Odborné články

Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí

Přebytek zemědělské půdy, která nemá uplatnění pro potravinářské využití z důvodu utlumení produkce potravin, by mohl být využit k pěstování průmyslových a energetických plodin. Jednou z těchto energetických plodin je i konopí seté Cannabis sativa L., které je zároveň ideální ekologickou plodinou, vhodnou jak pro průmysl a zemědělství, tak i pro alternativní výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

Pěstování konopí setého má u nás dlouholetou tradici, v nedávné mi- nulosti se pěstovalo až na 10 000 ha. Co o něm vlastně víme dnes? Naprostá většina veřejnosti si pod pojmem „konopí“ automaticky představí drogu. V první řadě je tedy potřeba vysvětlit a rozlišovat, o jaký rod konopí se jedná.

Rozlišujeme základní tři rody konopí:

  • Konopí rumištní (Cannabis ruderalis Janisch.), jednoletý plevel, rostoucí volně na rumištích a skládkách. Je to plevelný druh bez významnějších omamných účinků.
  • Konopí indické (Cannabis indica Lam.), které je zakázané pěstovat pro jeho vysoký obsah psychoaktivních látek zvaných tetrahydrocannabinoly (THC). Druh má vysoké omamné účinky, neboť obsah THC je v suché hmotě vyšší než 0,3 %.
  • Konopí seté (Cannabis sativa L.), které nás nejvíc zajímá, je teplomilná plodina náročná na vodu, půdu, živiny i agrotechniku. Patří do čeledi konopovitých (Cannabaceae), kam vedle konopí setého patří ještě chmel (Humulus). Je to dvoudomá, nebo i jednodomá prastará přadná a kulturní plodina, dorůstající výšky 2 – 6 metrů. Potlačuje růst plevele, má rekultivační a protierozní schopnosti, odčerpává z půdy nečistoty, jedovaté látky a těžké kovy. Při jeho pěstování nejsou třeba ani pesticidy, ani herbicidy, které zatěžují životní prostředí. Samčí rostliny jsou vyšší a štíhlejší, mají šedozelený vrchol a dozrávají o 4 – 6 týdnů dříve než samičí rostliny. Obsahuje cca 23 % vlákna a cca 75 % dřevité hmoty – tzv. pazdeří. Vegetační období trvá 100 – 120 dní, na 1 ha pěstební plochy během této doby naroste minimálně dvaapůlkrát více dřevité hmoty, než na 1 ha lesa, který roste několik desítek let. Současná celosvětová plocha konopí pro hospodářské a průmyslové účely je odhadována na 70 000 – 80 000 ha.

V České republice se začalo konopí pěstovat od počátku 17. století. Vlákno se využívalo hlavně na výrobu plachet a lanoví pro lodě a potřeby armád. Od počátku 20. století docházelo k poklesu pěstebních ploch z důvodu dovozu levnějšího bavlněného vlákna. K oživení pěstování došlo v meziválečném období, kdy se v Evropě pěstovalo konopí na 50 000 ha opět hlavně pro potřeby armád. Po druhé světové válce nastal úpadek pěstování konopí v důsledku převahy bavlny a umělých vláken. Svou roli sehrála i protidrogová kampaň. S pěstováním se v bývalém Československu skončilo v roce 1956, v dalších letech se pěstovalo pouze v jižních částech Slovenska a k úplnému konci pěstování došlo v roce 1988. Hlavním důvodem byla vysoká náročnost na ruční práci při sklizni, posklizňové úpravy stonku a nedostatečné strojové vybavení. Opětovně se konopí seté pokusně začalo pěstovat v letech 1996 – 1999. V roce 2007 bylo touto plodinou oseto celkem 1 600 ha a v provozu byly i čtyři zpracovatelská centra na zpracování konopného stonku.

Ohlašovací povinnost pro pěstitele konopí setého

Do roku 1996 se mohlo konopí seté bez rozporu s naší legislativou normálně pěstovat. Situace se zkomplikovala přijetím zákona č. 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, který s účinností od 30. 8. 2003 nahradil zákon č. 219/2003 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení nově přijatého zákona upravují podmínky pro registraci odrůd a pro obchodování s rozmnožovacím materiálem tak, aby vyhovovaly požadavkům výše zmíněných směrnic i po vstupu České republiky do EU a který do jisté míry omezuje pěstování konopí tím, že stanoví požadavky na rozmnožovací materiál uváděný do oběhu. V současné době existuje od 1. 1. 1999 nový zákon č. 167/98 zákon „O návykových látkách“, který upravuje pěstování máku a konopí. § 24a zákona zakazuje pěstovat druhy a odrůdy konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny THC (tetrahydrokanabinolů). § 29 nařizuje ohlašovací povinnost osob pěstujících mák nebo konopí na ploše větší 100 m2. Pěstitel je povinen dle tohoto zákona ohlásit pěstování konopí setého na příslušném celním úřadě dle místa pěstování.

Dotační politika

Pěstování a zpracování konopí setého je u nás podporováno z prostředků EU v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy, tzv. SAPS (Nařízení vlády č. 144/2005 Sb.), dále je podporováno pěstování konopí setého pro vlákno z národních zdrojů v rámci doplňkových plateb, tzv. TOP – UP na ornou půdu (Nařízení vlády č.145/2005 Sb.). Od roku 2007 je možné čerpat novou podporu na pěstování energetických plodin včetně konopí setého i z tvz. uhlíkového kreditu ve výši až 45 eur na ha. Dotaci plně hradí EU. Rovněž z národních zdrojů bylo podporováno i pěstování bylin (konopí setého) pro energetické využití z dotačního programu 1. U – Podpora pěstování bylin pro energetické využití (v roce 2007 to bylo 3000 Kč/ha, v současné době je tento dotační titul pro nesoulad s právními předpisy EU zrušen). Další podpory na zpracování lnu a konopí na krátké vlákno jsou vypláceny pro schválené první zpracovatele. Administraci podpory pěstování i zpracování konopí provádí Státní zemědělský intervenční fond, viz www.szif.cz. Podrobné pokyny a podmínky, které žadatel musí splnit v roce 2008, budou publikovány v příručce SZIF v nejbližších dnech.

Nároky na stanoviště

Konopí vyžaduje teplejší oblasti, vyžaduje úrodnější půdy, na horších půdách v chladnějších oblastech se snižují dosahované výnosy. Je možno je pěstovat ve všech úrodnějších oblastech našeho státu. Jižní formy pěstované na semeno však potřebují sumu teplot 2 200 – 2 800 °C. Na mráz je konopí citlivější než len, mladé rostliny však snášejí slabší mrazíky, doporučuje se vysévat v době po „ledových mužích“. V první době růstu vyžaduje konopí dosti vody, později je schopné odolávat přechodnému suchu. Na půdu má značné nároky. Nejvhodnější jsou úrodné, hluboké a zpracovatelné půdy hlinité a písčitohlinité s nízkou spodní vodou, dobře vyhnojené a bohatě zásobené humusem. Nesnáší kyselé půdy a nejlépe se mu daří na půdách neutrálních až slabě zásaditých. Na vytvoření 1 kg sušiny potřebuje za dobu růstu 1,5 2 krát více vody, než obiloviny, to je až 700 l vody na 1 kg sušiny.

Povolené odrůdy

Pěstování konopí setého upravuje Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin EU, který je vydáván v souladu s ustanoveními článku 17 směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002.

V tomto katalogu jsou uvedeny vyšlechtěné odrůdy konopí setého, které obsahují 0,3 % THC, nebo žádné % THC. V příloze jsou určeny odrůdy konopí pěstované na vlákno a konopí pěstované na vlákno schválené v hospodářském roce 2007/08.

Využití produktu

Konopí seté, tzv. technické konopí, je všestranně využitelná ekologická plodina. Kromě jeho nejznámějšího využití v textilním průmyslu a ve stavebnictví se říká, že dokáže nahradit ropu.

Obr. 2: Sklizeň konopí kombajnem Deutz Fahr

Z konopí se dá vyrobit až 25 tisíc stoprocentně recyklovatelných výrobků. Základní využitelnou surovinou je biomasa (vlákno, pazdeří) a semeno. Stonek obsahuje rostlinnou buničinu – dřevitou část – vhodnou pro výrobu biopaliv – peletek, briket, benzínu, dřevěného uhlí, metanolu i elektřiny. Celulózu i hemicelulózu ve dřeni lze přeměnit na alkoholová paliva – dále pak na metanol, etanol a plynný metan. Ve světě se konopné suroviny využívají v oblasti potravinářství, v chemickém a textilním průmyslu, v lékařství, kosmetice atd. V ČR se konopí seté pěstuje hlavně pro produkci krátkého vlákna k technickému využití, pro netkaný textil, papírenský a automobilový průmysl a pro stavební účely. Velmi důležité je i využití dřevité hmoty – pazdeří – jak pro stavebnictví, tak hlavně pro energetické využití ve formě biopeletek a biobriket, jejichž výhřevnost je při vlhkosti 9 % cca 16,5 – 18 MJ/kg. Jsou vhodné zejména do zplyňovacích kotlů na dřevo, krbových kamen a krbů. Tyto brikety jsou lisovány bez jakéhokoliv pojiva či jiných škodlivých látek, pod vysokým tlakem do tvaru válce o průměru 6,5 cm. Jsou dobře využitelné i do ostatních druhů kamen a kotlů na tuhá paliva. Teplotou vzniklou při lisování dochází k zatavení povrchu brikety, která se stává odolnější proti vzdušné vlhkosti. Obsahují minimální množství popela – 2,5 %, které je zároveň ekologickým hnojivem. Pro srovnání, výhřevnost slámy se pohybuje od 12 do 15 MJ/kg při obsahu sušiny 80 – 85 % hmotnosti. Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis Anderss) má výhřevnost 15 MJ/kg při vlhkosti 8 %. Výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje od 13,40 MJ/kg do 18,0 MJ/kg, podle druhu.

Cena za 1 kg briket lisovaných z konopného pazdeří je 5,30 Kč včetně DPH. Cena uhlí šla od počátku roku díky ekologické dani cca o 20 Kč nahoru, takže cena hnědého uhlí se nyní pohybuje mezi 320 – 330 Kč/q. U uhlí vznikají při spalování škodliviny, které někdo musí zaplatit, u spalování briket z konopného pazdeří nevznikají.

Další produkt, konopná semena, obsahují 30 – 35 % vysychavého oleje s vysokým zastoupením mastných kyselin (palmitová, stearová, olejová, linolová, linolenová), vitamín E, bílkoviny – 15 – 22 %, 15 – 21 % bezdusíkatých látek, 13 % vlákniny a 4 % popelovin. Konopný olej, získaný liso- váním z konopných semen, lze využít též jako motorové palivo, na výrobu barev a laků, nebo ho lze využít v oblasti potravinářství a konzervárenství. Konopné semeno nachází uplatnění v potravinářství, u rybářů a chovatelů ptactva. Pokrutiny, které zůstanou po lisování semene, se využívají jako dietetické krmivo pro hospodářská zvířata, nebo jako palivo.

Ekonomické zhodnocení

Pro ekonomické zhodnocení pěstování konopí setého je potřeba vycházet z komplexního využití celé rostliny a mít na zřeteli i pozitivní vliv na životní prostředí a postupný vzestupný ekonomický profit podle toho, jak rychle se budou rozšiřovat pěstební plochy a jak budou konopné suroviny a produkty dále zpracovávány a využity. Pěstování konopí vyžaduje pro- myšlenou kooperaci pěstitelů, prvotního i koncového zpracovatele v regionu. V Evropě bývá iniciátorem poslední uživatel, např. automobilový, papírenský nebo stavební průmysl, který u svých dodavatelů objednává a často finančně i mechanizací předem zajišťuje pro sebe potřebný rozsah pěstování. U nás se daří prosazovat záměr, aby se v jednotlivých regionech pěstovalo konopí seté v okruhu max. do 70 – 100 km, tím se omezí zbytečné převážení suroviny na velké vzdálenosti a ušetří se i pohonné hmoty. Zároveň je důležité, aby zde uprostřed tohoto pomyslného kruhu vznikala zpracovatelská centra, která by sdružovala pěstitele a zpracovávala konopný stonek z dané lokality pro své potřeby. Současně zde vzniká i přidružená výroba a je potřeba, aby postupně vznikaly zpracovatelské a odbytové organizace, případně družstva, která by zajišťovala odbyt a vznik lokálních trhů, takže i tok finančních prostředků by zůstával v jednotlivých regionech. Pro ekonomické zhodnocení je potřeba vycházet z celkových průměrných variabilních a fixních nákladů jednotlivých pěstitelů. Průměrně vychází náklady na 20 000 Kč/ha.

Obr. 3: Druhy ekologického paliva z konopí

Průměrné výnosy na 1 ha

Stonek 6 – 7 t/ha (až 12 t/ha), z toho 0,5 – 1,2 t vlákna a 1,5 – 4,0 t pazdeří, semeno 0,7 – 1,4 t/ha. Cena rosených stonků se pohybuje od 2 700 Kč – 3000 Kč/t. Cena vlákna se pohybuje mezi 11 Kč – 17 Kč/kg. Cena volně loženého pazdeří se pohybuje mezi 1 500 Kč – 4 500 Kč/t. Cena semena se pohybuje od 19 Kč – do 25 Kč/kg.

Prameny:

  1. Ing. Václav Sladký, CSc. a kol.: Konopí, šance pro zemědělství a průmysl
  2. Zdeněk Strašil, CSc, VÚRV Praha: Pěstování a využití některých netradič- ních rostlin ve fytoenergetice
  3. Ing. Marie Kovářová, Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Petr Jevič, CSc., Ing. Zdeňka Šedivá, Ing. Vlasta Kocanová, VÚZT Praha: Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce redakce časopisu Alternativní energie a CZ Biom.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití energetické plodiny Miscanthus Gigantheus je rentabilní
Konopí seté
Hlína, konopí a rákos - znovuobjevené materiály pro zdravé bydlení
Problematika pěstování konopí setého v oblasti severozápadních Čech
Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky
Konopí seté je dáma
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 26.1.2009
Poslední změna: 27.1.2009
Počet shlédnutí: 13435

Citace tohoto článku:
ŠIROKÁ, Marie: Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí. Biom.cz [online]. 2009-01-26 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/konopi-sete-energiticka-a-prumyslova-plodina-tretiho-tisicileti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto