LEGISLATIVA

541/2005 Sb.

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

541

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2005

o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického zákona:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou (dále jen "operátor trhu"), způsoby jejich účtování a úhrad jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a podmínky dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance.


§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě cenových nabídek účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,

b)
decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,

c)
diagramem - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

d)
dodavatelem - výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy,

e)
dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu s elektřinou kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s regulační energií,

f)
lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,

g)
lokální spotřebou výrobců první kategorie - cizí spotřeba v areálu výrobny elektřiny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny elektřiny nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla,

h)
lokální spotřebou výrobců druhé kategorie - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy; lokální spotřeba výrobců druhé kategorie nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla,

i)
normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,

j)
obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,

k)
obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00.00.00 hodin a končí v 01.00.00 hodin,

l)
organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování; jeho součástí jsou organizovaný denní trh s elektřinou a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou,

m)
podporou elektřiny - podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby elektřiny z druhotných zdrojů,

n)
předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu s elektřinou,

o)
přeshraničním obchodem - obchod realizovaný prostřednictvím přenosu elektřiny do zahraničí anebo přenosu elektřiny ze zahraničí,

p)
regionální distribuční soustavou - distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě,

q)
registračním číslem - číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou k zajištění vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele,

r)
rezervovanou kapacitou - smluvní 1/4hodinový výkon v odběrném místě konečného zákazníka nebo samovýrobce nebo smluvní 1/4hodinový výkon v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy uvedený ve smlouvě o distribuci elektřiny,

s)
samovýrobcem - výrobce druhé kategorie, který vyrábí elektřinu především pro svou potřebu a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu s elektřinou,

t)
sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině - množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu,

u)
skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině - souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního právního předpisu1) na základě údajů získaných z měření a s využitím typových diagramů v odběrných nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu,

v)
skutečnými klimatickými podmínkami - celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,

w)
přenosem elektřiny ze zahraničí - elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze sousedních přenosových soustav v daném období,

x)
přenosem elektřiny do zahraničí - elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období,

y)
regionem typových diagramů - region definovaný pro účely vyhodnocení zbytkového diagramu v obchodních podmínkách operátora trhu2),

z)
systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině.

(2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí

a)
třídou typového diagramu - typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu konečných zákazníků s měřením typu C1) s definovaným charakterem odběru,

b)
typovým diagramem - relativní hodnoty, charakterizující průběh spotřeby elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek,

c)
účastníkem organizovaného krátkodobého trhu - subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu,

d)
vyhodnocením odchylek - zjištění velikosti odchylky subjektů zúčtování operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

e)
vypořádáním odchylek - provedení plateb a úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování prováděné denně, za nepracovní dny v následující pracovní den,

f)
výrobcem druhé kategorie - výrobce, který není výrobcem první kategorie,

g)
výrobcem první kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny elektřiny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny,

h)
závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,

i)
závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy.


§ 3

Trh s elektřinou

(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. Trh s elektřinou se uskutečňuje na základě

a)
účasti na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,

b)
dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou,

c)
účasti na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo

d)
účasti na trhu s podpůrnými službami.

(2) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky3).


§ 4

Registrace účastníků trhu s elektřinou a přiřazování
odpovědnosti za odchylku

(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení. Registrační číslo konečného zákazníka typu domácnost může být shodné s registračním číslem jeho odběrného místa.

(2) Na základě pokynů operátora trhu, sjednaných ve smlouvě o předávání technických údajů4), přiděluje provozovatel přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy účastníkům trhu s elektřinou registrační čísla z číselníků.

(3) Pokud některá odběrná a předávací místa nejsou přiřazena subjektům zúčtování, vyzve operátor trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy ke zjednání nápravy.

(4) Nedojde-li k přiřazení některého odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou subjektu zúčtování podle odstavce 3, informuje operátor trhu o této skutečnosti provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy a daného účastníka trhu s elektřinou.

(5) V případě, že provozovatel distribuční soustavy provozuje část distribuční soustavy nepřipojenou k elektrizační soustavě České republiky, zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B1) spojující tuto část jeho distribuční soustavy se zahraničím. Za toto souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření v § 18.

(6) V případě, že k distribuční soustavě je připojena zahraniční distribuční soustava, která není připojena k zahraniční elektrizační soustavě, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B spojující tuto část jeho distribuční soustavy se zahraničím. Za toto souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření v § 18.


§ 5

Zajišťování regulovaného přístupu k přenosové soustavě
a distribučním soustavám

(1) Regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám se uskutečňuje na základě smlouvy

a)
o přenosu elektřiny5),

b)
o distribuci elektřiny6),

c)
o přeshraničním přenosu elektřiny, na základě které se provozovatel přenosové soustavy zavazuje druhé smluvní straně dopravit prostřednictvím přenosové soustavy sjednané množství elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí nebo z jedné sousední přenosové soustavy do jiné sousední přenosové soustavy; smlouvu uzavírá provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s operátorem trhu smlouvu, jejímž předmětem je zúčtování případných odchylek, na straně druhé; tato smlouva může být uzavřena v případě zahraniční fyzické nebo právnické osoby pouze v případě, že zahraniční fyzická nebo právnická osoba nenakupuje ani nedodává elektřinu na území České republiky.

(2) Smlouva o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny se uzavírá na základě žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny. Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny předkládá žadatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy v případě nově zřízeného odběrného místa nebo v případě změny rezervovaného příkonu v daném odběrném místě nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny a žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(3) Smlouva o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny je v případě konečného zákazníka sjednávána pro odběrné místo konečného zákazníka nebo jejich souhrn a v případě provozovatele distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Pro každé odběrné nebo předávací místo se uzavírá pouze jedna smlouva o přenosu elektřiny nebo s jedním provozovatelem distribuční soustavy pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o konečného zákazníka s měřením typu C v regionu typových diagramů, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa. Podmínkou pro možnost sjednání smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa konečného zákazníka dodavatelem je souhlas daného konečného zákazníka.

(4) V případě, že dodavatel zajišťuje dodávku elektřiny konečnému zákazníkovi prostřednictvím smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), může provozovatel distribuční soustavy uzavřít s tímto dodavatelem rámcovou smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny.

(5) Na základě smlouvy o přenosu elektřiny se hradí regulovaná cena, kterou je cena za přenos elektřiny, cena za systémové služby na úrovni přenosové soustavy, a v případě konečného zákazníka, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, i cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu.

(6) Na základě smlouvy o distribuci elektřiny se hradí regulovaná cena, kterou je cena za distribuci, cena za systémové služby na úrovni přenosové soustavy, cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu.

(7) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy vyhodnocuje a fakturuje platby vyplývající ze smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny ve vztahu k jednotlivým odběrným místům, a to pro každou napěťovou hladinu zvlášť.

(8) Platba za přenos elektřiny nebo platba za distribuci elektřiny se skládá z platby za rezervovanou kapacitu a platby za použití sítí. Účastník trhu s elektřinou hradí platby za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno. Platba za přenos elektřiny se sjednává pouze pro odběr z přenosové soustavy. Platba za distribuci elektřiny se sjednává zvlášť pro každý odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi

a)
vyšším než 52 kV,

b)
od 1 kV do 52 kV včetně a

c)
do 1 kV včetně.

(9) Rezervovaná kapacita sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

(10) Rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce účastníkům trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, sjednává provozovatel lokální distribuční soustavy.

(11) Výrobce, s výjimkou samovýrobce, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení svých výroben elektřiny ani pro místa připojení svých zařízení určená k odběru elektřiny pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla. Samovýrobci sjednávají a hradí za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou jednotlivou výrobnu elektřiny, ve které je splněna podmínka podle § 2 odst. 1 písm. s).

(12) Odebírá-li výrobce elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru elektřiny pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla a odběru elektřiny pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren, hradí za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny pouze platbu za použití sítí.

(13) Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy.

(14) Platby za rezervovanou kapacitu a za použití sítí včetně úhrad za překročení rezervované kapacity jsou na faktuře uváděny samostatně. Způsob úhrady plateb za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny, lhůty splatnosti a výše záloh jsou uvedeny v Pravidlech provozování přenosové soustavy7) a v Pravidlech provozování distribuční soustavy8).

(15) Provozovatel distribuční soustavy distribuuje elektřinu do odběrného nebo předávacího místa jiného účastníka trhu s elektřinou s hodnotou induktivního účiníku 0,95 až 1,00, pokud se nedohodnou jinak.

(16) Vyhodnocování hodnot induktivního účiníku je prováděno na základě smlouvy o distribuci elektřiny. Provozovatel distribuční soustavy účtuje za nedodržení rozmezí hodnot induktivního účiníku cenu stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu.


§ 6

Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod
s elektřinou

(1) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství9) a Pravidly provozování přenosové soustavy.

(2) Přeshraniční obchod s elektřinou přes jednotlivé přeshraniční profily se uskutečňuje nejvýše v rozsahu kapacity rezervované na základě výsledků aukcí organizovaných provozovatelem přenosové soustavy nebo kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby. Je-li kapacita přidělována v aukci, je přidělena v pořadí podle cenových nabídek účastníků aukce. Výsledná aukční cena profilu je rovna nejnižší ceně z přijatých nabídek.

(3) Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné aukce. Pro využití rezervované kapacity je předkládán provozovateli přenosové soustavy realizační diagram přeshraničního obchodu. Kapacita je rezervována pouze do uzávěrky příjmu realizačních diagramů. Část rezervované kapacity nevyužitá fyzickou nebo právnickou osobou je nabídnuta účastníkům denních aukcí.


§ 7

Smlouvy na trhu s elektřinou

(1) Dvoustranné obchody na trhu s elektřinou se uskutečňují na základě zejména těchto smluv:

a)
smlouvy o dodávce elektřiny10), která je uzavírána jako

1.
smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování, kdy obě smluvní strany mají uzavřenu smlouvu o zúčtování odchylek11); součástí předmětu smlouvy není zajištění přenosu, distribuce, systémových služeb ani přenesení odpovědnosti za odchylku,

2.
smlouva o dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance, kdy jednou smluvní stranou takové smlouvy je konečný zákazník, který u dodavatele poslední instance uplatnil právo na zajištění dodávky poslední instance nebo kterému je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektřinu po přechodnou dobu podle energetického zákona12); součástí předmětu smlouvy je přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele poslední instance, a je-li tak dohodnuto, též zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb,

3.
smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou na straně jedné výrobce nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, a na straně druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,

4.
smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou na straně jedné konečný zákazník nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, nebo provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pro krytí ztrát a vlastní spotřeby, a na straně druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

5.
smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu, kdy jednou ze smluvních stran takové smlouvy je účastník trhu s elektřinou, jehož předávací nebo odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B; součástí předmětu smlouvy není závazek k převzetí odpovědnosti za odchylku,

b)
smlouvy o dodávce regulační energie13),

c)
smlouvy o operativní dodávce energie ze zahraničí a do zahraničí, která je uzavírána jako

1.
smlouva o dodávce regulační energie ze zahraničí, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a dodavatel regulační energie, dodávající regulační energii po předchozí dohodě s příslušným zahraničním provozovatelem přenosové soustavy, na straně druhé,

2.
smlouva o operativní výměně energie, kdy smluvními stranami takové smlouvy je subjekt zúčtování, dodávající po předchozí dohodě s provozovatelem přenosové soustavy energii do zahraničí, na straně jedné a provozovatel zahraniční přenosové soustavy nebo obchodník po předchozí dohodě s provozovatelem zahraniční přenosové soustavy na straně druhé,

d)
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny14).

(2) Při sjednávání smluv podle odstavce 1 písm. a) bodů 2 až 5 a písm. d) uvedou účastníci trhu s elektřinou výčet předávacích a odběrných míst, pro která danou smlouvu uzavírají.

(3) Účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou15). Smluvní stranou této smlouvy může být jen subjekt zúčtování.

(4) Účast na vyrovnávacím trhu s regulační energií se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií16). Smluvní stranou této smlouvy může být jen subjekt zúčtování.

(5) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 21 dnů k připomínkování účastníkům trhu s elektřinou návrhy na změnu obchodních podmínek. Následně je do 35 kalendářních dnů od zveřejnění předloží spolu s vyhodnocením došlých připomínek ke schválení Úřadu. Normalizované typové diagramy nepodléhají připomínkování účastníků trhu s elektřinou.

(6) Operátor trhu současně se zveřejněním návrhu podle odstavce 5 předá informaci o zveřejnění návrhu změn obchodních podmínek všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří jsou těmito obchodními podmínkami dotčeni.

(7) Po schválení obchodních podmínek nebo jejich změn Úřadem je operátor trhu do 2 pracovních dnů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu o schválení obchodních podmínek nebo jejich změn ty účastníky trhu s elektřinou, kteří mají právo přístupu k jeho informačnímu systému.


§ 8

Odpovědnost za odchylku

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu konečného zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy. Odpovědnost za odchylku lze přenést vždy pouze na 1 subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou.

(2) V případě, že účastník trhu s elektřinou nezvolí žádný z režimů odpovědnosti za odchylku17), je jeho odchylka posuzována jako neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy nebo neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy.

(3) Účastníci trhu s elektřinou, kteří zvolili režim přenesené odpovědnosti za odchylku a jejichž odběrná nebo předávací místa jsou vybavena měřením typu A nebo B, mohou mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. V případě, že mají více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, sjedná daný účastník trhu s elektřinou s jedním z jeho smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny přenesení odpovědnosti za odchylku. Sjednané hodnoty dodávek nebo odběrů s ostatními smluvními dodavateli nebo odběrateli elektřiny jsou pro účely vyhodnocování odchylek považovány za pevné, tedy za uskutečněné. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů podávají operátorovi trhu ve vzájemné shodě účastník trhu s elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, a účastník trhu s elektřinou, který za odběrné nebo předávací místo nebo jejich souhrn převzal odpovědnost za odchylku. Ke každému přenesení odpovědnosti za odchylku může účastník trhu s elektřinou sjednat nejvýše 5 smluvních vztahů uzavřených podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 5.

(4) V případě přenesení odpovědnosti za odchylku18) se postupuje přiměřeně podle § 30.


§ 9

Registrování údajů z dvoustranných obchodů

(1) Účastníci trhu s elektřinou předkládají operátorovi trhu k registraci údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka elektřiny uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování. Předávanými údaji jsou technické údaje ze smluv

a)
účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku; údaje předává subjekt zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

b)
účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku uzavřených na burze; údaje předává burza, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; za správnost předaných hodnot odpovídá burza; burzou předané technické údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování,

c)
uzavřených podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 5.

(2) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenu smlouvu o zúčtování odchylek. V případě, že takový účastník trhu s elektřinou nemá smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenu, operátor trhu předložené technické údaje nezaregistruje a pro účely vyhodnocení odchylek nejsou uvažovány. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu technické údaje ze smluv splňující všechny náležitosti a zašle účastníkům trhu s elektřinou potvrzení o jejich registraci. V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo. Informace o celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 minut po uzavírce dvoustranného obchodování.


§ 10

Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou

(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se skládá z

a)
organizovaného denního trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na následující obchodní den (dále jen "denní trh"), a

b)
organizovaného vnitrodenního trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na následující časový úsek uvnitř obchodního dne (dále jen "vnitrodenní trh").

(2) Poptávka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že poptávané množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy v daném čase, pokud dojde k uspokojení této předkládané poptávky.

(3) Nabídka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že nabízené množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu dodá do elektrizační soustavy v daném čase, pokud dojde k uspokojení této předkládané nabídky.

(4) Nabídka nebo poptávka může obsahovat časové podmínky, pokud jsou sjednány ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Minimální množství poptávané nebo nabízené elektřiny na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je 1 MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(5) Výsledkem obchodů je stanovení sjednaných dodávek a sjednaných odběrů a zúčtovacích cen pro každou obchodní hodinu každého účastníka organizovaného krátkodobého trhu.

(6) Veškeré obchody probíhající na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou jsou vůči sobě anonymní.

(7) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je elektrizační soustava.


§ 11

Denní trh

(1) Poptávky a nabídky na denní trh je možno podávat každý den v době od 7.00 hodin do 11.30 hodin, a to až do dne předcházejícího obchodnímu dni. Čas 11.30 hodin je okamžikem ukončení příjmu nabídek a poptávek na denním trhu.

(2) Do 11.45 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni sestaví operátor trhu z obdržených poptávek a nabídek nabídkovou a poptávkovou křivku pro každou obchodní hodinu. Na základě vyhodnocení těchto křivek stanoví operátor trhu výsledné dosažené ceny elektřiny na denním trhu a příslušná zobchodovaná množství elektřiny pro danou obchodní hodinu, přičemž dosažená cena elektřiny na denním trhu v dané obchodní hodině je stejná pro všechny obchody uskutečněné na denním trhu v této obchodní hodině.

(3) Operátor trhu zadá do 11.45 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých účastníků denního trhu po jednotlivých obchodních hodinách, včetně údajů o účastnících denního trhu.

(4) Do 13.00 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou informace o výsledcích vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu pro každou obchodní hodinu. Těmito informacemi jsou

a)
velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh na denním trhu,

b)
dosažená cena z denního trhu v Kč/MWh.

(5) Do 13.30 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každou obchodní hodinu, množství elektřiny z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.

(6) Po vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu zahrne operátor trhu sjednané dodávky a odběry elektřiny pro dané obchodní hodiny do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.


§ 12

Vnitrodenní trh

(1) Vnitrodenní trh je organizován pro hodiny uvnitř obchodního dne. Pro daný obchodní den je v 16.00 hodin předcházejícího obchodního dne otevřen pro všechny hodiny daného obchodního dne vnitrodenní trh a lze na něm zadávat a akceptovat nabídky na dodávku nebo odběr elektřiny.

(2) Vnitrodenní trh je uzavírán postupně po jednotlivých hodinách, doba uzavírky nabídek na dodávku nebo odběr elektřiny pro jednotlivé obchodní hodiny je 3 hodiny před danou obchodní hodinou.

(3) Údaje o obchodech uzavřených na vnitrodenním trhu zahrne operátor trhu do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

(4) Do 30 minut po uzavření každé obchodované hodiny na vnitrodenním trhu upraví operátor trhu celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a takto upravené hodnoty poskytne subjektu zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu.


§ 13

Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém
trhu s elektřinou

(1) Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy.

(2) Každý obchodní den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu jeho celkovou denní platbu za předcházející obchodní den v Kč a pro každou obchodní hodinu předcházejícího obchodního dne

a)
velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo v členění na denní trh a vnitrodenní trh,

b)
dosažené ceny z denního trhu a ceny na vnitrodenním trhu v Kč/MWh,

c)
platby za sjednaný odběr elektřiny v Kč a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny v Kč v členění na denní trh a vnitrodenní trh.

(3) Celková denní platba účastníka organizovaného krátkodobého trhu se stanoví jako součet plateb za jeho sjednané odběry elektřiny v každé obchodní hodině a součet úhrad za jeho sjednané dodávky elektřiny v každé obchodní hodině daného obchodního dne, a to jak na denním trhu, tak na vnitrodenním trhu.


§ 14

Vyrovnávací trh s regulační energií

(1) Vyrovnávací trh s regulační energií je uskutečňován po uzavírce dvoustranného obchodování a po uzavírce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou.

(2) Na vyrovnávacím trhu s regulační energií se obchoduje kladná a záporná regulační energie s minimálním množstvím jedné MWh. Nabídky na vyrovnávací trh s regulační energií podávají subjekty zúčtování nejpozději 90 minut před začátkem obchodní hodiny, kdy má být dodávka kladné nebo záporné regulační energie provozovatelem přenosové soustavy, jako jediným poptávajícím, využita ke krytí systémové odchylky. Provozovatel přenosové soustavy vyhodnotí přijatou nabídku regulační energie jako uskutečněnou dodávku regulační energie a předá ji operátorovi trhu k vypořádání.

(3) Přijaté nabídky dodávek kladné a záporné regulační energie na vyrovnávacím trhu s regulační energií pro dané obchodní hodiny zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek.


§ 15

Podpůrné služby zajišťované provozovatelem
přenosové soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy nakupuje pro elektrizační soustavu podpůrné služby na úrovni přenosové soustavy. Poskytovatelem podpůrných služeb je účastník trhu s elektřinou, který splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy a má uzavřenu smlouvu o poskytování podpůrných služeb.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nakupuje podpůrné služby prostřednictvím víceletých, ročních nebo měsíčních smluv nebo denního trhu s podpůrnými službami. Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok zveřejňuje provozovatel přenosové soustavy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.

(3) Provozovatel přenosové soustavy provádí vyhodnocení podaných nabídek pro každou nabízenou službu zvlášť. Při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Všichni nabízející musí být informováni o výsledku vyhodnocení ve vztahu ke své nabídce neprodleně po vyhodnocení nabídek. Následně uzavírá provozovatel přenosové soustavy s nabízejícím smlouvu o poskytování podpůrných služeb. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, poptává provozovatel přenosové soustavy přímo konkrétní účastníky trhu s elektřinou.


§ 16

Zásady pro nasazování podpůrných služeb provozovatelem
přenosové soustavy

(1) V primární a v automatické sekundární regulaci jsou zapojeny všechny nakoupené výkony.

(2) V kladné terciární regulaci jsou nakoupené výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh a v tomto pořadí jsou výkony nasazovány technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy. Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy může v souladu se zvláštním právním předpisem19) změnit pořadí nasazení výkonů v denní přípravě provozu a v operativním řízení z okamžitých technických a provozních důvodů.

(3) V záporné terciární regulaci jsou nakoupené výkony seřazeny v sestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh a v tomto pořadí jsou výkony nasazovány technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy. Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy může v souladu se zvláštním právním předpisem19) změnit pořadí nasazení výkonů v denní přípravě provozu a v operativním řízení z okamžitých technických a provozních důvodů.

(4) V rychle startující výkonové záloze jsou nakoupené výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh dodanou při využití výkonu a v tomto pořadí jsou výkony nasazovány technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy, pokud technické podmínky provozu nevyžadují jiné pořadí nasazení výkonů, a to v souladu se zvláštním právním předpisem19).

(5) V dispečerské záloze jsou výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle kritéria, které zahrnuje nabídkovou cenu v Kč za najetí výkonu a nabídkovou cenu za energii v Kč/MWh dodanou při využití výkonu. Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy rozhoduje o najetí ze studené zálohy podle tohoto pořadí a podle doby najetí jednotlivých zdrojů ve vztahu k řešené situaci; pořadí zdrojů podle nákladů je doplňkovým kritériem.


§ 17

Vyhodnocování podpůrných služeb provozovatelem
přenosové soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy průběžně vyhodnocuje na základě údajů z přípravy provozu19) a z měření množství a kvalitu dodávaných podpůrných služeb.

(2) Provozovatel přenosové soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)
u podpůrných služeb nakoupených na základě víceletých, ročních a měsíčních smluv průměrnou cenu v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu jako vážený průměr cen z uzavřených smluv,

b)
u podpůrných služeb nakoupených na denním trhu cenu nejvyšší přijaté nabídky v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu.


§ 18

Předávání skutečných hodnot pro finanční vypořádání odchylek

(1) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny skutečné hodnoty

a)
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,

b)
odběrů elektřiny jednotlivých konečných zákazníků vybavených měřením typu A,

c)
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami vybavených měřením typu A,

d)
množství jím opatřené regulační energie,

e)
přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních fyzických nebo právnických osob; za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané hodnoty.

(2) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny

a)
skutečné hodnoty

1.
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,

2.
odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech konečných zákazníků vybavených měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,

3.
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu A,

4.
odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa konečných zákazníků vybavená měřením typu A v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční soustavu,

b)
předběžné hodnoty

1.
odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech konečných zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,

2.
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu B,

3.
odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa konečných zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční soustavu.

(3) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami s měřením typu C.

(4) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 2 písm. b), použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty a provozovatel distribuční soustavy nezašle předběžné hodnoty podle odstavce 2 písm. b), použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

(5) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin předává subjekt zúčtování operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny, předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(6) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předává subjekt zúčtování operátorovi trhu předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(7) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 5, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 6, použije pro vypořádání odchylek již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

(8) Do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a)
za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce skutečné hodnoty

1.
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu B,

2.
odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech konečných zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,

3.
dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B,

4.
odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa konečných zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za distribuční soustavu,

b)
skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc

1.
z předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením typu C,

2.
z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C,

c)
skutečné hodnoty odběrů elektřiny odběrných míst s měřením typu C konečných zákazníků připojených do lokální distribuční soustavy za předcházející měsíc

1.
jednotlivě za konečné zákazníky, kteří změnili dodavatele,

2.
v součtu za ostatní konečné zákazníky.

(9) Na základě předaných údajů podle odstavce 8 písm. a) a b) provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle odstavce 2 písm. b), případně stanovených podle odstavců 4 a 5 nebo podle odstavce 7, a hodnot hodinových diagramů vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle odstavců 3 a 6.

(10) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje v případě konečného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.

(11) Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle odstavců 1 až 3, 5, 6 a 8 mezi

a)
18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,

b)
18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,

c)
18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce,

d)
18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.

(12) Provozovatel distribuční soustavy, ke které jsou připojena pouze odběrná místa konečných zákazníků nebo předávací místa výroben elektřiny, vybavená měřením typu C, může registrovat údaje zjednodušeným způsobem. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(13) Při předávání skutečných hodnot z měření typu A nebo B označuje operátor trhu předávané hodnoty následujícím způsobem:

a)
platná hodnota - jde o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 8 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,

b)
náhradní platná hodnota - jde o náhradní hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 8 za dobu trvání poruchy měřicího zařízení; provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné nebo předávací místo připojeno, předávané náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,

c)
náhradní předběžná hodnota - jde o předběžnou hodnotu, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil podle odstavce 2 písm. b) a odstavců 3 až 7,

d)
nulová hodnota - jde o nulovou hodnotu odběru elektřiny z odběrného místa, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.


§ 19

Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů
v regionech typových diagramů

(1) Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběru elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní regionálních distribučních soustav, pokud pro tyto odběry elektřiny není zvláštním právním předpisem1) stanovena povinnost instalovat průběhové měření.

(2) Normalizovaným typovým diagramem je posloupnost relativních hodnot průměrných hodinových odběrů elektřiny, vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu a přepočtených na normální klimatické podmínky.

(3) Normalizované typové diagramy vytváří operátor trhu pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok na základě dat poskytnutých provozovateli regionálních distribučních soustav. Normalizované typové diagramy jsou platné jednotně pro všechny regiony typových diagramů, s výjimkou typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, jehož platnost je vymezena příslušným regionem typového diagramu.

(4) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním dni.

(5) Pro každý obchodní den stanovuje operátor trhu zbytkový diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé regiony typových diagramů. Zbytkový diagram zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do odběrných a předávacích míst regionu typových diagramů s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny s měřeními typu A a B v příslušných regionech typových diagramů a hodnoty ztrát stanovené Úřadem v souladu se zvláštním právním předpisem20). V případě dodávek elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B v příslušných regionech typových diagramů se použijí hodnoty a postupy podle § 18. Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.

(6) Plánovanou roční spotřebu elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy na základě postupu uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Provozovatel distribuční soustavy stanovuje a zasílá operátorovi trhu hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny

a)
jednotlivě pro odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele,

b)
souhrnně za ostatní konečné zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů.

(8) Provozovatel distribuční soustavy provádí aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 písm. a) a takto aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 písm. b) provádí provozovatel distribuční soustavy minimálně jednou za kalendářní měsíc, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce, a aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatel distribuční soustavy akceptoval reklamaci konečného zákazníka týkající se odečtu a na základě této reklamace došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C.

(9) Hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne stanovuje operátor trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů. Součty hodnot odběrů elektřiny konečných zákazníků v odběrných místech s měřením typu C, kteří nezměnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů stanovuje operátor trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů.

(10) Zbytkový diagram zatížení v každé obchodní hodině se rozpočítává na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a v souhrnu na ostatní odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů, úměrně velikostem jejich odběrů elektřiny v dané hodině, stanovených podle odstavce 9. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.

(11) Operátor trhu přiřazuje subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 10, a to po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů. Takto stanovené hodnoty odběrů elektřiny použije operátor trhu pro výpočet odchylek. Hodnoty podle odstavce 10 sdělí operátor trhu příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího pracovního dne po obchodním dnu nebo za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny.

(12) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční soustavy při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Přiřazení odběrných míst v regionech typových diagramů k jednotlivým třídám typových diagramů je založeno na charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních 3 let.

(13) Požadavek na změnu přiřazení třídy typových diagramů v důsledku změny charakteru odběrného místa zasílá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději 3 pracovní dny před dnem, ve kterém požaduje změnu přiřazení třídy typových diagramů. Provozovatel regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů odečet spotřeby elektřiny a odečtené hodnoty spotřeby elektřiny zašle operátorovi trhu nejdéle do 10 pracovních dnů od data změny přiřazení třídy typových diagramů.

(14) Operátor trhu zveřejňuje

a)
normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,

b)
normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,

c)
skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději první pracovní den po dni, jehož se týkají,

d)
koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých regionů typových diagramů a teplotní koeficient, a to nejpozději první pracovní den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(15) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech konečných zákazníků v regionálních distribučních soustavách, kteří změnili dodavatele, provede operátor trhu vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle odstavce 11 za stejné období.

(16) Operátor trhu zúčtovává jednotlivým subjektům zúčtování rozdíly určené podle odstavce 15 za vyrovnávací cenu podle cenového rozhodnutí Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně vyrovnávací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně vyrovnávací ceny zvlášť.

(17) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 15 za jednotlivé regiony typových diagramů a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje vyrovnávací cenou subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušném regionu typových diagramů.

(18) U odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele a u kterých byly v daném měsíci provedeny odečty spotřeb elektřiny a hodnoty těchto odečtů byly zaslány operátorovi trhu podle § 18 odst. 8 písm. c), provede operátor trhu do šestého pracovního dne třetího měsíce po zaslání hodnot odečtů zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17. Odečty spotřeb elektřiny odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele, zaslané po termínu stanoveném v předchozí větě, zúčtuje operátor trhu až v následujícím měsíci.

(19) Zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17 není součástí zúčtování odchylek podle § 25.

(20) Na zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17 jsou vystavovány samostatné daňové doklady. Operátor trhu zpřístupní na vyžádání subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušném regionu typového diagramu, údaje, na základě kterých provedl zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(21) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 16 a 17 provádí operátor trhu.


§ 20

Vyhodnocování odchylek v lokálních
distribučních soustavách

(1) Operátor trhu stanovuje diagramy zatížení odběrných míst lokální distribuční soustavy s měřením typu C a hodnotu ztrát v této soustavě v případě

a)
denního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu A lokální distribuční soustavy a předběžných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu B a C lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu A v lokální distribuční soustavě a předběžných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu B v lokální distribuční soustavě,

b)
měsíčního a závěrečného měsíčního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu A a B v lokální distribuční soustavě.

(2) Operátor trhu určuje hodnoty ztrát v lokální distribuční soustavě a hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C při

a)
denním zúčtování odchylek rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. a), v poměru poslední skutečné měsíční hodnoty ztrát v dané lokální distribuční soustavě a jedné dvanáctiny plánované roční spotřeby podle odstavce 6 v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C,

b)
měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování odchylek rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. b), v poměru velikosti skutečných ztrát dané lokální distribuční soustavy v příslušném měsíci, stanovené podle odstavce 5, a velikostí skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C v příslušném měsíci podle § 18 odst. 8 písm. c).

(3) Hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) operátor trhu přiřazuje a sděluje příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího pracovního dne za předcházející pracovní den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny.

(4) Podrobnosti způsobu stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(5) Skutečné hodnoty ztrát jednotlivých lokálních distribučních soustav za předcházející měsíc se určí jako rozdíl hodnoty stanovené podle odstavce 1 písm. b) pro příslušný měsíc a součtu všech skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v dané lokální distribuční soustavě.

(6) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C stanoví provozovatel lokální distribuční soustavy z hodnoty posledních 12 měsíčních odečtů spotřeby těchto zákazníků a takto stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu

a)
jednotlivě pro odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele,

b)
souhrnně za ostatní konečné zákazníky s měřením typu C.

(7) Provozovatel lokální distribuční soustavy provádí aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 6 a takto aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu jednou měsíčně za předcházející měsíc po odečtech. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatel lokální distribuční soustavy akceptoval reklamaci konečného zákazníka týkající se odečtu a na základě této reklamace došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C.


§ 21

Výpočet odchylek

(1) Operátor trhu prověřuje úplnost údajů předaných podle § 18 až 20 a v případě nedostatků vyzve provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy k jejich doplnění.

(2) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování hodnotu skutečné dodávky elektřiny a skutečného odběru elektřiny v každé obchodní hodině v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo, a to jako souhrn dodávek elektřiny subjektu zúčtování do elektrizační soustavy a souhrn odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů o skutečných dodávkách elektřiny a skutečných odběrech elektřiny podle § 18, typových diagramů podle § 19 a hodnot podle § 20. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem. Skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem.

(3) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování je považován vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(4) Odchylkou subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.

(5) U smluvních přenosů elektřiny ze zahraničí a smluvních přenosů elektřiny do zahraničí je subjektem, který potvrzuje správnost údajů z těchto smluv pro účely vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za odchylku od smluveného salda zahraničních výměn, provozovatel přenosové soustavy. Smluveným saldem zahraničních výměn je rozdíl mezi přenosem elektřiny ze zahraničí a přenosem elektřiny do zahraničí; saldo je záporné, pokud je smluvní doprava elektřiny do zahraničí větší než smluvní doprava elektřiny ze zahraničí; v opačném případě je saldo kladné.


§ 22

Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky

(1) Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(2) Skutečné hodnoty subjektů zúčtování týkající se závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy se zaokrouhlují na 100 kWh směrem nahoru, ve výpočtu odchylky je zahrnuto každých započatých 100 kWh skutečného odběru elektřiny.

(3) Skutečné hodnoty subjektů zúčtování týkající se závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy se zaokrouhlují na 100 kWh směrem dolů, ve výpočtu odchylky je zahrnuto pouze 100 kWh skutečně dodané elektřiny.

(4) Zaokrouhlováním skutečných hodnot podle odstavců 2 a 3 vzniká rozdíl mezi velikostí systémové odchylky a množstvím regulační energie v MWh, který operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Rozdíl součtů skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A maximálně o 15 kWh za kalendářní měsíc, u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B maximálně o 1 kWh za kalendářní měsíc.

(6) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky elektřiny o hodnoty sjednané ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě, jejímž předmětem je zajištění přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny. Takto upravené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.


§ 23

Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Operátor trhu stanoví na základě rozsahu finančního zajištění plateb subjektu zúčtování obchodní limit, který je v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu postupně blokován ve výši odpovídající skutečným finančním závazkům a všem očekávaným finančním závazkům subjektu zúčtování vůči operátorovi trhu z již zaregistrovaných, ale dosud nevyhodnocených dvoustranných obchodů a obchodů uzavřených na denním a vnitrodenním trhu. Obchodní limit je opět uvolňován na základě úhrad skutečných finančních závazků subjektem zúčtování. Obchody na vyrovnávacím trhu s regulační energií nejsou finančně jištěny.

(2) Pokud zadáním nového obchodu dojde k překročení obchodního limitu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje. Odmítnutí zaregistrování takového obchodu oznámí operátor trhu bez zbytečného odkladu danému subjektu zúčtování a zároveň vyzve daný subjekt zúčtování ke zvýšení finančního zajištění plateb.


§ 24

Regulační energie

(1) Regulační energie slouží k řešení stavu nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny v elektrizační soustavě, a to pro každou obchodní hodinu.

(2) Regulační energii obstarává provozovatel přenosové soustavy

a)
aktivací podpůrných služeb,

b)
nákupem na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo

c)
nákupem ze zahraničí na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1; smlouvy na dodávku regulační energie ze zahraničí mohou být uzavřeny i v době po uzavírce dvoustranných obchodů.

(3) Regulační energie opatřená provozovatelem přenosové soustavy slouží k určení zúčtovací ceny podle § 25 odst. 2 a je zahrnuta do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

(4) Provozovatel přenosové soustavy stanoví celkové náklady spojené s řešením stavu nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství regulační energie v MWh a ceny regulační energie v Kč/MWh a tyto údaje předá operátorovi trhu do 11.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých výroben elektřiny v případě, že jde o regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo podle jednotlivých subjektů zúčtování v případech, že jde o regulační energii zajištěnou na vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo ze zahraničí.

(5) Elektřinu aktivovanou v rámci poskytování podpůrných služeb a dodanou subjektům zúčtování zúčtuje operátor trhu, a to

a)
poskytovatelům regulační energie na základě smlouvy o dodávce regulační energie nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií,

b)
subjektům zúčtování na základě smlouvy o zúčtování odchylek.

(6) Provozovatel přenosové soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup množství regulační energie a náklady na regulační energii za každou obchodní hodinu, a to v členění na regulační energii

a)
vzniklou aktivací podpůrných služeb,

b)
opatřenou na vyrovnávacím trhu s regulační energií,

c)
opatřenou ze zahraničí.


§ 25

Zúčtování a finanční vypořádání odchylek

(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovacími cenami pro jednotlivé obchodní hodiny jsou ceny vzniklé na základě cen regulační energie. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Provozovatel přenosové soustavy předává zúčtovací ceny každý pracovní den do 11.00 hodin operátorovi trhu.

(3) Operátor trhu zjišťuje pro každou obchodní hodinu vícenáklady na regulační energii využitou provozovatelem přenosové soustavy pro vyrovnání systémové odchylky. Tyto vícenáklady jsou stanoveny jako rozdíl mezi celkovými náklady na regulační energii v dané obchodní hodině a součinem celkového množství dodané regulační energie a zúčtovací ceny v této obchodní hodině.

(4) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou a výši platby za zúčtování. Výše platby za zúčtování je určena z ceny za činnost zúčtování operátora trhu. Platba subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou se stanoví jako součet

a)
platby za elektřinu stanovené jako součin velikosti odchylky kladné nebo odchylky záporné a zúčtovací ceny,

b)
vícenákladů stanovených jako podíl z vícenákladů podle odstavce 3 ve výši odpovídající podílu absolutní hodnoty kladné odchylky nebo záporné odchylky subjektu zúčtování na součtu absolutních hodnot odchylek všech subjektů zúčtování.

(5) Představuje-li odchylka od smluveného salda zahraničních výměn zvýšenou potřebu regulační energie, uhradí provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu. V opačném případě uhradí za tuto odchylku zúčtovací cenu operátor trhu provozovateli přenosové soustavy. Regulační energie takto poskytovaná provozovatelem přenosové soustavy netvoří zúčtovací cenu, ale tuto zúčtovací cenu v dané obchodní hodině pouze přebírá.

(6) Každý pracovní den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování odchylek vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu

a)
velikost odchylky v MWh,

b)
zúčtovací cenu v Kč/MWh,

c)
podíl na vícenákladech elektrizační soustavy v Kč/MWh,

d)
platbu subjektu zúčtování v Kč.

(7) Po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, operátor trhu na základě součtu plateb subjektu zúčtování vystaví daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň na výstupu operátor trhu, popřípadě podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb je zajišťováno minimálně jednou za kalendářní měsíc.

(8) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí splatné závazky vůči operátorovi trhu ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.

(9) Zrušení registrace podle odstavce 8 zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně o této skutečnosti informuje všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni sjednané množství elektřiny se subjektem zúčtování, kterému byla registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.

(10) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve třech etapách:

a)
denní vypořádání ve formě zálohové platby,

b)
měsíční vypořádání, které se provádí po skončení kalendářního měsíce a na které se vystavuje daňový doklad a zúčtovávají zálohy z denního vypořádání,

c)
závěrečné měsíční vypořádání, které se provádí pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.

(11) Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(12) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8.

(13) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 10 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 10 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7.


§ 26

Vyhodnocování, zúčtování a finanční vypořádání odchylek
ve stavech nouze

(1) Ve stavu nouze vyhlášeném v souladu se zvláštním právním předpisem21) provozovatelem přenosové soustavy se zúčtování odchylek provádí ve zvláštním režimu zúčtování pouze v hodinách, pro které byl stav nouze vyhlášen.

(2) Ve zvláštním režimu zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování odchylek podle § 25.

(3) Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.

(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek jsou rovna nule sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování stanovená podle § 12 odst. 4, včetně sjednaného a skutečného množství regulační energie.

(5) Ve zvláštním režimu zúčtování neorganizuje operátor trhu organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

(6) Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.

(7) Průměrnou cenu dodávky elektřiny pro každou hodinu stanovuje operátor trhu jako vážený průměr na základě cen podle cenového rozhodnutí Úřadu.

(8) Agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.

(9) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.

(10) Operátor trhu zúčtovává skutečnou dodávku elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny opatřeného v zahraničí, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle odstavce 7. Při úhradě ceny za skutečnou dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce 12. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.

(11) Operátor trhu zúčtovává skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodané do zahraničí, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle odstavce 7. Při úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny se postupuje podle odstavce 12. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.

(12) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu. Operátor trhu nejdříve přijímá platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje závazky ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektů zúčtování. Pohledávky subjektů zúčtování hradí operátor trhu poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování. Podrobnosti vypořádání plateb jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(13) Pro vypořádání stavu nouze vystavuje operátor trhu samostatné daňové doklady.


§ 27

Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb
za poskytování systémových služeb

(1) Výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu nad 100 kW a takto vyrobenou elektřinu dodává odběrateli přímo bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, nebo který takto vyrobenou elektřinu sám spotřebuje bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, oznámí provozovateli distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, celkové množství elektřiny vyrobené za uplynulý kalendářní měsíc bez ztrát v blokovém transformátoru, snížené o spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla v MWh. Dále mu sdělí tento údaj, snížený o případný přetok do přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, a to nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) Provozovatel lokální distribuční soustavy oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, nebo provozovateli lokální distribuční soustavy, jehož zařízení je připojeno k zařízení provozovatele regionální distribuční soustavy, celkové množství elektřiny vyrobené výrobcem nebo samovýrobcem, jehož zařízení je připojeno k takové lokální distribuční soustavě, za uplynulý kalendářní měsíc v MWh bez ztrát v blokovém transformátoru a bez spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, a to nejpozději do sedmého dne po skončení kalendářního měsíce. Dále mu sdělí tento údaj, snížený o případný přetok do distribuční soustavy, ke které je zařízení připojeno. Rovněž mu sdělí odhad velikosti konečné spotřeby elektřiny na svém vymezeném území, odhad svojí ostatní spotřeby a spotřeby jiných provozovatelů distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě.

(3) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznámí provozovateli přenosové soustavy nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

a)
odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy

1.
konečným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

2.
provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

3.
výrobcům mimo areál výrobny elektřiny, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě, kromě elektřiny spotřebované výrobci přímo pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla,

4.
pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

b)
celkové množství elektřiny vyrobené výrobcem, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, a zpoplatněné sníženou cenou za systémové služby,

c)
celkové množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy České republiky v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného ostrovního provozu nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu.

(4) Provozovatel přenosové soustavy stanoví pro účely úhrady plateb za poskytování systémových služeb množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky přímo z přenosové soustavy a odebrané výrobci, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, z měřených hodnot odběrů. Pro určení lokální spotřeby oznámí výrobce provozovateli přenosové soustavy velikost ostatní spotřeby v areálu výrobny elektřiny a velikost cizí spotřeby v areálu výrobny elektřiny, a to nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno.

(5) Na základě údajů podle odstavců 1 až 3 účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo konečnému zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě.

(6) Na základě údajů podle odstavce 3 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy.

(7) Na základě údajů podle odstavce 4 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu konečnému zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě.

(8) Výše úhrady plateb za poskytování systémových služeb je určena součinem odběru elektřiny účastníka trhu s elektřinou a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(9) Platba za systémové služby se nehradí za elektřinu spotřebovanou pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a za elektřinu dodávanou do zahraničí.

(10) Lokální spotřeba výrobců je uhrazována sníženou cenou za systémové služby provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení plátce systémových služeb připojeno. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců první kategorie platí přímo výrobce. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců druhé kategorie platí provozovatel lokální distribuční soustavy, pokud je zařízení výrobce připojeno do lokální distribuční soustavy provozovatele. V případech, kdy zařízení výrobce není připojeno do lokální distribuční soustavy, platí systémové služby přímo výrobce druhé kategorie. Platba je určena součinem lokální spotřeby výrobců a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(11) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování systémových služeb provedeno, zašle provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli přenosové soustavy konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje provozovatel přenosové soustavy neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.


§ 28

Ceny a úhrada plateb za činnosti operátora trhu

(1) Cenami za činnosti operátora trhu jsou

a)
cena za zúčtování, která se skládá z

1.
ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,

2.
roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,

3.
ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst konečným zákazníkům, včetně spotřeby konečných zákazníků ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, a dále za lokální spotřebu výrobců a ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav,

b)
cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou v Kč/rok; cenu hradí registrovaný účastník trhu s elektřinou, který není subjektem zúčtování,

c)
cena za zobchodované množství na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování mající uzavřenou smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

(2) Ceny za činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, kterou hradí účastník trhu s elektřinou provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.

(3) Cenu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 nehradí výrobce za elektřinu spotřebovanou při provozu přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání.

(4) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznámí operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

a)
odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy všem konečným zákazníkům, provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

b)
celkové množství elektřiny podle § 27 odst. 1 a 2,

c)
celkové množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy.

(5) Provozovatel přenosové soustavy oznámí operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne po skončení daného kalendářního měsíce množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky přímo z přenosové soustavy a lokální spotřebu výrobců, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě. Pro určení lokální spotřeby oznámí výrobce provozovateli přenosové soustavy velikost ostatní spotřeby v areálu výrobny elektřiny a velikost cizí spotřeby v areálu výrobny elektřiny, a to nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování pevné ceny za činnost operátora trhu provedeno.

(6) Na základě údajů podle § 27 odst. 1 a 2 a podle odstavce 4 účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo konečnému zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, cenu za zúčtování operátorem trhu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 účtovanou za veškerou elektřinu skutečně dodanou konečným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců, a dále za ostatní spotřebu provozovatele lokální distribuční soustavy.

(7) Na základě údajů podle odstavce 4 účtuje operátor trhu provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy cenu za zúčtování operátorem trhu účtovanou za veškerou elektřinu skutečně dodanou konečným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců, a dále za ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav.

(8) Na základě údajů podle odstavce 5 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy cenu za zúčtování operátorem trhu účtovanou za veškerou elektřinu skutečně dodanou konečným zákazníkům včetně lokální spotřeby výrobců.

(9) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování ceny za veškerou elektřinu skutečně dodanou konečným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců, a dále za ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav provedeno, zašle provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci v členění podle odstavce 4. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje operátor trhu neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

(10) Cenu za činnost operátora trhu účtovanou podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 za lokální spotřebu výrobců první kategorie hradí výrobce přímo provozovateli soustavy, ke které je zařízení výrobce připojeno. Cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 za lokální spotřebu výrobců druhé kategorie hradí provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy, pokud je zařízení výrobce připojeno k lokální distribuční soustavě. V případech, kdy zařízení výrobce není připojeno k lokální distribuční soustavě, hradí výrobce druhé kategorie tuto cenu přímo provozovateli regionální distribuční soustavy.


§ 29

Zveřejňování informací operátorem trhu

(1) Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice22). Zpráva obsahuje

a)
vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny z denního trhu a vnitrodenního trhu pro dny pondělí až neděle,

b)
vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za pracovní dny a vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za nepracovní dny z denního trhu a vnitrodenního trhu,

c)
množství nabízené, množství poptávané a množství zobchodované elektřiny z denního trhu a množství zobchodované elektřiny z vnitrodenního trhu v členění podle písmen a) a b),

d)
informace o počtu přijatých a vyřízených reklamací v členění na denní trh, vnitrodenní trh, vyrovnávací trh s regulační energií, skutečné hodnoty, vyhodnocení odchylek, ocenění odchylek, celkové platby za činnost operátora trhu a vypořádání odchylek,

e)
počet změn dodavatele konečných zákazníků a odběratele výrobců elektřiny,

f)
časový průběh velikosti systémové odchylky,

g)
časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky,

h)
časový průběh jednotkových nákladů na krytí systémové odchylky.

(2) Při použití opatření pro předcházení stavu nouze podle zvláštního právního předpisu19) je operátorem trhu vypracován rozbor situace v obchodování s elektřinou. Tento rozbor je operátorem trhu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na žádost subjektů zúčtování jsou zveřejněny i jejich připomínky k danému rozboru. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy poskytuje na vyžádání operátorovi trhu doplňující informace.

(3) Operátor trhu dále zveřejňuje a při každé změně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou s výjimkou konečných zákazníků. Tento seznam obsahuje

a)
obchodní firmu účastníka trhu s elektřinou; pokud podnikající fyzická osoba nemá obchodní firmu, potom její jméno, příjmení a případný dodatek, v případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku její název,

b)
identifikační číslo účastníka trhu s elektřinou, pokud bylo přiděleno,

c)
přidělené registrační číslo,

d)
označení, zda se jedná o subjekt zúčtování,

e)
dobu platnosti smlouvy o zúčtování odchylek uzavřené se subjektem zúčtování.

(4) Zveřejněné údaje prokazují, že účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.


§ 30

Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

(1) Základní změny dodavatele účastníka trhu s elektřinou jsou

a)
změna dodavatele za jiného dodavatele,

b)
změna počtu dodavatelů,

c)
přechod konečného zákazníka z jednoho odběrného místa na jiné odběrné místo,

d)
změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, nebo

e)
v případě účastníka trhu s elektřinou typu domácnost nebo malý zákazník změna dodavatele za dodavatele poslední instance23).

(2) Před první změnou dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději

a)
8 pracovních dnů před účinností změny dodavatele, jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu A nebo B; změna dodavatele se uskutečňuje vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce,

b)
17 pracovních dnů před účinností změny dodavatele, jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu C.

(3) V důsledku uzavírání nové smlouvy o připojení podle odstavce 2 nevzniká účastníku trhu s elektřinou povinnost hradit podíl na oprávněných nákladech na připojení24).

(4) Před změnou dodavatele, nejpozději v termínech podle odstavce 2, podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, a to

a)
nový dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) nebo podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2,

b)
jiný účastník trhu s elektřinou, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě jiné smlouvy.

(5) Žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny podle odstavce 4 se nepodává, pokud je taková smlouva mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.

(6) Před první změnou dodavatele, nejpozději však 3 pracovní dny ode dne doručení žádosti o uzavření smlouvy o připojení podle odstavce 2, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu odběrná místa daného účastníka trhu s elektřinou.

(7) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy uzavírá smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti podle odstavce 4.

(8) Před změnou dodavatele, nejpozději 4 pracovní dny po termínech podle odstavce 2, uzavírají účastník trhu s elektřinou a nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny. Ve stejném termínu podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje z uzavřené smlouvy:

a)
identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

b)
typ smlouvy o dodávce elektřiny, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen "datum účinnosti změny dodavatele"), a dobu trvání smlouvy,

c)
závazek dodavatele zajistit pro účastníka trhu s elektřinou přenos nebo distribuci dodávané elektřiny, pokud je dohodnut,

d)
závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s elektřinou nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

e)
výčet a identifikace odběrných míst.

(9) Nejpozději 1 pracovní den po podání žádosti podle odstavce 8 předá operátor trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele provozovateli přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá údaje z uzavřené smlouvy v rozsahu podle odstavce 8.

(10) Pokud předané údaje podle odstavce 9 neobsahují všechny náležitosti, může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změnu dodavatele odmítnout. Odmítnutí včetně uvedení důvodu nahlásí provozovatel příslušné soustavy operátorovi trhu a operátor trhu pak stávajícímu dodavateli a dodavateli, který změnu požadoval, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po předání žádosti o změnu dodavatele operátorem trhu provozovateli příslušné soustavy.

(11) Do 2 pracovních dnů po předání žádosti o změnu dodavatele provozovateli příslušné soustavy zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, změnu dodavatele, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k novému dodavateli s datem účinnosti změny dodavatele podle odstavce 12. Do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti na změnu dodavatele nahlásí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zaregistrovanou změnu dodavatele operátorovi trhu a operátor trhu pak předchozímu a novému dodavateli. Zaregistrování změny počtu dodavatelů s datem účinnosti podle odstavce 12 nahlásí operátor trhu rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo zodpovědnost za odchylku.

(12) Zaregistrovaná změna dodavatele nabývá účinnosti

a)
k první obchodní hodině prvního dne měsíce pro účastníky trhu s elektřinou v odběrných místech s měřením typu A nebo typu B v případě změn dodavatele uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),

b)
k datu změny uvedené v žádosti o změnu dodavatele, které je stanoveno nejdříve 10 pracovních dní po zaregistrování změny dodavatele pro účastníky trhu s elektřinou v odběrných místech s měřením typu C, přičemž ke změnám dodavatele uvedeným v odstavci 1 písm. a) pro účastníky trhu s elektřinou s měřením typu C může dojít jednou za půl roku, s výjimkou změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele v případě podle § 12a odst. 6 energetického zákona nebo změny dodavatele za dodavatele poslední instance.

(13) K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet podle zvláštního právního předpisu1), v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 14 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému dodavateli údaje o skutečných množstvích elektřiny podle zvláštního právního předpisu1).

(14) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele.

(15) V případě, že se jedná o první změnu dodavatele elektřiny konečného zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, registruje současně provozovatel příslušné distribuční soustavy i předávací místa nebo souhrn předávacích míst všech výroben elektřiny připojených do této distribuční soustavy.

(16) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registrace konečných zákazníků probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou příslušnému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.


§ 31

Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance

(1) Rozhodne-li Úřad o zrušení licence, uvědomí o této skutečnosti bezodkladně operátora trhu. Pokud dodavatel pozbude v průběhu výkonu licencované činnosti oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku, zašle následující pracovní den operátorovi trhu a příslušným dodavatelům poslední instance písemně nebo elektronickou formou zprávu obsahující seznam svých zákazníků, kterým jsou tito dodavatelé poslední instance povinni dodávat elektřinu podle zvláštního právního předpisu12). Seznam konečných zákazníků obsahuje kontaktní adresy a výčet odběrných míst konečných zákazníků s uvedením jejich registračních čísel.

(2) Požádá-li konečný zákazník typu domácnost nebo malý zákazník o dodávku elektřiny od dodavatele poslední instance, postupuje se obdobně jako v případě změny dodavatele podle § 30.

(3) Operátor trhu na základě zprávy nebo na základě informace Úřadu podle odstavce 1 zajistí, aby dotčenému dodavateli, je-li subjektem zúčtování, nebyla umožněna účast na jím organizovaných trzích s elektřinou, a informuje o této skutečnosti provozovatele distribučních soustav.

(4) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům do 2 dnů od obdržení seznamu podle odstavce 1 zprávu, která obsahuje

a)
oznámení o zahájení dodávky od dodavatele poslední instance a jejím důvodu,

b)
oznámení, že dodavatel poslední instance je jejich dodavatelem ode dne, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny,

c)
oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance,

d)
oznámení o podmínkách dodávek dodavatelem poslední instance,

e)
návrh smlouvy o dodávce elektřiny od dodavatele poslední instance; v případě, že konečný zákazník nemá uzavřenu smlouvu o distribuci elektřiny, může být součástí návrhu smlouvy rovněž zajištění přenosu elektřiny, distribuce elektřiny a systémových služeb,

f)
jedná-li se o dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 12a odst. 6 energetického zákona, upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny od dodavatele poslední instance může trvat nejdéle 3 měsíce.

(5) Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instance je následující:

a)
v případě původně uzavřené smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) uzavírá dodavatel poslední instance s provozovatelem distribuční soustavy novou smlouvu o distribuci elektřiny,

b)
dodavatel poslední instance uzavírá s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2,

c)
k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance provede provozovatel distribuční soustavy odečet odběrných míst s měřením typu A nebo B, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle písmene d) a zjištěné údaje zašle operátorovi trhu; operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu zašle předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků; po nabytí účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance předává operátor trhu údaje o skutečných množstvích elektřiny dodavateli poslední instance,

d)
stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední instance nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance; takto stanovené hodnoty předává operátorovi trhu do 15 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance.

(6) Při změně dodavatele poslední instance za jiného dodavatele se postupuje podle § 30.


§ 32

Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb

(1) Vyúčtování distribuce nebo přenosu elektřiny konečnému zákazníkovi, který odebírá elektřinu z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu; v případě, že je uzavřena smlouva podle § 7 odst. 1 písm. d), obsahuje vyúčtování dodávky elektřiny i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.

(2) Součástí vyúčtování dodávky nebo distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi, který odebírá elektřinu z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané nebo distribuované elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu; v případě, že je uzavřena smlouva podle § 7 odst. 1 písm. d), obsahuje vyúčtování dodávky elektřiny i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.

(3) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s měřením typu A nebo B, kteří využili práva na změnu dodavatele, údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Způsob předávání údajů je sjednán ve smlouvě o předávání technických údajů4). Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří využili práva na změnu dodavatele, účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Způsob předávání údajů je sjednán ve smlouvě o předávání technických údajů4). Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(5) Údaje uvedené v odstavcích 3 a 4 používá rovněž účastník trhu s elektřinou pro stanovení množství silové elektřiny dodané jeho konečným zákazníkům.

(6) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy převezme ceny provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, účtuje následující ceny:

a)
cenu příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy,

b)
cenu příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy za použití sítí provozovatelů distribučních soustav nad 1 kV,

c)
jednosložkovou cenu příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy za použití sítí provozovatelů regionálních distribučních soustav nad 1 kV na hladině vysokého napětí,

d)
cenu za systémové služby,

e)
cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny,

f)
cenu za činnost operátora trhu podle § 28 odst. 1 písm. a) bodu 3.

(7) Pokud je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy, který převzal ceny provozovatele regionální distribuční soustavy podle odstavce 6, připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy na hladině vysokého napětí a dodává elektřinu zákazníkům po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny vysokého napětí, účtuje množství dodané elektřiny navýšené o 2 %. Takto upravené množství elektřiny je základem pro stanovení plateb za systémové služby, za použití sítí, na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a za činnost zúčtování operátora trhu.

(8) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny provozovatele regionální distribuční soustavy podle odstavce 6, dodává elektřinu zákazníkům na stejné napěťové hladině, na jaké je jeho zařízení připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy, účtuje svým zákazníkům ke spotřebovanému množství elektřiny technické ztráty lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno odběrné místo je dáno podílem spotřeby tohoto odběrného místa na celkové spotřebě lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektřiny je základem pro stanovení plateb za systémové služby, za použití sítí, na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a za činnost zúčtování operátora trhu.

(9) Postupy podle odstavců 7 a 8 nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně.

(10) Je-li distribuce elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru, připočítávají se k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši maximálně 2 % u odběru ze sítí velmi vysokého napětí a maximálně 4 % u odběru ze sítí vysokého napětí, pokud účastník trhu s elektřinou neprokáže provozovateli distribuční soustavy způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti jinou hodnotu ztrát činné energie v transformátoru. Takto upravené množství elektřiny je základem pro stanovení plateb za systémové služby, za použití sítí distribuční soustavy, na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a za činnost zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. a) bodu 3. Dále slouží pro vyhodnocení dodržení smluvní hodnoty účiníku a rezervované kapacity distribučních sítí.

(11) Je-li výroba elektřiny měřena na transformátoru na straně výroby elektřiny, snižují se celkové naměřené hodnoty elektřiny o transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši maximálně 2 % u výroben elektřiny dodávajících do sítí velmi vysokého napětí a maximálně 4 % u výroben elektřiny dodávajících do sítí vysokého napětí, pokud výrobce neprokáže provozovateli distribuční soustavy způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti jinou hodnotu ztrát činné energie v transformátoru.

(12) Odlišné hodnoty ztrát činné energie v transformátoru, prokázané účastníky trhu s elektřinou podle odstavců 10 a 11, uplatňuje provozovatel distribuční soustavy od prvního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly prokázány. Tyto hodnoty ztrát činné energie se nevztahují na dodávku elektřiny uskutečněnou do dne prokázání.


§ 33

Předávání údajů o uskutečněné výrobě elektřiny z obnovitelných
zdrojů a účtování podpory elektřiny

(1) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů předává podle zvláštního právního předpisu25) příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy zvlášť za jednotlivé výrobny elektřiny naměřené nebo vypočtené údaje o uskutečněné výrobě v daném kalendářním měsíci, a to nejpozději do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Vzor měsíčního výkazu o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Tento výkaz se nevztahuje na společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje podle zvláštního právního předpisu26).

(2) Cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny účtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za veškerou elektřinu skutečně dodanou konečným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k této soustavě, včetně spotřeby konečných zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy a lokální spotřeby výrobců, jejichž zařízení je připojeno k této soustavě, a v případě provozovatele distribuční soustavy také za ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav. Provozovatel regionální distribuční soustavy účtuje tuto cenu provozovateli lokální distribuční soustavy za elektřinu dodanou konečným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k této lokální distribuční soustavě, včetně lokální spotřeby výrobců, jejichž zařízení je připojeno k této distribuční soustavě, a za ostatní spotřebu provozovatele lokální distribuční soustavy. Provozovatel lokální distribuční soustavy sděluje množství elektřiny, za které je cena účtována, provozovateli regionální distribuční soustavy; konečnou hodnotu zašle provozovateli regionální distribuční soustavy do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se vyúčtování ceny podle tohoto odstavce provádí.

(3) Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny se nehradí za elektřinu spotřebovanou při provozu přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za elektřinu spotřebovanou konečnými zákazníky ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu.


§ 34

Postup při ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku
a přerušení dodávek elektřiny z důvodu neoprávněného odběru
nebo distribuce elektřiny

(1) Končí-li v daném odběrném nebo předávacím místě dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku a nenavazuje-li na tuto dodávku elektřiny další dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo končí-li přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného nebo předávacího místa, a účastníky trhu s elektřinou dodávající elektřinu do tohoto odběrného místa nebo odebírající elektřinu z daného předávacího místa na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 5, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem ukončení.

(2) Účastník trhu s elektřinou, který má u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou odpovědnost za odchylku v odběrném nebo předávacím místě podle odstavce 1, informuje odběratele v tomto odběrném nebo předávacím místě o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, a to nejpozději 25 kalendářních dnů před dnem ukončení.

(3) V případě neoprávněného odběru elektřiny předává dodavatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou připojena odběrná místa a u kterých je požadováno přerušení dodávek elektřiny, žádost o přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 5 pracovních dní před dnem přerušení dodávek elektřiny. Součástí žádosti je seznam odběrných míst, u kterých má dojít k přerušení dodávek elektřiny.

(4) Po předání žádosti podle odstavce 3 nebo v případě neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých z nich dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před dnem přerušení dodávek elektřiny.

(5) V případě přerušení dodávek elektřiny na základě žádosti podle odstavce 3 nebo z důvodu neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději následující pracovní den po přerušení dodávek elektřiny prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku v tomto odběrném místě, a zasílá operátorovi trhu odečet spotřeby ke dni přerušení dodávek elektřiny za dané odběrné místo. Odečet je v případě odběrných míst vybavených měřením typu A nebo B zasílán v termínech uvedených v § 18 a v případě odběrných míst vybavených měřením typu C v termínech uvedených v § 32 odst. 4.

(6) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru žádá účastník trhu s elektřinou provozovatele distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena.

(7) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo k obnovení dodávek elektřiny, nejpozději následující pracovní den po obnovení dodávek elektřiny.

(8) Obsahuje-li smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o distribuci elektřiny více odběrných nebo předávacích míst, lze provést přerušení dodávek elektřiny ke všem odběrným nebo předávacím místům bez ohledu na to, u kolika z nich dochází k neoprávněnému odběru nebo neoprávněné distribuci elektřiny.


Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 35

(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy provede ke dni 28. února 2006 mimořádný odečet spotřeby elektřiny ve všech odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C, jejichž zařízení je připojeno k jeho lokální distribuční soustavě, a zašle tyto údaje operátorovi trhu nejpozději do 5. března 2006 do 18.00 hodin.

(2) Obchody uskutečněné na základě smluv účastníků trhu s elektřinou uzavřených před 1. lednem 2002, kteří neuplatnili právo změnit dodavatele, se považují za obchody uskutečněné v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.


§ 36

Zrušují se:

1.
Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

2.
Vyhláška č. 12/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

3.
Vyhláška č. 459/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.

4.
Vyhláška č. 614/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

5.
Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.

6.
Vyhláška č. 431/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.


§ 37

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou § 18 odst. 8 písm. c) a § 20, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.____________________________________________________________
1)
Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 27 odst. 9 energetického zákona.
3)
Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
4)
§ 50 odst. 10 energetického zákona.
5)
§ 50 odst. 4 energetického zákona.
6)
§ 50 odst. 5 energetického zákona.
7)
§ 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona.
8)
§ 25 odst. 11 písm. g) energetického zákona.
9)
Nařízení Rady (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.
10)
§ 50 odst. 1 energetického zákona.
11)
§ 50 odst. 11 energetického zákona.
12)
§ 12a odst. 6 energetického zákona.
13)
§ 50 odst. 6 energetického zákona.
14)
§ 50 odst. 2 energetického zákona.
15)
§ 50 odst. 7 energetického zákona.
16)
§ 50 odst. 8 energetického zákona.
17)
§ 22 odst. 2 energetického zákona.
18)
§ 22 odst. 2 písm. b) energetického zákona.
19)
Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.
20)
Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.
22)
§ 27 odst. 4 písm. f) energetického zákona.
23)
§ 12a odst. 1 energetického zákona.
24)
§ 28 odst. 2 písm. i) energetického zákona.
25)
§ 5 odst. 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
26)
Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(text ve formátu PDF - včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2005 Poslední změna: 28. prosince 2005 Počet shlédnutí: 4996