Odborné články

Jak stavět palivové sklady pelet

Vytápění dřevními peletami v českých domácnostech, firmách i státní správě posiluje. Tento způsob topení šetří nejen životní prostředí, ale i finance uživatele. Navíc nemusí slevovat z navyklé pohody například u plynového kotel, kdy celý proces řídí termostat v obývacím pokoji. Pokud ale má vše fungovat skutečně automaticky, je důležité správně instalovat palivové sklady na pelety a správně o ně pečovat.  

obr1.png

Sdružení Klastr Česká pleta nedávno vydalo příručku pro výstavbu skladů na dřevní pelety (peletových sil) a správné skladování pelet. Publikace popisuje požadavky na ochranu kvality paliva a s cílem definovat a zabezpečit skladovací podmínky pelet pro distributory pelet i spotřebitele – jsou zde zahrnuty jak technické požadavky na sklady s peletami, tak informace ohledně bezpečného a hospodárného provozu skladů.

Příručka nenahrazuje přesné technické pokyny pro používání podávacích zařízení ani pokyny výrobců peletových kotlů, ale má přednost před doporučeními distributorů pelet a projektantů. Při výstavbě a provozu peletového sila musí být každopádně používány výrobcem určené komponenty pro konkrétní peletové kotle a dodržovány předpisy závozu paliva a systémy skladování.

Kvalitní instalace

Základní podmínkou úspěšného provozu peletových sil je profesionální instalace. Dnes je běžné vybudovat sklady pro pelety ve stávajících místnostech nebo sklepech, často zbudovaných majitelem nemovitosti. Mezi výhody na zakázku stavěných a sériově vyráběných skladů patří např. dobré využití prostoru a snadný přístup k plnicím přírubám. Špatně navržené sklady, postavené svépomocí, způsobují značné problémy a rizika.

Sériově vyráběné skladovací systémy nabízejí prověřené řešení, zahrnující vhodné plnící a odsávací potrubí, které zajistí, že je dodržována požadovaná kvalita a bezpečnost provozu. Z tohoto důvodu je doporučeno používat tyto skladovací systémy. I sklady postavené svépomocí musí být navrženy, dozorovány a vybaveny odborníky.

Doporučená kapacita

obr2.png

Celosezónní sklady pelet pro spotřebitele (jmenovitý výkon kotle <70 kW) musí pojmout roční spotřebu pelet. Doporučovaná kapacita skladu se odvíjí od nároků budovy na vytápění. Nároky na vytápění mohou být spočítány odborníkem nebo stanoveny odhadem podle spotřeby paliva předchozího topného systému. Pokud je topný systém přebudován z olejového nebo uhelného na peletový, spotřeba pelet v kilogramech bude oproti spotřebě oleje v litrech dvojnásobná, resp. obdobná se spotřebou hnědého uhlí (původní ručně plněný hnědouhelný kotel). Hodnoty uvedené v tabulce jsou založeny na moderním olejovém topném systému s hodnotami podobnými modernímu peletovému systému. Pokud jsou vyměňovány starší neefektivní olejové topné systémy, může být spotřeba pelet a doporučená kapacita skladu zredukována o 20 procent.

Doporučená kapacita skladu pro peletové kotelny

Nároky na topení (kWh/rok)

5 000

10 000

20 000

50 000

Spotřeba oleje (l/rok)

625

1 250

2 500

6 250

Požadavky na pelety v kg/rok

1 250

2 500

5 000

12 500

Doporučená kapacita skladu (m3)

2,5

5

10

25

Reálná kapacita skladu je vždy menší než teoretický celkový objem místnosti. Kapacita se zmenšuje s dvojitou nebo šikmou podlahou. Pelety se nenaplní výš než nad spodní hranu plnících přírub.

Při plánování skladů pro velký topný systém (jmenovitý výkon kotle >70 kW) musí být zváženy i jiné faktory. Kapacita skladu musí být dimenzována tak, aby pojala více než maximum kapacity největšího přepravního vozidla, které bude možné k dodávce použít.

Jelikož je potřeba mít kapacitu skladu větší než je kapacita přepravního vozidla, mohou být úplné dodávky přijímány, aniž by musel být sklad pokaždé vyprázdněn. Přístup k silu bude určovat největší auto, které může pelety dodat. Doporučuje se spojit se s vybraným dodavatelem volně ložených pelet předtím, než je vybavení pro peletové silo objednáno a podle kapacity největšího vozidla naprojektovat velikost skladu včetně příjezdu.

Požadované parametryobr3.png

Skladovací místnosti mají obvykle obdélníkový tvar. Obě přípojky (plnicí i odsávací) by měly být instalovány na kratší straně místnosti a k oběma přípojkám musí být zajištěn snadný přístup. Ve skladovacích místnostech by neměla být žádná elektrická zařízení ani rozvody vody a vzduchotechniky. Náraz foukaných pelet do stěn skladovací místnosti musí být tlumen ochrannými závěsy (rohožemi) proti rozbíjení pelet. Stropy a stěny by měly být konstruovány tak, aby nebyly pelety znečišťovány odpadajícím materiálem (např. omítkou).

Všechny svislé plochy ve skladovací místnosti musí mít hladké povrchy, aby se zabránilo ulpívání prachu. Vodorovné plochy nejsou vhodné. Všechna potrubí i vodivé přípojky musí být uzemněny profesionálními elektrikáři.

Podlahy, stěny a stropy musí unést statickou i dynamickou zátěž způsobenou pohybem pelet (objemová hmotnost 750 kg/m³) a změnami tlaku (plus 500 kg/m2 navíc k vlastní zátěži pelet) vznikajícími transportem pelet během plnění.

Nemohou být použity stěny vyrobené z pórobetonu. Dále nemohou být instalována skleněná okna nebo velké plastové okenní tabule s výjimkou případů, kdy jsou přímo určeny k vyrovnávání tlaků. Všechny spoje vedoucí do zdiva, rohů a propustí ve stěnách musí být vzduchotěsné. Výstavba větších skladů musí být konzultována s odborníky z pozemního stavitelství a požární ochrany.

Pro plynulost provozu a práce ve skladovacích místnostech s kapacitou nad 10 tun a výškou nad 2 m musí být konstrukce stěn provedena následovně:

 • železobetonová stěna: tloušťka min. 10 cm,
 • cihlová stěna: tloušťka min. 17,5 cm, zděná, omítnutá po obou stranách, zpevněné rohy a napojení na strop,
 • dřevěná konstrukce: nosníky s hranou min. 12 cm, rozestupy max. 62 cm, pokryté z obou stran min. třívrstvými stavebníky deskami nebo vícevrstvou překližkou,   pevně spojených se stropem, podlahou a zdmi. V závislosti na provedení konstrukce může být nezbytné použití ocelového kotvení.

Sklady pelet musí být odvětrávány. Při kapacitě skladu do 40 t s potrubím vedeným vně budovy a kratším než 2 m poskytují dostatečnou ventilaci samotné přípojky a ventilační koncovky. Ve všech ostatních případech jsou zapotřebí instalovat samostatné ventilační potrubí.

Způsob plněníobr4.png

Volně ložené dřevní pelety mohou být dodávány cisternovými vozidly, jež foukají pelety do skladu. Je potřeba co nejvíce zkrátit transportní délku foukání, omezit změny směru (časté ohyby) a výškový rozdíl mezi vozidlem a skladem. To vše zvyšuje mechanické opotřebení pelet během foukání a zvyšuje podíl jemných částic. Plnicí hadice a instalované plnící potrubí musí být co nejkratší (celková délka by neměla přesáhnout 30 m). Chytrý projekt plnící trasy může pomoci vzdálenost zkrátit, a tím zajistit takové podmínky foukání, které neohrozí kvalitu pelet.

Skladovací místnost potřebuje nejméně jednu plnicí přípojku pro příjem pelet a jedno odsávací potrubí. Jejich účel musí být jasně a viditelně uveden na potrubí a na uzávěrech. Přípojky musí být namontovány alespoň 15 cm pod stropem sila (měřeno od stropu po vrchní hranu plnicího potrubí). Potrubí musí být pevně ukotveno a zajištěno objímkami (maximálně po 50 cm).

Obecně uznávaným standardem pro vnitřní průměr trubek je průměr 100 mm (s „hasičskými” koncovkami STORZ typu A). To platí jak pro plnicí, tak odsávací potrubí. Přípojky by měly být instalovány na dobře přístupném místě, hadice by měly po napojení pokračovat bez zbytečných ohybů přímo k cisterně. Spojky by měly být instalovány tak, aby se nemohly během plnění protáčet a kroutit.

Plnicí systém by měl splňovat tyto podmínky:

 • Všechny přípojky by měly být STORZ typ A (nebo ve stejném provedení), veškeré potrubí průměr 100 mm.
 • Potrubí musí být vyrobeno z kovu a odolné vůči tlaku nejméně jednoho baru.
 • Trubky musí mít hladký povrch, aby se zabránilo obrušování pelet. Nýtování ani šrouby nesmí zasahovat do trubek. Pokud jsou trubky svařované, je potřeba zkontrolovat hladké provedení spojů i jiná poškození na vnitřní straně potrubí a ve svarech. Hrany ocelových trubek po řezání musí být začištěny.
 • Potrubí by mělo být co nejkratší. Je potřeba vyhnout se častým změnám směru. V případě ohybů by potrubí mělo mít průměr min. 200 mm.
 • Plnící potrubí by mělo mít u zakončení rovný díl v délce min. 30 až 50 cm, aby se zabránilo turbulencím v proudu foukaných pelet, které mohou vést k negativnímu rozptylu pelet po výstupu z koncovky.
 • Plnicí systém musí být uzemněn kabelem průřezu 4 mm²  k zemnicímu bodu.
 • Plnicí i odsávací přípojky musí být jasně označeny a popsány. Je potřeba se vyhnout foukání pelet skrz sací potrubí, pokud k tomu není plnící systém přizpůsoben. Pelety mohou odsávací potrubí zablokovat.
 • Kolem přípojek musí být udržován min. 40cm volný pracovní prostor k bezpečnému napojení koncovek.
 • Odsávací ventilátor potřebuje nedaleko přípojek elektrickou zásuvku (230 V, 16 A). Musí být přístupná pro řidiče cisternového vozidla.
 • Přístup k přípojkám a jejich okolí musí být dostupný i v zimě, za sněhu a ledu.
 • Po skončení plnění musí být přípojky uzavřeny ventilačními uzávěry, které mohou být uzamykatelné. Klíče musí být pro řidiče cisterny dostupné.

Národní pokyny pro správné skladování pelet a výstavbu peletových skladů jsou k dispozici na www.ceska-peleta.cz v sekci Možnosti vytápění pod rubrikou Kotelny a sklady.

Tento článek byl publikován v časopisu Energie 21 6|2015. Autorem článku je Ing. Vladimír Stupavský (Klastr Česká peleta).

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu
Biologicky rozložitelný komunální odpad a související legislativa
Stroje zpracovávající odpadní dřevní biomasu z údržby veřejné zeleně na dřevní štěpku
Trendy v řízení provozu bioplynové stanice
Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 28.1.2016
Poslední změna: 28.1.2016
Počet shlédnutí: 57825

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Jak stavět palivové sklady pelet. Biom.cz [online]. 2016-01-28 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/jak-stavet-palivove-sklady-pelet>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
13 May 2016 14:07 M. Kocfelda
- koncovky storz
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto