodné období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, a jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3, období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku.
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství11) sníží, popřípadě bude žádost o poskytnutí dotace zamítnuta.
(4) Požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření, Fond žadatele vyřadí, případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

§ 5
Změna výměry

(1) Nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5), žadatel může v průběhu příslušného pětiletého období v rámci žádosti o změnu zařazení podané Fondu požádat o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. a) bodu 1 nebo 2, písm. b) nebo c) bodu 3, nejvýše však o 25 % celkové výměry u každého agroenvironmentálního opatření, která byla zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření rozhodnutím podle § 3 odst. 4. Tento limit se v rámci § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, popřípadě 3 posuzuje samostatně. Žádost o změnu zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku.
(2) Zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nelze v pátém roce příslušného pětiletého období.
(3) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry do příslušného agroenvironmentálního opatření uvedeného v odstavci 1, a to v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo má-li zájem o zvýšení výměry již zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v pátém roce příslušného pětiletého období, podá novou žádost o zařazení podle § 3, v níž uvede výměru původně zařazenou do tohoto opatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje společně s původně zařazenou výměrou zařadit do tohoto opatření na nové pětileté období. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření, plnění podmínek tohoto opatření se posuzuje u výměry zařazené do nového pětiletého období i ve vztahu k nedokončenému původnímu pětiletému období, přičemž nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje. Podá-li žadatel podle tohoto odstavce žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen podle § 3 odst. 4.
(4) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry k výměře, na kterou je již poskytována dotace na agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1, podá na tuto výměru novou žádost o zařazení pro nové pětileté období. Plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u dodatečné výměry zařazené do nového pětiletého období samostatně.
(5) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného pětiletého období došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření na základě
a) restituce12),
b) provedení pozemkové úpravy13),
c) zásahu vyšší moci14),
d) provedení změny v evidenci půdy podle § 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku, popřípadě jeho dílu,
e) prvního zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu15),
f) zřízení stavby ve veřejném zájmu16), nebo
g) pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až f) se nepřihlíží,
výše dotace se upraví podle odstavce 6 a tato skutečnost nebude důvodem pro snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 7.
(6) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl evidovanou v evidenci půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl evidovanou ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy.
(7) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, nejde-li o snížení podle odstavce 5, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku příslušného pětiletého období na výměru, o kterou byla původní výměra snížena.
(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7 v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
a) nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) bodu 1, nebo
b) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.
Žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, nepodává s touto žádostí žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).
(9) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované zvýšení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavce 1 a snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 8.
(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1, 8 nebo 9 rozhodne o zařazení do agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o změnu výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7 o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 6
Převod a přechod zařazení do
agroenvironmentálního opatření

(1) Jestliže dojde k nesplnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace17), která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření.
(2) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření poskytována dotace, v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části anebo celého podniku18), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.
(3) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který je již zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž
a) na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení § 5 odst. 1 až 4 nevztahují;
b) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. a) nebo b) nebo podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření;
c) v ostatních případech uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.
(4) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který není zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, v němž bude uvedena výměra zařazená do tohoto agroenvironmentálního opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.
(5) Jestliže dojde k převodu nebo přechodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanovuje se
a) výměra zemědělské půdy, která může být předmětem zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 5 odst. 1 odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,
b) výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. g) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.
(6) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen do tohoto agroenvironmentálního opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5 odst. 7 nebo k porušení jiných podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen.
(7) Dojde-li v průběhu příslušného období, kdy je zjištěno jakékoli porušení podmínky žadatelem vedoucí k uplatnění postupu podle § 14 až 19, k převodu nebo přechodu zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle § 14 až 19 se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli nebo nájemci jen na část podniku (výměry) získanou od původního žadatele.
(8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu čtyř kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za pět kalendářních let.

ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

§ 7
Titul ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství může podat žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení registrován v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19).
(2) Žadatel v žádosti podle odstavce 1 uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s výměrou obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství5) a evidovaných v evidenci půdy, které požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství podle odstavce 1.
(3) Zařadit do titulu ekologické zemědělství lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není
a) tento titul uplatňován,
b) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit,
c) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(4) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do titulu ekologické zemědělství,
a) plní na celé výměře zemědělské půdy obhospodařované v rámci ekologického zemědělství podmínky vyplývající ze zvláštního právního předpisu5),
b) musí být registrován v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19), přičemž v prvním roce pětiletého období musí být žadatel registrován ke dni podání žádosti o zařazení.
(5) Žadatel, který žádá o dotaci na travní porosty, musí splňovat
a) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, a zároveň
b) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.
(6) Chová-li žadatel k 31. červenci příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru20) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku.
(7) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zemědělskou kulturu, na kterou požaduje dotaci a která je zároveň evidována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy. Jde-li o půdní blok s kulturou orná půda, žadatel uvede, zda na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu bude pěstovat
a) speciální byliny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) zeleninu uvedenou v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c) ostatní plodiny na orné půdě;
v případě, že žadatel podává v příslušném kalendářním roce žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 1, uvede v žádosti o poskytnutí dotace podle tohoto odstavce k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu kulturu orná půda podle písmene c) a na tuto kulturu v daném roce také požaduje dotaci.
(8) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků, a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly se zemědělskou kulturou, popřípadě plodinou podle odstavce 7.
(9) Žadatel, který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 7 na půdní blok, popřípadě jeho díl se zemědělskou kulturou travní porost v případě obnovy travního porostu, za kterou se pro účely tohoto nařízení považuje likvidace stávajícího travního porostu a založení nového travního porostu, oznámí toto písemně Fondu nejpozději v den zahájení obnovy, přičemž obnovu může zahájit nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, a zajistí, aby nejpozději do 15. července následujícího kalendářního roku
a) se na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu nacházel souvislý travní porost,
b) byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

§ 8
Titul integrovaná produkce

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu integrovaná produkce uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy s kulturou

1. vinice,
2. ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, popřípadě
3. orná půda, na kterých hodlá v průběhu příslušného pětiletého období pěstovat některý z druhů zeleniny uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení,

b) výměru jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovanou v evidenci půdy v případě písmene a) bodu 1 nebo 3,
c) druh ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů a výměru, na které jsou pěstovány jednotlivé druhy v rámci půdních bloků, popřípadě jejich dílů podle písmene a) bodu 2.
(2) Součástí žádosti o zařazení do titulu integrovaná produkce je zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení a umístění technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení podle § 8 odst. 4 písm. c).
(3) Zařadit do titulu integrovaná produkce lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém
a) není tento titul uplatňován,
b) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 1, písm. b) nebo c), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit, jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,
c) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 1, písm. b) nebo c) bodu 1, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit, jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 3,
d) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,
e) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo písm. c) bodů 1, 2, 4 a 5 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 3,
f) je pěstován některý z druhů ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou ovocný sad.
(4) Žadatel, který má do titulu integrovaná produkce zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného pětiletého období
a) na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto titulu neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
b) v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí pravidelný řez k prosvětlení

1. korun ovocných stromů v období od 1. června do 15. srpna kalendářního roku,
2. ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku,

c) vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení; záznamy o výsledcích sledování uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, popřípadě jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v mapě půdních bloků podle odstavce 2,
d) používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití a umístění vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, které uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno,
e) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle zvláštního právního předpisu21) nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, popřípadě jejich dílů zařazených do tohoto titulu a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,
f) provede každoročně odběr vzorků ovoce, a to tak, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek z podle výměry převládajícího pěstovaného druhu ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného sadu, v případě výměry menší než 20 ha se odebere také vzorek o minimální hmotnosti 1 kilogram a zajistí rozbor těchto vzorků, přičemž rozbor provede osoba odborně způsobilá s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu22) za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,
g) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů (příloha č. 5 k tomuto nařízení) na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu neklesl u

1. jádrovin pod 500 kusů,
2. peckovin pod 200 kusů,
3. bobulovin pod 2000 kusů.

(5) Žadatel, který má do titulu integrovaná produkce zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou vinice, po celou dobu příslušného pětiletého období
a) na celé výměře vinic zařazené do tohoto titulu neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
b) aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, popřípadě upravené kaly23) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 2 kilogramy mědi na 1 ha vinic zařazených do tohoto titulu,
c) nepoužije každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 50 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití statkových hnojiv8), hnojiv7) a upravených kalů23),
d) každoročně provádí prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
e) každoročně provádí nejvýše

1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

f) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost,
g) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu neklesl pod 1800 kusů.
(6) Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného sadu nebo vinice s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice. Opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavci 4 nebo 5; snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, § 14, § 15 nebo § 17 se v takovém případě neuplatní. Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost Fondu na jím vydaném formuláři. Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, přičemž současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení. Je-li výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu rozdílná, použije se ustanovení § 5 obdobně.
(7) Žadatel, který má do titulu integrovaná produkce zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou orná půda,
a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace u půdního bloku, popřípadě jeho dílu datum vysetí, popřípadě výsadby, a sklizně druhů zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, které hodlá v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě jeho dílu pěstovat,
b) předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů s vyznačením ploch, na kterých hodlá pěstovat druhy zeleniny uvedené k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a); v zákresu příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů vyznačí umístění technického zařízení podle písmene e),
c) pěstuje na celém půdním bloku, popřípadě jeho dílu uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a) druhy zeleniny uvedené k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu v této žádosti, přičemž souhrnná výměra, na níž je zelenina pěstována, musí být minimálně shodná s výměrou půdního bloku, popřípadě jeho dílu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a),
d) po celou dobu příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto titulu neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části C přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
e) po celou dobu příslušného pětiletého období vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení; záznamy o výsledcích sledování uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu, bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, popřípadě jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v zákresu půdních bloků podle písmene b),
f) po celou dobu příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto titulu používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití a umístění vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, které uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno,
g) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle zvláštního právního předpisu21) nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, popřípadě jejich dílů zařazených do tohoto titulu a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,
h) provede každoročně odběr vzorků zeleniny, a to tak, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek z každého pěstovaného druhu zeleniny o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha zařazených půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a) v příslušném kalendářním roce, v případě výměry menší než 20 ha se odebere také vzorek o minimální hmotnosti 1 kilogram a zajistí rozbor těchto vzorků, přičemž rozbor provede osoba odborně způsobilá s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu22) za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu látek uvedených v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,
i) provede před každým výsevem, popřípadě výsadbou zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení na půdním bloku, popřípadě jeho dílu rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,
j) používá každoročně k jednotlivým druhům zeleniny statková hnojiva8) a hnojiva7), maximálně do výše limitu dusíku na 1 ha stanoveného v příloze č. 11 k tomuto nařízení, přičemž stanovený limit zahrnuje obsah dusíku v půdě zjištěný rozborem podle písmene i) po odpočtu přirozené zásoby dusíku v půdě ve výši 50 kilogramů dusíku na 1 ha a případné použití statkových hnojiv8) a hnojiv7),
k) nepoužije každoročně v průměru na výměru zařazených půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 170 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití statkových hnojiv8) a hnojiv7),
l) vede v příslušném kalendářním roce průběžně pro každý půdní blok, popřípadě jeho díl, který je uveden v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a) evidenční kartu půdního bloku, popřípadě jeho dílu podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl záznam proveden,
m) při výsevu, popřípadě výsadbě zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení dodržuje alespoň minimální objem výsevu, popřípadě výsadby na 1 ha uvedený v příloze č. 13 k tomuto nařízení, přičemž používá osivo nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),
n) na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy na žadatele pěstuje zeleninu uvedenou v příloze č. 6 k tomuto nařízení pouze v souladu s tímto odstavcem.

§ 9
Podopatření ošetřování travních porostů

(1) Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není
a) toto podopatření uplatňováno,
b) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2 nebo písm. c),
c) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(2) Půdní blok, popřípadě jeho díl je možné zařadit do podopatření ošetřování travních porostů titulu
a) podle § 2 písm. b) bodů 2 až 6, 8 nebo 9, jestliže je půdní blok, popřípadě jeho díl vymezen jako příslušné cenné stanoviště lučních společenstev25) odpovídající podmínkám příslušného titulu v evidenci půdy,
b) podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 7 bez souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody4), jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází více než 50 % výměry mimo zvláště chráněné území4), mimo území ochranných pásem národních parků4) nebo mimo území ptačí oblasti4),
c) podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 7 se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody4), jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází minimálně 50 % výměry ve zvláště chráněném území4), v území ochranných pásem národních parků4) nebo v území ptačí oblasti4).
(3) Půdní blok, popřípadě jeho díl je možné zařadit pouze do jednoho titulu podle § 2 písm. b), s výjimkou případu, kdy se na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu nachází
a) trvale podmáčená nebo rašelinná louka vymezená v evidenci půdy; v takovém případě lze příslušnou část půdního bloku zařadit do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 4 a zbývající část půdního bloku je žadatel povinen zařadit do jiného titulu podle § 2 písm. b) bodů 1, 2, 3, 5, 6, 7 nebo 8 v souladu s podmínkami podle odstavce 2,
b) suché stepní trávníky a vřesoviště vymezené v evidenci půdy; v takovém případě lze příslušnou část půdního bloku zařadit do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9 a zbývající část půdního bloku je žadatel povinen zařadit do jiného titulu podle § 2 písm. b) bodů 1, 2, 3, 7 nebo 8 v souladu s podmínkami podle odstavce 2.
(4) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede
a) celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, evidovanou v evidenci půdy ke dni podání žádosti o zařazení, s výjimkou

1. výměry ploch travních porostů, které jsou v evidenci půdy označeny jako nevhodné pro agroenvironmentální opatření,
2. výměry ploch travních porostů, u kterých není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody; žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody4),
3. výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které má zařazeny do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,
4. výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které má zařazeny do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., popřípadě titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,

b) seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou travní porost tvořících celkovou výměru podle písmene a) s rozlišením jejich využití podle jednotlivých titulů podle § 2 písm. b) a v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.
(5) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvedených na seznamu podle odstavce 4 písm. b) v mapě půdních bloků s rozlišením na jednotlivé tituly podle § 2 písm. b).
(6) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů,
a) splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; tato podmínka se neuplatní u žadatele, který má zařazené travní porosty výlučně do titulů podle § 2 písm. b) bodů 4 až 6, a zároveň
b) splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy;
c) chová-li k 31. červenci příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru20) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku,
d) nepoužívá na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do podopatření ošetřování travních porostů k hnojení upravené kaly23) a odpadní vody26),
e) v případě obnovy travního porostu, za kterou se pro účely tohoto nařízení považuje likvidace stávajícího travního porostu a založení nového travního porostu, oznámí toto písemně Fondu nejpozději v den zahájení obnovy, přičemž obnovu může zahájit nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku a zajistí, aby nejpozději do 15. července následujícího kalendářního roku

1. se na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu nacházel souvislý travní porost,
2. byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu louky podle § 2 písm. b) bodu 1
a) používá hnojiva7) a statková hnojiva8) každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně případné pastvy zvířat,
b) nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,
c) může provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna kalendářního roku,
d) neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích4), v území ochranných pásem národních parků4) a ptačích oblastech4) bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4).
(8) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky podle § 2 písm. b) bodu 2
a) používá pouze organická hnojiva27) a statková hnojiva8) každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití organických hnojiv27) a statkových hnojiv8), včetně případné pastvy zvířat,
b) používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,
c) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven pro příslušný typ lučního společenstva25) v evidenci půdy:

