LEGISLATIVA

554/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů

  
  554/2005 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 9. prosince 2005,

  kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
  a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
  rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k
  odrůdám), ve znění pozdějších předpisů

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

  Čl.I

  Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně
  zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
  ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve
  znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č.
  219/2003 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

  1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

  "§ 1

  (1) Tento zákon upravuje

  a) práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona,

  b) pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti
  ochranných práv k odrůdám,

  c) řízení o udělení ochranných práv,

  d) kontrolu udržování odrůd, a

  e) ukládání sankcí za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,
  které přímo použitelný předpis Evropských společenství^1) svěřuje do
  působnosti jednotlivým členským státům Evropské unie (dále jen "členský
  stát").

  (2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis
  Evropských společenství^1a) ukládání sankcí za porušení odrůdových práv
  Evropských společenství^1a) (dále jen "odrůdové právo Společenství").

  1) Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o
  odrůdových právech Společenství, v platném znění.

  1a) Nařízení Rady (ES) č. 2100/94.".

  V § 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 2
  zní:

  "a) odrůdou odrůda vymezená Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd
  rostlin^2),

  2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb. m. s., o
  přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd
  rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě 10.
  listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.".

  Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

  3. V § 2 písm. h) se slova "stanovené v příloze č. 2 k tomuto zákonu"
  nahrazují slovy "22 hektarů".

  4. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

  "(5) Ochranná práva nelze udělit k odrůdě, které je uděleno odrůdové
  právo Společenství^1a).".

  5. Poznámky pod čarou č. 3 a 6 znějí:

  "3) § 2 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a
  sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
  osiva a sadby).

  6) § 22 zákona č. 219/2003 Sb.".

  6. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

  "§ 6

  Uniformita a stálost odrůdy

  Odrůda splňuje podmínky uniformity a stálosti, jestliže vyhovuje
  požadavkům na uniformitu a stálost odrůdy, stanoveným zvláštním právním
  předpisem^4).

  4) § 26 zákona č. 219/2003 Sb.".

  7. V § 7 odstavec 1 zní:

  "(1) Pro stejnou odrůdu se v České republice užije shodný název, jaký
  se pro ni užívá v jiném členském státu, nebo jiným členem Unie.".

  8. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

  "b) shodný nebo zaměnitelný s názvem používaným pro jinou odrůdu téhož
  nebo příbuzného druhu v České republice, v jiném členském státu nebo v
  jiném členu Unie,".

  9. § 8 zní:

  "§ 8

  (1) K podání žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě (dále jen
  "žádost") je oprávněn šlechtitel, který je občanem České republiky,
  jiného členského státu nebo jiného člena Unie nebo osobou usazenou na
  území České republiky, jiného členského státu nebo jiného člena Unie
  (dále jen "žadatel"). Žádost může podat i více žadatelů společně.

  (2) Žádost může rovněž podat fyzická osoba, která je občanem státu nebo
  je usazená na území státu, který poskytuje osobám z členského státu
  nebo z členů Unie obdobnou ochranu pro odrůdy téhož stupně botanického
  třídění, jakož i právnická osoba, mající sídlo na území takového
  státu.".

  10. V § 9 písmeno a) zní:

  "a) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt žadatele, je-li
  občanem České republiky, adresu bydliště v jiném členském státě nebo ve
  státu, který je členem Unie, je-li občanem jiného členského státu nebo
  státu, který je členem Unie, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo,
  popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, označení
  právní formy, jde-li o právnickou osobu,".

  11. V § 12 odst. 1 se slova "v kterémkoli členském státu" nahrazují
  slovy "v kterémkoli státu, který je členem Unie".

  12. V § 12 odstavec 2 zní:

  "(2) Podá-li žadatel před podáním žádosti v České republice žádost v
  jiném členu Unie, požívá po podání žádosti k téže odrůdě v České
  republice po dobu 12 měsíců od podání dřívější žádosti v jiném členu
  Unie právo přednosti^2), jestliže toto právo uplatnil v žádosti podané
  Ústavu. K právu přednosti Ústav nepřihlédne, pokud žadatel do 3 měsíců
  od podání žádosti Ústavu nedoloží úředně ověřenou kopii dřívější
  žádosti podané v jiném státu, který je členem Unie.".

  13. V § 17 odstavec 2 zní:

  "(2) Název chráněné odrůdy nebo odrůdy chráněné v jiném členském státu
  nebo v jiném státu, který je členem Unie, anebo název s tímto názvem
  zaměnitelný,  nesmí být používán pro jinou odrůdu stejného nebo
  příbuzného druhu.".

  14. V § 19 odst. 1 se za slova "chráněné odrůdy" vkládají slova "na
  území České republiky".

  15. V § 19 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

  "e) uvedení na trh do členských států a vývoz do třetích zemí,

  f) uvedení na trh z členských států a dovoz ze třetích zemí,".

  16. V § 19 se odstavce 10 až 16 zrušují.

  17. Za § 19 se vkládají nové § 19a a 19b, které včetně poznámek pod
  čarou č. 10, 10a až 10c a 11a znějí:

  "§ 19a

  (1) Osoba podnikající v zemědělské výrobě^10) (dále jen "pěstitel") je
  oprávněna u druhů rostlin uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu
  využívat bez souhlasu držitele šlechtitelských práv k zemědělské výrobě
  ve vlastním podniku^10a) na orné půdě, kterou má ve vlastnictví, nájmu
  nebo  podnájmu, materiál, který získala na této půdě pěstováním
  rozmnožovacího  materiálu^3)  chráněné  odrůdy,  jestliže  tento
  rozmnožovací materiál pochází z uznaného rozmnožovacího materiálu^10b),
  a to buď bezprostředně nebo z opakovaného rozmnožování, s výjimkou
  odrůdy hybridní nebo syntetické (dále jen "farmářské osivo, popřípadě
  sadba"). Farmářskou sadbou brambor se rozumí rozmnožovací materiál
  chráněné  odrůdy,  získaný  bezprostředně  z  pěstování  uznaného
  rozmnožovacího materiálu chráněné odrůdy.

  (2) Při využívání farmářského osiva, popřípadě sadby podle odstavce 1
  pěstitel

  a) není množstevně omezen v rozsahu své pěstitelské činnosti na jím
  užívaných pozemcích pro potřeby jeho podniku,

  b) může farmářské osivo, popřípadě sadbu upravit pro další výsev a
  výsadbu buď sám nebo prostřednictvím osoby, která provádí úpravu
  takového  materiálu  podnikatelsky^10)  (dále  jen "zpracovatel");
  zpracovatel musí úpravu provést tak, aby zajistil totožnost produktu
  daného k úpravě s produktem vzešlým z úpravy,

  c) je povinen za využití farmářského osiva, popřípadě sadby výsevem
  nebo  výsadbou  zaplatit držiteli šlechtitelských práv přiměřenou
  úhradu^10c),  která zpravidla činí 50 % z obvyklé ceny licence
  certifikovaného rozmnožovacího materiálu příslušné odrůdy; přiměřenou
  úhradu  uhradí  pěstitel nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku
  povinnosti. Povinnost zaplatit přiměřenou úhradu za užití farmářského
  osiva, popřípadě sadby, se nevztahuje na malého pěstitele.

  (3)  Držitel  šlechtitelských  práv  je oprávněn od pěstitele a
  zpracovatele požadovat potřebné informace, které se vztahují k jimi
  využívanému nebo upravovanému farmářskému osivu, popřípadě k sadbě
  odrůdy, k níž byla držiteli šlechtitelských práv udělena ochranná
  práva, a to písemně.

  (4) Pěstitel i zpracovatel je povinen sdělit držiteli šlechtitelských
  práv na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení, místo podnikání a
  identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
  nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo
  přiděleno, a právní formu, jde-li o právnickou osobu, a to písemně.

  (5) Zpracovatel je dále povinen sdělit držiteli šlechtitelských práv na
  jeho žádost množství farmářského osiva, popřípadě sadby, které mu bylo
  dodáno k úpravě, jakož i výsledné množství takto upraveného osiva,
  popřípadě sadby, a údaje o datu, místu úpravy a identifikační údaje o
  osobě, pro kterou byla úprava provedena, a to písemně.

  (6) Pěstitel je povinen sdělit písemně držiteli šlechtitelských práv na
  jeho žádost

  a) údaje o rozsahu použití farmářského osiva, popřípadě sadby, včetně
  údajů  o rozsahu použití certifikovaného rozmnožovacího materiálu
  dotčené odrůdy,

  b) údaje o zpracovateli, který pro něj provedl úpravu podle odstavce 2
  písm. b) v případě, že neupravoval farmářské osivo, popřípadě sadbu
  sám.

  (7) Držitel šlechtitelských práv je povinen poskytnout pěstiteli na
  jeho žádost písemnou informaci o výši

  a) úhrady, kterou bude požadovat podle odstavce 2 písm. c),

  b) obvyklé ceny licence v příslušném kalendářním roce u dané odrůdy.

  (8) Držitel šlechtitelských práv je oprávněn požadovat od Ústavu,
  Státní rostlinolékařské správy nebo Ministerstva zemědělství (dále jen
  "ministerstvo") informace, které se vztahují k výrobě, k úpravě nebo k
  využívání farmářského osiva, popřípadě sadby u odrůdy, u níž je
  držitelem šlechtitelských práv; poskytnutí informace může být odepřeno,
  pokud by

  a) informaci nebylo možno získat v rámci běžné činnosti příslušného
  správního úřadu,

  b) informaci bylo možno získat pouze s vynaložením dodatečných nákladů,
  nebo

  c) jejím poskytnutím byl porušen zvláštní právní předpis^11a).

  (9) Rozmnožovací materiál chráněné odrůdy nesmí být přemístěn od
  pěstitele za účelem jeho zpracování bez předchozího souhlasu držitele
  šlechtitelských práv; souhlasu není třeba, jedná-li se o přemístění
  rozmnožovacího  materiálu  za účelem úpravy farmářského osiva ke
  zpracovateli, který je zapsán podle § 19b odst. 2.

  (10)  Pěstitel  i  zpracovatel  je  povinen  poskytnout držiteli
  šlechtitelských práv na jeho písemnou žádost doklad, kterým potvrzuje
  jím sdělenou informaci podle odstavců 4 až 6.

  (11) Držitel šlechtitelských práv je oprávněn vyžadovat informace podle
  odstavců 3 až 6 a 8 a plnění povinnosti podle odstavce 10, v běžném
  kalendářním roce a za nejvýše 3 předcházející kalendářní roky.

  (12)  Držitel šlechtitelských práv, který obdrží informaci podle
  odstavců 3 až 6 a 8, není oprávněn bez předchozího souhlasu toho, kdo
  mu ji poskytnul, postoupit ji jiné osobě nebo ji využít k jinému účelu
  než k výkonu práva chráněného tímto zákonem.

  § 19b

  Ohlašování

  (1) Zpracovatel, který hodlá provádět úpravu rozmnožovacího materiálu
  chráněných odrůd podle § 19a odst. 2 písm. b), musí tuto činnost před
  jejím zahájením písemně ohlásit Ústavu.

  (2) Ústav vede seznam zpracovatelů podle odstavce 1 na základě
  písemného ohlášení, které obsahuje

  a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační
  číslo, pokud bylo přiděleno, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu
  bydliště v zahraničí a místo podnikání,

  b) u právnických osob obchodní firmu nebo název, identifikační číslo,
  pokud bylo přiděleno, a sídlo.

  (3) Ústav každoročně zveřejňuje seznam zpracovatelů ve Věstníku.

  10) § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.

  10a) § 5 obchodního zákoníku.

  10b) § 4 zákona č. 219/2003 Sb.

  10c) Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech
  Společenství.

  11a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
  některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001
  Sb., zákona č. 350/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002
  Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.
  439/2004 Sb.".

  18. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

  "(3) Jestliže bylo k odrůdě chráněné podle tohoto zákona uděleno
  odrůdové právo Společenství, nemohou být po dobu trvání platného
  odrůdového práva Společenství uplatňována ochranná práva udělená podle
  tohoto zákona.".

  19. V § 21 odst. 1 se slova "(dále jen "ministerstvo")" zrušují.

  20. V § 21 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou
  č. 11b znějí:

  "(5) Nemůže-li majitel patentu na biotechnologický vynález^11b) tento
  patent využívat, aniž by porušil dříve přiznané právo k chráněné
  odrůdě, může požádat o nucenou licenci na nevýlučné využívání této
  odrůdy. Ministerstvo nucenou licenci udělí, jestliže majitel patentu
  neúspěšně žádal držitele šlechtitelských práv o souhlas k využívání
  chráněné odrůdy a jestliže vynález chráněný patentem představuje
  důležitý technický pokrok značného ekonomického významu ve srovnání s
  chráněnou odrůdou. Důvody, proč daný vynález v porovnání s chráněnou
  odrůdou představuje významný technický pokrok značného ekonomického
  významu, mohou být zejména zlepšení kultivačních postupů, životního
  prostředí,  postupů  usnadňujících využití genetické rozmanitosti,
  zlepšení kvality, výnosu, rezistence, nebo zlepšení přizpůsobení se
  specifickým klimatickým podmínkám anebo podmínkám životního prostředí.
  Výši odpovídajícího licenčního poplatku určí ministerstvo. V tomto
  případě má držitel šlechtitelských práv právo na křížovou licenci
  (protilicenci) k využívání biotechnologického vynálezu^11b).

  (6) Byla-li držiteli šlechtitelských práv udělena nucená licence k
  využívání biotechnologického vynálezu, má majitel patentu právo na
  křížovou licenci (protilicenci) k využívání chráněné odrůdy.

  11b) Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o
  změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a
  plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

  Čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6.
  července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů.".

  21. § 22 včetně nadpisu zní:

  "§ 22

  Správní delikty

  (1) Pěstitel nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v
  § 19a odst. 4, nebo

  b) neposkytne držiteli šlechtitelských práv doklady uvedené v § 19a
  odst. 10.

  (2) Zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí držiteli
  šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 5.

  (3)  Zpracovatel,  který  provádí úpravu rozmnožovacího materiálu
  chráněných odrůd podle § 19a odst. 2 písm. b) se dopustí správního
  deliktu tím, že tuto činnost neohlásí Ústavu.

  (4) Pěstitel se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí písemně
  držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a
  odst. 6.

  (5) Držitel šlechtitelských práv se dopustí správního deliktu tím, že
  neposkytne pěstiteli písemně informace uvedené v § 19a odst. 7.

  (6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta do výše 500
  000 Kč.".

  22. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu a poznámky pod
  čarou č. 12 zní:

  "§ 22a

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
  právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
  správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
  k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
  správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
  dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
  Ústav.

  (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
  osoby^12) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto
  zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Pokuty vybírá Ústav a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z
  pokut je příjmem státního rozpočtu.

  12) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

  23. V § 23b se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

  24. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně poznámek pod čarou č.
  14a a 14b zní:

  "§ 26a

  (1) Vymáhat práva chráněná tímto zákonem je oprávněn

  a) držitel šlechtitelských práv,

  b) nabyvatel licence k chráněné odrůdě, nebo

  c) profesní organizace oprávněná zastupovat držitele šlechtitelských
  práv.

  Nabyvatel  licence může vymáhat práva jen se souhlasem držitele
  šlechtitelských  práv.  Souhlas  se  nevyžaduje, jestliže držitel
  šlechtitelských práv sám nezahájil řízení ve věci porušení nebo
  ohrožení práva ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o
  porušení nebo ohrožení práva.

  (2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) (dále jen "oprávněná
  osoba") může požadovat informace o původu a distribučních sítích
  rozmnožovacího materiálu nebo sklizeného materiálu odrůdy anebo služeb,
  kterými je porušováno právo vůči osobě, která porušila práva chráněná
  tímto zákonem nebo vůči osobě, která za účelem přímého či nepřímého
  hospodářského nebo obchodního prospěchu

  a)  držela  rozmnožovací  materiál nebo sklizený materiál odrůdy
  porušující právo,

  b) užívala služby porušující právo,

  c) poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, nebo

  d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako osoba
  účastnící  se  na výrobě, zpracování, skladování nebo distribuci
  rozmnožovacího  materiálu  nebo  sklizeného materiálu odrůdy nebo
  poskytování služeb.

  (3) Informace podle odstavce 2 obsahují

  a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu^14a),
  místo  trvalého  pobytu1^4b)  nebo pobytu^14b) a místo podnikání
  dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu^14b) nebo pobytu^14b),
  u právnické osoby obchodní firmu^14a) a sídlo, popřípadě umístění
  organizační složky na území České republiky výrobce, zpracovatele,
  skladovatele, distributora, dodavatele nebo jiného předchozího držitele
  rozmnožovacího materiálu nebo sklizeného materiálu odrůdy,

  b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo
  objednaném množství a o ceně obdržené za daný rozmnožovací materiál
  nebo sklizený materiál odrůdy nebo služby.

  (4)  Ustanoveními odstavců 2 a 3 zůstávají nedotčena ustanovení
  zvláštních právních předpisů, upravujících zejména poskytování, užití a
  ochranu informací^11a).

  14a) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  14b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

  25. V § 27 odst. 2 se za slova "se může" vkládá slovo "oprávněná".

  26. V § 27 odstavec 3 zní:

  "(3) Na návrh oprávněné osoby může příslušný soud rozhodnout, aby
  rozmnožovací materiál nebo sklizený materiál odrůdy, s nímž bylo
  nakládáno v rozporu s výlučným právem držitele šlechtitelských práv,
  byl stažen z trhu nebo zničen, ledaže by porušení práva mohlo být
  odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení.
  Jestliže budou opatření k nápravě směřovat k rozmnožovacímu materiálu
  nebo sklizenému materiálu odrůdy, který není ve vlastnictví osoby
  porušující výlučné právo držitele šlechtitelských práv, soud přihlédne
  k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré
  víře.".

  27. V § 27 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

  "(4) Oprávněná osoba se může u soudu domáhat nároků uvedených v
  odstavcích 2 a 3 rovněž vůči zprostředkovatelům, jejichž prostředky
  nebo služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.

  (5) Soud může v rozsudku přiznat oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo
  vyhověno, právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve
  sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob
  zveřejnění.".

  28. V § 30 větě druhé a třetí se slova "členském státu" nahrazují slovy
  "členu Unie".

  29. Nadpis přílohy č. 1 zní: "Seznam druhů rostlin (§ 19a odst. 1)".

  30. Příloha č. 2 se zrušuje.

  Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 2.

  ČÁST DRUHÁ

  ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

  Čl.II

  Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
  zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin (zákon o
  ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

  ČÁST TŘETÍ

  ÚČINNOST

  Čl.III

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

  Zaorálek v. r.

  Klaus v. r.

  v z. Sobotka v. r.

 

Datum uveřejnění: 30. prosince 2005 Poslední změna: 7. ledna 2011 Počet shlédnutí: 4664