LEGISLATIVA

195/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

             195/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 8. dubna 2004, 
   kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti 
  zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu 
     rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
    a proti jejich rozšiřování na území České republiky 
      a o soustavné rostlinolékařské kontrole, 
         ve znění pozdějších předpisů 
 
   Ministerstvo  zemědělství po  projednání s Ministerstvem 
dopravy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu 
stanoví  podle  §  45  odst.  1  zákona  č. 147/1996 Sb., 
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 409/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., (dále 
jen " zákon"): 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých 
organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území 
České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění 
vyhlášky č. 355/2003 Sb., se mění takto: 
 
   1. Úvodní věta včetně poznámky  pod čarou č. 1) zní: 
"Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy, 
Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví 
podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči 
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
409/2000 Sb.,  zákona č. 314/2001 Sb.,  (dále jen "zákon") 
a v souladu s právem Evropských společenství1) 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem 
  uznávání chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se 
  stanoví povinnosti,  jimž podléhají producenti  a dovozci 
  rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a kterou se 
  stanoví podrobnosti pro jejich registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se 
  stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro 
  přemísťování některých rostlin,  rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro 
  vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné 
  postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice 
  Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční 
  střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být 
  zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných 
  produktů a  jiných předmětů přes  chráněnou zónu a  pro 
  přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných 
  předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí 
  postup  pro oznamování  zadržení zásilky  nebo škodlivého 
  organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících 
  bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo 
  vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé 
  škodlivé organismy,  rostliny, rostlinné produkty  a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do 
  Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je 
  na těchto územích přemísťovat. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se 
  mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě 
  kterých lze pro pokusné nebo  vědecké účely a pro práci ve 
  šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až 
  V směrnice Rady 77/93/EHS  do Společenství nebo některých 
  chráněných  zón Společenství  nebo je  na těchto územích 
  přemísťovat. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998, kterou se 
  stanoví ve Společenství  minimální podmínky pro provádění 
  rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných 
  inspekčních místech, než jsou místa určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na 
  území Společenství. 
  Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se 
  mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování 
  na území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění  směrnice 2000/29/ES  o ochranných  opatřeních proti 
  zavlékání  organismů škodlivým  rostlinám nebo  rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich šíření na území 
  Společenství. 
  Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se 
  mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování 
  na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 6. června, kterou se mění 
  přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/EC o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování 
  na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se 
  mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud 
  jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
  al". 
 
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 6) se označují jako poznámky 
pod čarou č. 2) až 7). 
 
   2. Příloha č. 3 zní: 
 
              "Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   3. Příloha č. 6 zní: 
 
              "Příloha č. 6 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   4. Příloha č. 7 zní: 
 
              "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   5. Příloha č. 8 zní: 
 
              "Příloha č. 8 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   6. Příloha č. 9 zní: 
 
              "Příloha č. 9 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   7. Příloha č. 10 zní: 
 
             "Příloha č. 10 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   8. Příloha č. 11 zní: 
 
             "Příloha č. 11 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Příloha bude do ASPI zařazena dodatečně. 
 
   9. Příloha č. 12 zní: 
 
             "Příloha č. 12 k vyhlášce č. 89/2002 Sb. 
 
----------------------------------------------------------------- 
Poř. Vstupní místo Druh dopravy Místo provádění  Provozní 
číslo               rostlinolékařské režim 
                 kontroly 
----------------------------------------------------------------- 
1.  Praha     letecká   veřejné      pravidelně 
                 mezinárodní    přetržitý a 
                 letiště Praha -  na vyzvání 
                 Ruzyně 
----------------------------------------------------------------- 
2.  Praha     poštovní   vyclívací pošta  na vyzvání" 
                 Praha 120 
----------------------------------------------------------------- 
 
                Čl.II 
 
   Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  vstupu smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r.  

Datum uveřejnění: 8. dubna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3802