LEGISLATIVA

119/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.

             119/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 2. března 2005, 
  kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách 
 provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
 zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí 
     (o provádění agroenvironmentálních opatření), 
       ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. 
 
   Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") 
k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění 
opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství 
spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenvironmentálních opatření), ve  znění nařízení vlády č. 
542/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní: 
 
               "§ 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné 
předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských 
společenství") opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí 
(dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování 
dotací2a) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje 
  provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis 
  Evropských společenství nařízením vlády. 
 2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 
  o podpoře pro  rozvoj venkova z  Evropského zemědělského 
  orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení 
  některých nařízení, v platném znění. 
  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k  podmíněnosti, odlišení 
  a integrovanému  administrativnímu  a  kontrolnímu systému 
  uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví 
  společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
  zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor 
  pro zemědělce. 
  Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým 
  se stanoví prováděcí pravidla  k nařízení Rady (ES) č. 
  1257/1999  o podpoře  pro rozvoj  venkova z  Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). 
2a) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
  a o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová 
  pravidla). 
  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
  62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., 
  zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 
  94/2005 Sb. 
  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
  fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním 
  zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 
  Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 
  237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.". 
 
   2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno e), které zní: 
"e) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy 
  vinné.". 
 
   3. V § 2 odst. 2 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až c)" 
vkládají slova "a e)". 
 
   4. V § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "bodů 2 až 5" 
nahrazují slovy "bodů 2 až 7". 
 
   5. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 6 a 7, 
které znějí: 
 
   "6. 1 ha ovocných sadů vedených v evidenci půdy,5) jde-li 
     o hospodaření v integrovaném systému pěstování ovoce, 
     nebo 
   7. 0,5  ha vinic  vedených v  evidenci půdy,5) jde-li 
     o hospodaření v integrovaném  systému pěstování révy 
     vinné,". 
 
   6. V § 3 odst. 3 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve 
lhůtě od 1. října". 
 
   7. V § 3 odst. 4 se číslo "14" nahrazuje číslem "14a". 
 
   8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 
   "(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne 
zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření 
podle odstavce 5 nelze 
a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, případně jeho 
  díl, 
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, případně jeho 
  dílu, 
c) změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se 
  k jednotlivých půdním blokům, případně jejich dílům v rámci 
  agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo 
  b).". 
 
   9. V § 4 odst. 1 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve 
lhůtě od 1. dubna". 
 
   10. Poznámky pod čarou č. 9 a 10 znějí: 
------------------------------------------------------------------ 
"9) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004. 
10) Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. 
  Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.". 
 
   11. V § 5 odst. 1 větě první se slova "§ 2 odst. 1 písm. a), 
b) nebo d)" nahrazují slovy "§ 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo 
e)". 
 
   12. V § 5 odst. 1 větě první se slova "v prvním kalendářním 
roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím 
podle § 3 odst. 5", ve větě druhé se slova "v prvním kalendářním 
roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím 
podle § 3 odst. 5" a na konci odstavce se doplňuje věta "Jestliže 
žadatel požádá o zvýšení výměry do 30. dubna prvního kalendářního 
roku příslušného pětiletého období, limit uvedený v tomto odstavci 
se na takové zvýšení nevztahuje a není tím dotčena možnost zvýšit 
výměru podle tohoto odstavce ve zbývající části příslušného 
pětiletého období.". 
 
   13. V § 5 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Jestliže 
žadatel podá žádost o zařazení podle tohoto odstavce do opatření 
podle § 2 odst. 1  písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých 
půdních bloků, případně jejich dílů závazek plnit podmínky, za 
kterých byl do tohoto opatření zařazen rozhodnutím podle § 3 odst. 
5.". 
 
   14. V § 5 odst. 5 se na konci písmene c) doplňuje slovo 
"nebo" a doplňují se písmena d), e) a f), která včetně poznámky 
pod čarou č. 12a znějí: 
"d) provedení změny v evidenci půdy5) podle § 3h zákona, jestliže 
  touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního 
  bloku, případně jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto 
  bloku, případně jeho dílu, nebo 
 e) zařazení půdního bloku, případně jeho dílu do programu na 
  podporu zalesňování zemědělské půdy12a) nejpozději do 9 měsíců 
  ode dne, kdy ke snížení výměry došlo, nebo 
 f) pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % 
  celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření 
  v rozhodnutí podle § 3 odst. 5; ke snížení výměry podle písmen 
  a) až e) se nepřihlíží, 
------------------------------------------------------------------ 
12a) § 3 až 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení 
   některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování 
   zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích 
   dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.". 
 
   15. V § 5 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Jestliže 
zemědělská půda nabytá podle odstavce 8 nebo 9 je zařazena do 
příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. 
a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6 
po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby 
nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto 
opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 
25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí 
zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto 
opatření, požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž 
bude uvedena souhrnná výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto 
opatření  a  datum  zahájení  pětiletého období odpovídající 
kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena 
původnímu žadateli do tohoto opatření; v ostatních případech 
požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude 
uvedena souhrnná výměra zemědělské  půdy zařazené do tohoto 
opatření  a  datum  zahájení  pětiletého období odpovídající 
kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.". 
 
   16. V § 5 odstavec 12 zní: 
 
   "(12) Žadatel oznámí Fondu snížení výměry zemědělské půdy 
zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku 
skutečností uvedených v odstavci 5, 7, 8 nebo 9 do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; jestliže ke snížení 
výměry zemědělské půdy došlo v období od 1. ledna do 30. dubna 
kalendářního roku, žadatel oznámí snížení výměry zemědělské půdy 
nejpozději současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný 
kalendářní rok.". 
 
   17. V § 5 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí: 
 
   "(13) Fond na základě doručené žádosti o zvýšení výměry 
zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního 
opatření podle odstavce 1 nebo na základě doručení oznámení 
o snížení  výměry  zemědělské  půdy  zařazené do příslušného 
agroenvironmentálního  opatření  podle  odstavce  12 rozhodne 
o zařazení do tohoto agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím 
ke změně výměry zemědělské půdy. 
 
   (14) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde 
u žadatele v evidenci půdy5) ke změně označení půdního bloku, 
případně   jeho   dílu,   zařazeného   do   příslušného 
agroenvironmentálního opatření, a tato změna nevedla ke snížení 
zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavců 6 až 9, ani žadatel 
v důsledku této změny nepožádal o zařazení dodatečné výměry 
zemědělské půdy podle odstavce 1, oznámí žadatel písemně takovou 
změnu Fondu. Na oznámení změny se vztahují lhůty podle odstavce 
12. Fond k takto  oznámené změně přihlédne při rozhodování 
o poskytnutí dotace podle § 4.". 
 
   18. V § 6 se v úvodní části ustanovení odstavce 2 za slovo 
"seznam" vkládají slova "a výměru". 
 
   19. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
 
   "(4) Zařadit do podopatření ekologické zemědělství lze půdní 
blok, případně jeho díl, na kterém není 
a) toto podopatření uplatňováno, 
b) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 
  písm. e), ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření 
  zařadit.". 
 
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 
 
   20. V § 6 odst. 7 se slova "podle odstavce 5" nahrazují slovy 
"podle odstavce 6". 
 
   21. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 
písm. d)" vkládají slova "nebo e)". 
 
   22. V § 7 odst. 6 písmeno d) zní: 
"d) provádí sekání porostů v souladu s bodem 2 zásad,". 
 
   23. V § 7 odst. 7 písm. a) se za slovo "průběhu" vkládá slovo 
"alespoň" a číslo "1,0" se nahrazuje číslem "1,25". 
 
   24. V § 7 odst. 7 písmeno c) zní: 
"c) provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu 
  pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po 
  skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy 
  1. příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, 
    případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 
    30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné 
    stanovisko tohoto orgánu, 
  2. pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, 
    jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,". 
 
   25. V § 7 odst. 7 písm. e) se za slova "pastevního období" 
vkládají slova "podle písmene  a)" a slovo "neprodleně" se 
nahrazuje slovy "do 20 kalendářních dnů". 
 
   26. V § 7 odst. 8 písm.  b) bodě 1 se za slova "po 15. 
červenci" vkládají slova " , nejpozději však do 31. srpna". 
 
   27. V § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se za slovo "průběhu" 
vkládá slovo "alespoň" a číslo "0,8" se nahrazuje číslem "1,05". 
 
   28. V § 8 odst. 3 písm. f) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. 
b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo 
e)". 
 
   29. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova "odpovídající 
požadavkům zvláštního právního předpisu24) (dále jen "úředně 
uznaná travní směs")" nahrazují slovy "přičemž výsev musí být 
proveden  nejdéle do  18 měsíců  ode dne  vydání osvědčení 
prokazujícího  kvalitu  osiva  podle  zvláštního  právního 
předpisu24)". 
 
Poznámka pod čarou č. 24 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"24) § 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
   a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
   o oběhu osiva a sadby).". 
 
   30. V § 9 odst. 3 písm. c) se za slova "podle § 2 odst. 1 
písm. b)" vkládají slova "nebo e),". 
 
   31. V § 9 odst. 5 písm. a) se slova "úředně uznané travní 
směsi" nahrazují slovy "travní směsi, přičemž výsev musí být 
proveden  nejdéle do  18 měsíců  ode dne  vydání osvědčení 
prokazujícího  kvalitu  osiva  podle  zvláštního  právního 
předpisu24)". 
 
   32. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní: 
"b) seznam půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou orná 
  půda vedenou v evidenci půdy5) a výměru plochy v rámci 
  jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž 
  předpokládá pěstování  meziplodin v rámci  tohoto titulu 
  v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období,". 
 
   33. V § 10 odst. 3 se za slova "alespoň 3 %" vkládají slova 
" ,nejvýše však 6 %". 
 
   34. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 
písm. b)" vkládají slova "nebo e)". 
 
   35. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "které odpovídá 
požadavkům zvláštního právního předpisu24) a" zrušují a na konci 
textu písmene a) se doplňují slova " , nejdéle do 18 měsíců ode 
dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního 
právního předpisu24)". 
 
   36. V § 10 odst. 5 písm. c) bod 1 zní: 
 
   "1. na Fondem  vydaném formuláři seznam  půdních bloků, 
     případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých 
     půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá 
     pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném 
     kalendářním roce pětiletého období,". 
 
   37. V § 10 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 3 čárka 
nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje. 
 
   38. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. 
b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo 
e)". 
 
   39. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. 
b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo 
e)". 
 
   40. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 
písm. b)" vkládají slova "nebo e),". 
 
   41. V § 13 odst. 5 písmeno a) zní: 
"a) oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné 
  biopásy podle odstavce 1 směsí osiva splňujícího podmínku 
  podle odstavce 6 v dávce 60 až 70 kg na ha, přičemž výsev 
  provede nejdéle do 18  měsíců ode dne vydání osvědčení 
  prokazujícího  kvalitu  osiva  podle  zvláštního právního 
  předpisu,24)". 
 
   42. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slovo "seznam" vkládají 
slova "a výměru". 
 
   43. V § 14 odst. 3 písm. c) se za slova "podle § 2 odst. 1 
písm. b)" vkládají slova "nebo e)". 
 
   44. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu 
a poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 24c zní: 
 
               "§ 14a 
 
     Podopatření integrované systémy pěstování ovoce 
             nebo révy vinné 
 
   (1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrované 
systémy pěstování ovoce nebo révy vinné uvede 
a) seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, případně 
  jejich dílů vedených v evidenci půdy5) s kulturou 
  1. vinice, 
  2. ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných 
   stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 
   k tomuto nařízení, 
b) výměru jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů podle 
  evidence půdy,5) 
c) druh ovocných stromů, případně ovocných keřů a výměru, na které 
  jsou pěstovány jednotlivé druhy v rámci půdních bloků, případně 
  jejich dílů podle písmene a). 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrované 
systémy pěstování ovoce nebo révy vinné je zákres příslušných 
půdních bloků, případně jejich dílů, které žadatel uvedl v této 
žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, případně jejich 
dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných 
stromů, případně ovocných keřů podle přílohy č. 7 k tomuto 
nařízení. 
 
   (3) Zařadit do podopatření integrované systémy pěstování 
ovoce nebo révy vinné lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém 
a) není toto podopatření uplatňováno, 
b) není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle 
  § 2 odst. 1 písm. a) až d), ani jej žadatel nepožaduje do 
  některého z těchto opatření zařadit, 
c) je pěstován některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných 
  keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení, jde-li o půdní 
  blok s kulturou ovocný sad. 
 
   (4) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy 
pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně 
jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného 
pětiletého období 
a) na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření 
  aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části 
  A přílohy č. 11 k tomuto nařízení, 
b) v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí 
  pravidelný řez k prosvětlení 
  1. korun ovocných stromů v období od 1. června do 30. června 
   kalendářního roku a v období od 15. července do 15. srpna 
   kalendářního roku, 
  2. ovocných keřů  v období od 1.  května do 30. června 
   kalendářního roku, 
c) vede každodenně v průběhu období  od 1. března do 30. září 
  kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu 
  v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení, 
  zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného 
  v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby 
  v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního 
  bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření bylo 
  umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického 
  zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, 
  případně jejich dílech a vyznačí v mapě půdních bloků podle 
  odstavce 2, 
d) používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů 
  v ovocném sadu nejméně jeden  prostředek uvedený v části 
  A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití vede 
  záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto 
  nařízení, 
e) zajistí nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého 
  období odběr vzorků půdy z půdních bloků, případně jejich dílů 
  zařazených do tohoto podopatření a následný rozbor těchto 
  vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci 
  podle zvláštního právního předpisu24b) za účelem stanovení 
  obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 
  k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně 
  jeden vzorek půdy o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých 
  20 ha ovocného sadu, 
f) zajistí každoročně odběr vzorků ovoce a rozbor těchto vzorků 
  osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle 
  zvláštního právního předpisu24c) za účelem stanovení obsahu 
  látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; 
  žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek ovoce 
  o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného 
  sadu, 
g) uchovává záznamy o výsledcích sledování, případně rozborů podle 
  písmen c)  až f) nejméně  po dobu 10  kalendářních let 
  následujících po roce, ve kterém bylo sledování, případně 
  rozbor proveden, 
h) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných 
  stromů, případně ovocných keřů (příloha č. 7 k tomuto nařízení) 
  na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do 
  tohoto podopatření neklesl u 
  1. jádrovin pod 600 kusů, 
  2. peckovin pod 300 kusů, 
  3. bobulovin pod 2000 kusů. 
 
   (5) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy 
pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně 
jejich díly  s kulturou vinice, po  celou dobu příslušného 
pětiletého období 
a) na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření aplikuje 
  přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části B přílohy č. 
  11 k tomuto nařízení, 
b) aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, 
  případně statková hnojiva,17) hnojiva18) a upravené kaly19) 
  obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující 
  v průměru nejvýše 2 kg mědi/ha vinic zařazených do tohoto 
  podopatření, 
c) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic 
  více než 50 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace 
  statkových hnojiv,17) hnojiv18) a upravených kalů19) podle 
  přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 
d) každoročně provádí řez k prosvětlení keřů pomocí odstraňování 
  zálistků v období od 1. června do 31. července kalendářního 
  roku, 
e) každoročně provádí nejvýše 
  1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin24a) proti plísni 
   révové uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení, 
  2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin24a) proti padlí 
   révovému uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto 
   nařízení, 
f) zajistí,  aby nejméně  každé druhé  meziřadí bylo trvale 
  zatravněno, 
g) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy 
  vinné na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu 
  zařazeného do tohoto podopatření neklesl pod 2000 kusů. 
 
   (6) Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého 
období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, 
žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne 
provedení  vyklučení ovocného  sadu nebo  vinice s uvedením 
kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného 
sadu nebo vinice, přičemž opětovná výsadba ovocného sadu nebo 
vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce 
příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, případně 
jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo 
vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku 
vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5; 
snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, 
§ 16, 18 a 20 se v takovém případě neuplatní. 
------------------------------------------------------------------ 
24a) § 2  odst.  2  písm.  g)  zákona  č.  326/2004  Sb., 
   o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
   zákonů. 
24b) Zákon č. 156/1998 Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních 
   látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
   a o  agrochemickém  zkoušení  zemědělských  půd  (zákon 
   o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 
   147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb. 
   Vyhláška  č.  275/1998  Sb.,  o  agrochemickém zkoušení 
   zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 
   pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 
   400/2004 Sb. 
24c) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
   a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 
   71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., 
   zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.". 
 
   45. V § 15 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který 
zní: 
 
   "(14) Sazba dotace v rámci podopatření integrované systémy 
pěstování ovoce nebo révy vinné činí, 
a) jde-li o ovoce, 3 940 Kč na 1 ha ovocného sadu zařazeného do 
  tohoto podopatření podle § 14a, 
b) jde-li o révu vinnou, 4 655 Kč na 1 ha vinice zařazené do 
  tohoto podopatření podle § 14a.". 
 
Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 15 až 17. 
 
   46. V § 15 odst. 17 písm. c) se za slova "§ 2 odst. 1 písm. 
a)" vkládají slova "nebo e)". 
 
   47. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo "c)," zrušuje. 
 
   48. V § 16 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují 
slova "nebo v § 7 odst. 7 písm. c)". 
 
   49. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno h), které zní: 
"h) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy 
  vinné 
  1. porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. 
    c) nebo h) anebo v § 14a odst. 5 písm. g), nebo 
  2. v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení 
    podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. b) anebo v § 14a 
    odst. 5 písm. d).". 
 
   50. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
   "(5) Doručí-li žadatel čestné prohlášení podle § 6 odst. 
7 a § 7 odst. 10 do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí 
lhůty tam uvedené, sníží Fond dotaci o 1 % za každý pracovní den, 
o který bylo čestné prohlášení doručeno Fondu po uplynutí této 
lhůty; snížení dotace se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že 
k pozdnímu doručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu 
vyšší moci.9)". 
 
   51. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní: 
"a) podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním 
  roce 
  1. porušení  některé  z  podmínek  uvedených  v  zákoně 
    o ekologickém zemědělství7) v § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 
    písm. a) nebo b), § 11 odst. 1 písm. c) nebo e), § 12 odst. 
    1 nebo 2, § 14 odst. 1 písm. b) nebo e), § 14 odst. 2 písm. 
    a), f), i), j), k) nebo l), § 21 odst. 1 nebo v § 21 odst. 
    2 písm. b), které mělo za následek pravomocné uložení 
    sankce, nebo 
  2. porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 6, nebo 
  3. žadatel nedoručí čestné prohlášení podle § 6 odst. 7 do 25 
    pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že 
    k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu 
    vyšší moci9),". 
 
   52. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní: 
"b) podopatření ošetřování travních porostů 
  1. porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. 
    b) nebo c), § 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 
    8 písm. a) nebo c), § 7 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo 
    v § 7 odst. 9, nebo 
  2. žadatel nedoručí čestné prohlášení podle § 7 odst. 10 do 
    25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že 
    k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu 
    vyšší moci,9)". 
 
   53. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno j), které zní: 
"j) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy 
  vinné porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 
  písm. a) nebo d) nebo v § 14a odst. 5 písm. a), b), c), e) 
  nebo f).". 
 
   54. V § 17 odst. 2 se slova "§ 16 odst. 1 písm. c), d), f) 
nebo g)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g) 
nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 1" a na konci textu odstavce 2 se 
doplňují slova "nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 2.". 
 
   55. V § 18 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují. 
 
   56. V § 19 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní: 
"f) podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné 
  1. porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. e) nebo f), 
  2. ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. e) překročení 
    mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených 
    v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 
    nebo 
  3. ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. f) překročení 
    mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených 
    v ovoci uvedené  v části B přílohy  č. 10 k tomuto 
    nařízení,". 
 
   57. V § 20 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují. 
 
   58. V § 22 odst. 2 se slova "§ 6 odst. 5 a 6" nahrazují slovy 
"§ 6 odst. 6 a 7" a slova "§ 6 odst. 6" se nahrazují slovy "§ 6 
odst. 7". 
 
   59. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
   "(5) Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního 
zřetele splnit příslušnou podmínku agroenvironmentálního opatření, 
oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději 
v poslední den lhůty, v níž měl příslušnou podmínku splnit [§ 7 
odst. 8 písm. b), § 8 odst. 5 písm. a), § 9 odst. 6 písm. a), bod 
2 zásad].". 
 
   60. V příloze č. 1 se na konci bodu 2 doplňuje věta "Druhá 
seč bude provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku 
(v  odůvodnitelných případech  později), pokud  podmínky pro 
uplatňování  agroenvironmentálních  opatření  stanovené  tímto 
nařízením nestanoví jinak.". 
 
   61. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní: 
 
          "Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   62. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní: 
 
          "Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   63. Doplňují se přílohy č. 7 až 11, které včetně nadpisů 
znějí: 
 
          "Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
          "Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
          "Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
          "Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
          "Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
                Čl.II 
 
   (1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle 
§ 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro období 2005 
až 2009 a žádost o poskytnutí dotace na toto opatření na 
kalendářní rok 2005 se podávají nejpozději do 31. května 2005. 
 
   (2) Podmínky k provedení podopatření ošetřování travních 
porostů, uvedené v § 7 odst. 7 písm. a) a v § 7 odst. 8 písm. c) 
bodě 1, se do 31. prosince 2005 posuzují podle dosavadní přílohy 
č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. 
 
               Čl.III 
 
   Toto  nařízení  nabývá  účinnosti  dnem jeho vyhlášení, 
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 
38, 39, 40, 43 až 46, 49, 53, 54, 56 a 63, která nabývají 
účinnosti dnem 1. dubna 2005, a čl. I bodu 61, které nabývá 
účinnosti dnem 1. října 2005. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. dubna 2005 Poslední změna: 3. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3611