Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Vážení členové a přátelé CZ BIOMu

Jaroslav Váňa, předseda CZ BIOM

Na závěr dvouletého funkčního období, kdy jsem byl Vámi pověřen vykonávat funkci předsedy, považuji za povinnost poděkovat všem, kteří přispěli k naplňování cílů naší organizace. Poděkování patří především těm, kteří zviditelňovali CZ BIOM organizováním odborných seminářů, konferencí a výstavních expozic, vydáváním nejrůznějších tiskovin a zejména našeho časopisu BIOM. Významnou aktivitou bylo zajištění provozu naší webové stránky na Internetu a propagace CZ BIOMu ve všech dalších médiích. Dík patří zejména kolegům, kteří získali granty od různých nadací a agentur, nebo kteří zajistili další způsoby financování naší organizace. Za významné považuji i získávání a udržování vazeb se zahraničními partnerskými organizacemi. Za velmi pozitivní považuji přátelské vztahy mezi členy CZ BIOMu navzájem, spolu s odbornou a inteligenční úrovní naší členské základny, což se projevovalo v pohodové atmosféře námi organizovaných odborných akcí.

Poslední funkční období splnilo řadu mých přání. Především naše cíle formulované spíše pro profesní sdružení získaly ekologický náboj a CZ BIOM se otevřel příznivcům všech technologií a způsobu života zajišťujícím trvalý rozvoj společnosti při zachování uspokojivého životního prostředí. Velký význam v tomto směru měla aktivizace našich sekcí kompostování bioodpadu a biozplynování. V posledních dvou letech došlo k dosud nebývalému kvantitativnímu nárůstu členské základny, a to především o mladé lidi. Zvýšený zájem o náš CZ BIOM vyvolával nutnost aktivizace všech oblastí naší činnosti.

Moje předsevzetí po nastoupení funkce předsedy CZ BIOMu skutečně sloužit členské základně a naplňovat plán činnosti se mi podařilo udržet po celé funkční období. K tomu mi napomohlo i to, že jsem byl nucen zastávat jako v dřívějších obdobích pracovní náplň tajemníka Svazu, kterou nikdo nechtěl zastávat, a tak jsem musel vykonávat řadu časově náročných prací a jednání spojených s účetnictvím, daňovým přiznáním, zajištěním sídla svazu a provozuschopnosti jeho kanceláře. Snažil jsem se vytvořit takové podmínky, aby kterýkoliv člen CZ BIOMu se mohl se mnou telefonicky spojit a s radostí jsem přijal každou, třeba i neohlášenou, návštěvu našich současných nebo potencionálních členů. Svoje integrační působení jsem nadřazoval reprezentačnímu působení a zahraničním aktivitám, pro které se v naší členské základně najde dostatek schopných a ochotných členů. Snažil jsem se, aby každá naše sekce vykonávala smysluplnou činnost, což se mi ale nepodařilo u územní sekce moravské, která je jedinou naší spící sekcí.

Velkou pozornost jsem věnoval rozšiřování služeb našeho informačního a poradenského střediska v Chomutově a zajišťování poradenských služeb i v Praze - Ruzyni.

S jednou aktivitou však nejsem plně spokojen, ačkoliv na ni bylo vynaloženo spoustu úsilí mého i celé řady mých spolupracovníků. Jde o promítání cílů CZ BIOMu do legislativy, do státní správy a do podpory fytoenergetiky z veřejných prostředků. Celá léta úředníci požadavky naší organizace neslyšeli a nebo je znevažovali. V současné době se o minimálních podporách pěstování energetických rostlin a budování fytoenergetických zařízení již uvažuje. Je to však především z důvodu budoucího připojení České republiky k Evropské unii. Tento důvod v oblasti podpor obnovitelných energetických zdrojů probudil ministerské úředníky. Zde však můžeme pozorovat jeden paradox. Když tupoun ve funkci ministerského úředníka spí, vykonává společensky prospěšnou práci. Jeho aktivizace však vyvolává podivuhodné výstupy. Z energetické biomasy byla podpora omezena jen na topoly a vrby, a to pouze na určité klony a za předpokladu, že projekt topolové plantáže provede jistá "akreditovaná" firma. A podpora na fytoenergetická zařízení je pouze tehdy, je-li příslušné zařízení zároveň pilotním projektem, o čemž rozhoduje opět "akreditovaná" firma. Odstranit netransparentní poskytování podpor, zkrácených o náklady na různé povinné audity a s odběrem matečního materiálu u monopolních zdrojů, to bude těžký úkol budoucích aktivit CZ BIOMu. Ale i tento úkol bude splnitelný, bude-li prokázáno, komu nejvíce prospívají takto formulované dotační tituly. Ministerští úředníci se však našim snahám úspěšně brání a používají k tomu různých nástrojů. Pro rok 2000 byl CZ BIOM zbaven institucionální podpory ze státního rozpočtu, kterou nám v minulosti poskytovalo ministerstvo zemědělství ve výši cca 100 000 Kč.

V únoru na valné hromadě budou zvoleni noví funkcionáři CZ BIOMu. Chtěl bych jim popřát hodně úspěchů při rozvoji fytoenergetiky a v dalších ekologických aktivitách.

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek