LEGISLATIVA

41/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

41

VYHLÁŠKA

ze dne 4. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb.,
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
v elektroenergetice


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, se mění takto:

1. V § 1 se slovo "lhůt" nahrazuje slovy "postupy a lhůty".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny _ stav v odběrném nebo předávacím místě účastníka trhu s elektřinou, při kterém není přenosová nebo distribuční soustava schopna dopravovat do tohoto místa elektřinu; za přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny není považován stav, jehož příčinou je elektrické zařízení zákazníka nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 6 energetického zákona, nebo společné elektrické zařízení v nemovitosti,

b)
dlouhodobým přerušením _ přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny s dobou trvání delší než 3 minuty,

c)
plánovaným přerušením _ přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy nebo v jejich ochranném pásmu podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 6 a odst. 5 a § 25 odst. 4 písm. c) bodu 5 a odst. 6 energetického zákona,

d)
ukončením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny _ okamžik obnovení schopnosti přenosové nebo distribuční soustavy dopravovat do odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou elektřinu v množství a kvalitě podle technických norem a uzavřených smluv; ukončením přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny se rozumí i stav náhradního napájení odběrného nebo předávacího místa včetně případného omezení množství dodávané elektřiny, které je sjednáno ve smlouvě o distribuci elektřiny nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny,

e)
dodavatelem sdružené služby _ výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dodává elektřinu zákazníkovi.".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Obecná ustanovení

(1) Kvalita dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a její parametry jsou vyjádřeny prostřednictvím standardů přenosu nebo distribuce elektřiny, standardů dodávek a ukazateli nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny.

(2) Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

a)
daný účastník trhu s elektřinou ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,

b)
daný účastník trhu s elektřinou prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,

c)
není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy, nebo

d)
nastal stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.

(3) Ustanovení této vyhlášky o standardech přenosu nebo distribuce elektřiny a standardech dodávek elektřiny vztahující se na zákazníka a o výši náhrad pro zákazníka se použijí obdobně na výrobce, pokud odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též na provozovatele lokální distribuční soustavy, pokud odebírá elektřinu pro krytí ztrát v jeho distribuční soustavě a pro vlastní potřebu.

(4) Lhůty pro splnění standardů na území hlavního města Prahy podle § 5 a 7 se vztahují na provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je na území hlavního města Prahy připojena většina odběrných míst jeho zákazníků.".

4. V § 4 odstavce 1 až 4 znějí:

"(1) Náhradu podle této vyhlášky uplatňuje

a)
zákazník za nedodržení standardu distribuce elektřiny u provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je jeho předávací nebo odběrné místo připojeno a má sjednanou smlouvu na distribuci elektřiny,

b)
zákazník za nedodržení standardu dodávek elektřiny u dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává elektřinu zákazníkovi,

c)
žadatel podle § 11 za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení,

d)
dodavatel nebo dodavatel sdružené služby za nedodržení standardu distribuce elektřiny u provozovatele soustavy, k jehož soustavě je připojeno předávací nebo odběrné místo zákazníka, kterému na základě příslušné smlouvy dodává elektřinu.

(2) Sjedná-li zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, uplatňuje zákazník standardy přenosu nebo distribuce elektřiny a náhrady za jejich nedodržení u dodavatele sdružené služby, v takovém případě se lhůty pro splnění standardů podle § 9, 13, 15 a 17 prodlužují o 2 pracovní dny. V případě standardů podle § 5, 7 nebo 8 může zákazník nahlásit vznik události přímo u provozovatele soustavy, ke které je připojeno jeho odběrné místo.

(3) Uplatňuje-li náhradu za nedodržení standardu u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy dodavatel sdružené služby, hradí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy náhradu tomuto dodavateli sdružené služby. Současně s uplatněním náhrady za nedodržení standardu podle předchozí věty postupuje dodavatel sdružené služby provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy uplatněnou žádost zákazníka o poskytnutí náhrady.

(4) Náhradu lze uplatnit

a)
při nedodržení standardů podle § 5, 7, § 9 až 17, § 19 a 20 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů,

b)
při nedodržení standardu podle § 6 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení distribuce elektřiny započato nebo ukončeno,

c)
při nedodržení standardu podle § 18 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byla schůzka se zákazníkem dohodnuta, aniž by provozovatel distribuční soustavy postupoval podle § 18 odst. 2.".

5. V nadpisu části druhé a třetí se slovo "garantované" zrušuje.

6. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

"§ 5

Standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Standardem ukončení přerušení distribuce elektřiny je ukončení přerušení distribuce elektřiny, mimo přerušení plánovaného, v odběrném nebo předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo zákazníka, a to ve lhůtě do

a)
18 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV a 12 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV na území hlavního města Prahy,

b)
12 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV a 8 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV na území hlavního města Prahy.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná okamžikem, kdy se provozovatel distribuční soustavy dozvěděl o vzniku přerušení distribuce elektřiny nebo kdy vznik přerušení distribuce elektřiny mohl a měl zjistit.

(3) Jestliže dojde u zákazníka ke vzniku několika dlouhodobých přerušení distribuce elektřiny vzniklých v důsledku téže události, je standard ukončení přerušení distribuce elektřiny dodržen, je-li doba mezi začátkem prvního dlouhodobého přerušení distribuce elektřiny a koncem posledního dlouhodobého přerušení distribuce elektřiny, které vzniklo v důsledku téže události, ale nebylo způsobeno nutnými manipulacemi pro uvedení distribuční soustavy do zapojení před poruchou, kratší než lhůta podle odstavce 1.

(4) Standardem ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny z výrobny elektřiny připojené do přenosové nebo distribuční soustavy je obnova schopnosti přenosové nebo distribuční soustavy přenášet nebo distribuovat elektřinu z předávacího místa výrobny elektřiny ve lhůtě 48 hodin od okamžiku, kdy se provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dozvěděl o vzniku přerušení nebo kdy vznik přerušení mohl a měl zjistit.

(5) Za nedodržení standardu ukončení přerušení distribuce elektřiny podle odstavce 1 poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 10 % z jeho roční platby za distribuci, maximálně však

a)
6 000 Kč v sítích do 1 kV,

b)
12 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV,

c)
120 000 Kč v sítích nad 52 kV.

(6) Pro účely stanovení výše náhrady se roční platbou za distribuci rozumí na napěťových hladinách velmi vysokého napětí a vysokého napětí součet posledních 12 měsíčních fakturovaných plateb za použití sítí a za rezervovanou kapacitu. V případě nového odběru elektřiny na napěťových hladinách velmi vysokého napětí a vysokého napětí je základem pro výpočet roční platby za distribuci sjednané roční množství dodané elektřiny a sjednaná výše rezervované kapacity. Na napěťové hladině nízkého napětí se roční platbou za distribuci rozumí součet částek za stálé měsíční platby podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením a položek za distribuci elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu, účtované v poslední fakturované platbě z ročního odečtu měřicího zařízení. V případě fakturace distribuce elektřiny za období kratší než 12 měsíců se platba poměrným způsobem upraví podle příslušného typového diagramu dodávek podle jiného právního předpisu, který stanoví pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny1). V případě nového odběru elektřiny na hladině nízkého napětí je základem pro výpočet roční platby za distribuci průměrná roční spotřeba v distribuční sazbě vztažená k jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před měřicím zařízením podle výkazů tarifních statistik zpracovávaných podle jiného právního předpisu2).

_____________________________________
1)
Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů.".

7. V § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 a § 12 odst. 1 se slovo "konečným" zrušuje.

8. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

9. V § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10, § 12 odst. 5, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2 se slovo "konečnému" zrušuje.

10. V § 6 odst. 2 se slova "podle platného cenového rozhodnutí a rezervované kapacity a množství elektrické práce dodané v předchozím ročním účetním období" nahrazují slovy "obdobně podle § 5 odst. 6".

11. V § 6 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 5 písm. a) se číslo "5 000" nahrazuje číslem "6 000".

12. V § 6 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 5 písm. b) se číslo "10 000" nahrazuje číslem "12 000".

13. V § 6 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 3 písm. c) se číslo "100 000" nahrazuje číslem "120 000".

14. V § 7 odst. 1 se za slovo "hodin" vkládají slova ", na území hlavního města Prahy do 4 hodin,".

15. V § 7 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 a 2, § 12 odst. 4, § 13 včetně nadpisu, § 14 odst. 1, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 odst. 2 a § 20 odst. 1 se slovo "konečného" zrušuje.

16. V § 7 odst. 2 se slova "6 hodin" nahrazují slovy "podle odstavce 1" a číslo "5" se nahrazuje číslem "6".

17. V § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2 písm. b), § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 3 písm. b) a § 19 odst. 2 písm. a) se číslo "1 000" nahrazuje číslem "1 200".

18. V § 8 včetně nadpisu a nadpisu § 9, § 9 odst. 1 až 3, nadpisu § 10, § 10 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 se slovo "elektřiny" nahrazuje slovem "napětí".

19. V § 8 se slova "se rozumí" nahrazují slovem "je".

20. V § 9 odst. 3, § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 3 písm. a) a § 19 odst. 2 písm. a) se číslo "25 000" nahrazuje číslem "30 000".

21. V § 10 odst. 2, § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 5 písm. a) a § 16 odst. 3 písm. b) se číslo "50 000" nahrazuje číslem "60 000".

22. V § 11 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 3 písm. a), § 17 odst. 2 a § 20 odst. 2 se číslo "500" nahrazuje číslem "600".

23. V § 11 odst. 2 písm. c) se číslo "500 000" nahrazuje číslem "600 000".

24. V § 12 odst. 1 a 2 se slova "nebo splnil" nahrazují slovy "a splnil" a v § 12 odst. 4 se slova "podle zvláštního právního předpisu4)" včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

25. V § 12 odst. 4, § 13 odst. 1 a § 18 odst. 1 se slovo "konečný" zrušuje.

26. V § 12 odst. 4, nadpisu § 13, § 13 odst. 2, nadpisu § 14, § 14 odst. 2, nadpisu § 19 a § 19 odst. 2 se slovo "obnovy" nahrazuje slovy "ukončení přerušení".

27. V § 13 odst. 1, nadpisu § 13 a nadpisu § 14 se slova "po přerušení distribuce elektřiny" zrušují.

28. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Standardem ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci je ukončení přerušení distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník nebo dodavatel sdružené služby uhradil všechny své splatné platby za poskytnutou distribuci, nebo ve kterém uzavřel provozovatel distribuční soustavy se zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb.".

29. V § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 se slova "po přerušení distribuce elektřiny nebo odpojení" zrušují.

30. V § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 3 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. b) se číslo "3 000" nahrazuje číslem "3 600".

31. V § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b) a § 19 odst. 2 písm. b) se číslo "75 000" nahrazuje číslem "90 000".

32. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Standardem ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby je ukončení přerušení distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém provozovatel distribuční soustavy obdržel od dodavatele nebo dodavatele sdružené služby písemný požadavek na ukončení přerušení distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa zákazníka.".

33. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Standard výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb

(1) Standardem výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb je

a)
výměna měřicího zařízení do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy provozovatel distribuční soustavy obdržel písemnou žádost zákazníka o výměnu měřicího zařízení,

b)
zajištění přezkoušení měřicího zařízení tak, aby ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne výměny měřicího zařízení provozovatel distribuční soustavy písemně informoval zákazníka o výsledku přezkoušení měřicího zařízení, a

c)
vypořádání rozdílu v platbách do 10 dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta podle písmene b) v případech, že byl zjištěn přeplatek v uhrazených platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovní služby, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch dodavatele, dodavatele sdružené služby nebo zákazníka poukázána.

(2) Za nedodržení standardu výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb poskytuje příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.".

34. V § 17 odst. 2 a § 20 odst. 2 se číslo "20 000" nahrazuje číslem "24 000".

35. V § 18 včetně nadpisu se slova "s konečným" nahrazují slovem "se".

36. V § 18 odst. 3 se číslo "2 000" nahrazuje číslem "2 400".

37. V nadpisu § 19 a v § 19 odst. 2 se slova "po přerušení dodávky" zrušují.

38. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Standardem zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu je zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník uhradil všechny své splatné platby za odebranou elektřinu, nebo ve kterém uzavřel s dodavatelem dohodu o splácení dlužných plateb.".

39. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování dodávky elektřiny ve vyúčtování distribuce elektřiny a dodavatel nebo dodavatel sdružené služby ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) reklamuje vyúčtování distribuce elektřiny podle § 17, lhůty podle odstavce 1 po dobu vyřizování reklamace vyúčtování distribuce elektřiny neběží.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

40. Část čtvrtá včetně nadpisu zní:

"ČÁST ČTVRTÁ

POSTUPY PRO VYKAZOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ KVALITY DODÁVEK A SLUŽEB

§ 21

Ukazatele nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy vede záznamy o všech dlouhodobých přerušeních přenosu nebo distribuce elektřiny v jím provozované soustavě.

(2) Ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou

a)
průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období,

b)
průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období,

c)
průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období.

(3) Ukazateli nepřetržitosti přenosu elektřiny jsou

a)
průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce,

b)
nedodaná elektrická energie v kalendářním roce.

(4) Provozovatel distribuční soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny uvedené v § 21 odst. 2. Provozovatel přenosové soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti přenosu elektřiny uvedené v § 21 odst. 3.

(5) Provozovatel přenosové soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti přenosu elektřiny ze všech přerušení přenosu elektřiny ukončených v daném kalendářním roce, a to souhrnně za všechny napěťové hladiny. Provozovatel distribuční soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny z přerušení distribuce elektřiny ukončených v hodnoceném období nebo v kalendářním roce, a to samostatně pro jednotlivé kategorie přerušení distribuce elektřiny a pro jednotlivé napěťové hladiny a celou distribuční soustavu. Kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.".

41. § 22 včetně nadpisu se zrušuje.

42. § 23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:

"§ 23

Vykazování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce
elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

(1) Držitel licence zpracuje do 31. března následujícího kalendářního roku souhrnnou zprávu o

a)
dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb za předchozí kalendářní rok, včetně porovnání s předcházejícím obdobím, podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, jde-li o provozovatele distribuční soustavy,

b)
dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu elektřiny za předchozí kalendářní rok, včetně porovnání s předcházejícím obdobím, podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, jde-li o provozovatele přenosové soustavy,

c)
dodržování standardů dodávek v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jde-li o dodavatele.

(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy8) předkládá v termínu podle odstavce 1 Úřadu v listinné i elektronické podobě souhrnnou zprávu podle odstavce 1 písm. a) a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel lokální distribuční soustavy9) zveřejní souhrnnou zprávu podle odstavce 1 písm. a) způsobem umožňujícím dálkový přístup a předkládá ji na vyžádání Úřadu.

(3) Provozovatel přenosové soustavy předkládá v termínu podle odstavce 1 Úřadu v listinné i elektronické podobě souhrnnou zprávu podle odstavce 1 písm. b) a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dodavatel s více jak 90 000 zákazníky předkládá v termínu podle odstavce 1 Úřadu v listinné i elektronické podobě souhrnnou zprávu podle odstavce 1 písm. c) a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dodavatel s méně než 90 000 zákazníky zveřejní souhrnnou zprávu podle odstavce 1 písm. c) způsobem umožňujícím dálkový přístup a předkládá ji na vyžádání Úřadu.

(5) Provozovatel regionální distribuční soustavy zpracovává měsíční zprávu o dodržování standardů distribuce elektřiny ve formě výkazů, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 9 až 24 k této vyhlášce. Dodavatel s více jak 90 000 zákazníky zpracovává měsíční zprávu o dodržování standardů dodávek elektřiny ve formě výkazů, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 25 a 26 k této vyhlášce. Provozovatel regionální distribuční soustavy a dodavatel předkládá měsíční zprávy Úřadu v elektronické podobě vždy do 90 dnů od posledního dne období, za které se výkaz zpracovává.

(6) Úřad do 31. května následujícího kalendářního roku zpracuje a zveřejní zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny v Energetickém regulačním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Dodavatel předkládá a zveřejňuje zprávu podle odstavců 4 a 5 za kalendářní rok, ve kterém dodával elektřinu více než 90 000 zákazníků nebo takového počtu zákazníků v průběhu roku dosáhl.

______________________________________
8)
§ 2 odst. 1 písm. p) vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

43. Přílohy č. 4 až 26 znějí:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 27. února 2010 Poslední změna: 14. února 2010 Počet shlédnutí: 1271