LEGISLATIVA

155/2007 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007

155

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. června 2007

o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb
k přímým podporám pro rok 2007


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen "zákon") a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") některé podmínky poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro kalendářní rok 2007 (dále jen "platby") Státním zemědělským intervenčním fondem3) (dále jen "Fond") na

a)
len na vlákno,

b)
chmel,

c)
skot, ovce4), popřípadě kozy5) (dále jen "přežvýkavci"),

d)
plodiny na orné půdě,

e)
brambory pro výrobu škrobu.


Platba na len na vlákno

§ 2

Žadatelem o platbu na len na vlákno může být fyzická nebo právnická osoba, která v roce 2006

a)
obhospodařovala zemědělskou půdu evidovanou na ni podle § 3a až 3h zákona v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona] a která byla způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6),

b)
pěstovala na zemědělské půdě uvedené v písmeni a) len na vlákno na výměře nejméně 1 ha a

c)
podala žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno podle nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 20067).


§ 3

Žadatel doručí žádost o platbu na len na vlákno Fondu na jím vydaném formuláři do 31. července 2007. V žádosti uvede výměru zemědělské půdy, která splňuje podmínky stanovené v § 4.


§ 4

Fond poskytne žadateli platbu na len na vlákno na výměru zemědělské půdy, která byla žadatelem uvedena v žádosti podle § 3 odst. 2, v případě, že výměra zemědělské půdy byla

a)
v evidenci evidována na žadatele nejméně od 1. května do 31. srpna 2006 jako orná půda,

b)
zemědělsky obhospodařována žadatelem nejméně po dobu, po kterou byla na něj v roce 2006 evidována v evidenci, a byl na ní pěstován len na vlákno, a

c)
v evidenci evidována jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6).


Platba na chmel

§ 5

Žadatelem o platbu na chmel může být fyzická nebo právnická osoba,

a)
na kterou byla k 31. březnu 2007 evidována v evidenci zemědělská půda jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona] a která byla způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6), a

b)
která pěstovala na zemědělské půdě podle písmene a) chmel, nejméně na výměře 1 ha.


§ 6

Žadatel doručí žádost o platbu na chmel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. července 2007. V žádosti uvede seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), které byly k 31. březnu 2007 na žadatele vedeny v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona], a byl na nich pěstován chmel.


§ 7

Fond poskytne žadateli platbu na chmel na výměru zemědělské půdy, která byla

a)
k 31. březnu 2007 v evidenci evidována na žadatele jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona] a byl na ní pěstován chmel,

b)
v evidenci evidována jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6).


Platba na přežvýkavce

§ 8

(1) Žadatelem o platbu na přežvýkavce může být fyzická nebo právnická osoba, která k 31. březnu 2007 chovala přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona8) (dále jen "ústřední evidence") v množství nejméně 2 velké dobytčí jednotky9).

(2) V případě, že žadateli o platbu na přežvýkavce bylo v období od 1. srpna 2006 do 31. března 2007 nařízeno rozhodnutím příslušné krajské veterinární správy mimořádné veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy10), v rámci kterého bylo nařízeno utracení nebo nutná porážka jím chovaného přežvýkavce, žadatel může za stav chovaných přežvýkavců podle odstavce 1 považovat stav chovaných přežvýkavců na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. červenci 2006.


§ 9

(1) Žadatel doručí žádost o platbu na přežvýkavce Fondu na jím vydaném formuláři do 31. července 2007. Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle § 8 odst. 1 je doklad nebo jeho úředně ověřená kopie z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců chovaných žadatelem k 31. březnu 2007, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data jejich narození podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek9).

(2) Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle § 8 odst. 2 je

a)
doklad nebo jeho úředně ověřená kopie z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2006, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data jejich narození podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek9), a

b)
písemné vyhotovení rozhodnutí příslušné krajské veterinární správy nebo jeho úředně ověřená kopie o nařízení mimořádného veterinárního opatření při výskytu nebezpečné nákazy10).

(3) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek9) k platbě na přežvýkavce jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 10

Fond poskytne žadateli platbu na přežvýkavce na celkový počet velkých dobytčích jednotek9) stanovených podle počtu přežvýkavců na základě dokladu nebo jeho úředně ověřené kopie podle § 9 odst. 2 nebo 3, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky9).


Platba na plodiny na orné půdě

§ 11

Žadatelem o platbu na plodiny na orné půdě může být fyzická nebo právnická osoba, na kterou byla k 31. březnu 2007 evidována v evidenci zemědělská půda jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona] a která byla způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6).


§ 12

Žadatel doručí žádost o platbu na plodiny na orné půdě Fondu na jím vydaném formuláři do 31. července 2007. V žádosti uvede výměru zemědělské půdy, která splňuje podmínky stanovené v § 13.


