Odborné články

Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu

Nové instalace kotlů na dřevo, pelety a další druhy biomasy se živelně rozbíhají. Všechny kraje ČR se připravují na kotlíkové dotace, které mají rozdělit 9 miliard Kč na výměnu nevyhovujících kotlů především za moderní zařízení využívající OZE. Pro dodavatele kotlů a topenářské firmy se pravděpodobně rýsuje pětileté období, kdy si na nedostatek práce nebudou moci stěžovat. V roce 2015 však přibyla nová zákonná povinnost pro topenáře, montážníky a instalatéry biomasových kotlů - složení profesní zkoušky Topenář – montér kotlů na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb. Jak jsme na to připraveni?

Na přelomu roků 2014/2015 vznikly podle Směrnice 2009/28/ES a novely z. 406/2000 Sb. – části týkající se osob oprávněných provádět instalace zařízení OZE – hodnotící standardy pro montážníky OZE. Od 1.7.2015 je každá osoba instalující dotované zařízení využívající OZE povinna mít úspěšně složenou příslušnou zkoušku. V případě kotlů na biomasu se jedná o zkoušku z profesní kvalifikace s názvem „Topenář – montér kotlů na biomasu“ s kódem v Národní soustavě kvalifikací č. 36-149-H.

slo-len-zkou-ek-i-vyhled-v-n-mezi-absolventy-nab-z-www.topenaridotace.cz-200px.jpg

Přes portál www.topenaridotace.cz jsou pro topenáře a montážníky zkoušky z profesních kvalifikací organizovány. Pro koncové uživatele nabízí portál vyhledávání mezi držiteli osvědčení o těchto zkouškách. Jedním z partnerů je také naše společnost Kloboucká energo s.r.o., která absolventům zkoušek nabízí slevové vouchery na odběr pelet. Jak vypadá úspěšné složení zkoušky „Topenář – montér kotlů na biomasu“ si popíšeme v následujícím textu.

Průběh zkoušky Topenář – montér kotlů na biomasu

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím s autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu a je složena ze tří částí:

 1. Písemná část zkoušky
 2. Praktická část zkoušky
 3. Teoretická ústní část zkoušky

Před zahájením vlastní zkoušky je účastník v krátkosti proškolen v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Zkouškám organizovaným v rámci www.topenaridotace.cz navíc předchází školení, při kterém se probírají novinky z oboru a témata, na které se následně zkoušející může ptát. Toto školení je pro uchazeče dobrovolné, samotná Národní soustava kvalifikací tuto část nevyžaduje. Dalším bonusem je školení z podmínek kotlíkových dotací, které topenáře zvláště zajímají.

okolo-brna-je-ji-l-v-ce-jak-30-topen-se-zkou-kami-z-profesn-ch-kvalifikac-300px.jpg

Písemná část zkoušky

Písemná část zkoušky sestává z písemného testu o 25 otázkách. Uchazeč v něm vybírá z možností a-b-c. Základní témata testových otázek jsou:

 • Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy

 • Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění

 • Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu

 • Orientace v palivech pro kotle na biomasu

 • Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody

Mezi testové otázky může být zařazen také jednoduchý výpočet. Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každý okruh otázek musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % odpovědí.

Praktická část zkoušky

Praktická část zkoušky se odehrává na autorizovaném zkušebním pracovišti, které musí být vybaveno požadovaným materiálním a technickým vybavením. Jedná se především o základní typy kotlů na biomasu (dřevozplynovací, odhořívací/prohořívací a automatický kotel). Tyto kotle musí být napojeny na funkční otopnou soustavu se všemi předepsanými regulačními a bezpečnostními prvky. Uchazeči zde pod dohledem zkoušejícího předvedou vybrané základní činnosti při spouštění, čištění, uvádění do provozu a odstraňování běžných závad na kotlích na biomasu.

Teoretická ústní část zkoušky

Teoretická ústní část zkoušky je posledním stupněm před vydáním státního osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu. V této části zkoušky se ověřují především teoretické znalosti uchazečů z některých následujících oblastí:

 • Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu

 • Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu

 • Umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu

 • Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému

 • Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy

 • Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu

Jednotlivá témata se mohou mezi praktickou a teoretickou částí zkoušek prolínat. Při zakončení zkoušky dostává absolvent osvědčení o úspěšném splnění státní zkoušky s platností na 5 let.

Reportáž ze zkoušky kotlů na biomasu ve zkušebně v Heřmanově Městci

Na začátku září proběhl ve zkušebně pod autorizací č. 45/2015 další termín zkoušek z profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu. Přihlášeno bylo 19 topenářů z adresy http://www.topenaridotace.cz/prihlasit-se-na-zkousku, zkouška začínala v 8:30 hod. Během odpoledne proběhlo školení BOZP, požární ochrany, podmínek kotlíkových dotací a školení z novinek v oboru kotlů na biomasu a tuhých biopaliv.

Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysokou pravděpodobnost na úspěšné absolvování kompletní zkoušky. Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

absolvent-zkou-ek-m-na-webu-v-echny-kontaktn-daje-300px.jpg

Po obědě následovala praktická část, která se odehrávala okolo 5 připravených testovacích kotlů, jednalo se o 2 modely dřevozplynovacích kotlů, prohořívací kotel na dřevo a 2 typy automatických kotlů na dřevní pelety – s miskovým a s retortovým hořákem.

Úspěšnost byla při tomto termínu 100%, zkušebnou celkem prošlo již přes 300 uchazečů s celkovou úspěšností 99,2 %. Pokud se najde topenář, který zkouškou neprojde, je mu zdarma nabídnut další opravný termín.

V závěru zkoušky obdrží každý absolvent státní osvědčení o absolvování zkoušky a jako bonus pouze pro přihlášené uchazeče přes www.topenaridotace.cz navíc zápisy do vyhledávače držitelů osvědčení a firemní zápis na TZB-info.cz. Absolventi zde také dostanou bonusy ve formě slevových voucherů na nákupy kotlů několika výrobců, paliv z biomasy a komínových systémů. Smyslem těchto výhod je pokrytí nákladů, které topenáři musí vyložit, na absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu.

Zkušebna v Heřmanově Městci nabízí i další typy zkoušek z profesních kvalifikací pro tepelná čerpadla, kamna na biomasu a solární systémy. Topenáři zde využívají možnost slev při objednávce na více typů zkoušek.


Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu
Rozdělení pracovních příležitostí v odvětví obnovitelných zdrojů energie
Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet
Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 5.10.2015
Poslední změna: 6.11.2015
Počet shlédnutí: 60546

Citace tohoto článku:
ŘEBÍČEK, Marek : Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu. Biom.cz [online]. 2015-10-05 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nova-povinnost-k-instalacim-pro-kotle-na-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
21 Dec 2015 15:22 Sajdk
- kolik topenářů
22 Dec 2015 20:22 Tresta
- dobrá zkouška se školením
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto