Odborné články

Výstavba peletáren na slámu není bez rizika

V souvislosti se zvyšujícím se zájmem o podporu obnovitelných zdrojů roste také zájem o energetické využití biomasy. Řada zemědělských podniků v minulosti investovala do výstavby peletáren na slámu, neboť peletová sláma je nejčastějším palivem pro zdroje spoluspalující biomasu s neobnovitelným zdrojem. Zájem o tuto aktivitu roste i nadále a ministerstvo zemědělství ji dokonce dotuje.

Jedním z důležitých faktorů ovlivňující investice do peletáren je právní stabilita a zajištění odbytu produktů, aby investice nepředstavovala nadměrné riziko pro ekonomiku podniku. V této souvislosti je nutné upozornit na méně známou skutečnost, že podpora spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje není dlouhodobě garantována a stát ji může v dohledné době ukončit, nebo podmínky výrazně změnit. To se může negativně dotknout výrobců biomasy, tedy i peletové slámy.

V minulosti již k omezení podpory spoluspalování došlo. Od roku 2016 se podpora na spoluspalování biomasy a neobnovitelných zdrojů poskytuje pouze zdrojům, které mají vysoké využití tepla. V důsledku tohoto omezení je spoluspalování biomasy s neobnovitelným zdrojem realizováno pouze v několika podnicích. Podpora spoluspalování biomasy s neobnovitelným zdrojem, která se poskytuje jako zelený bonus výrobcům elektřiny v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, není garantována v závislosti na době životnosti výrobny, jako je tomu u výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterým je vyplácení podpory zajištěno v rozmezí od 20 do 30 let podle druhu obnovitelného zdroje.

Novela zákona o podporovaných zdrojích pak počítá s ukončením podpory spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje formou podpory elektřiny a zavádí podporu především menších provozů prostřednictvím provozní podpory tepla na základě tzv. podpory tepla pro zachování výrobny v provozu. Na tuto podporu však nebude automatický nárok ze zákona. Podporu bude muset posvětit Vláda ČR v nařízení vlády a bude na vládě jaké druhy obnovitelných zdrojů, typy zařízení a velikost jejich instalovaného výkonu do nařízení uvede. Ani po přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích v aktuální podobě tak nedojde ke zvýšení právní jistoty u podpory spoluspalování biomasy.

Může tedy nastat situace, kdy na vyráběné pelety nebude odbyt. Peletárny pak mohou mít problém se splátkou investice bance a pakliže využijí investiční dotaci, mohou mít problém se zajištěním tzv. udržitelnosti projektu. Při čerpání dotace se podpořený subjekt zavazuje, že bude zařízení po určitou dobu (obvykle 5 let) provozovat. V případě, že tato podmínka není dodržena, existuje riziko, že bude muset část nebo i celou dotaci vrátit.

Výstavbu peletizačních linek je nepochybně nutné pečlivě zvážit a porovnat s dalšími příležitostmi v tomto oboru, jako je například výstavba vlastního zdroje tepla na biomasu, kde lze také využít investiční dotace, nebo výstavba bioplynové stanice, kde je a bude možné získat na 20 let garantovanou podporu na vyrobené teplo.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2019 Biomasa v době klimatických změn.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioodpad se promění na energii a hnojivo
Komposty na bázi separovaného digestátu a jejich aplikace na ornou půdu
Co se zbytkovou slámou z polí?
Pásové sušárny KATRES pro českého výrobce pelet

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 17.10.2019
Poslední změna: 17.10.2019
Počet shlédnutí: 2689

Citace tohoto článku:
DOUCHA ŠIKOLA ADVOKÁTI s.r.o., : Výstavba peletáren na slámu není bez rizika. Biom.cz [online]. 2019-10-17 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vystavba-peletaren-na-slamu-neni-bez-rizika>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto