Odborné články

Příprava vyhlášky o biomase

CZ Biom byl pověřen zpracováním návrhu vyhlášky o biomase k provedení §3 č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Celý název vyhlášky (v návrhu) zní: Vyhláška … , kterou se stanoví druhy a způsoby využití biomasy při výrobě elektřiny z biomasy na něž se vztahuje podpora dle zákona č.180/2005 Sb. a kterou se dále stanoví parametry biomasy, podle nichž je tato podpora diferencována.

Účelem vyhlášky je nejen systematizovat zdroje biomasy podle určitých kritérií, ale také vytvořit rámec pro určování výkupní ceny elektřiny, které je však plně v kompetenci nezávislého úřadu (Energetický regulační úřad). Pokud by šlo pouze o prvně jmenovaný účel, byla by příprava vyhlášky poměrně jednoduchá, zejména v případě, pokud by již existovaly příslušné normy pro různé druhy biopaliv, neboť by postačilo tyto rozdělit do několika kategorií. Druhý účel tvorbu vyhlášky poněkud ztížil tím, že bylo zapotřebí připravit podrobnou kategorizaci tak, aby v co nejmenším počtu případů docházelo k pochybnostem o tom, zda ten který konkrétní druh biomasy spadá do té či oné kategorie a zda je podporován v případě termického využití nebo v případě anaerobního zpracování či v obou případech.

Kategorie byly navrženy shodně pro oblast spoluspalování i pro oblast „čistého“ spalování, neboť z logiky věci vyplývá, že se jedná o tutéž biomasu, které však pro různé způsoby využití bude přiřazena různá výše podpory. Tu však tato vyhláška nestanovuje. Kategorie byly navrženy následovně s tím, že některé druhy biomasy jsou dále blíže specifikovány v přílohách vyhlášky:

  • 1. kategorie zahrnuje energetické plodiny nebo dřeviny a biopaliva z nich vyrobená;
  • 2. kategorie zahrnuje materiálově nevyužitelnou biomasu a biopaliva z ní vyrobená, vč. paliv vyrobených z jinak nevyužitelných čistírenských kalů;
  • 3. kategorie zahrnuje materiálově využitelnou biomasu, biopaliva z ní vyrobená a ostatní biopaliva nezařazená do 1. a 2. kategorie, nejsou-li z podpory vyloučena.

Dále byla samostatně zařazena kategorie druhů biomasy pro anaerobní zpracování s následnou výrobou elektřiny. Zařazení bioplynu do této vyhlášky by tak mělo být tímto způsobem zachováno.

Zda se autorům podařilo naplnit cíle a účel vyhlášky, ukáže samozřejmě čas, nicméně dojde-li v této oblasti k nastavení kvalitního prostředí pro diskusi a konstruktivní řešení všech zúčastněných – ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství, Energetického regulačního úřadu a CZ Biomu, měly by i případné nesrovnalosti a dodatečné úpravy probíhat ve vzájemné shodě.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám
Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
New legislative provision for renewable energy in the Czech Republic
Zákon o podpoře elektřiny z OZE prošel Senátem
Legislativní úskalí výstavby centralizovaných bioplynových stanic v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 7.7.2005
Poslední změna: 6.7.2005
Počet shlédnutí: 8059

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Příprava vyhlášky o biomase. Biom.cz [online]. 2005-07-07 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/priprava-vyhlasky-o-biomase>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto