Odborné články

Vyhodnocení ankety o směřování odborného magazínu Biom.cz

Koncem minulého roku probíhala na Biom.cz anketa, jejímž cílem bylo zjistit, s čím jsou návštěvníci a čtenáři Biom.cz spokojeni, co se jim naopak nelíbí, s čím mají problémy, co od Biom.cz očekávají, apod. Ankety se zúčastnilo celkem 50 respondentů, z nichž jeden byl vylosován a získá knihu "Pěstování energetických plodin". Všem aktivním příznivcům Biom.cz velice děkujeme a doufáme, že se nám podaří Biom.cz dopracovat tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám a přáním všech jeho uživatelům.

Výsledek losování

Losování proběhlo s využitím automatického generátoru náhodných čísel, jehož prostřednictvím bylo získáno číslo 48, které odpovídalo číslu záznamu s odpověďmi od Ing. Petra Gabriela z VUCHZ, a.s. Výherci gratulujeme a jakmile dorazí první výtisky slíbené publikace z tiskárny, tak mu ji zašleme.

Vyhodnocení dotazů

1. Jaké informace na Biom.cz vyhledáváte?

 1. odborné články,
 2. články z tisku,
 3. informace o akcích,
 4. novinky,
 5. publikace,
 6. odkazy,
 7. publikace,
 8. legislativu,
 9. informace o firmách a organizacích,
 10. inzeráty v burze,
 11. veřejné zakázky,
 12. posudky o vlivu na ŽP,
 13. informace o strojích,
 14. diskusní příspěvky,
 15. kontakty na odborníky.

Výsledky:

Graf 1: Odpovědi na otázku "Jaké informace na Biom.cz vyhledáváte?"

Diskuse:

Téměř všichni čtenáři na Biom.cz hledají odborné články. To odpovídá původnímu zaměření Biom.cz, který vznikl jako prostor pro publikování sborníků a dalších odborných publikací CZ Biomu. Teprve postupně k odborným článkům přibývaly další druhy informací. Výsledky ankety potvrzují, že zaměření Biom.cz na zveřejňování odborných článků by mělo přetrvávat i nadále.

Na dalších místech se umístili novinky a informace o akcích. Informace o akcích začaly na Biom.cz být publikovány ještě v jeho statické verzi. Nejstarší akce byla zveřejněna v únoru roku 2000. Šlo o tématický den v Peklově, který organizoval pan Václav Novotný. Novinky se objevily až v dynamické (současné) verzi Biom.cz. Akce i novinky mohou na Biom.cz publikovat nejenom jeho redaktoři, ale rovněž organizace, které se zaregistrují prostřednictvím formuláříku dole v levém menu. Toto umožňuje rychlejší výměnu informací mezi jednotlivými subjekty pohybujícími se v oblasti využívání biomasy.

Dále se umístili odkazy. Odkazy jsou na Biom.cz také již od jeho mládí. V poslední době však nebyla této části Biom.cz věnována taková pozornost, která by jí náležela dle výsledků ankety. To bude nezbytné zohlednit a odkazovník aktualizovat.

Téměř polovina respondentů vyhledává na Biom.cz kontakty na odborníky. Biom.cz je od počátku koncipován tak, aby umožňoval nejenom přenos odborných informací, ale rovněž kontaktů, tak aby bylo snadné najít toho správného člověka, který je schopen zodpovědět dotaz, či vyřešit problém. Zdá se, že tato funkce je celkem využívána, což znamená, že bude nezbytné klást větší důraz na průběžnou aktualizaci kontaktních informací.

Celkem výrazný je zájem rovněž o legislativu, publikace, diskusní příspěvky, články z tisku a informace o strojích. Zájem o diskusní příspěvky doufáme, že bude růst poté co zprovozníme vylepšení diskusního fóra o nové funkce. Překvapivé je celkem dobré umístění informací o strojích. Je škoda, že tuto možnost prezentace svých výrobků nevyužívají firmy intenzivněji.

Na posledních místech se umístili posudky o vlivu na ŽP, inzeráty v burze a veřejné zakázky. Malá sledovanost těchto informací je celkem překvapující. U návštěvníků Biom.cz zřejmě neplatí pořekadlo: "O peníze jde až v první řadě". Zejména u veřejných zakázek je udivující, že nejsou pečlivěji sledovány. Často je možné zde zaznamenat poměrně zajímavé zakázky...

2. Jaké funkce na Biom.cz využíváte:

 1. jednoduchý vyhledávač,
 2. rozšířené vyhledávání,
 3. zasílání zpráv e-mailem,
 4. vstup do publikačního systému (samostatné vkládání a editace novinek, akcí, informací o subjektech, inzerátů, informací o strojích,...),
 5. encyklopedii (automaticky vytvářené odkazy na vysvětlivky odborných termínů, legislativu a subjekty),
 6. vkládání komentářů ke článkům a odpovědí na dotazy v diskusním fóru,
 7. bannery a ikonky upozorňující na mou organizaci, mé akce, výrobky, apod.

Výsledky:

Graf 2: Odpovědi na otázku "Jaké funkce na Biom.cz využíváte?"

Diskuse:

Z funkcí je na Biom.cz nejpoužívanější hledání (jednoduché či rozšířené). Tento výsledek pro redakci Biom.cz představuje pobídku k vylepšení vyhledávače. Pro další rozvoj Biom.cz je nezbytné zajistit kvalitnější vyhledávání.

Dobrý výsledek zasílání zpráv e-mailem poukazuje na užitečnost provázání webu s e-mailovými schránkami jeho uživatelů. Tohoto poznatku bude využito při zdokonalování diskusních fór, kde by již zanedlouho mělo být možné nechat si zasílat odpovědi na svůj příspěvek e-mailem.

Provázání Biom.cz s encyklopedií je jednou z dosti pokročilých funkcí. Aby ji využívalo více než současná necelá třetina čtenářů Biom.cz, bude nutné zabezpečit kvalitnější obsah jednotlivých hesel v encyklopedii. To je zejména otázka času. Zde by mohla velmi pomoci spolupráce např. s některou univerzitou.

Nepříliš využívány jsou funkce vstup do publikačního systému, vkládání komentářů a možnost publikace bannerů a ikonek. Větší využívání publikačního systému bude snad možné zajistit důslednější propagací této možnosti mezi uživateli Biom.cz. Častějšímu užívání diskusí u článků snad pomůže brzké dopracování této funkce. Nevelké využívání možnosti publikace bannerů a ikonek je zřejmě způsobeno tím, že toto mohou využívat pouze členové CZ Biomu.

3. Co byste chtěl(a) na Biom.cz zejména vylepšit:

 1. vzhled stránek,
 2. přehlednost a uspořádání informací,
 3. prohledávání stránek,
 4. diskusní fórum a vkládání komentářů ke článkům,
 5. encyklopedii,
 6. kvalitu či zaměření odborných článků,
 7. zasílání zpráv e-mailem,
 8. databázi subjektů,
 9. burzu,
 10. databázi strojů,
 11. osobní stránky autorů,
 12. zjednodušit používání publikačního systému.

Výsledky:

Graf 3: Odpovědi na otázku "Co byste chtěl(a) na Biom.cz zejména vylepšit?"

Diskuse:

Z odpovědí je zřejmé, že snahy redakce se budou muset zaměřit zejména na zlepšení přehlednosti webu a uspořádání informací. Vzhledem k množství informací, které jsou na Biom.cz publikovány jde o dosti náročný úkol, který se zřejmě neobejde bez konzultací s odborníky a sledování chování uživatelů Biom.cz.

Potřebu vylepšení encyklopedie cítí i redakce Biom.cz. Vylepšování této funkce však není myslitelné bez užší spolupráce s uživateli Biom.cz. Úkolem redakce bude najít způsob, jak tuto spolupráci iniciovat.

7 respondentů zmínilo potřebu vylepšení databáze strojů a vzhledu Biom.cz. U databáze strojů půjde zřejmě o zlepšení možností vyhledávání, kategorizace, porovnávání strojů, apod., nad čímž se pokusíme zamyslet. Otázka zlepšení vzhledu je komplikovanější. V anketě jsme se neptali, komu naopak vzhled vyhovuje, jelikož účelem ankety bylo především najít slabá místa. Případné změny vzhledu budeme tedy určitě ještě se čtenáři Biom.cz konzultovat.

Dále byly v anketě zmíněny následující přání o vylepšení: databáze subjektů (5), kvalita a zaměření odborných článků (4), prohledávání, zasílání zpráv e-mailem, diskusní fórum (3), osobní stránky, burza (2).  Databáze subjektů bude zřejmě aktualizována, což je zřejmě hlavní problém této databáze. Kvalitu a zaměření odborných článků nemůže redakce Biom.cz ovlivňovat tolik jak je tomu u komerčních periodik. Kvalita závisí z 95% na autorech příspěvků a zaměření je dáno zaměřením CZ Biomu. Prohledávání bude muset být zlepšeno i přes to, že to požadují pouze tři respondenti. Důvodem je vysoká míra užívanosti této funkce. Zasílání zpráv e-mailem bude možná vylepšeno graficky. Zlepšení diskusních fór díky iniciativě CZ Biom pocítí nejenom uživatelé Biom.cz, ale i mnohých dalších webů, které využívají publikační systém Toolkit. Informace na osobních stránkách Biom.cz budou průběžně aktualizovány. U burzy se zaměříme především na zvýšení počtu poptávek a nabídek.

4. Můj vztah k informačnímu servisu CZ Biomu je:

 1. pasivní příjem informací,
 2. pasivní s možností individuálních informací,
 3. pasivní i aktivní s možností vyjádření,
 4. aktivní přispěvatel v oblasti:

Výsledky:

Graf 4: Odpovědi na otázku "Můj vztah k informačnímu servisu CZ Biomu je:"

Diskuse:

Mezi uživateli Biom.cz převládá vztah k Biom.cz "pasivní s možností individuálních informací". To znamená, že bude nutné se zaměřit více na personalizaci webu. Potřebu aktivně přispívat má pouze pětina respondentů. Jestliže si uvědomíme, že ankety se pravděpodobně zúčastnili spíše ti aktivnější, tak z toho je možné vyvodit, že Biom.cz by se měl zaměřit spíše na to být dobrým informačním servisem než komunitním webem. To je do určité míry v protikladu k tomu, že Biom.cz vznikl z komunity kolem CZ Biomu a tato komunita jej přímo či nepřímo udržuje při životě. Tato otázka by zřejmě měla být ještě hlouběji prozkoumána, než budou přijímána nějaká opatření.

5. Zajímají mne zejména informace se vztahem k:

 1. zemědělství,
 2. lesnictví,
 3. průmyslu,
 4. komunální oblasti,
 5. dopravě,

Výsledky:

Graf 5: Odpovědi na otázku "Zajímají mne zejména informace se vztahem k:"

Diskuse:

Čtyři pětiny respondentů zajímají informace, které se týkají zemědělství. Více než polovinu čtenářů se zajímá o informace z komunální oblasti, o informace se vztahem k průmyslu pak má zájem méně než polovina uživatelů Biom.cz. Dvě pětiny respondentů se zajímají o informace vztahující se k lesnictví a pouze pětina o informace blízké oblasti dopravy. Z těchto údajů bychom měli vycházet při hledání nových autorů a článků k publikování.

6. Zajímají mne zejména informace z následujících oblastí:

 1. pěstování a zpracování biomasy,
 2. energetické využívání biomasy,
 3. průmyslové využívání biomasy,
 4. zpracování biologicky rozložitelných odpadů,
 5. výroba tuhých, plynných a kapalných biopaliv,
 6. ekonomie, obchod, marketing a zdroje financí,
 7. politika a legislativa,
 8. věda a výzkum,
 9. jiné obnovitelné zdroje energií,
 10. úspory energií a úsporná architektura,
 11. bioremediace a rekultivace.

Výsledky:

Graf 6: Odpovědi na otázku "Zajímají mne zejména informace z následujících oblastí:"

Diskuse:

Témata, která nejvíce čtenáře Biom.cz zajímají jsou energetické využívání biomasy (41) a pěstování a zpracování biomasy (37). Umístění těchto dvou témat není nijak překvapivé a pouze potvrdilo jejich důležitost.

Překvapivě dobře se umístilo téma úspory energií a úsporná architektura (28), které je v současné době na Biom.cz zastoupeno doplňkově - jelikož souvisí s tématy, kterými se Biom.cz aktivně zabývá. Rovněž další druhy obnovitelných energií  (28) velmi zajímají čtenáře Biom.cz, ač jde o pouze téma doplňkové k energetickému využívání biomasy. Bude zřejmě úkolem redakce Biom.cz začít aktivněji hledat zajímavé články z těchto oblastí.

Velkému zájmu se těší rovněž biologicky rozložitelné odpady (26), které jsou tradičně jedním ze stěžejních témat CZ Biomu. Avšak stejně jako BRO zajímá čtenáře Biom.cz výroba tuhých a kapalných biopaliv. To bude rovněž nutné zohlednit při další práci redakce.

Dále se umístila témata ekonomie, obchod, marketing a zdroje financí (23) a věda a výzkum (23). Tato dvě témata prostupují více či méně většinu článků na Biom.cz a budou ve článcích udržována i nadále.

Menší zájem pak je o politiku a legislativu (21), průmyslové využívání biomasy (19) a bioremediaci a rekultivaci (11). Tento výsledek zhruba odpovídá zastoupení těchto témat na Biom.cz.

7. Jak často Biom.cz navštěvujete:

 1. denně,
 2. dva až třikrát týdně,
 3. týdně,
 4. měsíčně.
 5. zřídka.
 6. jsem tu poprvé.

Výsledky:

Graf 7: Odpovědi na otázku "Jak často Biom.cz navštěvujete?"

Diskuse:

Většina respondentů navštěvuje Biom.cz jednou týdně (16) nebo dva až třikrát týdně (16). Denně navštěvuje Biom.cz pouze jedna sedmina respondentů. méně často než jednou týdně pak navštěvuje Biom.cz pětina respondentů.

Lze předpokládat, že v anketě odpovídali spíše stálejší čtenáři Biom.cz. Proto lze odhadnout, že typický čtenář Biom.cz na naše stránky zavítá jednou za týden.

Pro doplnění je možné použít údaje z Google analytics, z nichž se ukazuje, že zhruba 1/4 návštěvníků Biom.cz jsou návštěvníci stálí.

8. K CZ Biomu mám následující vztah:

 1. jsem členem CZ Biomu,
 2. uvažuji o členství,
 3. chci se stát členem,
 4. neuvažuji o členství.

Výsledky:

Graf 8: Odpovědi na otázku "K CZ Biomu mám následující vztah:"

Diskuse:

Výsledek této otázky je možné pokládat za překvapivý a pro CZ Biom pozitivní. Avšak jelikož lze předpokládat, že v anketě odpovídali spíše aktivnější a CZ Biomu naklonění čtenáři Biom.cz, tak skutečnost bude zřejmě o něco méně optimistická.

9. O Biom.cz jsem se dozvěděl(a):

 1. odkaz na jiných stránkách,
 2. vyhledávač (Google, Centrum, Seznam, Atlas,...),
 3. zpravodaj BIOM nebo eBIOM,
 4. tištěný materiál CZ Biomu,
 5. od kolegy či kolegyně,
 6. v tištěném časopisu či sborníku,
 7. jinde

Výsledky:

Graf 9: Odpovědi na otázku "O Biom.cz jsem se dozvěděl(a):"

Diskuse:

Nejvíce návštěvníků Biom.cz jej nalezlo prostřednictvím některého vyhledávače (19). Z tohoto údaje vyplývá, že se vyplatí investovat úsilí do optimalizace webu pro vyhledavače. Rovněž odkazy na stránkách partnerských webů přivádí na Biom.cz významný počet nových čtenářů (11). Škoda, že jsme do seznamu opomněli přidat agregátory článků, které mohou rovněž k Biom.cz přitahovat nové zájemce o biomasu.

Relativně mnoho lidí se o Biom.cz dozvědělo od kolegy či kolegyně (9). To je možná způsobeno odborným zaměřením Biom.cz. Každopádně jde o příjemné zjištění.

Z tištěných materiálů se v poměru k energii, kterou do nich CZ Biom vkládá, o Biom.cz dozvědělo v celku málo jeho čtenářů (10). Nejúčinnější z toho byly sborníky a tištěné časopisy (4). To samozřejmě neznamená, že bychom měli polevit ve vydávání tištěných materiálů. Jejich účelem není upozorňovat na Biom.cz...

Organizace a regiony

Anketa potvrdila naše zkušenosti, že Biom.cz čtou zhruba ve stejné míře lidé z výzkumných institucí a úřadů, firem, nevládních organizací, studenti a lidé ze státní správy a samosprávy. Převážná většina čtenářů je z České republiky, dále Biom.cz čte významný počet lidí ze Slovenska, ale i z jiných zemí. Ve statistikách přímo na serveru Econnectu bylo např. v prosinci 2005 zaznamenáno:

 • 45% přístupů z ČR,
 • 36% z americké komerční domény .com,
 • 10% nebylo rozeznáno,
 • 4% ze Slovenska,
 • 3% z domény .net,
 • 1% z Německa,
 • 1% ostatní.

Statistiku zkresluje celkem 40% návštěv z domén .com a .net, které jsou používány nejenom ve Spojených státech, ale všude na světě, tedy i v České republice. Z domény .com směřuje na Biom.cz také nejvíce rozličných robotů, které zajišťují aktualizaci údajů pro různé vyhledavače a jiné webové služby.

Odlišné údaje lze nalézt na navrcholu.cz, kde v prosinci 2005 bylo pro Biom.cz zaznamenáno:

 • 69% přístupů z ČR,
 • 14% číselné adresy,
 • 7% Slovensko,
 • 6% domény .net a .com,
 • 1% Německo

Rozdíl v údajích je dán zejména tím, že na Econnectu jsou zaznamenávány všechny přístupy, zatímco na Navrcholu.cz pouze unikátní návštěvníci. Tedy, když jeden návštěvník zobrazí např. 10 stránek na Biom.cz, tak u Econnectu se do statistiky přidá 10 záznamů, zatímco u Navrcholu.cz pouze jeden.

Závěr

Anketa přinesla cenné údaje pro další rozvoj Biom.cz. Po provedení požadovaných změn a úprav bude zřejmě nutné s dostatečným časovým odstupem realizovat anketu další, která nám ukáže, zda byly úpravy úspěšné či nikoliv a co dál je třeba zlepšovat.

Děkujeme tedy všem respondentům a těšíme se za rok či za dva na setkání u ankety další.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informační systém pro kompostárenství
Jaké dárky dostanou k Vánocům čtenáři Biom.cz?
Biom.cz je pod svobodnou licencí

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 16.1.2006
Poslední změna: 22.1.2006
Počet shlédnutí: 12541

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, HABART, Jan, BARTOŠ, Julia, ŠAFAŘÍK, Miroslav: Vyhodnocení ankety o směřování odborného magazínu Biom.cz. Biom.cz [online]. 2006-01-16 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/vyhodnoceni-ankety-o-smerovani-odborneho-magazinu-biom-cz>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
24 Jan 2006 18:43 Velk pracovnk
- Dříč
24 Jan 2006 18:47 Antonn Slejka
- Dříč
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto