Odborné články

Podpora pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů

Návrh zákona bude upravovat také podporu pro nové zdroje. V minulých letech bylo zvykem, že se s každou novelou podmínky pro podporu OZE zhoršovaly: přibývaly omezující podmínky, nebo se podpora rušila zcela. Představovaná novela zákona by měla zavést či obnovit podporu tří energetických komodit: elektřiny, tepla a biometanu.

Podpora elektřiny z OZE

První z komodit je elektřina z OZE pro nově stavěné zdroje. Předpokládá se, že bude zavedena pouze na energii z větru, vody (do 10 MW) a skládkového nebo kalového plynu. Ostatní zdroje mají podle návrhu zákona využívat jiné typy podpory pravděpodobně proto, že podpora přes jiné typy médií lépe motivuje k energetické efektivitě.  

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude probíhat pomocí hodinového zeleného bonusu. Pro zdroje s výkonem do určité výkonové hranice, zhruba 1 MW, bude zelený bonus kalkulován pomocí referenční výkupní ceny, kterou stanoví ERÚ. Zelený bonus bude orientačně stanoven rozdílem této referenční výkupní ceny a ceny silové elektřiny na denním trhu.

Pro zdroje nad výše zmíněnou výkonovou hranicí nebude stanovovat referenční cenu ERÚ, ale bude předmětem aukce (viz článek – Větší projekty budou o novou podporu soutěžit v aukcích).

V rámci projednávání zákona bude probíhat diskuze, zda podporu výroby elektřiny z OZE použít také jako nástroj pro další zdroje, neboť se v minulosti potvrdilo, že je to podpora dobře řiditelná a pro investory velmi atraktivní.

Provozní podpora tepla pro nové zdroje

V aktuální právní úpravě je zavedena provozní podpora tepla na výstavbu nových bioplynových stanic. Zákon k této podpoře doplňuje ještě provozní podporu pro výrobu tepla z pevné biomasy a geotermální energie. Ta by měla být stanovena na dobu 20 let a vyplácena formou ročního zeleného bonusu jako doplatek k tržní ceně tepla.

Podpora bude poskytována pro zdroje s výkonem nad 200 kW. U biomasy budou prováděcím právním předpisem definovány podporované druhy biomasy splňující minimální účinnost užití energie. 

Odhadovaná výše zeleného bonusu pro teplo vyráběné z dřevní štěpky je zhruba 180 Kč/GJ. Její výši bude podle investičních a provozních nákladů stanovovat Energetický regulační úřad, zvlášť pro jednotlivé zdroje tepla.

Příklady podpory z jiných států naleznete v časopise BIOM 2/2017.

Biometan

Nově je v návrhu zákona o podporovaných zdrojích obsažena také podpora biometanu. Podpora je určena jak pro nové biometanizační stanice stavěné na zelené louce, tak pro stávající bioplynové stanice, které by snížily nebo zcela ukončily výrobu elektrické energie a produkovaný bioplyn čistily na kvalitu zemního plynu.

Podpora bude realizována pomocí ročních zelených bonusů. Výrobna biometanu musí být připojena k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím těžebního plynovodu jiné výrobny plynu připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky.

Biometan musí dále splňovat kritéria udržitelnosti. Tato kritéria jsou dnes požadována po výrobcích kapalných biopaliv používaných v dopravě. Pomocí auditu hodnotí, zda suroviny a výroba biometanu dostatečně přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními palivy a dále, zda jsou suroviny získávány udržitelným způsobem.

Odhadovaná výše podpory pro nové výrobny biometanu je 1,7 Kč/MWh spalného tepla a stanovena na 20 let. Pro bioplynové stanice, které by částečně nebo zcela přešly k výrobě biometanu bude podpora nižší. Na metodice stanovení této podpory se pracuje. 

Velkou otázkou zatím zůstává, kdy stávající BPS budou přecházet z podpory elektřiny na podporu biometanu. Z pohledu efektivity by měla být snaha, aby to bylo co nejdříve, a to hlavně pro bioplyn, který při využití v kogenerační jednotce nebude mít využití tepla. Bioplyn se postupem času stane „drahým“ palivem, ale s velkým významem, a to hlavně v moderní bioenergetice díky možnosti široké regulace.  

Více o technologii biometanu v časopise BIOM 4/2017.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Přiměřenost podpory a tzv. překompenzace
Modernizace a opravy stávajících zdrojů
Bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?
Realizace cílů nové směrnice u nás
Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 21.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 2034

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Podpora pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů. Biom.cz [online]. 2018-11-21 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/podpora-pro-rozvoj-novych-obnovitelnych-zdroju>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto