LEGISLATIVA

347/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

347

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb. a zákona č. 253/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se za slovo "činnosti" vkládají slova "a další činnosti".

2. § 7 zní:


"§ 7

(1) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.

(2) Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.

(3) Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno

a)
provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,

b)
nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,

c)
požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu,

d)
požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, která je předmětem státního dohledu, pokud písemné vyjádření podle písmene c) není nutné nebo je nedostatečné,

e)
vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen.

(4) Exekutor je povinen ministerstvu při výkonu státního dohledu poskytnout požadovanou součinnost tím, že

a)
zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, případně na dobu nezbytně nutnou spis,

b)
poskytne písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. c),

c)
na předvolání se dostaví k podání ústního vysvětlení podle odstavce 3 písm. d).

(5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora a nad řízením činnosti exekutorského úřadu. Pro výkon dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.".

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:


"§ 7a

Drobné nedostatky v exekuční a další činnosti exekutora nebo drobné poklesky v chování ministerstvo nebo Komora exekutorovi písemně vytkne.".

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:


"§ 8a

(1) Komora je povinna do 30 dnů předložit ministerstvu veškeré stavovské předpisy přijaté jejími orgány. Tím není dotčeno ustanovení § 110 odst. 8.

(2) Má-li ministr za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu se zákonem, je oprávněn podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho přijetí návrh na jeho přezkoumání soudem.".

5. § 27 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a zní:


"§ 27

Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora

(1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a další zaměstnance.

(2) Exekutor může vykonavatele exekutora pověřit provedením úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel3a). Další zaměstnance může pověřit vykonáním jednoduchých úkonů, které souvisí s exekuční činností nebo další činností.

(3) Vykonavatelem exekutora může být občan České republiky, který

a)
má plnou způsobilost k právním úkonům,

b)
je bezúhonný,

c)
má úplné středoškolské vzdělání,

d)
je v pracovním poměru u exekutora po dobu nejméně 1 roku,

e)
složil kvalifikační zkoušku vykonavatele exekutora.

(4) Rozsah a způsob kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora určí Komora podle § 110 odst. 7 písm. c) a § 110 odst. 8.

_____________________________________
3a)
§ 265 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu. § 46 a následující vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 31 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova ", a pro výkon státního dohledu".

7. V § 44 odstavec 3 zní:

"(3) Usnesení se doručí exekutorovi, oprávněnému, povinnému a orgánu, který je pověřen vedením centrální evidence exekucí. Orgánům pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických osob16), katastrálnímu úřadu, v obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekuci nařídil, případně dalším orgánům či osobám se usnesení doručí, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce.".

8. V § 44 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Věta první a druhá se nepoužije, je-li povinným stát.".

9. V § 44 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Podá-li povinný odvolání k rukám exekutora, je ten povinen postoupit je bez zbytečného odkladu příslušnému soudu; doručením exekutorovi je zachována lhůta k podání odvolání.".

10. V § 46 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Exekutor písemně oznámí soudu a těm, kterým se doručuje usnesení o nařízení exekuce, že upustil od provedení exekuce.".

11. V § 47 odst. 1 se za slova "Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá" vkládají slova "nebo zruší".

12. V § 53 odst. 2 větě první se slova "§ 250a" nahrazují slovy "§ 260a".

13. V § 55 odst. 3 se slova "oprávněnému, povinnému, exekutorovi pověřenému provedením exekuce a katastrálnímu úřadu, v obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekuci nařídil" nahrazují slovy "těm, kterým se doručuje usnesení o nařízení exekuce".

14. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:


"§ 55a

Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.".

15. V § 56 se slova "sám nebo" nahrazují slovy "osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance anebo" a slovo "pošty" se nahrazuje slovy "provozovatele poštovních služeb".

16. V § 66 odst. 7 se za slova "§ 328a" vkládají slova "odst. 1".

17. V § 68 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené v § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.".

18. V § 70 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené v § 338ze odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

19. V § 87 odst. 1 se za slova "Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada" vkládají slova "paušálně určených či účelně vynaložených".

20. V § 88 odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "8".

21. V § 88 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.".

22. § 89 zní:


"§ 89

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.".

23. V § 94 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.".

24. V § 95 odst. 1 se za slovo "působnosti" vkládá slovo "ministerstvo,".

25. § 96 včetně nadpisu zní:


"§ 96

Půjčování spisů

Exekutor předá kopie požadovaných listin, případně na dobu nezbytně nutnou půjčí své spisy na základě odůvodněné písemné žádosti a za podmínek uvedených v § 94 odst. 2 orgánům činným v trestním řízení, soudům, finančním úřadům, katastrálním úřadům a znalcům. Na půjčování spisů ministerstvu se vztahuje § 7 odst. 4 písm. a); obdobně se postupuje při předkládání věci soudu v souvislosti s rozhodováním o opravném prostředku proti rozhodnutí exekutora.".

26. V § 111 odst. 6 písmeno c) zní:

"c)
organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a informační činnost,".

27. V § 116 odst. 2 se za slovo "zákonem" vkládají slova "nebo stavovským předpisem".

28. V § 117 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "6" a slova "1 roku" slovy "2 let".

29. V § 117 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Do šestiměsíční lhůty se nezapočítává doba, po kterou byly činěny přípravné úkony k prověření, zda ke kárnému provinění došlo; tato doba nesmí být delší dvou měsíců.".

30. V § 125 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Za poskytnutí údajů z Centrální evidence exekucí náleží Komoře odměna, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 7a zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na drobné nedostatky v exekuční a další činnosti exekutora nebo drobné poklesky v chování, k nimž došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zaměstnanci soudního exekutora vykonávající práci vykonavatele musí splnit podmínky uvedené v § 27 odst. 3 nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy bude schválen ministrem stavovský předpis Komory upravující kvalifikační zkoušky vykonavatelů soudních exekutorů.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2796