Odborné články

Podpora na udržení zdroje v provozu

Výrobny tepla

V zákoně je dosud stanovena provozní podpora na udržení zdroje tepla v provozu pro výtopny a teplárny spalující biomasu. Tato podpora má kompenzovat rozdílnou výši palivových nákladů OZE a fosilních paliv. Její výše je stanovena přímo v zákoně. Takovýto způsob podpory je z legislativně technického hlediska poměrně neobvyklý. Proto je v novele navržena úprava, která nestanoví přímo výši podpory, ale metodiku jak podporu stanovit. Výši podpory tak vypočte ERÚ a zveřejní ji v cenovém rozhodnutí. Podporu bude jako doposud vyplácet OTE.

Nově by se podpora měla týkat také spoluspalování biomasy s uhlím. Česká republika tento způsob výroby OZE již téměř opustila. Cíleným zavedením omezujících legislativních podmínek je spoluspalování umožněno pouze několika málo provozům. Jeho opětovné rozšiřování hodnotíme jako krok zpět.  

Konkrétně se udržovací podpora tepla bude vztahovat na výtopny a teplárny spalující biomasu a využívající geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, které nepobírají žádnou jinou podporu. Zdroje na biomasu budou muset dále splňovat minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

Udržovací podpora tepla se stanoví podle rozdílu mezi cenou podporované biomasy a cenou tuhých fosilních paliv u výrobny tepla spalující biomasu, nebo výrobny tepla společně spalující obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj způsobem podle prováděcího právního předpisu. V případě geotermálního zdroje se zohlední rozdílné provozní náklady.

Udržovací podpora pro výrobny elektřiny

Podpora elektřiny z OZE je zpravidla poskytována na období 20 let. Po této době bude stávající podpora ukončena. Může se však stát, že ceny elektřiny budou i po skončení této podpory nižší než ceny energií na trhu, především z důvodu vyšších nákladů na palivo (biomasu). Návrh zákona proto obsahuje podporu pro zdroje na biomasu a bioplyn, která by tyto výrobny udržela v provozu. Podpora by měla být relativně nízká, neboť jsou již veškeré investice uhrazeny.  

  1. Pro biomasu bude podpora primárně stanovena z rozdílu cen biomasy a cen tuhých fosilních paliv.
  2. Pro bioplynové stanice by měla být podpora stanovena na základě rozdílných provozních nákladů výroby elektřiny a tržní cenou elektřiny a tepla.

V případě, že podpora podle písmena a) nebude dostačující k zachování výrobny elektřiny v provozu, bude i pro biomasu použita metodika stanovení podpory podle písmena b).

Udržovací podporu elektřiny bude možné kombinovat pouze s podporou biometanu a to tak, že na bioplynové stanici bude moci být provozována kogenerační jednotka vyrábějící elektřinu a paralelně z bioplynu vyrábějící biometan. Jinou provozní podporu poskytovanou podle tohoto zákona nebude možné s podporou na udržení zdroje v provozu kombinovat.  

Velkým motorem pro zavedení pokračovacích podpor je efektivita zdroje. Lokální výroba a současná spotřeba je z pohledu energetiky to nejefektivnější, a proto taková zařízení mají mít všeobecnou podporu. Je možné, že zdroje s nízkým využitím tepla nebudou mít na tuto podporu nárok.

 Udržovací podpora elektřiny se bude vztahovat na elektřinu vyrobenou:

  • ve výrobně elektřiny, která splňuje minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem s výjimkou výrobny elektřiny využívající geotermální energii,
  • z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
  • z bioplynu pouze pokud bioplyn vzniká alespoň z 30 % z jiné biomasy, než je travní porost, nebo cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě, a je zajištěno využití alespoň 50 % vzniklého tepla; vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom nezapočítává; způsob vykazování množství travního porostu a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů
Přiměřenost podpory a tzv. překompenzace
Modernizace a opravy stávajících zdrojů
Bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?
Realizace cílů nové směrnice u nás
Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 22.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 2242

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Podpora na udržení zdroje v provozu. Biom.cz [online]. 2018-11-22 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/podpora-na-udrzeni-zdroje-v-provozu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto