Projekty

SolidStandards – Zlepšování zavádění standardů kvality a udržitelnosti u pevných biopaliv

Projekt SolidStandards řeší nové i stávající otázky vývoje souvisejícího s kvalitou a udržitelností pevných biopaliv, zejména s vývojem souvisejících standardů a certifikačních systémů.

 
 

Evropský výbor pro standardizaci (CEN) a Evropská komise jsou orgány zodpovědné za standardizaci pevných biopaliv, respektive za politická rozhodnutí týkající se kvality pevných biopaliv a kritérií jejich udržitelnosti.

Tyto iniciativy se týkají celého výrobního a zpracovatelského odvětví biomasy, nicméně základní postupy procesy a jejich výsledky jsou často komplikované a někdy ne příliš transparentní. Také existuje riziko toho, že subjekty zabývající se pevnými biopalivy nejsou dostatečně zapojeny do standardizace nebo do legislativních postupů.

Cílem projektu SolidStandards bude informování a vyškolení celého odvětví pevných biopaliv v oblasti standardů a certifikace a jejich připomínky budou poskytnuty standardizační komisi a politickým činitelům.
Hlavní náplní tohoto projektu je organizace 35 setkání, na kterých budou výrobci, obchodníci a koncoví spotřebitelé pevných biopaliv s aktéry zapojenými do tvorby standardů a certifikací.
Řešitelský tým bude spolupracovat se 7 vybranými firmami ze sektoru pevných biopaliv a bude je podporovat při zavádění evropských standardů kvality do praxe. Průběh této spolupráce bude dokumentován a bude použit jako návod pro bezproblémové zavádění.

Za účelem přispění k diskuzi ohledně kritéria udržitelnosti pevných biopaliv, počítá projekt SolidStandards s uspořádáním semináře, kde se klíčové zájmové skupiny budou moci k tématu vyjádřit. Výsledek těchto debat bude poté předán Evropské komisi, která na jeho základě vytvoří nová závazná pravidla týkající se udržitelnosti pevných biopaliv. Stávající pravidla týkající se této oblasti budou analyzována, hodnocena a přepracována tak, aby odpovídala pravidlům novým, a následně bude jejich účinnost v praxi prozkoumána prostřednictvím případových studií.
Na závěr projektu bude opět vyžádána zpětná vazba od tohoto průmyslového odvětví. Ta bude následně analyzována a předána jak Evropské standardizační autoritě, tak i národním standardizačním autoritám v jednotlivých evropských zemích.

Projekt SolidStandards (EIE/10/218) je podporován Evropskou komisí v rámci programu Intelligent Energy Europe.

Odpovědnost za obsah této webové stránky nese její autor. Obsah této stránky nemusí být nutně shodný s názorem Evropské Unie. Ani EACI ani Evropská komise nejsou odpovědny za jakákoli rozhodnutí, která jsou čtenářem obsahu učiněna na základě informací uvedených na těchto stránkách.

 


Datum uveřejnění: 24.9.12
Poslední změna: 16.9.2014
Počet shlédnutí: 1084