LEGISLATIVA

400/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.


             400/2004 Sb.
              VYHLÁŠKA
           ze dne 23. června 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb.,
 o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních
 vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.

   Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví podle § 10 odst. 1 a 8 a § 16 písm. d) zákona č.
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004
Sb.:

                Čl.I

   Vyhláška  č.  275/1998  Sb.,  o  agrochemickém zkoušení
zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků,
ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   "(5) V případech stanovených zákonem o hnojivech agrochemické
zkoušení  zemědělských  půd  zahrnuje  rovněž mikrobiologické
a fyzikální rozbory.".

   2. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

   "(4) Principy mikrobiologických rozborů zemědělských půd
a kritéria pro vyhodnocení jejich výsledků jsou uvedeny v příloze
č. 7.

   (5) Principy fyzikálních rozborů zemědělských půd a kritéria
pro vyhodnocení jejich výsledků jsou uvedeny v příloze č. 8.".

   3. V příloze č. 3 se za bod 3 doplňují body 4 až 6, které
znějí:

------------------------------------------------------------------

   4. Za přílohu č. 6 se vkládají přílohy č. 7 a 8, které znějí:

             "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

------------------------------------------------------------------

              Příloha č. 8 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

------------------------------------------------------------------

                Čl.II

              Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

              Ministr:
            Ing. Palas v. r.


Vyhláška ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3931