Projekty

Seznam vybraných projektů, které řeší CZ Biom nebo jež souvisí s aktivitami kolem webu Biom.cz.

greenGain

Vznik projektu: 1.1.2015 ukončení projektu: 31.12.2017
Souhrn: greenGain je tříletý evropský projekt spuštěný v roce 2015, který hledá cesty jak zvýšit energetické využití biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně.

ReStEP-Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Vznik projektu: 1.11.2011 ukončení projektu: 31.10.2014
Souhrn: Projekt ReStEP - Regional Sustainable Energy Policy - je financován Evropskou komisí v rámci programu LIFE+ a finančně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Geronimo II Biogas

Vznik projektu: 1.5.2011 ukončení projektu: 31.10.2013
Souhrn: GERONIMO II-BIOGAS je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu “Intelligent Energy Europe Programme”. 13 organizací z 11 evropských zemí úzce spolupracuje s chovateli dojného skotu a prasat s cílem určení potenciálu produkce bioplynu coby vhodné investice pro jejich hospodářství podporou vytvoření slibných obchodních plánů

CERREC - Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks

Vznik projektu: 1.4.2011 ukončení projektu: 1.12.2014
Souhrn: CERREC - Centra a sítě pro opravy a opětovné využití – je projekt financovaný Evropskou unií, který je realizován prostřednictví programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

SolidStandards – Zlepšování zavádění standardů kvality a udržitelnosti u pevných biopaliv

Vznik projektu: 1.4.2011 ukončení projektu: 31.3.2014
Souhrn: Projekt SolidStandards řeší nové i stávající otázky vývoje souvisejícího s kvalitou a udržitelností pevných biopaliv, zejména s vývojem souvisejících standardů a certifikačních systémů.

Bio-Heat - Promotion of Short Rotation Coppice for district heating Systems in Eastern Europe

Vznik projektu: 1.9.2010 ukončení projektu: 31.8.2012
Souhrn: Podpora rychle rostoucích dřevin pro dálkové vytápění ve východní Evropě

Compo-Ball – systém online monitorování kompostování

Vznik projektu: 1.2.2010 ukončení projektu: 31.1.2013
Souhrn: COMPO-BALL je tříletý výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí, jehož náplní je vývoj nového systému pro monitorování teploty a vlhkosti během kompostovacího procesu. Do projektu se zapojí 16 partnerů z 9 evropských zemí. Projekt má za cíl nabídnout evropskému kompostovacímu průmyslu cenově dostupné bezdrátové monitorovací senzory pod názvem „SensoBall“.

Poradenství k programu Zelená úsporám

Vznik projektu: 4.1.2010 ukončení projektu: 1.8.2011
Souhrn: CZ Biom se od ledna 2010 zapojil do poradenství k programu Zelená úsporám. Poradenství je vykonáváno distančně elektronickou poštou i formou osobních návštěv. Do poradenství je zapojeno několik poraden a středisek spadajících pod CZ Biom.

Seminář Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2009

Vznik projektu: 1.10.2009 ukončení projektu: 10.12.2009
Souhrn: Příspěvky z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství na ČZU v Praze 10.12.2009.

Konference Racionální použití hnojiv 2009

Vznik projektu: 1.10.2009 ukončení projektu: 26.11.2009
Souhrn: Příspěvky z konference Racionální použití hnojiv na ČZU v Praze 26.11.2009.

Listy cukrovarnické a řepařské

Vznik projektu: 26.5.2009 ukončení projektu: 26.5.2009
Souhrn: Spolupráce redakce CZ Biom a měsíčníku "Listy cukrovarnické a řepařské".

4Biomass – Podpora udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie ve Střední Evropě – Biomasa v akci!

Vznik projektu: 1.12.2008 ukončení projektu: 1.12.2012
Souhrn: Projekt 4Biomass propaguje využívání energie získané z obnovitelných zdrojů v regionu Střední Evropy tím, že mění know-how na show-how.

Komunální technika

Vznik projektu: 21.11.2008 ukončení projektu: 7.1.2019
Souhrn: Provizorní oficiální stránka časopisu s exkluzívní spoluprací redakce Komunální techniky a CZ Biomu.

PRO-ENERGY magazín

Vznik projektu: 8.11.2008 ukončení projektu: 7.1.2019
Souhrn: Spolupráce časopisu PRO-ENERGY a redakce CZ Biom.

Agritech Science

Vznik projektu: 8.11.2008 ukončení projektu: 7.1.2019
Souhrn: Spolupráce časopisu Agritech Science a redakce CZ Biom.

Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd

Vznik projektu: 1.2.2008 ukončení projektu: 31.12.2011
Souhrn: Cílem projektu je shrnutí poznatků z oblastí pěstování a využívání biomasy a odpadů na znehodnocených půdách do snadno přístupné a použitelné formy (expertního systému) a ověření algoritmů a modelů v parcelových pokusech a provozních podmínkách.

Produkce biologicky rozložitelných odpadů z biomasy na území hl. m. Prahy

Vznik projektu: 1.11.2007 ukončení projektu: 30.4.2008
Souhrn: Studii zpracovává Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. oddělení Ekotoxikologie v Chomutově pro Magistrát hlavního města Prahy.

Expertní systém pro bioplyn

Vznik projektu: 1.11.2007 ukončení projektu: 10.12.2009
Souhrn: Expertní systém pro bioplyn

GE Money Bank - Financování výstavby bioplynových stanic a zpracování biomasy

Vznik projektu: 18.10.2007 ukončení projektu: 18.10.2007
Souhrn: GE Money Bank připravila řešení financování výstavby bioplynových stanic a projektů pro zpracování biomasy. Úvěrové financování pro tento typ projektu je možné až do výše 100% pořizovacích nákladů, se splatností do 12 let a odkladem splátek na dobu výstavby a spuštění stanice do provozu, tedy až do 2 let.
Pro žadatele o dotace ze Strukturálních fondů banka navíc nabízí službu EU Servis – vyřízení žádosti o dotaci a dotační management.

Zápach

Vznik projektu: 8.10.2007 ukončení projektu: 8.10.2007
Souhrn: V rámci tohoto projektu jsou shromažďovány informace o problémech se zápachem na kompostárnách a bioplynových stanicích a možnostech řešení těchto problémů.

Technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu

Vznik projektu: 1.9.2007 ukončení projektu: 10.12.2009
Souhrn: Cílem projektu je vývoj technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu a vývoj expertního systému na přípravu, kontrolu provozu a ověřování efektivnosti bioplynových stanic se zaměřením na výrobu bioplynu z trávy a z trvalých travních ploch a kalů ČOV. Expertní systém na bioplyn umožní rozšíření velikého množství informací o bioplynu a zvýší se tak povědomí o této problematice v České republice. Uživateli výsledků řešení projektu bude především odborná veřejnost a instituce veřejné správy nebo samosprávy.

Akční plán pro biomasu pro Českou republiku

Vznik projektu: 1.2.2007 ukončení projektu: 31.12.2007
Souhrn: Zpracování Akčního plánu pro biomasu (APpB) vychází z doporučení Akčního plánu pro biomasu EU COM(2005)628. CZ Biom byl pověřen zpracováním APpB Ministerstvem zemědělství ČR.

Reklama na Biom.cz

Vznik projektu: 1.1.2007 ukončení projektu: 31.12.2017
Souhrn: Popis možností inzerce na Biom.cz.

Odpady

Vznik projektu: 1.1.2007 ukončení projektu: 31.12.2017
Souhrn: Spolupráca medzi Biom.cz a časopisom Odpady. V rámci tejto spolupráce Odpady uverejňujú články z Biom.cz a Biom.cz uverejňuje články z časopisu Odpady a anotácie nových čísel.

Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji

Vznik projektu: 2.9.2006 ukončení projektu: 2.9.2006
Souhrn: Hlavním mottem projektu je vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství. Projekt je výjimečný tím, že propojuje odborníky z nevládní ekologické a podnikatelské sféry s místními obcemi a svazky obcí. Díky vzájemné spolupráci by mělo dojít ke zlepšení informačních služeb pro veřejnost a k aktivnímu zapojení veřejnosti do zkvalitnění místního systému nakládání s odpady. Zároveň projekt poskytuje zapojeným obcím jedinečnou příležitost ke kvalitnímu a bezplatnému proškolení jejího zástupce a k realizaci praktického pilotního projektu ve vybrané části obce.

DPH pro biomasu

Vznik projektu: 4.5.2006 ukončení projektu: 31.12.2010
Souhrn: CZ Biom dlouhodobě usiluje o nízké zdanění biomasy prostřednictvím daně z přidané hodnoty.

Den bioodpadu v Luhačovicích

Vznik projektu: 20.4.2006 ukončení projektu: 20.4.2006
Souhrn: Na XIV. ročníku kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE bude první den věnován bioodpadům. Kongres bude doprovázen výstavou, která bude zahrnovat rovněž významnou bioodpadovou expozici.

Spolupráce s Českým centrem pro inovace

Vznik projektu: 1.1.2006 ukončení projektu: 31.12.2016
Souhrn: CZ Biom spolupracuje s Českým centrem pro inovace v oblasti vývoje a vyhledávání inovativních technologií pro fytoenergetiku a kompostárenství.

Expozice CZ Biomu na veletrhu TECHAGRO 2006

Vznik projektu: 1.1.2006 ukončení projektu: 31.12.2006
Souhrn: Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2006 bude vystavovat i CZ Biom v rámci expozice zaměřené na biomasu.

Spolupráce s RETScreen International

Vznik projektu: 1.1.2006 ukončení projektu: 31.12.2016
Souhrn: RETScreen International je centrum pro podporu rozhodování v čistých energiích. CZ Biom propaguje v České republice poradenské a výukové produkty od RETScreen International.

BIOM - odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu

Vznik projektu: 1.1.2006 ukončení projektu: 31.12.2016
Souhrn: BIOM je odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom a je určen všem členům tohoto sdružení. V roce 2006 bude vycházet pravidelně v březnu, červnu, září a prosinci, vždy 15. den v měsíci. Jeho úkolem je informovat zejména členy sdružení, stejně jako ostatní zájemce, o činnosti CZ Biom a o novinkách v oboru.

Biom.cz - nové funkce, správa a vývoj

Vznik projektu: 1.1.2006 ukončení projektu: 31.12.2016
Souhrn: Účelem tohoto projektu je informovat o vývoji webu Biom.cz.

Komerční financování pro projekty zaměřené na efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje

Vznik projektu: 1.1.2006 ukončení projektu: 1.7.2007
Souhrn: Projekt si klade za cíl zvýšit úspěšnost získávání komerčního financování pro projekty založené úsporách energie a obnovitelných zdrojů.

Odpadové fórum

Vznik projektu: 1.9.2005 ukončení projektu: 31.12.2010
Souhrn: Spolupráce mezi Biom.cz a časopisem Odpadové fórum. V rámci této spolupráce Odpadové fórum uveřejňuje články z Biom.cz a Biom.cz uveřejňuje články z časopisu Odpadové fórum a anotace nových čísel.

BIOPROS - Projekt na podporu rychle rostoucích dřevin

Vznik projektu: 1.9.2005 ukončení projektu: 31.8.2008
Souhrn: Tříletý evropský projekt BIOPROS, který má pomoci rozvoji pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) za využití odpadní vody. Cílem projektu je prokázat, že využití odpadní vody k účelu zavodnění RRD je ekonomicky, ekologicky a technicky proveditelné. Projekt má najít technické řešení pro bezpečnou a účinnou aplikaci odpadní vody a optimalizovat podmínky pro výnosné pěstování RRD.

Domovní a komunitní kompostování v Mikroregionu Kosířsko

Vznik projektu: 20.8.2005 ukončení projektu: 15.12.2005
Souhrn: Cílem projektu je zvýšit využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů v Mikroregionu Kosířsko. Obsahem projektu jsou besedy, brožurka, výukové programy pro základní školy, demonstrační kompostoviště u základní školy, dotazníková akce, analýzy komunálního odpadu, vypracování strategie.

Alternativní energie

Vznik projektu: 19.2.2005 ukončení projektu: 19.2.2015
Souhrn: Publikování článků z časopisu Alternativní energie.

Biologicky rozložitelné odpady

Vznik projektu: 1.1.2005 ukončení projektu: 31.12.2017
Souhrn: Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady.

Výstava ECO CITY

Vznik projektu: 1.1.2005 ukončení projektu: 31.12.2017
Souhrn: CZ Biom spolupracuje na přípravě výstavy a zejména doprovodného programu s firmou ABF, a.s. od roku 2005.

Vyhláška upravující podmínky podpory výroby elektřiny z biomasy

Vznik projektu: 1.1.2005 ukončení projektu: 31.12.2005
Souhrn: Připomínkování "vyhlášky, kterou se stanoví druhy a způsoby využití biomasy při výrobě elektřiny z biomasy na něž se vztahuje podpora dle zákona č. 180/2005 Sb. a kterou se dále stanoví parametry biomasy, podle nichž je tato podpora diferencována" bylo ukončeno. Jakmile bude k dispozici finální text vyhlášky, budeme jej na Biom.cz publikovat.

Vytvoření virtuální univerzity pro bioenergii

Vznik projektu: 1.10.2004 ukončení projektu: 1.10.2006
Souhrn: Hlavními cíly projektu jsou: a) vytvořit řešení pro nedostatek odborných informací v oblasti bioenegie a b) vytvořit pevná spojení mezi univerzitami a trhem skrze inovativní elektronický výukový systém v oblasti bioenergií.

Encyklopedie fytoenergetiky

Vznik projektu: 1.8.2004 ukončení projektu: 31.12.2004
Souhrn: V rámci projektu je vytvářena Encyklopedie fytoenergetiky.

Vyhláška o biologických postupech zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Vznik projektu: 1.6.2004 ukončení projektu: 31.12.2005
Souhrn: Na této stránce jsou umisťovány informace související s připravovanou vyhláškou o biologických postupech zpracování biologicky rozložitelných odpadů a kontakty na odborníky, kteří se věnují přípravě podkladů pro vyhlášku.

European Composting Network

Vznik projektu: 1.1.2004 ukončení projektu: 31.12.2014
Souhrn: European Composting Network (ECN) vytváří zázemí pro spolupráci při prosazování udržitelných postupů v kompostování, anaerobní digesci a dalších metod využívání organických zbytků napříč Evropou.

Odborné články z oblasti fytoenergetiky

Vznik projektu: 1.7.2003 ukončení projektu: 31.12.2003
Souhrn: Cílem projektu je zintenzívnit výměnu informací mezi lidmi, kteří se zabývají energetickým využíváním biomasy. V rámci projektu jsou publikovány odborné články na webu Biom.cz a následně i na dalších webech a v odborných periodicích. Články obsahují zejména zkušenosti pěstitelů energetických plodin, provozovatelů bioplynových stanic, kotelen, kotlů, kotlíků a kamen na biomasu a dalších „fytoenergetických“ technologií.

Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady

Vznik projektu: 1.4.2003 ukončení projektu: 31.12.2003
Souhrn: CZ Biom byl vybrán Ministerstvem životního prosředí coby zpracovatel Realizačního programu České republiky pro biologicky rozložitelné odpady.

Databáze fytoenergetiky

Vznik projektu: 1.3.2003 ukončení projektu: 31.12.2003
Souhrn: Databáze fytoenergetiky umožňuje organizacím a jednotlivcům vstup do publikačního systému, prostřednictvím něhož mohou publikovat na Biom.cz informace o své organizaci, nabídky a poptávky zboží, služeb a práce, novinky, upozornění na připravované akce, a další typy informací. Registrace i publikování je bezplatné.

Přeměna zbytkové biomasy z rezortu zemědělství na produkty nezatěžující životní prostředí v souladu s harmonizací legislativy ČR a EU

Vznik projektu: 1.1.2003 ukončení projektu: 31.12.2007
Souhrn: Účelem projektu je zajistit řešení potřeb zemědělské i komunální praxe, které vyplývají z důvodu přebírání norem a postupů z EU, prováděním praktické harmonizace odpadové legislativy s EU a přizpůsobováním stávajících technologií pro zpracování zbytkové biomasy tak, aby byly zcela šetrné k životnímu prostředí a respektovaly ekonomické možnosti uživatelů v našich podmínkách.

Oddělený sběr bioodpadu v Bílině

Vznik projektu: 1.1.2003 ukončení projektu: 31.12.2006
Souhrn: Na stránce projektu jsou zveřejněny realizované studie, fotodokumentace a další výstupy z projektu

Valné hromady CZ Biomu

Vznik projektu: 1.1.2000 ukončení projektu: 31.12.2010
Souhrn: Valné hromady jsou nejdůležitějším setkáním členů a příznivců CZ Biomu.

Energetické a průmyslové rostliny

Vznik projektu: 1.1.1997 ukončení projektu: 31.12.2017
Souhrn: Pořádání tradičních konferencí o fytomase, biopalivech, energetice a souvisejících tématech.