§ 13

Fond poskytne žadateli platbu na výměru zemědělské půdy uvedenou v žádosti podle § 12 odst. 2, jestliže tato výměra zemědělské půdy byla

a)
k 31. březnu 2007 v evidenci evidována na žadatele jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona],

b)
v evidenci evidována jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6).


Platba na brambory pro výrobu škrobu

§ 14

Žadatelem o platbu na brambory pro výrobu škrobu může být fyzická nebo právnická osoba, která pro hospodářský rok 2007/2008 uzavřela do 31. března 2007 se zpracovatelem brambor pro výrobu škrobu smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu podle nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem11), pěstovaných na zemědělské půdě evidované v evidenci jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona].


§ 15

Žadatel doručí žádost o platbu na brambory pro výrobu škrobu Fondu na jím vydaném formuláři do 31. července 2007. K žádosti přiloží stejnopis nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu, uzavřené pro hospodářský rok 2007/2008 podle nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem11).


§ 16

Fond poskytne žadateli platbu na brambory pro výrobu škrobu podle množství bramborového škrobu stanoveného ve smlouvě podle § 14.


§ 17

Zveřejnění sazby plateb

Sazby plateb podle § 2 až 16 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu 2007 způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství12), pokud Komise Evropských společenství nesdělí údaje nezbytné pro zveřejnění sazby platby později; v takovém případě zveřejní Fond sazby plateb nejpozději do 15 dnů po sdělení těchto údajů Komisí Evropských společenství.


§ 18

Snížení plateb nebo zamítnutí žádostí

(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle § 3, 6, 9, 12 nebo 15, po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; doručí-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond platbu neposkytne.

(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v roce 2007 jednotná platba na plochu zemědělské půdy13), Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne.

(3) Pokud je výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby podle § 2, 5 a 11 (dále jen "zjištěná výměra"), je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí platby (dále jen "deklarovaná výměra"), a rozdíl mezi zjištěnou výměrou a deklarovanou výměrou je

a)
nižší nebo roven 3 % zjištěné výměry, Fond žadateli platbu na zjištěnou výměru poskytne,

b)
vyšší než 3 % a nižší nebo roven 30 % zjištěné výměry, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na zjištěnou výměru, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi deklarovanou výměrou a zjištěnou výměrou.

(4) Pokud je zjištěná výměra oproti deklarované výměře nižší a rozdíl mezi deklarovanou výměrou a zjištěnou výměrou je vyšší než 30 % zjištěné výměry, Fond platbu žadateli neposkytne.

(5) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců žadatele o platbu podle § 8 ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší než počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby,

a)
o nejvýše 3 % včetně, Fond poskytne tomuto žadateli platbu na skutečný počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007,

b)
o více než 3 % a nejvýše o 30 % včetně, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, snížený o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, uvedených v žádosti o poskytnutí platby podle § 8.

(6) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců žadatele o platbu podle § 8 ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší o více než 30 % než počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu podle § 8 žadateli neposkytne.

(7) V případě, že Fond poskytne žadateli platbu, na jejíž poskytnutí neměl žadatel nárok a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá14).

(8) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci, snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby se neprovede15).


§ 19

(1) Fond při rozhodování a poskytování platby postupuje podle nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění, a podle tohoto nařízení.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

(3) Žádost podle tohoto nařízení může podat osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku prodeje podniku, nebo nájmu podniku16). Uvedené skutečnosti doloží Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby stanoveným v § 2 až 15. V tomto případě však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.

(4) Žádost podle tohoto nařízení může také podat osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele17), a který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení. Uvedené skutečnosti doloží Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby podle tohoto nařízení, včetně způsobu a rozsahu převodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby stanovené v tomto nařízení. V tomto případě však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.


§ 20

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.


____________________________________________________________
1)
Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin, v platném znění.
3)
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
4)
Čl. 112 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
5)
Čl. 112 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
6)
Čl. 143b nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
7)
§ 3 nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006.
8)
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
9)
Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
10)
§ 54 a 55 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
11)
§ 13b odst. 1 a § 14 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., nařízení vlády č. 149/2005 Sb. a nařízení vlády č. 143/2006 Sb.
12)
Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
13)
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
14)
Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
15)
Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
16)
§ 476 až 488h obchodního zákoníku.
17)
Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele.


Příloha k nařízení vlády č. 155/2007 Sb.


Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích
jednotek9) pro platbu na přežvýkavce [§ 9 odst. 2]

Kategorie Přepočítávací koeficienty
velké dobytčí jednotky9)
Skot ve věku nad 24 měsíců 1,0
Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců včetně 0,6
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně 0,2
Ovce4) ve věku nad 12 měsíců 0,15
Kozy5) ve věku nad 12 měsíců 0,15

 

Datum uveřejnění: 1. července 2007 Poslední změna: 28. června 2007 Počet shlédnutí: 2940