LEGISLATIVA

257/2014 Sb.

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

257/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. října 2014,

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů

Čl. I

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, se mění takto:

1. V § 7 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem
státního rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je účelově vázán na
dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí
skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž
cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce
soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti
budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na
podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na
podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na
plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v
oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou
Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu
výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-
technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z
dopravy, zejména z civilního letectví.

(6) Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 12
miliard Kč ročně nebo do částky vyšší, která se rovná 100%z výnosu z
dražeb povolenek pro provozovatele letadel a množství podle čl. 10
odst. 3 směrnice 2003/87/ES z výnosu z dražeb povolenek pro
provozovatele zařízení.

(7) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou
z 50 % realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a
obchodu a z 50 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.“.

2. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „Za rok 2013
je provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím roce
provozovatelem letadla, povinen vyřadit povolenky do 30. dubna 2015.“.

3. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „Bezplatné
povolenky na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 se nepřidělí
provozovateli letadla na lety na letiště nebo z letišť v zemích mimo
Evropský hospodářský prostor a na lety mezi letištěm, které se nachází
v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fungování
Evropské unie, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu Evropského
hospodářského prostoru.“.

4. V § 11 odst. 4 se slova „rozhodnutí o autorizaci podle zákona o
ochraně ovzduší^15) (dále jen „autorizovaná osoba“)“ nahrazují slovy
„osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů
vydaného vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zvláštního
právního předpisu^15) nebo akreditačním orgánem jiného členského státu
Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^17) (dále
jen „akreditovaná osoba“)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

„15) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 11 odst. 5 se za slovo „rozhodne“ vkládají slova „z moci
úřední“.

6. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud ministerstvo zjistí, že provozovatel zařízení, u kterého
došlo k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení
provozu zařízení, nepředal ověřené údaje o zařízení stanovené v příloze
č. 2 k tomuto zákonu, a bylo mu proto vydáno větší množství bezplatných
povolenek, než na kolik měl nárok, vyzve provozovatele zařízení, aby ve
lhůtě 15 dnů předal ověřené údaje o zařízení. Ministerstvo na základě
ověřených údajů o zařízení a po schválení Komisí rozhodne z moci úřední
o snížení množství bezplatných povolenek pro přidělení od roku
následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo
k částečnému ukončení provozu zařízení, a o množství neoprávněně
vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit
na účet Evropské unie. Pokud provozovatel zařízení nepředá ověřené
údaje o zařízení ve lhůtě 15 dnů, má se za to, že provoz zařízení byl v
předešlém roce ukončen, a ministerstvo rozhodne o množství neoprávněně
vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit
na účet Evropské unie. Provozovatel zařízení vrátí neoprávněně vydané
bezplatné povolenky na účet Evropské unie nejpozději do 30 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.“.

7. V § 15 odst. 4 se slovo „autorizovanou“ nahrazuje slovem
„akreditovanou“ a slovo „autorizovaná“ se nahrazuje slovem
„akreditovaná“.

8. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky
pod čarou č. 26 zní: „Emise provozovatele letadla v celkovém ročním
objemu nižším než 25 000 tun CO2 se považují za ověřené, pokud jsou
stanoveny pomocí nástroje pro malé producenty emisí podle nařízení
Komise (EU) č. 606/2010^26), do kterého organizace Eurocontrol doplnila
údaje ze svého nástroje pro podporu systému obchodování s povolenkami.

26) Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 ze dne 9. července 2010 o
schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného Evropskou organizací pro
bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva
některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi.“.

9. V § 15 odst. 5 se za první větu vkládá věta, která zní: „Výkaz o
množství emisí z letadla za rok 2013 a doklady o jeho ověření předloží
provozovatel letadla ministerstvu do 31. března 2015.“.

10. V § 15 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 1 písm. b) se
slova „autorizovanou“ nahrazují slovy „akreditovanou“.

11. V § 16 odstavec 6 zní:

„(6) Provádění projektových činností povoluje ministerstvo.
Ministerstvo povolí pouze provádění projektových činností, které jsou v
souladu s rozhodnutími přijatými na základě Úmluvy nebo Kjótského
protokolu a jejichž účastníci mají sídlo v zemi, která uzavřela
mezinárodní dohodu týkající se těchto projektů nebo dohodu o propojení
se systémem obchodování.“.

12. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo nepovolí provádění projektových činností na území
České republiky, které snižují nebo omezují emise z činností uvedených
v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Ministerstvo povolí provádění
projektových činností spočívajících ve výrobě hydroelektrické energie s
výrobní kapacitou vyšší než 20 MW, pokud jsou v souladu s požadavky
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.“.

13. V § 18 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) v rozporu s § 11 odst. 7 nevrátí bezplatné povolenky na účet
Evropské unie,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

14. V § 18 odst. 2 písm. b) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.

15. V § 18 odst. 2 písm. e) se slova „d), e) nebo f).“ nahrazují slovy
„e), f) nebo g),“.

16. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:

„f) v částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného
indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index
změny cen za každou povolenku, kterou provozovatel nevrátil v rozporu s
§ 11 odst. 7, jde-li o správní delikt podle písmene d); odpovídající
výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu
české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou^21) pro den 30.
dubna běžného roku.“.

17. V § 20 odst. 2 se slova „k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna
běžného roku Českou národní bankou^21)“ nahrazují slovy „české koruny k
euru vyhlášenému Českou národní bankou^21) pro den 30. dubna běžného
roku“.

18. V příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ se na konci písmene j) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena k) až m), která znějí:

„k) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety na letiště nebo z letišť
v zemích mimo Evropský hospodářský prostor,

l) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety mezi letištěm, které se
nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o
fungování EU, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu Evropského
hospodářského prostoru,

m) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 lety, jež by jinak spadaly pod
tuto činnost, vykonávané provozovatelem neobchodní letecké dopravy,
který uskuteční lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 1 000
tun za rok.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. II

V položce 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

Čl. III

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k
zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se
poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy
se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu

Čl. IV

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č.
303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

„l) národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů^27)
(dále jen „národní správce“).

27) § 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů.“.

2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

㤠29a

Zvláštní ustanovení o národním správci

(1) Národní správce uchovává informace o osobách s účtem v Rejstříku
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, včetně smlouvy a
dokladů předložených k otevření účtu a informací spojených s kontrolou
klienta po dobu 10 let od ukončení příslušného obchodního vztahu.

(2) Národní správce dále

a) provádí kontrolu klienta podle § 9 v rozsahu odpovídajícím činnostem
při zakládání účtu,

b) podává oznámení podezřelého obchodu podle § 18,

c) zavede a uplatňuje systém vnitřní kontroly a komunikace podle § 21
odst. 1,

d) určí kontaktní osobu podle § 22,

e) provádí školení zaměstnanců podle § 23,

f) plní informační povinnost podle § 24,

g) dodržuje povinnost mlčenlivosti podle § 38.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Příloha: zákon

 

Datum uveřejnění: 3. ledna 2015 Poslední změna: 3. ledna 2015 Počet shlédnutí: 13690