LEGISLATIVA

393/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

393

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 574/2006 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1

Předmět zákona

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "Společenství") a stanoví:

a)
některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

b)
pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,

c)
požadavky na ekodesign energetických spotřebičů.

_____________________________________
1)
Směrnice rady č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a rady 96/57/ES a 200/55/ES.".

2. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až w), která znějí:

"r)
energetickým spotřebičem výrobek, který je po uvedení na trh nebo do provozu závislý na energetickém vstupu (elektrická energie, fosilní paliva nebo obnovitelné zdroje energie), aby mohl fungovat v souladu se svým účelem, nebo výrobek určený k výrobě, přenosu nebo měření takové energie, včetně částí závislých na energetickém vstupu, které jsou určeny k zabudování do energetického spotřebiče, a které jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, přičemž u nich lze posoudit vliv na životní prostředí samostatně,

s)
konstrukčními částmi a podsestavami části určené k zabudování do energetického spotřebiče, jež nejsou uváděny na trh nebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo u nichž nelze posoudit vliv na životní prostředí samostatně,

t)
ekodesignem zohlednění dopadů výrobků na životní prostředí do konstrukce výrobku s cílem snížit negativní dopady výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu,

u)
uvedením na trh první zpřístupnění energetického spotřebiče na trhu Společenství za účelem jeho distribuce nebo používání ve Společenství za úplatu nebo bezúplatně a bez ohledu na způsob prodeje,

v)
zplnomocněným zástupcem fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která byla výrobcem písemně pověřena k tomu, aby jeho jménem plnila zcela nebo zčásti povinnosti vyplývající z tohoto zákona, zejména § 8a,

w)
dovozcem fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která v rámci své obchodní činnosti uvádí na trh Společenství výrobek ze třetí země.".

3. Nadpis hlavy III zní:

"STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE".

4. V § 5 odst. 1 se slova "Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů" nahrazují slovy "Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie", slova "dokument vyjadřující cíle" se nahrazují slovy "nástroj na podporu" a slova "v oblasti" se nahrazují slovy "opatření ke".

5. V § 5 odst. 2 se slova "pětileté období" nahrazují slovy " období jednoho roku".

6. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhodnocuje naplňování Programu jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v návrhu Programu na další období.".

7. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím energetické spotřebiče k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign.".

8. V § 6 odst. 2 se slova "zvláštní právní předpisy" nahrazují slovy "prováděcí právní předpis" a poznámka pod čarou č. 4a včetně odkazu na tuto poznámku se zrušuje.

9. V § 6 odst. 3 se před slovo "vytápění" vkládá slovo "ústřední" a na konec odstavce se doplňují slova "podle prováděcího právního předpisu".

10. V § 6 odstavec 5 zní:

"(5) Kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie podle odstavců 2 a 3 a kontrolu kotlů o výkonu nad 200 kW sloužících pro vytápění, umístěných ve vytápěném objektu, mohou provádět pouze osoby podle § 10 nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu4d) přezkoušené ministerstvem. Rozsah přezkoušení těchto osob stanoví prováděcí právní předpis.".

11. V 6 odst. 8 větě první se slova "přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a návrhů opatření" zařazují na konec věty.

12. V § 6 odst. 9 se slovo "rozvod" nahrazuje slovem "distribuci", slovo "stanovených" se nahrazuje slovy "v rozsahu stanoveném" a věta třetí se zrušuje.

13. V § 8 odst. 1 se slova "(dále jen "energetické spotřebiče")" zrušují.

14. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6d a 6e zní:


"§ 8a

Ekodesign

(1) Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce, nebo dovozce energetických spotřebičů stanovených prováděcím právním předpisem je povinen před uvedením na trh nebo do provozu opatřit tyto energetické spotřebiče označením CE6d) a vydat prohlášení o shodě s požadavky na ekodesign, které deklaruje splnění požadavků na ekodesign stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Výrobcem podle odstavce 1 se rozumí fyzická nebo právnická osoba vyrábějící energetický spotřebič a uvádějící jej na trh nebo do provozu, a to pod vlastním jménem nebo obchodním označením. Za výrobce se považuje i fyzická nebo právnická osoba, která uvádí na trh nebo do provozu energetické spotřebiče, neexistuje-li výrobce podle předchozí věty nebo dovozce.

(3) Obsah a podrobnosti zpracování prohlášení o shodě s požadavky na ekodesign stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Energetické spotřebiče stanovené podle odstavce 1 nesmí být opatřeny jiným označením, které by svým významem nebo podobou mohlo vést k záměně s označením CE. Označení CE musí splňovat požadavky uvedené ve zvláštních právních předpisech6e) upravujících grafickou podobu označení CE.

(5) Požadavky na ekodesign se nevztahují na energetické spotřebiče vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území Společenství, dokud nesplní požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy.

(6) Osoby, na něž se vztahuje povinnost podle odstavce 1, musí uchovávat prohlášení o shodě a dokumenty týkající se provedeného posouzení shody po dobu 10 let od vyrobení posledního kusu daného energetického spotřebiče a jsou povinny je na požádání poskytnout do 10 dnů příslušnému kontrolnímu orgánu.

(7) Dokumentace podle odstavce 3 musí být poskytnuta konečným uživatelům výrobku v českém jazyce. To neplatí, lze-li tyto informace vyjádřit pomocí harmonizovaných symbolů nebo uznávaných kódů.

(8) Prováděcí právní předpisy mohou stanovit

a)
požadavky na ekodesign,

b)
údaje o materiálovém složení a spotřebě energetických spotřebičů, materiálech nebo zdrojích,

c)
požadavky na instalaci energetického spotřebiče,

d)
technické normy nebo postupy, které se mají použít,

e)
údaje o posouzení shody,

f)
další informace, které mají poskytnout výrobci, zejména informace o prvcích technické dokumentace, které jsou třeba pro usnadnění kontrol shody energetického spotřebiče, dále nezbytné informace o tom, jak mohou spotřebitelé přispět k udržitelnému užívání výrobku, informace o ekologickém profilu výrobku a výhodách ekodesignu, informace o materiálovém složení a spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů konstrukčních části a podsestav.

_____________________________________
6d)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
6e)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 6d a 6e včetně odkazů v textu na tyto poznámky se označují jako poznámky č. 6f a 6g.

15. V § 9 odst. 10 se slova "dočasně a" nahrazují slovy "dočasně nebo".

16. V § 9 odst. 10 písm. b) se slova "držitelem oprávnění" nahrazují slovem "oprávněn".

17. V § 9 se na konci textu odstavce 11 doplňují slova ", které je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu6g)".

18. V § 10 odstavec 5 zní:

"(5) Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo prokáže ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání a odpovídající dílčí kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 5 let praxe, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií a 5 let praxe v oboru.".

19. V § 12 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

20. V § 12 odst. 2 se slovo "f)" zrušuje.

21. V § 12a odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

22. V § 12a odst. 6 písmenech a), b) a d) se zrušuje slovo "f)".

23. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

"o)
jako výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo jako dovozce energetických spotřebičů neopatří tyto spotřebiče označením CE nebo nevydá prohlášení o shodě podle § 8a odst. 1, či tyto spotřebiče opatří jiným označením, které by svým významem nebo podobou mohlo vést k záměně s označením CE podle § 8a odst. 3,

p)
jako výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo jako dovozce energetických spotřebičů neuchová prohlášení o shodě a dokumenty týkající se provedeného posouzení shody po stanovenou dobu, či je ve stanoveném termínu neposkytne příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 8a odst. 6.".

24. V § 12a odst. 2 písm. d) se slova "do 4 let od nabytí účinnosti tohoto zákona" zrušují.

25. V § 12a odst. 6 písm. d) se za slova "správní delikt podle" vkládají slova "odstavce 1 písm. o) a p),".

26. V § 13 odst. 4 se za slovo "stanovisko" vkládají slova "podle odstavce 3 a závazné stanovisko podle odstavce 2".


Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 4. ledna 2008 Počet shlédnutí: 2977