1. do 31. července kalendářního roku,
2. do 30. června kalendářního roku, nebo
3. od 15. července do 31. srpna kalendářního roku;
druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku,

d) může provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna kalendářního roku; toto písmeno se neuplatní v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm hospodářských zvířat na ploše přepásané louky; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání sena, minerálních lizů a napájení,
f) neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
g) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé.
(9) Žadatel v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k hnojení, dodržuje v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky podmínky podle odstavce 8, s výjimkou
a) podmínky podle odstavce 8 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat, nebo
b) podmínky podle odstavce 8 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat, a podmínky podle odstavce 8 písm. c), při jejímž plnění zároveň vynechá na půdním bloku, popřípadě jeho dílu při první seči neposečené pásy o šířce 6 až 12 metrů, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny následující kalendářní rok, nejpozději však v první seči.
V případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako vhodný k hnojení, žadatel se může rozhodnout k plnění podmínky v písmenu a), popřípadě písmenu b) na celé příslušné pětileté období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky.
(10) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky podle § 2 písm. b) bodu 3
a) používá pouze organická hnojiva27) a statková hnojiva8) každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití organických hnojiv27) a statkových hnojiv8), včetně případné pastvy zvířat,
b) používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,
c) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně jednou ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven pro příslušný typ lučního společenstva25) v evidenci půdy:

1. do 31. července kalendářního roku,
2. od 15. července do 31. srpna kalendářního roku, nebo
3. od 15. srpna do 30. září kalendářního roku,

d) může provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna kalendářního roku; toto písmeno se neuplatní v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm hospodářských zvířat na ploše přepásané louky; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání sena, minerálních lizů a napájení,
f) neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
g) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé.
(11) Žadatel v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k hnojení dodržuje v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky podmínky podle odstavce 10, s výjimkou
a) podmínky podle odstavce 10 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat, nebo
b) podmínky podle odstavce 10 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat, a podmínky podle odstavce 10 písm. c), při jejímž plnění zároveň vynechá na půdním bloku, popřípadě jeho dílu při první seči neposečené pásy o šířce 6 až 12 metrů, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny následující kalendářní rok, nejpozději však v první seči.
V případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako vhodný k hnojení, žadatel se může rozhodnout k plnění podmínky v písmenu a), popřípadě písmenu b) na celé příslušné pětileté období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky.
(12) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na ploše zařazené do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 4
a) dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat,
b) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně jednou ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven pro příslušný typ lučního společenstva25) v evidenci půdy:

1. od 15. května do 30. června kalendářního roku,
2. od 15. června do 31. července kalendářního roku,
3. od 15. července do 31. srpna kalendářního roku, nebo
4. od 15. srpna do 30. září kalendářního roku;
sečení i odklízení biomasy musí být prováděno pomocí lehké mechanizace,

c) neprovádí mulčování, obnovu, přísev, vápnění nebo odvodnění travního porostu,
d) neprovádí válení a smykování bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
e) udržuje zřetelnou hranici trvale podmáčené a rašelinné louky v terénu.
(13) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků podle § 2 písm. b) bodu 5
a) dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat,
b) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejdříve 15. července kalendářního roku, nejpozději však do 31. srpna kalendářního roku, druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v termínu od 30. září do 15. listopadu kalendářního roku,
c) neprovádí mulčování, obnovu, přísev, válení a smykování travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
d) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé,
e) neprovádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu více než 2 žacími stroji najednou.
(14) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního podle § 2 písm. b) bodu 6
a) dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat,
b) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně jednou ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejdříve 15. srpna kalendářního roku, nejpozději však do 30. září kalendářního roku,
c) neprovádí mulčování, obnovu, přísev, válení a smykování travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
d) provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé,
e) neprovádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu více než 2 žacími stroji najednou.
(15) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7
a) používá hnojiva7) a statková hnojiva8) každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 80 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití hnojiv7), statkových hnojiv8), včetně pastvy zvířat,
b) z limitu uvedeného v písmenu a) dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení 55 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
c) nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,
d) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31. října kalendářního roku,
e) provádí do 30 dnů po skončení pastvy na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu likvidaci nedopasků, s výjimkou pozemků se střední svažitostí 10 stupňů a více; měnit povinnost likvidace nedopasků lze se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody4),
f) neprovádí mulčování, obnovu nebo přísev travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích4), v území ochranných pásem národních parků4) a ptačích oblastech4) bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
g) používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu5) neaplikuje herbicidy ani bodově,
h) zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat.
(16) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. b) bodu 8
a) dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), s výjimkou pastvy hospodářských zvířat,
b) dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení 40 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
c) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31. října kalendářního roku,
d) provádí do 30 dnů po skončení pastvy na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu likvidaci nedopasků, s výjimkou pozemků se střední svažitostí 10 stupňů a více; měnit povinnost likvidace nedopasků lze se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody4),
e) neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody4),
f) používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu5) neaplikuje herbicidy ani bodově,
g) zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat.
(17) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na ploše zařazené do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9
a) dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7) a statkových hnojiv8), s výjimkou pastvy hospodářských zvířat,
b) provádí pastvu pouze ovcemi a kozami,
c) dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v písmenu b) minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v písmenu b) 30 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
d) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v písmenu b) minimálně jednou ročně, přičemž dodržuje termín pastvy, který je u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu stanoven v evidenci půdy:

1. od 1. května do 31. října kalendářního roku,
2. od 15. dubna do 30. června kalendářního roku,
3. od 15. července do 30. září kalendářního roku, nebo
4. od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září kalendářního roku,

e) provádí do 30 dnů po skončení pastvy na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu likvidaci rostlinných druhů vyjmenovaných v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nestanoví-li orgán ochrany přírody4) v souhlasném vyjádření zaslaném Fondu a žadateli jinak,
f) neprovádí mulčování, obnovu nebo přísev travních porostů,
g) nepoužívá herbicidy k likvidaci plevelů,
h) zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat.

Podopatření péče o krajinu

§ 10
Titul zatravňování orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy a výměru v rámci těchto půdních bloků, popřípadě jejich dílů, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá v rámci tohoto titulu provést zatravnění; seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvede v rozlišení na
a) půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území4), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1,
b) půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území4) a zároveň sousedící s vodním útvarem28), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1; za sousedící s vodním útvarem28) se pro účely tohoto nařízení považuje půdní blok, popřípadě jeho díl, jehož jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti do 25 metrů od vodního útvaru28),
c) půdní bloky, popřípadě jejich díly, na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2,
d) půdní bloky, popřípadě jejich díly sousedící s vodním útvarem28), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2.
(2) Výměra v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na které hodlá v rámci tohoto titulu žadatel provést zatravnění, musí činit minimálně 0,1 ha.
(3) Jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b) nebo d), žadatel zatravní přednostně plochu půdního bloku, popřípadě jeho dílu sousedící s vodním útvarem28), a to tak, aby minimální šířka zatravňované plochy půdního bloku sousedící s vodním útvarem28) činila nejméně 15 metrů.
(4) Součástí žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů s vyznačením zatravňované plochy, kterou požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků.
(5) Zařadit do titulu zatravňování orné půdy lze výměru orné půdy v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda,
a) který neměl v evidenci půdy evidovanou kulturu travní porost v průběhu části, nebo celého období trvajícího od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti o zařazení,
b) který měl v evidenci půdy evidovanou kulturu orná půda ke dni podání žádosti o zařazení,
c) který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

1. střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 10 stupňů,
2. orná půda na alespoň 50 % plochy půdního bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo velmi těžká,
3. jakákoliv část půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti podle zvláštního právního předpisu29),
4. plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází z alespoň 50 % v zranitelných oblastech určených podle zvláštního právního předpisu30),
5. půdní blok, popřípadě jeho díl sousedí s vodním útvarem28), jedná-li se o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b) nebo d),

d) na kterém není tento titul uplatňován,
e) na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, písm. b) nebo c) bodů 2 a 3, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
f) na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(6) Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období
a) založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo samostatného výsevu

1. příslušným orgánem ochrany přírody4) schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
2. travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
je-li travní porost zakládán pomocí podsevu žadatel zajistí, aby nejpozději do 15. července kalendářního roku byla sklizena krycí plodina,

b) oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu druhu zemědělské kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost,
c) neprovádí na příslušných půdních blocích, popřípadě jejich dílech pastvu hospodářských zvířat.
(7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období ošetřuje travní porost založený podle titulu zatravňování orné půdy tak, aby
a) aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu5) nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,
b) nebyla aplikována žádná hnojiva7) obsahující dusík, statková hnojiva8) ani upravené kaly23).

§ 11
Titul pěstování meziplodin

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu pěstování meziplodin uvede výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.
(2) Zařadit do titulu pěstování meziplodin lze výměru orné půdy,
a) která bude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 %, nejvýše však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem evidované v evidenci půdy,
b) na které není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), c) bodu 1 nebo písm. a) bodu 2, nejedná-li se o zemědělskou kulturu orná půda,
c) na které není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), c) bodů 1 až 5 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,
d) na které není tento titul uplatňován.
(3) Žadatel v rámci titulu pěstování meziplodin
a) vyseje

1. v období od 20. června do 20. září příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 21 na seznamu v příloze č. 15 k tomuto nařízení, v alespoň minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 15 k tomuto nařízení, nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),
2. současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 15 k tomuto nařízení, v alespoň minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 15 k tomuto nařízení, nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),

b) v období od zasetí meziplodiny do 15. února následujícího kalendářního roku nebude porost mechanicky ani chemicky likvidovat nebo omezovat v růstu,
c) provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku následujícího po roce zasetí zapravení porostu meziplodiny do půdy a následné založení porostu hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,
d) předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku,

1. na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterou žádá o poskytnutí dotace v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období, přičemž souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce,
2. specifikaci příslušné meziplodiny podle přílohy č. 15 k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech podle bodu 1,
3. zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, či částí půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých bude v příslušném kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1.

(4) Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce.

§ 12
Titul biopásy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu biopásy uvede
a) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy, na nichž předpokládá založení biopásů v rámci tohoto titulu,
b) výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto titulu.
(2) Součástí žádosti o zařazení do titulu biopásy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně zákresu navržených biopásů v mapě půdních bloků.
(3) Zařadit do titulu biopásy lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není
a) tento titul uplatňován,
b) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), c) bodu 1 nebo písm. a) bodu 2, nejedná-li se o zemědělskou kulturu orná půda,
c) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), c) bodů 1, 2, 4, 5 nebo 6 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(4) Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého období v rámci titulu biopásy
a) oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 písm. b) směsí osiva splňující složení podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení alespoň v minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 16 k tomuto nařízení, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),
b) umístí vytvořené biopásy podle písmene a) o šíři 6 až 12 metrů při okrajích půdních bloků, popřípadě jejich dílů nebo uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů ve směru orby; vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů musí být minimálně 50 metrů; biopás musí být vzdálen od dálnice nebo silnice I. a II. třídy32) minimálně 50 metrů, a to kteroukoliv svou částí,
c) ponechá vytvořené biopásy podle písmene a) bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku a poté porost biopásů zapraví do půdy,
d) v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, předloží Fondu společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok,
e) zajistí, aby vytvořené biopásy nebyly používány k přejezdům zemědělské techniky, ani jako souvratě.

§ 13
Sazby dotace

(1) Sazba dotace v rámci titulu ekologické zemědělství činí
a) 155 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo speciálních bylin podle § 7,
b) 71 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech podle § 7,
c) 849 EUR/ha, jde-li o pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic v systému ekologického zemědělství podle § 7,
d) 564 EUR/ha, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě v systému ekologického zemědělství podle § 7.
(2) Dotace v rámci titulu ekologické zemědělství se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci titulu biopásy podle tohoto nařízení, popřípadě v rámci titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(3) Sazba dotace v rámci titulu integrovaná produkce činí,
a) jde-li o ovoce, 435 EUR/ha ovocného sadu, ve kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 8 odst. 4,
b) jde-li o révu vinnou, 507 EUR/ha vinice, ve které žadatel bude plnit podmínky podle § 8 odst. 5,
c) jde-li o zeleninu, 440 EUR/ha orné půdy, na které žadatel bude plnit podmínky podle § 8 odst. 7.
(4) Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů činí
a) 75 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 7,
b) 100 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 8,
c) 116 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 9 písm. a),
d) 135 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 9 písm. b),
e) 120 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 10,
f) 130 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 11 písm. a),
g) 150 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 11 písm. b),
h) 417 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 12,
i) 202 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 13,
j) 183 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 14,
k) 112 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu pastviny, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 15,
l) 169 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 16,
m) 308 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 17.
(5) Sazba dotace podle odstavce 4 písm. c) až g), i), j), l) nebo m) se sníží o 112 EUR/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území4), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 7 věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb.; v případě odstavce 4 písm. a), b) nebo k) se dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů na půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území4), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 7 věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neposkytne; nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území4), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 7 věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb. jen zčásti, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.
(6 Sazba dotace v rámci titulu zatravňování orné půdy činí
a) 270 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. c),
b) 295 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. d),
c) 350 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. a),
d) 374 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. b).
(7) Sazba dotace podle odstavce 6 se sníží o 89 EUR/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území4); nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území4) jen zčásti, dotace se sníží jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.
(8) Sazba dotace v rámci titulu pěstování meziplodin činí 104 EUR/ha orné půdy oseté meziplodinou v souladu s podmínkami uvedenými v § 11.
(9) Dotace v rámci titulu pěstování meziplodin se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci titulu biopásy podle tohoto nařízení, popřípadě v rámci titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
(10) Sazba dotace v rámci titulu biopásy činí 401 EUR/ha biopásu založeného a ošetřovaného podle podmínek stanovených v § 12.
(11) Výši dotace při uplatňování jednotlivých agroenvironmentálních opatření Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 10 pro příslušné agroenvironmentální opatření.
(12) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace vypočtená podle odstavce 11 se přepočte podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se dotace poskytuje.
(13) Jestliže žadateli má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace na jednotlivý půdní blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část v rámci agroenvironmentálních opatření podle
a) § 2 písm. a), jde-li o ornou půdu, podle § 2 písm. c) v přepočtu na 1 ha vyšší než 600 EUR,
b) § 2 písm. a), jde-li o travní porosty, podle § 2 písm. b) v přepočtu na 1 ha vyšší než 450 EUR, nebo
c) § 2 písm. a), jde-li o vinice, ovocné sady nebo chmelnice v přepočtu na 1 ha vyšší než 900 EUR,
Fond dotaci poskytnutou na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část poměrně sníží u všech agroenvironmentálních opatření, v jejichž rámci má být žadateli na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část dotace poskytnuta.

§ 14
Snížení dotace

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) titulu ekologické zemědělství porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství5), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství5) ve výši do 20 000 Kč včetně33), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství5),
b) titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. b) nebo v § 8 odst. 5 písm. d),
c) titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. g),
d) titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. g),
e) titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. e),
f) titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. e),
g) titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. d),
h) titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. e).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy, s výjimkou výměry luk, na které se vztahuje ustanovení písmene f) bodu 1 nebo písmene g) bodu 1,
b) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. g), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
c) při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství5), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství5) ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně34), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství5),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

d) při uplatnění titulu integrovaná produkce

1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. c); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. e); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),

e) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,

f) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. e),

g) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. e),

h) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. g),
i) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. f),
j) při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b) nebo e).
(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě35),
b) při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství5), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství5) ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně36), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství5),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 9,

c) při uplatnění titulu integrovaná produkce

1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. d); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. f),
3. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. f); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
4. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. l) nebo m),

d) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. e),
e) při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. c) nebo d),
f) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. f),
g) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. f),
h) při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. c) nebo d),
i) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. c), d) nebo e),
j) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. c), d) nebo e),
k) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. f) nebo h),
l) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. e) nebo g),
m) při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. f), g) nebo h),
n) při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b) nebo v § 10 odst. 7 písm. a),
o) při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. a).

§ 15
Neposkytnutí dotace

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. d); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení evidence hnojení9) v průběhu kontroly na místě35),
b) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy, s výjimkou výměry luk, na které se vztahuje ustanovení písmene h) bodu 2 nebo písmene i) bodu 2,
c) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. g), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
d) při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství5), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství5) ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně37), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství5),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila k 31. červenci příslušného kalendářního roku méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila k 31. červenci příslušného kalendářního roku více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
4. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 7 nebo 8,

e) při uplatnění titulu integrovaná produkce

1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a) nebo v § 8 odst. 5 písm. a), b), c) nebo e),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. a), b), c), d), j), k) nebo n),
3. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. i); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35),
4. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. g) nebo v § 8 odst. 5 písm. g); dotace se neposkytne na příslušný půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto odstavce, se do zjištěné výměry podle předpisů Evropských společenství nezahrne,

f) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila k 31. červenci příslušného kalendářního roku méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila k 31. červenci příslušného kalendářního roku více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,
3. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. d),

g) při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. b),
h) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. b) nebo d) nebo v § 9 odst. 9 písm. a) nebo b),
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,

i) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. b) nebo d) nebo v § 9 odst. 11 písm. a) nebo b),
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,

j) při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. a) nebo b),
k) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. a) nebo b),
l) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. a) nebo b),
m) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. c) nebo d),
n) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. a) nebo c),
o) při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. a), b) nebo d),
p) při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) nebo v § 10 odst. 7 písm. b),
q) při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. b), c) nebo d) bodu 1 nebo 3,
r) při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a), c) nebo d).

§ 16
Vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. a),
b) titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. a),
c) titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. a),
d) titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. a) nebo b),
e) titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. b),
f) titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. c),
Fond rozhodne o vrácení dotace za příslušný kalendářní rok pětiletého období, ve kterém došlo k porušení podmínky.
(2) Rozhodnul-li Fond o neposkytnutí dotace nebo o jejím snížení na základě zjištění porušení podmínek uvedených v předpisech Evropských společenství nebo v § 7 až 12 poté, kdy byla žadateli v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření již dotace poskytnuta, žadatel vrátí dotaci na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.
(3) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14), snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby se neprovede.
(4) V případě, že Fond poskytne žadateli dotaci, na jejíž poskytnutí neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá38).

§ 17
Vyřazení z agroenvironmentálního opatření
a vrácení dotace

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) titulu ekologické zemědělství, že byla v průběhu příslušného pětiletého období žadateli zrušena registrace v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19),
b) titulu integrovaná produkce

1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. e) nebo f); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35),
2. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. e) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo
3. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,
4. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. g) nebo h); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35),
5. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. g) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo
6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

c) titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a),
dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření pro příslušné pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období.

§ 18
Snížení nebo neposkytnutí dotace za nedodržení
podmínek dobrého zemědělského
a environmentálního stavu

(1) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení z nedbalosti39), bude mu dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to
a) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy na žadatele (dále jen „celková výměra“), bude dotace, vypočtená podle § 13 a po případném uplatnění § 14, snížena o 1 %,
b) v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 13 a po případném uplatnění § 14, snížena o 3 %,
c) v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 13 a po případném uplatnění § 14, snížena o 5 %.
(2) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení úmyslně40), bude mu dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to
a) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 13 a po případném uplatnění § 14, snížena o 20 %,
b) v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 13 a po případném uplatnění § 14, snížena o 50 %,
c) v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry nebude dotace, vypočtená podle § 13, poskytnuta.

§ 19
Snížení dotace za nedodržení podmínek uvedených
v § 4 odst. 2 písm. h)

Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním § 4 odst. 2 písm. h) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení, bude mu dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření snížena o 3 % za porušení každé jednotlivé podmínky uvedené v příloze č. 3.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20
Přechodná ustanovení

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období
a) zařadit dodatečnou výměru do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a to v rozsahu překračujícím limit podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,
b) zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v pátém kalendářním roce příslušného pětiletého období, nebo
c) převést zařazení v agroenvironmentálním opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), c) bodů 4 až 6 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb. do zařazení do agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení,
podá novou žádost o zařazení podle odstavce 2 při dodržení podmínek uvedených v odstavcích 4, 5 a 6.
(2) Podává-li žadatel žádost o zařazení podle odstavce 1, uvede v této žádosti
a) zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., popřípadě do titulu v rámci tohoto opatření, včetně zařazené výměry,
b) zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu do příslušného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, popřípadě do titulu v rámci tohoto opatření, včetně zařazené výměry,
c) snížení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu včetně případného důvodu snížení podle § 5 odst. 5,
d) zvýšení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
e) půdní bloky, popřípadě jejich díly, které dosud nebyly zařazeny do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a žadatel je požaduje zařadit do opatření podle tohoto nařízení.
Na takto podanou žádost se uplatní podmínky stanovené v § 3 a 5 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u výměry zařazené do nového pětiletého období i ve vztahu k nedokončenému původnímu pětiletému období. Nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za porušení podmínek nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nepovažuje.
(3) Jestliže dojde ke skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 nebo 2, přičemž žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce je zařazen v příslušném agroenvironmentálním opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a druhý z těchto dvou, žadatel nebo nabyvatel, je zařazen v příslušném agroenvironmentálním opatření podle tohoto nařízení, neuplatní se § 6 odst. 3, ale nabyvatel, popřípadě nájemce oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, kde uvede půdní bloky, popřípadě jejich díly dosud zařazené do agroenvironmentálního opatření dle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v souladu s odstavci 4, 5 a 6. Na takto podané oznámení se uplatní podmínky stanovené v § 3 a 6 obdobně. Jestliže nabyvatel výše uvedenou skutečnost oznámí poté, co žadatel nebo nabyvatel doručili žádost o dotaci na příslušný kalendářní rok, budou v tomto kalendářním roce na nabytých i dosud zařazených půdních blocích, popřípadě jejich dílech dodržovány podmínky původního zařazení před převzetím závazku a dotace bude poskytnuta pro daný kalendářní rok podle původních závazků.
(4) Žadatel uplatňující postup podle odstavce 1 nebo 3, který byl na příslušném půdním bloku zařazen
a) do podopatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do titulu ekologické zemědělství [§ 2 písm. a) bod 1],
b) do podopatření ošetřování travních porostů, louka podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku nacházející se ve zvláště chráněném území4), v území ochranných pásem národních parků4) nebo v území ptačí oblasti4) je menší než 50 % výměry tohoto půdního bloku, může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu louky [§ 2 písm. b) bod 1],
2. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,
3. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,
4. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,
5. titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

c) do podopatření ošetřování travních porostů, louka podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku nacházející se ve zvláště chráněném území4), v území ochranných pásem národních parků4) nebo v území ptačí oblasti4) je větší nebo rovna 50 % výměry tohoto půdního bloku, může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu louky [§ 2 písm. b) bod 1] jen se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody4),
2. titulu mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná louka,
3. titulu horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako horská a suchomilná louka,
4. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,
5. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,
6. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,
7. titulu druhově bohaté pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,
8. titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

d) do podopatření ošetřování travních porostů, pastvina podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 7 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku nacházející se ve zvláště chráněném území4), v území ochranných pásem národních parků4) nebo v území ptačí oblasti4) je menší než 50 % výměry tohoto půdního bloku, může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu pastviny [§ 2 písm. b) bod 7],
2. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,
3. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,
4. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,
5. titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

e) do podopatření ošetřování travních porostů, pastvina podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 7 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku nacházející se ve zvláště chráněném území4), v území ochranných pásem národních parků4) nebo v území ptačí oblasti4) je větší nebo rovna 50 % výměry tohoto půdního bloku, může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu pastviny [§ 2 písm. b) bod 7] jen se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody4),
2. titulu mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná louka,
3. titulu horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako horská a suchomilná louka,
4. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,
5. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,
6. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,
7. titulu druhově bohaté pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,
8. titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

f) do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., na kterém se zavázal uplatňovat podmínky podle § 7 odst. 8 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná louka,
2. titulu horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako horská a suchomilná louka,
3. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,
4. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,
5. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,
6. titulu druhově bohaté pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,
7. titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

g) do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tuto plochu půdního bloku zařadit podle tohoto nařízení do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],
h) do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech, hnízdiště chřástala polního podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 5 a § 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6],
2. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

i) do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech, hnízdiště bahňáků podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 5 a § 12 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do

1. titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5],
2. titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

j) do podopatření péče o krajinu titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do titulu biopásy [§ 2 písm. c) bod 3],
k) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok zařadit podle tohoto nařízení do titulu integrovaná produkce [§ 2 písm. a) bod 2].
(5) Jestliže žadatel uplatňující postup podle odstavce 1 nebo 3, který byl na příslušném půdním bloku zařazen do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a zároveň se na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu nachází plocha označená v evidenci půdy jako nevhodná pro agroenvironmentální opatření, žadatel tuto plochu do žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle tohoto nařízení nezahrne.
(6) Jestliže žadatel byl zařazen do více podopatření, popřípadě titulů podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a uplatňuje postup podle odstavce 1 nebo 3, převede zařazení v těchto podopatřeních, popřípadě titulech v souladu s odstavcem 4 současně.
(7) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, která má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu čtyř kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za pět kalendářních let. Případné vrácení dotace podle tohoto odstavce se vztahuje i na kalendářní roky, ve kterých byl žadatel zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

§ 21
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 22
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.


Poznámky pod čarou:
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006 upravující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

3) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

6) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
7) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
8) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
9) § 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 31 odst. 4, § 46, 47, 49, § 51 odst. 3, § 61, 66, 67 a 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

11) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14) Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
15) Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
16) § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
17) § 68 obchodního zákoníku.
18) § 476 až 488i obchodního zákoníku.
19) § 6 až 8 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
20) § 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

21) Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

24) § 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
25) Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.
26) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
27) Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.
28) § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
29) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
30) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
31) § 12 a 19 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
32) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 33 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
34) § 33 odst. 5 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
35) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
36) § 33 odst. 5 písm. d) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
37) § 33 odst. 5 písm. e) a odst. 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
38) Čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
39) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
40) Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

(Ve formátu PDF včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 20. dubna 2007 Poslední změna: 19. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3763