Odborné články

Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky

Konopářský svaz České republiky byl založen z důvodu zvýšené poptávky ze strany zájemců o pěstování technického konopí, aby zastupoval, hájil a podporoval zájmy konopářů a konopnářství v České republice a protože vznikla potřeba nabídnout zemědělcům i českému průmyslu alternativu. Vzhledem k tomu, že jsme se v roce 2004 stali členy Evropské unie a ta nás v mnoha směrech a také v zemědělství trochu omezuje, myslíme si, že jednou ze zajímavých možností, jak napomoci zemědělství a potažmo českému průmyslu, je pěstování technického konopí. Chceme navázat na trvale udržitelný rozvoj, péči o krajinu a sociálně ekonomický rozvoj venkovských oblastí s vytvářením nových pracovních příležitostí. V loňském roce jsme zjistili, že zájem o pěstování technického konopí v České republice je, ale že je o něm jen velmi málo dostupných informací a to nejen pro zemědělce, ale i širokou veřejnost.

Zároveň je třeba demytizovat konopí, protože pod tímto pojmem si lidé často představí konopí jako drogu, marihuanu. Tuto vžitou představu a postoj veřejnosti vůči konopí chceme změnit. Je nutná a potřebná masivní podpora v oblasti osvěty a dotačních titulů, podpora příslušných ministerstev a úřadů státní správy a místní samosprávy. Je nutná vládní podpora. Chceme hovořit s lidmi, oslovovat zástupce jednotlivých krajů a regionů, jednat s výše uvedenými příslušnými institucemi, spolupracovat s výzkumnými ústavy a vysokými, středními a odbornými školami a oslovovat nevládní organizace. Chceme v rámci osvěty oslovit ministerstvo školství a tak navázat na palčivý problém s drogami.

Technické konopí se dá všestranně využít, především v energetice, jako palivem v malých, lokálních elektrárnách, kombinovaných s teplárnami, v chemickém průmyslu, ve stavebnictví, v automobilovém a papírenském průmyslu, v potravinářství, v oblasti kosmetiky, tkaného a netkaného textilu. Spektrum je velmi široké, z konopí se dá vyrobit asi tisíc druhů výrobků. V západních zemích se technické konopí běžně pěstuje a zpracovává. V České republice je vše ve fázi výzkumu, zkušební výroby a zkušebního pěstování, velkou měrou se na tom podílela společnost Agritec Šumperk, VURV- VUZT Praha Ruzyně, JČC Strojní dílny České Budějovice - pan ing. Hevr spolu s ing. Benediktem z Rakovnicka vyvíjejí farmářskou mobilní tírenskou linku, VÚLV Šumperk, VÚB Ústí nad Orlicí, Inotex Dvůr Králové, dlouholeté zkušenosti s pěstováním má i společnost Envicho, ing. Honzík a HD Unhošť, pan Novotný, dále obchodní společnost Lenka Kácov, kde je v chodu tírenská linka na zpracování konopného stonku, zakoupená v roce 2003 a mnohé další subjekty.

Na českém trhu by se měly v tomto roce objevit i konkrétní výrobky z technického konopí, vyrobené ze suroviny vyprodukované už na českých polích, např. za studena lisovaný konopný olej, vhodný pro potravinářské využití, nebo stavební tepelné konopné izolace, konopné brikety a peletky. V současné době probíhá na Rakovnicku, na farmářské mobilní tírně - systém Benedikt - Hevr - tírenské zpracování konopného stonku - vytíraná konopná koudel bude využita jako stavební tepelná izolace pro ekologický dům, který se staví na jihovýchodě Prahy. V severních Čechách by měla být německou investicí vybudována tírenská linka o kapacitě asi 25 000 tun zpracovaného konopného stonku ročně. O vybudování další tírenské linky uvažují i na Šumpersku. Do České republiky se řádově dováží tisíce tun, především pro využití v papírenském průmyslu, např. pro OP Olšany, a přitom by se mohla tato surovina produkovat u nás, pokud by byli zemědělci dostatečně informováni o této možnosti využití a pokud by se našla vhodná investice, dotační titul na vývoj a výrobu, případně nákup technologií, které dokážou technické konopí sklidit. Zemědělci ale o této možnosti mnoho neví.

Naším cílem je zřizovat v jednotlivých krajích regionální informační poradenská centra, kde budou vyškolení odborníci a budeme tam pořádat přednášky, semináře, k dispozici budou tištěné a audiovizuální materiály o pěstování konopí. Tato centra budou poskytovat veškeré informace od koupě osiva, přes legislativu, dotace až po odbyt. Ten dokážeme zajistit, protože poptávka je, a jsme schopni do budoucna zajistit i slušnou cenu a cena musí být pro zemědělce spravedlivá. Vše chceme postavit na principu Fair Trade, což znamená spravedlivý obchod. To se samozřejmě týká i dalších článků budoucího odbytového obchodního řetězce. Přesná a konkrétní čísla uvádět zatím nelze, protože konopný trh a ceny se v současné době utvářejí. Jak ukazují výsledky konkrétního zemědělce v minulém roce, tak průměrný výnos např. u konopného stonku byl v průměru 6 - 7 tun vlákna /ha, průměrný vynos konopného semene byl v průměru 700 kg /ha. Co se týká sklizňové technologie, pro konopí je potřeba speciální sklizňová technika. V loňském roce byly použity kombajny zn. JOHN DEER, CLASS, NEW HOLLAND a speciální žací lišty, které se zavěsí na traktor. Stroj rostlinu dvakrát nakrátí, optimálně na šedesát až sto centimetrů. Semena se sklízejí běžnou sklízecí mlátičkou se zvednutým žacím ústrojím. Na nákup strojů je možné použít peníze ze strukturálních fondů, jen je třeba vědět jak o ně a kde požádat. Doporučuji k nahlédnutí brožurku "Konopí, šance pro zemědělství a průmysl" od ing. Václava Sladkého, CSc. a kol., která je k dostání v knihovně ÚZPI Praha 2. Co se týká využití , s vláknem se počítá především pro automobilový průmysl, pro výplně interiérů aut, pro stavebnictví a pro papírenské využití v OP Olšany. U textilu to je horší, hrozí, že český trh zaplaví zboží z Asie.

Je otázka, jak se vlákno využije, pokud se zpracuje na lana nebo hrubší plachty, případně geotextilie, tak odbyt bude. V loňském roce se konopí pěstovalo zhruba na necelých 300 ha. Český průmysl nyní zpracovává surovinu zhruba z 10 000 ha, kterou ale draze dováží. Výhledově by se u nás dalo pěstovat až na 30 000 ha, využít např. třeba půdu, která je v současné době ladem. Je třeba podnítit zájem a podporu příslušných ministerstev a vlády směrem k dotačním titulům a změnám zákonů, daňových zatížení. Pěstování navazuje na zákon ze dne 20. května 2004, kterým se mění zákon č . 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č . 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů - cituji:

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)

 1. do konce května
  1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)
  2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,
 2. v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,
 3. do konce prosince příslušného kalendářního roku
  1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)
  2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí.

Jsme jako svaz schopni obstarat certifikované osivo a zajistit odbyt. Oficiální sídlo uvádíme sice ve Vlašimi, ale v Praze, v Ústavu zemědělských a potravinářských informací, kde nám pan ředitel, PhDr. Jan Rydlo vyšel maximálně vstříc, vznikne jedno z prvních poradenských center. Pravidelně aktualizované informace může veřejnost najít i na webových stránkách www.konopi.info. Zájemci se tam budou moci informovat, kde se dá nakoupit osivo, které zajistíme, včetně patřičných dokladů a informací o legislativě a jejích změnách. Pomoc nám přislíbilo i Mze, v rámci výzvy pro vytvoření KIS pro jednotlivé kraje chceme vstoupit do jednání v rámci tohoto projektu a do programu vložit i tuto alternativu pro zemědělství. Letos by mělo vzniknout minimálně 7 - 10 regionálních a poradenských a informačních center, zaměřených na pěstování technického konopí. Ve spolupráci s hejtmany jednotlivých krajů v rámci trvale udržitelného rozvoje a rozvoje venkova chceme vytvářet tzv."malá průmyslová konopná centra", kde v rámci MAS, v jejich katastru, se bude plodina pěstovat, pomocí malé farmářské mobilní tírny se konopí zpracuje a v návaznosti by se výhledově v daném mikroregionu vybudovala peletárna a konečnými produkty - peletkami a briketami - by bylo zajištěno ekologické vytápění škol, školek, rodinných domků atd. Je zde předpoklad, že vznikne i drobná přidružená výroba.

Cena konopných peletek a briket by měla být srovnatelná s cenou dřeva, nebo uhlím. Výhodné je, že při jejich spalování vzniká odpad, který je v přírodě lehce odbouratelný. Je mnoho dalších možností, jak využít všestrannosti rostliny zvané Cannabis sativa. Doufáme, že zvýšíme zájem o pěstování technického konopí, v krajích zajistíme nová pracovní místa a celkově přispějeme ke zvýšení životní úrovně a budeme se snažit pravidelně informovat širokou veřejnost, jakým způsobem se bude vyvíjet konopářský vývoj a rozvoj konopného zemědělství a průmyslu v České republice. Konopí je alternativa pro využití nepotravinářské půdy, jedna z možností, jak vytvořit nový, zdravější životní styl, šetrný k přírodě a k živým organismům.

Je to šance pro český venkov i průmysl.
Je to alternativa pro 3 . tisíciletí.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí
Konopí seté
Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“
S energií do budoucnosti - od výroby potravin k výrobě energie
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Konopí seté - jak dál?
Využití technického konopí pro energetické účely
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.4.2005
Poslední změna: 14.4.2005
Počet shlédnutí: 11879

Citace tohoto článku:
ŠIROKÁ, Marie: Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky. Biom.cz [online]. 2005-04-14 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/konopi-jako-alternativa-pro-zemedelstvi-i-prumysl-ceske-republiky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto