Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora a slovník fytoenergetiky Články na jiných serverech Dokumenty a tiskové zprávy Podmínky členství v CZ BIOMu Výpočty a JavaSkripty Odkazy na české i zahraniční informační a firemní weby Diskusní fórum o fytoenergetice

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj
Českého sdružení pro biomasu

Číslo 9, Leden 2000

 Jaroslav Váňa: Výroční zpráva CZ BIOMu za rok 1999
Členská základna představuje v závěru roku 1999 - 228 řádných členů, z toho 22 právnických osob. Roční přírůstek 51 členů je nejvyšší za existenci našeho sdružení. V roce 1999 došlo k nejvyššímu navýšení aktivit, a to téměř ve všech oblastech CZ BIOM. ...

Vlasta Petříková: Energetické rostliny na zemědělských školách
... Protože je všeobecně známo, že nové programy se nejlépe zavádí prostřednictvím mladé generace, zkusila jsem v loňském roce vyzvat střední zemědělské školy, zda by neměly zájem zapojit se do tohoto programu, a to demonstračním pěstováním těchto vybraných rostlin. Překvapila mě poměrně značná odezva a zájem o tyto nové programy, neboť si v mnoha případech představitelé středních zemědělských škol rovněž uvědomují potřebu změn v rostlinné produkci, vzhledem k přetlaku potravinářské produkce na trhu. ...

Kandidátka CZ BIOMu 2000

Životopisy nových kandidátů:

Dagmar Juchelková

Miroslav Šafařík Vladimír Verner

Finanční zpráva za rok 1999

Jaroslav Váňa: Dotace na využívání kompostu
Nedávno vyšlo pro řadu subjektů důležité nařízení vlády č. 344/99 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. Podpora se přizná zemědělci na aplikaci akreditovaného kompostu (který nesmí obsahovat rašelinu) v rozmezí dávky 10 - 40 t na 1 ha orné půdy, a to nejvýše na 20% celkové výměry orné půdy žadatele. Podpora je ohodnocena na 1 t registrovaného kompostu ve výši 1,5 bodů (tj. cca 250 - 300 Kč). ...

Vlasta Petříková: Televizní seriál o obnovitelných zdrojích energie
Propagace obnovitelných zdrojů energie, zvláště biomasy, je u nás stále ještě nedostatečná. V současné době je nejúčinnějším mediálním prostředkem bezesporu televize. Proto již delší dobu usilujeme o zařazení pořadu, který by se fytoenergetikou zabýval, do televizního vysílání. Teprve loni v září jsme získali zásadní příslib od České televize na zpracování populárně odborného seriálu o užitečnosti získávání energie z obnovitelných zdrojů. Bylo rozhodnuto, že bude zpracován 10 dílný seriál (každý díl 30min.) s pracovním názvem "Energie 21. století". ...

Jaroslav Váňa: Vážení členové a přátelé CZ BIOMu
Na závěr dvouletého funkčního období, kdy jsem byl Vámi pověřen vykonávat funkci předsedy, považuji za povinnost poděkovat všem, kteří přispěli k naplňování cílů naší organizace. Poděkování patří především těm, kteří zviditelňovali CZ BIOM organizováním odborných seminářů, konferencí a výstavních expozic, vydáváním nejrůznějších tiskovin a zejména našeho časopisu BIOM. Významnou aktivitou bylo zajištění provozu naší webové stránky na Internetu a propagace CZ BIOMu ve všech dalších médiích. Dík patří zejména kolegům, kteří získali granty od různých nadací a agentur, nebo kteří zajistili další způsoby financování naší organizace. Za významné považuji i získávání a udržování vazeb se zahraničními partnerskými organizacemi. Za velmi pozitivní považuji přátelské vztahy mezi členy CZ BIOMu navzájem, spolu s odbornou a inteligenční úrovní naší členské základny, což se projevovalo v pohodové atmosféře námi organizovaných odborných akcí. ...

Zápis z 9. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 18.1.2000 v Praze - Ruzyni

Tištěný časopis zahrnoval rovněž tyto informace a články, které byly na náš web umístěny již dříve:

1. pozvánky na akce:

2. odborné články:

Interní tisk CZ BIOM

Zodpovědný redaktor 9. čísla: Antonín Slejška

Vydáno ve spolupráci s Regionálním environmentálním centrem pro země střední a východní Evropy (REC)

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující časopis