LEGISLATIVA

308/2000 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

308/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č.
569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hnojivech

Čl.I

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a
písmeno d) se zrušuje.

2. V § 2 písm. b) se za slovo "vznikající" vkládá slovo "zejména".

3. V § 2 písm. f) se za slovo "hnojiv," vkládají slova "statkových
hnojiv,".

4. V § 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se
zrušuje.

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se čárka za slovem "zákona" nahrazuje
středníkem a vkládají se tato slova: "to neplatí, pokud jde o hnojivo
splňující podmínky tohoto zákona, které odpovídá typu hnojiva uvedenému
ve vyhlášce, o kterém vyhláška stanoví, že je hnojivem ES, a které je
slovy "HNOJIVO ES" označeno,".

6. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo "obchodní" zrušuje.

7. V § 4 odst. 6 písm. b) se číslice "12" nahrazuje číslicí "18".

8. V § 4 odst. 10 se za slova "typy hnojiv" vkládají slova "(včetně
hnojiv ES)".

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova "včetně omezení použití hnojiva pro
směsi hnojiv" zrušují.

10. V § 5 odstavec 6 zní:

"(6) Jestliže ústav vydává rozhodnutí o zrušení registrace hnojiva
podle odstavce 4 písm. b), zároveň může stanovit, že hnojivo musí být
staženo z oběhu.".

Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje.

11. V § 7 odst. 1 písm. f) se slova "popřípadě návod k použití,"
zrušují.

12. V § 7 odst. 1 písm. g) se slova "obalové jednotky či dodávky"
nahrazují slovy "dodávaného hnojiva".

13. Poznámka pod čarou č. ^9) zní:

"9) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů, § 9 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákon č.
157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Hnojiva splňující podmínky tohoto zákona, která odpovídají typu
uvedenému ve vyhlášce a o kterých vyhláška stanoví, že jsou hnojivy ES,
se označují slovy "HNOJIVO ES".".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

15. V § 8 odst. 1 se za slova "(dále jen "podnikatel v zemědělství"),"
vkládají slova "vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto
pozemcích,".

16. V § 8 odst. 3 větě první se slovo "vody" nahrazuje slovem "vod".

17. V § 9 odst. 1 se za slova "Podnikatelé v zemědělství" vkládají
slova "a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích".

18. V § 9 odst. 2 úvodní věta zní:

"Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na
zemědělské půdě a lesních pozemcích".

19. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) pokud způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí
pozemku,".

Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.

20. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo "ohrožujícím" vkládají slova
"pozemky v".

21. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

22. V § 9 odst. 3 se za slova "vlastníci lesních pozemků" vkládají
slova "hospodařící na těchto pozemcích".

23. V § 9 odst. 4 se slova "podle odstavce 4" nahrazují slovy "podle
odstavce 3" a za slova "vlastníci lesních pozemků" se vkládají slova
"hospodařící na těchto pozemcích".

24. V § 10 odst. 4 věta první zní:

"Na vydání pověření se nevztahuje správní řád.^13)".

25. V § 12 odst. 2 písm. b) se za slova "podnikatelé v zemědělství"
vkládají slova "a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto
pozemcích".

26. V § 12 odst. 3 se za slova "podnikatelů v zemědělství" vkládají
slova "a vlastníků lesních pozemků hospodařících na těchto pozemcích".

27. V § 13 odst. 1 se za slova "podnikatelům v zemědělství" vkládají
slova "nebo vlastníkům lesních pozemků hospodařícím na těchto
pozemcích".

28. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně.".

29. V § 14 odst. 2 se za slova "nebo vlastníku lesních pozemků"
vkládají slova "hospodařícímu na těchto pozemcích" a slova "podle § 9
odst. 4 a 5" se nahrazují slovy "podle § 9 odst. 3 a 4".

30. V § 14 odst. 3 se za slova "podnikateli v zemědělství" vkládají
slova "nebo vlastníku lesních pozemků hospodařícímu na těchto
pozemcích".

31. V § 14 odst. 4 písm. b) se za slova "podnikateli v zemědělství"
vkládají slova "nebo vlastníku lesních pozemků".

32. V § 16 úvodní větě se slova "§ 7 odst. 8" nahrazují slovy "§ 7
odst. 9", slova "§ 9 odst. 6" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 5" a v
písmenu b) se za slova "typy hnojiv" vkládají slova "(včetně hnojiv
ES)".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl.II

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění
zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb.,
zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 3/2000 Sb. a zákona č. 66/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2a se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5)
zní:

"(3) Prodeje nemovitostí podle odstavce 2 jsou osvobozeny od daně z
převodu nemovitostí podle zvláštního právního předpisu.^5)

5) Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pozemkový fond může poskytovat v okresech s nedokončeným
přídělovým a zcelovacím řízením finanční prostředky na upřesnění nebo
rekonstrukci přídělů, a to do výše 100 mil. Kč celkem, které lze čerpat
v závislosti na průběhu prací postupně.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

3. V § 15 odst. 6 písmeno b) zní:

"b) k realizaci Programu obnovy venkova ve výši 200 mil. Kč v roce
2000,".

4. V § 15 odst. 6 se doplňují písmena c) až e), která znějí:

"c) pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s
medem v České republice Českým svazem včelařů ve výši 7 mil. Kč v roce
2000,

d) k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí
ve výši 220 mil. Kč v roce 2000,

e) pro řešení přebytku mléčného tuku Státním fondem tržní regulace v
zemědělství ve výši 130 mil. Kč v roce 2000.".

5. V § 15 odst. 7 se slova "odstavce 5 písm. b)" nahrazují slovy
"odstavce 6 písm. b) až e)".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl.III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou části
druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou části první
čl. I bodů 5 a 14, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v
platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2001 Poslední změna: 17. dubna 2007 Počet shlédnutí: 4281