LEGISLATIVA

431/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

             431/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 28. června 2004, 
  kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví 
    způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou 
 
   Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále 
jen "zákon") k provedení § 27 odst. 7 zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace 
krátkodobého trhu s elektřinou, se mění takto: 
 
   1. V § 2 písm. h) se slova "zúčtovací ceny platné" nahrazují 
slovy "zúčtovacích cen platných". 
 
   2. V § 2 písmeno m) zní: 
"m) platbou za sjednaný odběr na krátkodobém trhu v dané obchodní 
  hodině - součet plateb účastníka krátkodobého trhu stanovených 
  jako součin zúčtovací ceny každého odběru v Kč/MWh, platné pro 
  danou obchodní hodinu, a velikosti tohoto odběru v MWh,". 
 
   3. V § 2 písmeno n) zní: 
"n) úhradou za sjednanou dodávku na krátkodobém trhu v dané 
  obchodní hodině - součet úhrad účastníku krátkodobého trhu 
  stanovených  jako  součin  zúčtovací  ceny každé dodávky 
  v Kč/MWh, platné pro danou obchodní hodinu, a velikosti této 
  dodávky v MWh,". 
 
   4. V § 3 odst. 4 se za slova "sjednaných odběrů" vkládají 
slova "a zúčtovacích cen" a slova "a zúčtovací ceny pro každou 
obchodní hodinu" se zrušují. 
 
   5. V § 3 odst. 6 se slova "bude zúčtovací cena elektřiny 
v danou obchodní hodinu na tomto trhu nižší nebo rovna ceně, 
kterou uvedl v předkládané poptávce." nahrazují slovy "dojde 
k uspokojení této předkládané poptávky.". 
 
   6. V § 3 odst. 7 se slova "bude zúčtovací cena v danou 
obchodní hodinu na tomto trhu vyšší nebo rovna ceně, kterou uvedl 
v předkládané nabídce." nahrazují slovy "dojde k uspokojení této 
předkládané nabídky.". 
 
   7. V § 4 odst. 1 větě první se slova "od 8.00 hodin do 12.00 
hodin" nahrazují slovy "od 7.00 hodin do 11.30 hodin" a ve větě 
druhé se slova "12.00 hodin" nahrazují slovy "11.30 hodin". 
 
   8. V § 4 odst. 2 se slova "Do 12.30 hodin" nahrazují slovy 
"Do 11.45 hodin". 
 
   9. V § 4 odst. 3 se slova "do 12.45 hodin" nahrazují slovy 
"do 11.45 hodin". 
 
   10. § 5 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 5 
 
             Vnitrodenní trh 
 
   (1) Vnitrodenní  trh je organizován  pro hodiny uvnitř 
obchodního dne.  Pro daný obchodní  den je v  16.00 hodin 
předcházejícího obchodního dne otevřen pro všechny hodiny daného 
obchodního dne vnitrodenní trh a lze na něm zadávat a akceptovat 
nabídky na dodávku nebo odběr elektřiny. 
 
   (2) Vnitrodenní trh je uzavírán postupně po jednotlivých 
hodinách, doba uzavírky nabídek na dodávku nebo odběr elektřiny 
pro jednotlivé obchodní hodiny je 3 hodiny před danou obchodní 
hodinou.". 
 
   11. V § 6 odst. 1 se slova "zúčtovací ceny, která je cenou 
platnou" nahrazují slovy "zúčtovacích cen, které jsou cenami 
platnými". 
 
   12. V § 6 odst. 2 se slova "zúčtovací ceny" nahrazují slovy 
"zúčtovacích cen". 
 
   13. V § 7 odst. 1 se slova "do 10.00 hodin" nahrazují slovy 
"do 14.00 hodin". 
 
   14. V § 7 odst. 3 se slova "do 12.00 hodin zajištěno" 
nahrazují slovy "do 14.00 hodin oznámeno". 
 
                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
              Ministr: 
            Ing. Urban v. r. 


 

Datum uveřejnění: 28. června 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3574