Odborné články

Větší projekty budou o novou podporu soutěžit v aukcích

Jednou z novinek podpory obnovitelných zdrojů v Česku budou i takzvaná soutěžní nabídková řízení, někdy pro zkrácení označovaná jako aukce nebo tendry. Jde o součást celoevropského trendu nahrazovat podporu, spočívající v administrativně stanovených výkupních cenách systémy, ve kterých se o výši podpory soutěží formou nabídkových řízení.

Výhodou těchto nástrojů je možnost stanovit horní hranici soutěžené kapacity a cenu podpory. Státy si od toho mimo jiné slibují snížení celkových vynaložených veřejných prostředků a větší pružnost celého systému. S podporou ve formě aukcí má zkušenost již řada členských států Evropské unie. Po roce 2020 by mělo jít o jeden z pilířů podpory obnovitelných zdrojů i v Česku.

V novele zákona o podporovaných zdrojích budou ukotveny podmínky poskytování podpory prostřednictvím aukcí. Soutěžit o podporu budou moci jak nové tak modernizované zdroje. První aukce můžeme pravděpodobně očekávat v roce 2021. Aukce budou určeny především větším zdrojům nad 1 MW výroby elektřiny. Menší zdroje by měly nadále podpory formou hodinových zelených bonusů.

Důvody pro aukce

Požadavek na podporu formou aukcí se objevuje ve Sdělení Evropské komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020, které je účinné od začátku roku 2017. Cílem pokynů bylo podpořit země EU při dosahování jejich cílů v oblasti klimatu do roku 2020 a současně předcházet narušení trhu, k němuž může dojít v důsledku dotací udělovaných obnovitelným zdrojům energie. Pokyny usilují o omezení státní podpory jen na nezbytnou míru, což má zajistit právě také přechod z garantovaných výkupních cen nebo bonusů na aukce.

Podpory ve formě aukcí se dotýká také revidovaná směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, jejíž přípravu letos Evropská unie finišuje, a jež by měla vykolíkovat prostor pro transformaci evropské energetiky směrem k čistým zdrojům od roku 2021 do roku 2030. Členské státy musí dle směrnice zajistit, aby podpora výroby elektřiny z OZE byla poskytována “otevřeně, transparentně, konkurenčně, nediskriminačně a nákladově efektivně”.

Soutěžní nabídková řízení si své místo v politikách zaměřených na zvýšení podílu OZE nachází díky příslibu, že veřejná podpora tak bude nákladově efektivnější a bude moci lépe reagovat na vývoj technologií a snižování cen. Soutěže většinou snižují vynaložené prostředky na podporu ve srovnání s administrativně stanovenou výší. Nemusí to však být pravidlem. Například v sousedním Německu tlaku na snižování ceny někdy nepřeje nedostatek zájemců, což se projevilo v aukcích nejen na výrobu elektřiny z biomasy, ale i z větru a slunce.

Přestože se očekává, že v následujících letech bude nově vyhlašovaná podpora většinou poskytována v režimu soutěží, tradičnější formy podpory zcela nevymizí, zejména pokud jde o instalace o menších výkonech. O výkonové hranici mezi podporou ve formě hodinových zelených bonusů a nebo aukcí, bude rozhodovat každý rok vláda. Ta se však bude muset držet maximálního výkonu pro podporu zelenými bonusy, a to je 1 MWel. Nad tento výkon budou aukce zcela jistě povinné.

Zkušenosti z Evropy a typy aukcí

Většina členských států již s aukcemi zkušenost má nebo o zavedení podobného nástroje uvažuje v blízké budoucnosti. Nedávná zpráva Rady evropských energetických regulátorů (Council of European Energy Regulators, CEER) z června 2018 shrnuje, že ke konci roku 2017 šlo o 18 z 29 zemí. Dnes již 13 zemí tendry využívá a 8 zemí je bude brzy realizovat. V Portugalsku mají zkušenosti již od roku 2010, ve Francii od roku 2011. Soutěží se například i v Německu nebo Itálii. Letos se přidává Chorvatsko, a to hned s podporou energie z větru, fotovoltaiky i biomasy. Zkušenosti se soutěžními nabídkovými řízeními jsou rozmanité. Je to dáno snahou jednotlivých zemí otestovat různé varianty, ověřit si jak fungují v praxi a zda skutečně nabízí efektivnější formu podpory budování nových kapacit obnovitelných zdrojů.

Aukce jsou nástrojem pro stanovení výše finančních prostředků veřejné podpory OZE, přičemž stát dává pro stanovení výše podpory více prostoru trhu. Na výběr je z několika typů (ve zjednodušené podobě shrnuté v rámečku Možné druhy aukcí a jejich parametry). Pro jejich úspěch je však klíčové jasné nastavení parametrů celého procesu a dostatečný počet subjektů, které o podporu soutěží. Soutěže mohou být založeny pouze na ceně, popřípadě brát v úvahu i jiná kritéria. Vypsané mohou být pro jeden druh technologie nebo otevřené všem zdrojům.

Výsledkem tendru je výše podpory pro provozovatele (za kWh) ať již ve formě výkupní ceny (feed-in tariff) nebo zeleného bonusu (premium tariff). Může také jít o stanovení kapacitní platby (na jednotku instalovaného výkonu) placenou jednorázově nebo v pravidelných intervalech.

Jednotlivá schémata se od sebe často liší, což souvisí s politikou konkrétního státu a vytyčenými prioritami, mírou konkurence v oblasti jednotlivých technologií a související legislativou.

Většina států vyhlašuje technologicky specifické aukce, nejčastěji jde o podporu větrných elektráren na pobřeží či na pevnině, solární elektrárny a zdroje na biomasu. Jen pár zemí vyhlásilo aukce na přeshraniční projekty (Dánsko s Německem). Většina zemí volí jako způsob výplaty podpory platbu ve výši nabídnuté ceny (pay-as-bid) v kWh. Častěji jsou v těchto aukcích využívány zelené bonusy, zatímco podpora ve formě výkupních cen se používá méně. 

Analýza CEER vyhodnotila, že na základě dostupných informací, lze obecně aukce hodnotit jako úspěšné v tom smyslu, že lákají dostatek soutěžících subjektů. Cena podpory se postupně snižuje (lze to však přičíst i dalším faktorům jako jsou snižující se kapitálové náklady, strategické chování apod.). Vysoký podíl realizovaných projektů vykazují tendry na fotovoltaické elektrárny (o ostatních technologiích je méně dostupných údajů). Studie členským státům doporučuje přípravu aukcí pečlivě konzultovat se všemi zúčastněnými aktéry (případnými investory, státními orgány a operátorem trhu).

Možné druhy aukcí a jejich parametry

  • Druh obnovitelného zdroje/technologie: specifické pro jeden druh nebo technologicky neutrální
  • Způsob stanovení ceny: pay-as-bid (cena podpory odpovídá jednotlivým úspěšným nabídkám), uniform price (jednotná cena pro všechny úspěšné předkladatele, zpravidla na úrovni nejvyšší úspěšné nabídky), contract for difference (podpora se odvíjí od tržní ceny elektřiny, kdy provozovatel inkasuje nebo naopak doplácí do systému rozdíl mezi tržní a vysoutěženou cenou)
  • Vymezení výše nabídky: minimální a maximální hranice
  • Kritéria pro účastníky: velikost či typ zájemce, pouze národní či regionální nebo přeshraniční
  • Kvalifikační předpoklady: finanční záruky, kauce, technické náležitosti typu stavebního povolení, územní rozhodnutí apod.
  • Kritéria pro výběr úspěšného kandidáta: cena za výkon (kW) nebo výrobu (kWh), objem, environmentální dopady
  • Soutěžený objem
  • Četnost tendrů
  • Pokuty (např. při nedokončení projektu či odstoupení od projektu propadá kauce státu).
  • Možnost převedení resp. přeprodeje práva na podporu

Podoba aukcí v Česku

Soutěžní nabídková řízení jsou tématem aktuálně připravované novely zákona o podporovaných zdrojích. Domácí investoři se aukcí dočkají nejspíše v roce 2021.

Připravovaná legislativa v Česku počítá s technologicky specifickými aukcemi. Po vyhlášení aukce budou mít zájemci možnost do dvou měsíců zaslat své nabídky. Vyhlášení bude vždy obsahovat druh podporovaného zdroje, celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben, lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu (nebo provedení modernizace stávající výrobny) a výši finanční jistoty (kauce).

Ministerstvo průmyslu (MPO) nabídky, které splnily podmínky, vyhodnotí a vzestupně seřadí podle nabízené referenční ceny (v případě OZE) nebo výše aukčního bonusu (KVET a druhotné zdroje) a určí, které uspěly. Tedy nabídky, které splnily podmínky a vešly se do soutěženého výkonu. S úspěšným předkladatelem nabídky, který prokáže potřebnou finanční jistotu, MPO uzavře smlouvu o zajištění podpory z aukce. V té budou shrnuty základní parametry podpory: doba podpory, referenční cena resp. výše aukčního bonusu, lhůta pro uvedení zdroje do provozu nebo jeho modernizace, výše finanční jistoty atd.

MPO bude po uzavření všech smluv o zajištění podpory z aukce zveřejňovat zprávu o jejím průběhu, ve které budou shrnuty všechny důležité informace o průběhu aukce a podpoře (kromě jiného nabízený a vysoutěžený výkon, průměrná hodnota vysoutěžené podpory v Kč/MWh, minimální a maximální nabídky).

Co je referenční cena?

Investoři budou v českých aukcích předkládat referenční cenu. Ta bude v případě úspěšné soutěže sloužit ke stanovení hodinového zeleného bonusu. Zjednodušeně řečeno se od referenční ceny bude pro každou hodinu zvlášť počítat výše zeleného bonusu jako rozdíl referenční ceny a ceny silové elektřiny na burze.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora na udržení zdroje v provozu
Podpora pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů
Přiměřenost podpory a tzv. překompenzace
Modernizace a opravy stávajících zdrojů
Bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?
Realizace cílů nové směrnice u nás
Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 23.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1538

Citace tohoto článku:
DOLEŽAL, : Větší projekty budou o novou podporu soutěžit v aukcích. Biom.cz [online]. 2018-11-23 [cit. 2024-04-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vetsi-projekty-budou-o-novou-podporu-soutezit-v-aukcich>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto