Odborné články

Zásady a pravidla registrace hnojiv podle Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (novela č. 9/2009 Sb.) – zaměřeno na digestát

Registrace hnojiv je správní řízení podle Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hnojivech“), které vykonává podle § 4 zákona o hnojivech ÚKZÚZ. Do oběhu (§ 3 zákona o hnojivech) se smějí uvádět pouze hnojiva, která jsou registrovaná nebo jim byl udělen souhlas podle § 3a zákona o hnojivech (to neplatí, pokud se jedná o statkové hnojivo a hnojivo ES). Dále smějí být do oběhu uváděna hnojiva, která neohrožují úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat, nepoškozují životní prostředí, splňují požadavky na označení, balení a skladování a nejsou znehodnocena. Uváděním hnojiv do oběhu se rozumí jakákoli forma převodu, také např. jejich nabízení formou inzerce v médiích včetně internetu.

Do oběhu je nepřípustné uvést hnojivo nebo statkové hnojivo neoznačené, označené nepravdivými nebo klamavými údaji a u něhož obsah rizikových prvků je vyšší než stanoví Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Statkové hnojivo nemusí být označené, pokud je dodáváno výrobcem přímo spotřebiteli a tento na označení netrvá.

Nově se zavádí povinnost registrace pro veškeré digestáty vyráběné s použitím odpadů (např. kaly, vedlejší živočišné produkty), včetně těch, které nejsou uváděny do oběhu. Cílem je zlepšení technologické kázně bioplynových stanic (BPS), které by mělo vést zejména ke snížení rizika pro půdu a potravní řetězec a omezení pachové zátěže okolí. Tato povinnost se nevztahuje na digestáty vyrobené výhradně s využitím statkových hnojiv a objemných krmiv, které nejsou uváděny do oběhu.

Ohlašování hnojiv

Pro uvádění hnojiv do oběhu je možné nahradit u typových hnojiv (jejich seznam uvádí Vyhláška č. 474/2000 Sb.) registraci „ohlášením“, na jehož základě ÚKZÚZ vydá souhlas, případně bude souhlas považován za udělený, pokud se ÚKZÚZ ve stanovené lhůtě nevyjádří ve smyslu zamítnutí. Pro žadatele se tím doba potřebná k možnosti uvedení hnojiva do oběhu zkrátí nejméně na polovinu a odpadá nutnost úhrady správního poplatku (3000 Kč) a nákladů na chemické analýzy hnojiva.

Praktické informace k ohlášení digestátu

Digestáty vyrobené výhradně s využitím statkových hnojiv a objemných krmiv musí být při uvádění do oběhu ohlášeny podle § 3a Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Není povinné ohlašovat tyto digestáty vyrobené pro vlastní potřebu, tedy na vlastní pozemky nebo na pozemky v užívání. Veškeré informace potřebné k podání žádosti jsou uvedeny na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Ohlašování hnojiv.

Zahájení registračního řízení

Žadatelem o registraci je výrobce, dovozce nebo dodavatel hnojiva. Žadatel má možnost získat formulář žádosti o registraci buď na internetové adrese ÚKZÚZ www.ukzuz.cz - Hnojiva a půda - Registrace hnojiv - Žádost o registraci nebo přímo na pracovišti ÚKZÚZ Praha. Pokud žadatel nemá zkušenosti se správním řízením, má právo na poskytnutí konzultace.

Řádně vyplněná žádost o registraci opatřená kolkem v hodnotě 3 000,- Kč a s požadovanou dokumentací může být podána prostřednictvím České pošty nebo osobně na ÚKZÚZ Praha.

Na co nezapomenout při podání žádosti o registraci hnojiva

 • údaje musí být přesné, doložené a nesmí si vzájemně odporovat
 • uvést obchodní jméno/jméno, příjmení, titulu, sídla/bydliště a statutárního orgánu ve shodě s předloženým výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem
 • v případě, že žadatel zmocňuje k jednání s ÚKZÚZ jinou osobu, je nutné předložit plnou moc a uvést adresu, je-li odlišná od adresy žadatele
 • pokud žadatel neurčí osobu zmocněnou k jednání s ÚKZÚZ, všechny povinnosti ve správním řízení přechází na osobu uvedenou na 1. místě v seznamu statutárních orgánů
 • údaje o výrobci není třeba uvádět v případě, že je žadatel současně i výrobcem, v ostatních případech se tato část formuláře musí vyplnit a to i případě, že žadatel je i výrobcem, ale konkrétní výrobek se vyrábí v jiné provozovně stejného výrobce
 • typ hnojiva určit podle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
 • musí být čitelně uvedeno jméno a podpis musí odpovídat zmocnění podle výpisu z obchodního rejstříku
 • k žádosti musí být přiložena veškerá požadovaná dokumentace, která je popsána v příloze žádosti o registraci hnojiva, nezbytnost předložení daných příloh určí pracovník ÚKZÚZ u každé konkrétní žádosti
 • žadatel je povinen poskytnout ústavu potřebné vzorky hnojiva či umožnit jejich odběr

Dále musí být doložen obsah jednotlivých součástí hnojiva a hodnoty chemických a fyzikálních vlastností hnojiva včetně obsahu rizikových prvků (dokládá se technickou dokumentací výrobku, např. bezpečnostním listem, technickou normou apod.), dále rozsah a způsob použití hnojiva a podmínky jeho skladování (dokládá se návodem na použití v příbalovém letáku). Žadatel je také povinen poskytnout další podklady a informace nezbytné pro registrační řízení, pokud to vyplyne z již dodané dokumentace nebo průběhu registračního řízení.

Pokud jsou potřeba doložit další přílohy, vyzve odpovědný pracovník ÚKZÚZ žadatele k doplnění a současně řízení přeruší a stanoví lhůtu, do kdy musí být nedostatky žádosti odstraněny. V řízení se pokračuje ihned poté, co žadatel nedostatky odstraní. V případě, že je neodstraní ve stanovené lhůtě a v této lhůtě nepožádá o její prodloužení, ÚKZÚZ žádost o registraci zamítne.

Průběh registračního řízení

Pro registraci hnojiv se požívá postup spočívající ve stanovení podmínek registrace s možností vyjádření žadatele k těmto podmínkám a vyhodnocení, jak hnojivo těmto podmínkám vyhovělo, zpracované formou závěrečného protokolu. Součástí registračního řízení je návštěva výrobny – BPS. Další průběh registrace závisí na tom, zda hnojivo odpovídá typu podle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 474/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví, že v tomto případě ÚKZÚZ vydá rozhodnutí o registraci nejpozději do 60ti dnů ode dne, kdy mu byla žádost o registraci doručena. V případě posouzení netypového hnojiva bez navrhnutí biologických zkoušek musí ÚKZÚZ vydat rozhodnutí nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla žádost o registraci doručena.

Rozhodnutí o registraci

Zákon o hnojivech v § 5 odst. 1 stanoví, že ÚKZÚZ vydá rozhodnutí o registraci hnojiva, jsou-li splněny požadavky tohoto zákona. Požadavky zákona o hnojivech jsou obsaženy v podmínkách registrace a míra jejich splnění je dokumentována závěrečným protokolem a shrnuta v závěru tohoto protokolu do konstatování, zda hnojivo vyhovuje svými rozhodnými vlastnostmi podmínkám registrace.

Nedílnou součástí rozhodnutí o registraci je označení hnojiva (příbalový leták). V označení hnojiva je uvedeno číslo rozhodnutí o registraci. Žadatel je povinen používat při uvádění hnojiva do oběhu závazné znění označení a tato označení jsou povinni používat i další dodavatelé, kteří uvádějí registrovaný výrobek do oběhu.

Podle § 5 odst. 2 zákona o hnojivech platí rozhodnutí o registraci 5 let, pokud není doba jeho platnosti zkrácena. ÚKZÚZ vydává rozhodnutí o registraci s platností v rozmezí 4 až 5 let (vždy s datem platnosti do konce roku, takže rozhodnutí vydaná v lednu mají dobu platnosti 5 let, zatímco rozhodnutí vydaná v prosinci jen 4 roky).

ÚKZÚZ vede registr hnojiv, do kterého se zapisují registrovaná hnojiva (§ 6 zákona o hnojivech). Seznam registrovaných hnojiv zveřejňuje ÚKZÚZ ve Věstníku ústavu, který je v tištěné podobě a elektronicky je zveřejněn na internetových stránkách ÚKZÚZ www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Věstníky. ÚKZÚZ vede také elektronický registr hnojiv na www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv – Registr hnojiv. V programu se dá vyhledávat podle názvu HNOJIVA nebo podle ŽADATELE, VÝROBCE. V tomto elektronickém registru jsou také schválené etikety/příbalové letáky pod hlavičkou ETIKETY. Na internetových stánkách ÚKZÚZ je uveřejňována také veškerá platná legislativa na úseku hnojiv v posledním, aktualizovaném znění.

Rozhodnutí o zamítnutí registrace

Rozhodnutí o zamítnutí registrace se vydává podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o hnojivech, „nejsou-li splněny požadavky zákona a to ani ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění žádosti o registraci.“

Toto rozhodnutí se vydává také v případě, že se ve správním řízení zjistí skutečnost, která znemožňuje žádosti o registraci vyhovět (§ 51 odst. 3 správního řádu) nebo závěrečné konstatování závěrečného protokolu je negativní. Rozhodnutí o zamítnutí registrace se nevydává, pokud se žadatel rozhodne řízení zastavit zpětvzetím žádosti o registraci.

Rozhodnutí o zrušení registrace

Důvody pro vydání rozhodnutí o zrušení registrace jsou uvedeny v § 5 odst. 5 zákona o hnojivech: „Ústav zruší rozhodnutím registraci hnojiva:

 1. na písemnou žádost výrobce, dovozce nebo dodavatele
 2. zjistí-li při výkonu odborného dozoru porušení povinností stanovených v § 3.“

Po vydání rozhodnutí o registraci a uvedení registrovaného výrobku do oběhu se uplatňuje odborný dozor podle § 12 zákona o hnojivech.

Žádost o změnu rozhodnutí o registraci

Novela zákona o hnojivech dále umožňuje provést některé změny v rozhodnutích o registraci za správní poplatek 500 Kč, místo stávajících 3000 Kč. Typickým příkladem je např. změna sídla firmy atd.

Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci

Podle § 5 odst. 3 zákona o hnojivech může osoba požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí, ale žádost musí být doručena nejpozději 6 měsíců před dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí lze prodloužit nejvýše o 5 let a to i opakovaně. Žadatel o prodloužení platnosti rozhodnutí podá v zákonném termínu žádost a zaplatí správní poplatek 500 Kč. Ve lhůtě nejvýše 6 měsíců dostane rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci, tak aby platnost prodloužení navazovala na dobu platnosti původního rozhodnutí.

Praktické informace k registraci digestátu

Uvádění digestátu do oběhu prodejem nebo jiným způsobem je umožněno pouze na základě jeho registrace podle § 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (platí pro digestáty vyráběné s použitím odpadů např. kaly, vedlejší živočišné produkty). Tyto digestáty se musí registrovat jak při uvádění do oběhu, tak i při použití na vlastní pozemky. Registraci provádí ÚKZÚZ a veškeré informace potřebné k podání žádosti jsou uvedeny na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv.

Tekutý fermentační zbytek po anaerobní digesci má specifické vlastnosti dané konkrétními použitými surovinami a technologií výroby. Použití i dávkování digestátu jako hnojiva se do značné míry podobá použití a dávkování kejdy, samozřejmě vždy s přihlédnutím k obsahu živin, zejména dusíku a potřebám pěstovaných rostlin.

Digestát má vzhledem k použitým surovinám poměrně vysoký celkový obsah dusíku (0,2 ale až i 1 % ve hmotě) a sušina se pohybuje v rozmezí od 2 – 8 %. Při průměrném obsahu 0,5 % celkového dusíku v hnojivu se dodá při dávce 1 t (1m3) digestátu 5 kg dusíku na ha.

Digestát je možné použít jako organické hnojivo tak, jak vychází z fermentoru respektive ze zásobní nádrže nebo je možné jeho odvodnění a využití tuhé a tekuté frakce zvlášť. Pokud se digestáty využívají jako organické hnojivo, postupuje se při jejich použití podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a zejména podle znění Vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Digestát je organické hnojivo a musí splňovat limitní hodnoty rizikových prků uvedených v příloze č. 1, tabulka č. 2 (Vyhlášky č. 474/2000 Sb.).

Digestát je také hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem (C/N do 10), což je podstatné pro zemědělské podnikatele hospodařící ve zranitelných oblastech (cca 50 % zemědělské půdy) a z toho plynoucí omezení hnojení – dávkování dusíku. Tato omezení vyplývají z Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Toto nařízení obsahuje také jako jedno z mnoha dalších opatření povinnost zapravovat tekutá statková hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin. Tento právní předpis upravuje i podmínky používání tohoto typu hnojiva na trvalých travních porostech. Při používání tohoto hnojiva je samozřejmě nutné respektovat podmínky stanovené právními předpisy pro používání hnojiv (Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů).

Mimo vegetační období platí omezení pro použití digestátu na půdu, proto je nutné vyřešit jeho skladování. Skladování a způsob používání hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je odběr a využití digestátu částečně nebo zcela závislé na jiných subjektech (odběratelích), provozovatel zařízení by měl tuto věc ošetřit smluvním vztahem.

K evidenci aplikace digestátu na ornou půdu slouží tabulka uvedená v příloze č. 1 k Vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky ÚKZÚZ při registraci digestátu

 • Společně s žádostí o registraci by měl žadatel předložit vzorek digestátu nebo umožnit jeho odebraní, je také možné akceptovat rozbor vzorku provedeného jinou akreditovanou laboratoří.
 • Při registraci digestátu rozsah příloh prakticky odpovídá požadavkům Metodického pokynu MŽP – sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP, „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do oběhu.“
 • Za účelem ověření, zda jsou vytvořeny předpoklady pro trvalé dodržování deklarované jakosti výroby, provádí ÚKZÚZ prověrku/návštěvu v BPS.
 • Žadatel musí mít zpracovaný příbalový leták (nebo alespoň jeho návrh), kde je řešeno dávkování, druh plodiny, způsob aplikace např. aplikátorem s přímým zapravením do půdy, aby se zamezilo šíření zápachu do okolí.
 • Žadatel musí předložit technologické schéma provozu BPS s vyznačeným místem vzorkování.
 • Žadatel musí mít řešen režim vzorkování, tak aby odběr vzorku v rámci odborného dozoru byl totožný s odběrem vzorku v rámci vlastní výstupní kontroly.
 • Vzorkovaný objem musí být ve vznosu, tzn., že musí být přítomno čerpadlo nebo musí být zajištěno promíchání jiným způsobem.
 • Je nutné zajistit, aby na zemědělskou půdu bylo aplikováno hnojivo o vlastnostech, které jsou uvedeny v podmínkách registrace.
 • U BPS, kde se používá jako jedna ze vstupních surovin stabilizovaný kal z ČOV nebo jiné druhy odpadů, se při registraci vyžaduje stávající platný provozní řád v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud BPS zpracovávají VŽP, spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a musí plnit podmínky v něm stanovené, jako je např. hygienizace suroviny (pasterizace, vysokoteplotní hygienizace). V tomto případě požaduje ÚKZÚZ při registraci platné schválení příslušnou Státní veterinární správou.

Závěr

V tomto článku jsou shrnuty základní zásady a pravidla registrace a ohlašování hnojiv podle zákona o hnojivech se zaměřením na digestáty. Z těchto zásad a pravidel by mělo vyplynout, jak nahlížet na digestáty, které ve společnosti ve velkém množství vznikají, pokud je chce někdo aplikovat na zemědělskou půdu a uvádět do oběhu jako hnojivo.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití digestátů jako organického hnojiva
Nákladovost aplikace kompostů do půdy

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 18.3.2009
Poslední změna: 21.3.2009
Počet shlédnutí: 5261

Citace tohoto článku:
VEČEŘOVÁ, Veronika: Zásady a pravidla registrace hnojiv podle Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (novela č. 9/2009 Sb.) – zaměřeno na digestát. Biom.cz [online]. 2009-03-18 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/zasady-a-pravidla-registrace-hnojiv-podle-zakona-c-156-1998-sb-o-hnojivech-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-novela-c-9-2009-sb-zamereno-digestat>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto