Odborné články

Zásady a pravidla registrace hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů – zaměřeno na digestát

Registrace hnojiv je správní řízení podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hnojivech“), které vykonává podle § 4 zákona o hnojivech ÚKZÚZ.

Do oběhu (§ 3 zákona o hnojivech) se smějí uvádět pouze hnojiva, která jsou registrovaná, která neohrožují úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat, nepoškozují životní prostředí, splňují požadavky na označení, balení a skladování a nejsou znehodnocena. Uváděním hnojiv do oběhu se rozumí jakákoli forma převodu, také např. jejich nabízení formou inzerce v médiích včetně internetu.

Do oběhu je nepřípustné uvést hnojivo nebo statkové hnojivo neoznačené, označené nepravdivými nebo klamavými údaji a u něhož obsah rizikových prvků je vyšší než stanoví vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení registračního řízení

Žadatelem o registraci je výrobce, dovozce nebo dodavatel hnojiva. Žadatel má možnost získat formulář žádosti o registraci buď na internetové adrese ÚKZÚZ www.ukzuz.cz - Hnojiva a půda - Registrace hnojiv - Žádost o registraci nebo přímo na pracovišti ÚKZÚZ Praha. Pokud žadatel nemá zkušenosti se správním řízením, má právo na poskytnutí konzultace.

Řádně vyplněná žádost o registraci opatřená kolkem v hodnotě 3 000,- Kč a s požadovanou dokumentací může být podána prostřednictvím České pošty nebo osobně na ÚKZÚZ Praha.

Na co nezapomenout při podání žádosti o registraci hnojiva

 • údaje musí být přesné, doložené a nesmí si vzájemně odporovat
 • uvést obchodní jméno/jméno, příjmení, titulu, sídla/bydliště a statutárního orgánu ve shodě s předloženým výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem
 • v případě, že žadatel zmocňuje k jednání s ÚKZÚZ jinou osobu, je nutné předložit plnou moc a uvést adresu, je-li odlišná od adresy žadatele
 • pokud žadatel neurčí osobu zmocněnou k jednání s ÚKZÚZ, všechny povinnosti ve správním řízení přechází na osobu uvedenou na 1. místě v seznamu statutárních orgánů
 • údaje o výrobci není třeba uvádět v případě, že je žadatel současně i výrobcem, v ostatních případech se tato část formuláře musí vyplnit a to i případě, že žadatel je i výrobcem, ale konkrétní výrobek se vyrábí v jiné provozovně stejného výrobce
 • typ hnojiva určit podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
 • musí být čitelně uvedeno jméno a podpis musí odpovídat zmocnění podle výpisu z obchodního rejstříku
 • k žádosti musí být přiložena veškerá požadovaná dokumentace, která je popsána v příloze žádosti o registraci hnojiva, nezbytnost předložení daných příloh určí pracovník ÚKZÚZ u každé konkrétní žádosti
 • žadatel je povinen poskytnout ústavu potřebné vzorky hnojiva či umožnit jejich odběr

Dále musí být doložen obsah jednotlivých součástí hnojiva a hodnoty chemických a fyzikálních vlastností hnojiva včetně obsahu rizikových prvků (dokládá se technickou dokumentací výrobku, např. bezpečnostním listem, technickou normou apod.), dále rozsah a způsob použití hnojiva a podmínky jeho skladování (dokládá se návodem na použití v příbalovém letáku). Žadatel je také povinen poskytnout další podklady a informace nezbytné pro registrační řízení, pokud to vyplyne z již dodané dokumentace nebo průběhu registračního řízení.

Pokud jsou potřeba doložit další přílohy, vyzve odpovědný pracovník žadatele k doplnění a současně řízení přeruší a stanoví lhůtu, do kdy musí být nedostatky žádosti odstraněny. V řízení se pokračuje ihned poté, co žadatel nedostatky odstraní. V případě, že je neodstraní ve stanovené lhůtě a v této lhůtě nepožádá o její prodloužení, ÚKZÚZ žádost o registraci zamítne.

Průběh registračního řízení

Pro registraci hnojiv se požívá postup spočívající ve stanovení podmínek registrace s možností vyjádření žadatele k těmto podmínkám a vyhodnocení, jak hnojivo těmto podmínkám vyhověla, zpracované formou závěrečného protokolu. Součástí registračního řízení je návštěva výrobny – BPS.

Protože se jedná o typové hnojivo, jsou povinni pracovníci ÚKZÚZ vydat Rozhodnutí o registraci hnojiva nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy jim byla žádost o registraci doručena.

Rozhodnutí o registraci

Zákon o hnojivech v § 5 odst. 1 stanoví, že ÚKZÚZ vydá rozhodnutí o registraci hnojiva, jsou-li splněny požadavky tohoto zákona. Požadavky zákona o hnojivech jsou obsaženy v podmínkách registrace a míra jejich splnění je dokumentována závěrečným protokolem a shrnuta v závěru tohoto protokolu do konstatování, zda hnojivo vyhovuje svými rozhodnými vlastnostmi podmínkám registrace.

Nedílnou součástí rozhodnutí o registraci je označení hnojiva (příbalový leták).

V označení hnojiva je uvedeno číslo rozhodnutí o registraci. Žadatel je povinen používat při uvádění hnojiva do oběhu závazné znění označení a tato označení jsou povinni používat i další dodavatelé, kteří uvádějí registrovaný výrobek do oběhu. Podle § 5 odst. 2 zákona o hnojivech platí rozhodnutí o registraci 5 let, pokud není doba jeho platnosti zkrácena. ÚKZÚZ vydává rozhodnutí o registraci s platností v rozmezí 4 až 5 let (vždy s datem platnosti do konce roku, takže rozhodnutí vydaná v lednu mají dobu platnosti 5 let, zatímco rozhodnutí vydaná v prosinci jen 4 roky).

ÚKZÚZ vede registr hnojiv, do kterého se zapisují registrovaná hnojiva (§ 6 zákona o hnojivech). Seznam registrovaných hnojiv zveřejňuje ÚKZÚZ ve Věstníku ústavu, který je v tištěné podobě a elektronicky je zveřejněn na internetových stránkách ÚKZÚZ www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Věstníky. ÚKZÚZ vede také elektronický registr hnojiv na www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv – Registr hnojiv. V programu se dá vyhledávat podle názvu HNOJIVA nebo podle ŽADATELE, VÝROBCE. V tomto elektronickém registru jsou také schválené etikety/příbalové letáky pod hlavičkou ETIKETY. Na internetových stánkách ÚKZÚZ je uveřejňována také veškerá platná legislativa na úseku hnojiv v posledním, aktualizovaném znění.

Rozhodnutí o zamítnutí registrace

Rozhodnutí o zamítnutí registraci se vydává podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o hnojivech, „nejsou-li splněny požadavky zákona a to ani ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění žádosti o registraci.“

Toto rozhodnutí se vydává také v případě, že se ve správním řízení zjistí skutečnost, která znemožňuje žádosti o registraci vyhovět (§ 51 odst. 3 správního řádu) nebo závěrečné konstatování závěrečného protokolu je negativní. Rozhodnutí o zamítnutí registrace se nevydává, pokud se žadatel rozhodne řízení zastavit zpětvzetím žádosti o registraci.

Rozhodnutí o zrušení registrace

Důvody pro vydání rozhodnutí o zrušení registrace jsou uvedeny v § 5 odst. 4 zákona o hnojivech: „Ústav zruší rozhodnutím registraci hnojiva:

 1. na písemnou žádost výrobce nebo dovozce
 2. zjistí-li při výkonu odborného dozoru porušení povinností stanovených v § 3.“

Po vydání rozhodnutí o registraci a uvedení registrovaného výrobku do oběhu se uplatňuje odborný dozor podle § 12 zákona o hnojivech.

Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci

Podle § 5 odst. 3 zákona o hnojivech může osoba požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí, ale žádost musí být doručena nejpozději 6 měsíců před dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí lze prodloužit nejvýše o 5 let a to i opakovaně. Žadatel o prodloužení platnosti rozhodnutí podá v zákonném termínu žádost a zaplatí správní poplatek 500 Kč. Ve lhůtě nejvýše 6 měsíců dostane rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci, tak aby platnost prodloužení navazovala na dobu platnosti původního rozhodnutí.

Praktické informace k registraci digestátu

Uvádění digestátu do oběhu prodejem nebo jiným způsobem je umožněno pouze na základě jeho registrace podle § 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Není povinné registrovat digestáty vyrobené pro vlastní potřebu, tedy na vlastní pozemky nebo na pozemky v užívání. Registraci provádí ÚKZÚZ a veškeré informace potřebné k podání žádosti jsou uvedeny na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz – Hnojiva a půda – Registrace hnojiv.

Tekutý fermentační zbytek po anaerobní digesci má specifické vlastnosti dané konkrétními použitými surovinami a technologií výroby. Použití i dávkování digestátu jako hnojiva se do značné míry podobá použití a dávkování kejdy, samozřejmě vždy s přihlédnutím k obsahu živin, zejména dusíku a potřebám pěstovaných rostlin.

Digestát má vzhledem k použitým surovinám poměrně vysoký celkový obsah dusíku (0,2 ale až i 1 % ve hmotě) a sušina se pohybuje v rozmezí od 2 – 8 %. Při průměrném obsahu 0,5 % celkového dusíku v hnojivu se dodá při dávce 1 t (1m3) digestátu 5 kg dusíku na ha.

Digestát je možné použít jako organické hnojivo tak, jak vychází z fermentoru respektive ze zásobní nádrže nebo je možné jeho odvodnění a využití tuhé a tekuté frakce zvlášť.

Pokud se digestáty využívají jako organické hnojivo, postupuje se při jejich použití podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a zejména podle znění vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky je digestát organické hnojivo typové (typ 18.1 e) a musí splňovat limitní hodnoty rizikových prků uvedených v příloze č. 1, tabulka č. 2 této vyhlášky.

Digestát je také hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem (C/N do 10), což je podstatné pro zemědělské podnikatele hospodařící ve zranitelných oblastech (cca 50 % zemědělské půdy) a z toho plynoucí omezení hnojení – dávkování dusíku. Tato omezení vyplývají z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Toto nařízení obsahuje také jako jedno z mnoha dalších opatření povinnost zapravovat tekutá statková hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin. Tento právní předpis upravuje i podmínky používání tohoto typu hnojiva na trvalých travních porostech.

Při používání tohoto hnojiva je samozřejmě nutné respektovat podmínky stanovené právními předpisy pro používání hnojiv (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů).

Mimo vegetační období platí omezení pro použití digestátu na půdu, proto je nutné vyřešit jeho skladování. Skladování a způsob používání hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je odběr a využití digestátu částečně nebo zcela závislé na jiných subjektech (odběratelích), provozovatel zařízení by měl tuto věc ošetřit smluvním vztahem.

K evidenci aplikace digestátu na ornou půdu slouží tabulka uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky ÚKZÚZ při registraci digestátu

 • Společně s žádostí o registraci by měl žadatel předložit vzorek digestátu nebo umožnit jeho odebraní, je také možné akceptovat rozbor vzorku provedeného jinou akreditovanou laboratoří.
 • Při registraci digestátu (hnojiva typu 18.1.e podle přílohy č. 3 - vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů) rozsah příloh prakticky odpovídá požadavkům Metodického pokynu MŽP – sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP, „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do oběhu.“
 • Za účelem ověření, zda jsou vytvořeny předpoklady pro trvalé dodržování deklarované jakosti výroby, provádí ÚKZÚZ prověrku/návštěvu v BPS.
 • Žadatel musí mít zpracovaný příbalový leták (nebo alespoň jeho návrh), kde je řešeno dávkování, druh plodiny, způsob aplikace např. aplikátorem s přímým zapravením do půdy, aby se zamezilo šíření zápachu do okolí.
 • Žadatel musí předložit technologické schéma provozu BPS s vyznačeným místem vzorkování.
 • Žadatel musí mít řešen režim vzorkování, tak aby odběr vzorku v rámci odborného dozoru byl totožný s odběrem vzorku v rámci vlastní výstupní kontroly.
 • Vzorkovaný objem musí být ve vznosu, tzn., že musí být přítomno čerpadlo nebo musí být zajištěno promíchání jiným způsobem.
 • Je nutné zajistit, aby na zemědělskou půdu bylo aplikováno hnojivo o vlastnostech, které jsou uvedeny v podmínkách registrace.
 • U BPS, kde se používá jako jedna ze vstupních surovin stabilizovaný kal z ČOV nebo jiné druhy odpadů, se při registraci vyžaduje stávající platný provozní řád v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud BPS zpracovávají VŽP, spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a musí plnit podmínky v něm stanovené, jako je např. hygienizace suroviny (pasterizace, vysokoteplotní hygienizace). V tomto případě požaduje ÚKZÚZ při registraci platné schválení příslušnou Státní veterinární správou.

Závěr

V tomto článku jsou shrnuty základní zásady a pravidla registrace hnojiv podle zákona o hnojivech se zaměřením na digestáty. Z těchto zásad a pravidel by mělo vyplynout, jak nahlížet na digestáty, které ve společnosti ve velkém množství vznikají, pokud je chce někdo aplikovat na zemědělskou půdu a uvádět do oběhu jako hnojivo.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výpalky jako krmná surovina
Využití digestátů jako organického hnojiva

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 9.12.2008
Poslední změna: 11.3.2009
Počet shlédnutí: 3933

Citace tohoto článku:
VEČEŘOVÁ, Veronika: Zásady a pravidla registrace hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů – zaměřeno na digestát. Biom.cz [online]. 2008-12-09 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/zasady-a-pravidla-registrace-hnojiv-podle-zakona-c-156-1998-sb-o-hnojivech-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zamereno-digestat>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto