Odborné články

Vytápění peletami v českých zemích

Úvod

Když se v roce 2000 začaly objevovat v našich zeměpisných šířkách první dotazy na téma topení peletami, debaty na toto téma nebyly příliš obsáhlé. Také reakce návštěvníků výstav a veletrhů na kotle spalující pelety byly v té době velmi opatrné. Posléze v roce 2003 vyšla první publikace v češtině s názvem Pelety - palivo budoucnosti, debat na webech zabývajících se energiemi, instalacemi a stavitelstvím začalo přibývat a na veletrzích a výstavách začal zájem návštěvníků postupně narůstat. Některé k zájmu o vytápění peletami přivedla touha po čistém ovzduší v místě bydliště, jiné zájem o komfortní vytápění obnovitelnými zdroji energie (OZE), některé také snaha být „in“. Postupem doby všechny tyto kategorie spojily trendy ve vývoji cen fosilních paliv ve srovnání s domácími obnovitelnými zdroji energie.

Obr. 1: Cílená energetická politika

Mezi tímto obdobím a dneškem uběhla řádka let, mnozí další, včetně některých politiků, zjistili, že OZE má přinejmenším stejné místo na slunci jako řada dalších zdrojů energie, zájem všech vrstev obyvatelstva narostl a na druhé straně samozřejmě zůstali odpůrci čehokoliv nového včetně OZE a pelet zvláště.

Přestože informovanost o peletách a vytápění peletami značně vzrostla, zasluhuje si toto téma neustále pozornost a osvětu.

Pelety svět nespasí

Vytápění prostřednictvím OZE není žádná převratná novinka. Dřevo bylo prvním a dlouho zásadním palivem a určitě bude i palivem i v blízké budoucnosti. Zrovna tak, jako některé produkty pocházející ze zemědělských a potravinářských výrob. Pelety, především však ty vyrobené ze dřeva svět nespasí, budou existovat na trhu s palivy vedle mnoha jiných, ale mají řadu výhod:

  • jsou vyrobeny z materiálu definovatelného složení, obnovujícího se v přírodě
  • dovolují plně automatické vytápění = vytápění s vysokým uživatelským komfortem
  • oproti kusovému dřevu vykazují stabilní vlastnosti z pohledu vlhkosti
  • oproti kusovému dřevu šetří místo potřebné na skladování
  • jsou vyrobené z domácích zdrojů, což slibuje i cenovou stabilitu
  • při jejich výrobě a distribuci se uplatňuje domácí pracovní síla
Graf : Pokles emisí CO v souvislosti s vývojem nových kotlů

Čistý vzduch

Nízké emise kysličníku uhelnatého a prachu při vytápění peletami v automatických kotlích (10x až 100x nižší emise CO než předepisuje norma pro Ekologicky šetrný výrobek v ČR), absence kysličníků síry a neutrální bilance kysličníku uhličitého – vynášejí automatické kotle na pelety na jedno z předních míst v řadě ekologických zdrojů tepla.

Nové technologie a komfort

Vývoj nových dokonalejších technologií neobešel ani kotle na pelety. Vývoj směřující nejen k lepším tepelně-technickým vlastnostem, úspornosti provozu, ale také komfortu pro uživatele.

Standardem ve výbavě kotlů je dnes automatické zapalování, pokročilé řízení kotle šetřící palivo i kotel samotný, maximální komfort přinášejí plně automatické kotle s vynášením popela a čištěním výměníku a stále více uživatelů dnes sahá i k plně automatickým sezónním silům na pelety včetně dopravního systému pelet.

Obr. 2: Kotel KP 11 + sezónní zásobník

Nejen kotle, ale i palivo

Předpokladem pro komfortní automatické topení s nízkou úrovní emisí je mimo kvalitního kotle také kvalitní palivo. Jedná se především o pelety vyrobené ze dřevní hmoty, podstatné už není tolik, zdali ze dřeva tvrdého, měkkého, bez kůry či s kůrou. Kvalitní tuzemské kotle si dokáží poradit se všemi těmito produkty z dřevní hmoty.

Podstatně odlišná situace je v případě různých alternativních pelet a pelet ze zemědělských materiálů. Vyrobit peletu lze téměř z čehokoli – průmyslově, dokonce i na domácích technologiích“ – zásadní otázkou však je, jak se takové palivo, obvykle pokaždé ze vstupního materiálu jiného složení a kvality, projeví v emisích spalovacího zařízení. Praktické zkušenosti ukazují, že nikoliv pozitivně.

Spalování nebo získávání energie?

K tomu krátké zamyšlení: jde nám skutečně jen o spalování paliva nebo o výrobu energie - účelnou, ekonomickou a vyrobenou za podmínek šetřících životní prostředí a naše lesy? Toto zamyšlení proto, že je možno setkat se často s tvrzeními typu „v kotli lze spalovat …“. K takovému tvrzení je ovšem nutné vyžadovat dovětek „ … lze spalovat s účinností …, komfortem uživatele – daným především intervalem nutné obsluhy a emisemi v úrovni … “. Pak je teprve odpověď úplná a poskytuje budoucímu uživateli komplexní informaci.

Obr. 3: Minikontejner pro rodinné domy

Pelety a univerzální využití

Nabídka automatických kotlů na pelety a jejich příslušenství je již i na našem trhu tak široká, že je lze použít téměř v jakýchkoli podmínkách – od rodinných domů nových či rekonstruovaných, přes domy bytové, průmyslové a zemědělské provozovny až po speciální instalace pro různé technologické účely včetně vaření piva.

 
Obr. 4: Kontejnerová kotelna pro vytápění školky
Obr. 5: Kotelna v rodinném domu
 
Obr. 6: Kaskádové zapojení kotlů pro ohřev technologické vody
Obr. 7: Kombinace s využitím sluneční energie
 

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce redakce časopisu Alternativní energie a CZ Biom.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy
Úprava stávajících uhelných kotlů na spalování biomasy
Možnosti spoluspalování nefosilních paliv
Využití fermentačních zbytků anaerobní digesce jako paliva
Zkušenosti ze spalování alternativních peletek
Vytápění peletami v českých zemích
Dřevěné pelety a brikety aneb čím si v zimě zatopíte?
Palivové dříví - výroba, prodej a perspektiva
Stanovení jakostních ukazatelů pelet z biomasy
Dřevěné (dřevní) pelety

Zobrazit ostatní články v kategorii Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 30.11.2009
Poslední změna: 19.2.2010
Počet shlédnutí: 12006

Citace tohoto článku:
BRYOL, Ctirad: Vytápění peletami v českých zemích. Biom.cz [online]. 2009-11-30 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/vytapeni-peletami-v-ceskych-zemich>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto