Projekty

Expertní systém pro bioplyn

Expertní systém pro bioplyn

 
 

V rámci projektu byly vypracovány dva expertní systémy. První, laický modul expertního systému, poskytuje základní informace o procesu biozplynování na základě možných simulací. Tyto jsou dále prohloubeny v pokročilém modulu expertního systému, kde jsou dány parametry dalších provozních ukazatelů. Pokročilí expertní systém je tak zaměřen přímo na praktické využití například při plánování provozu bioplynových stanic.


Laický modul expertního systému


Pokročilý modul expertního systému


Nápověda

Jádrem systému je neustále se rozšiřující databáze vstupních surovin. Každá surovina je nositelem báze údajů (složení, legislativní omezení, vnitropodnikové cena, technologické limity…) se kterými do systému vstupuje a následně ho modifikuje ve všech jeho aspektech.

Protože se v kontinuálních technologiích anaerobní fermentace mokrou cestou za standardních podmínek zvyšuje v praxi zastoupení zemědělských surovin, je v ES možnost zadávat dílčí suroviny dle výměry plodiny v hektarech (dále jen ha), či zadáním průměrného ročního počtu kusů chovaných zvířat. Ostatní vstupy (aktuálně na výběr z 63 druhů surovin), se zadávají v tunách za rok. Je možno zadat vstup, který v databázi není, ale pro udržení vypovídací hodnoty ES je třeba vyplnit veškeré požadované údaje, což může činit některým laickým uživatelům obtíže.

Vzhledem k tomu, že proces biozplynování je velice komplexním procesem, který závisí na nespočtu faktorů, není možné přesně zaručit, že hodnoty vypočtené pomocí LMES a PMES budou přesně odpovídat praxi. Z tohoto důvodu se autoři expertních systémů zříkají jakékoli odpovědnosti za případnou škodu přímo i nepřímo plynoucí z užití systému i jakékoli jeho součásti. Před vlastní realizací obdobného projektu doporučujeme vycházet z konkrétní projektové dokumentace, marketingové studie, poloprovozního testování surovin, vlastní ekonomické rozvahy a právní analýzy souvisejících zákonů v platném znění s důrazem na 146/2007, 615/2006, 509/2005, 362/2006, 363/2006, 86/2002, 185/2001, 1774/2002, 156/1998, 474/2000, 103/2003, 474/2002 sbírky zákonů České republiky (dále jen Sb.) včetně prováděcích vyhlášek v platném znění.

 


Datum uveřejnění: 3.12.09
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 2917